Saturday, July 28, 2012

အေျခခံအေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲမႈ (Radical Shifts in Mindset)

by Nyein Chan Aye on Saturday, July 28, 2012 at 3:16pm ·

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ အဓိက ျပႆနာေတြအားလံုးရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္ဟာ ႏိုင္ငံမွာက်င့္သံုးတဲ့ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၊ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးနဲ႕ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။

က်င့္သံုးတဲ့ စနစ္ အေပၚမူတည္ၿပီး တြဲလ်က္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၊ မူဝါဒ အသီးသီး၊ အေတြးအေခၚ သေဘာတရား အသီးသီးကေန အျခား ႏိုင္ငံ့ က႑ ေတြ ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတာေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစတယ္။

ျပႆနာ တရပ္ ကို အေျဖရွာတဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ေပၚအေျခတည္လာေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ သူ႕ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ နဲ႕ လက္ရွိ ပကတိ အေျခအေနကို ေလ့လာသေဘာေပါက္ထားမွသာ မွန္ကန္တဲ့ အေျဖတခုကို ရွာႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာဟာ သခ်ၤာပုစၦာ တပုဒ္ ကို အေျဖရွာ တဲ့ေနရာက စလို႕ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ျပႆနာ ကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာ အထိ အတူတူပဲျဖစ္တယ္။

ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး စနစ္ရဲ႕ ဓေလ့၊ အေတြးအေခၚ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႕ ဝိေသသ လကၡဏာ ေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္လို႕ နာမည္အေခၚတပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္တဲ အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ အျမစ္တြယ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ဖို႕ရာမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အေျခတည္ေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ အခ်က္မ်ားစြာ နဲ႕ စနစ္ဆိုးရဲ႕ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာကို အေျခခံက်က် ဦးစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားဖို႕ လိုတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုင္းျပည္မွာ ေပၚေပါက္လာရျခင္းဟာ ဗမာ့သမိုင္းေခတ္ဦး တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကစၿပီး စစ္အင္အားကို အေျချပဳျခင္းျဖင့္သာ ႏိုင္ငံ့တဝွမ္း လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ စည္းလံုေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ငံထူေထာင္ခဲ့တဲ့အစဥ္အလာ၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈ ျဖစ္စဥ္၊ တနည္းအားျဖင့္ စစ္တပ္ အခန္းက႑ တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲႏိုင္တဲ့ ေနာက္ခံ အေျခအေန၊ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ စြဲကပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားလႊမ္းမိုးမႈ အေပၚ ထားရွိတဲ့ အေၾကာက္ သံသယ နဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ျပင္းထန္မႈ၊ အယူအဆ ဝါဒစြဲျပင္းထန္မႈ၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ပညာ အေျခခံတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရး မရရွိခဲ့ျခင္း စတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ် ဆိုႏိုင္တယ္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကတည္းက အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ စစ္အင္အားျဖင့္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းမႈ ဓေလ့၊ ကိုလိုနီေခတ္ ကၽြန္ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အေရးပါခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ႏိုးၾကားမႈ၊ ဝါဒေရးရာျပင္းထန္မႈ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မွာ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈခံခဲ့ရတဲ့ တပ္မေတာ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္စ ဗမာျပည္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာ အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစု အသီးသီးရဲ႕ ႏိုးၾကားေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဟာ လူမ်ိဳးေရး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာတာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းၾကား ပဋိပကၡဟာ ႀကီးမားလာတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေရွးပေဒသရာဇ္ေခတ္ေဟာင္း တေလွ်ာက္ က်င့္သံုးလာတဲ့ လက္နက္ျဖင့္သာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနည္းဟာ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အယူဝါဒေရးရာ စစ္ပြဲေတြသာမက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေတြပါ ေပၚလာၿပီး တိုင္းျပည္ဟာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္စမွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ႏြံထဲ နစ္ခဲ့ရတယ္။ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႕ အေျဖရွာဖို႕ႀကိဳးစားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာလည္း ျမန္မာ အမ်ားစု ႀကီးစိုးတဲ့ အစိုးရ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထား မမွန္ကန္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာခြဲေဝမႈ မညီမွ်မႈ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို မွ်တစြာ ခြဲေဝႏိုင္ျခင္းမရွိမႈတို႕ေၾကာင့္ အရာမထင္ခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ရတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဦးေဆာင္တိုက္ေနရတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ က႑ာ ပိုႀကီးမားလာတယ္။

ဒါ့အျပင္ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးမွာပဲ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္ခံရမႈ တရုတ္ျဖဴအေရးအခင္းဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ အေရးပါမႈကို တိုးလာေစခဲ့တယ္။ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ ခုခံကာကြယ္စစ္ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ စစ္ပြဲရံပံုေငြေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို စတင္ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရလာတယ္။ဒီလိုနဲ႕ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႕ စီးပြားေရးမွာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္မႈရဲ႕ သေဘာ နဲ႕ အရသာ ကို စတင္သိလာခဲ့ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ႏိုင္ငံၿပိဳကြယ္မယ့္ အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတဲ့ ဝါဒျဖန္႕ မုသား စကားလံုးေတြနဲ႕ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရးဝါဒ၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို တိုင္းျပည္မွာ စတင္ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့တယ္

စတင္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္တခုကို အေပၚရံ ဟန္ျပ အေနနဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အတြင္းသေဘာမွာေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ စစ္တပ္ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ အစဥ္အျမဲ တည္ျမဲေစဖို႕အတြက္ စစ္ဝါဒႀကီးစိုးေရးဝါဒ နဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို လူထုဆက္သြယ္ေရး ၾကားခံ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တဆင့္ အႀကီးအက်ယ္ တင္သြင္းလာခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အေရးပါမႈ မေလ်ာ့ပါးေစဖို႕ရာ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡ ျပႆနာကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္၊ မွန္ကန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ နဲ႕ ေျဖရွင္းဖို႕ မႀကိဳးစားဘဲ၊ သေဘာထား တင္းခ်ီ တခါ၊ ေလွ်ာ့ခ်ီ တလွည့္ ႏိုင္ငံေရး ၊ စစ္ေရးကစား ႀကိဳးရွည္ရွည္လွမ္းထားခဲ့ကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေစခဲ့တယ္။ ဒီလို ျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ ဆိတ္သုန္းေပ်ာက္ကြယ္ မႈ နဲ႕အတူ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္း တခုတည္းကသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခန္းက႑ အရပ္ရပ္မွာ အတိုင္းအဆမရွိ အာဏာရ ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ထားႏိုင္မႈရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႕ အလားအလာေကာင္းေတြမ်ားစြာ ရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ ဘက္ေပါင္းစံုက ခၽြတ္ျခံဳက်၊ အလံုးစံု ပ်က္စီးေနတဲ့ က်ရံႈးႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ရတယ္

ဒီလို အေနအထားနဲ႕ တိုင္းျပည္မွာ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူထုပညာေပး နဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ သေဘာ နဲ႕ ဆႏၵ မွာသာ လံုးလံုးမူတည္ေနတဲ့အတြက္ အုပ္စိုးသူ ေဖာ္ေဆာင္ေစခ်င္တဲ့ ပံုစံ၊ စနစ္ နဲ႕ အေတြးအေခၚသာ လူထုၾကား အဓိက ရွင္သန္လာခဲ့ရတယ္။ ထို႕အတူ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းက စလို႕ ႏိုင္ငံ့အေရးမွာ ေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူငယ္ေက်ာင္းသား လူတန္းစားကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ က အာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တဲ့ ပုန္ကန္သူ အစုအဖြဲ႕ အျဖစ္ ျမင္ကာ ရန္သူသဖြယ္ဆက္ဆံျခင္းသာ ခံရတဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္မွာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ပညာအေျချပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ ေဝးခဲ့ရတယ္။

ျပည္သူအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွာ တည္ရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ သတင္းမီဒီယာ၊ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူ စတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ မ႑ိဳင္အသီးသီး လြတ္လပ္သီးျခား ရပ္တည္ ေဖာ္ေဆာင္ကာ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳ ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းညွိ၊ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ိဳး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မဲ့လာခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္မွာ က႑အသီးသီးက အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ နဲ႕ အေတြးအေခၚဟာ အကန္႕အသတ္အမ်ားႀကီးနဲ႕ တည္ရွိေနခဲ့တယ္။

ဒီလိုအျခအေနကေန အစိုးမရတဲ့ အစိုးရ၊ တာဝန္မေက်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ စနစ္မက်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မတရားတဲ့ တရား ဥပေဒ၊ ယိမ္းယိုင္ ပ်က္စီ ျခစားေနတဲ့ တရားစီရင္ေရး စနစ္၊ ခိုင္မာတဲ့ မူမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ တာဝန္မယူ အရည္အခ်င္းမျပည့္တဲ့ သတင္းမီဒီယာ၊ အားနည္းတဲ့ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ အဆင့္အတန္းမမီ၊ မလြတ္လပ္၊ ေဘာင္က်ဥ္းတဲ့ ပညာေရးစနစ္ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ ေမွာင့္မွား၊ အေတြးအေခၚ မရင့္က်က္၊ တာဝန္မသိ၊ က်င့္ဝတ္မဲ့၊ အခြင့္အေရးနားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တယ္။

ဒီအေျခအေနဟာ တိုင္းျပည္မွာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ ပင္မေရေသာက္ျမစ္ ေရာဂါ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ ဆိုးေၾကာင့္ တြဲလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေဘးထြက္ အက်ိဳးဆက္ ေရာဂါ သြင္ျပင္ လကၡဏာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္တယ္။ လက္ရွိ ဗမာ့လူအဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွိတဲ့ အစိုးရ အပါအဝင္ လူမႈ ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕ အုပ္စု၊ လူမႈအလႊာအသီးသီက ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနလည္း ျဖစ္တယ္။

ဒီလို တိုင္းျပည္ ျပႆနာရဲ႕ အေၾကာင္း၊ အက်ိဳး နဲ႕ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို လက္ရွိအစိုးရ အပါအဝင္ ဗမာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အုပ္စု အသီးသီးက ပကတိ အမွန္အတိုင္း သိနားလည္၊ မ်က္ကြယ္မျပဳ ျမင္လာႏိုင္စြမ္းတဲ့ အခ်ိန္က်မွာသာ မွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈက ေနာက္က လိုက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေကာင္းေၾကာင္းကို တိုင္းျပည္ မြဲျပာအက်ခံၿပီး သိခဲ့လို႕ ယခင္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကေန ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ကာ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳတဲ့ ျပည္သူ႕အစိုးရ စနစ္ ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးခုျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး ကို သီးျခား ခြဲထုတ္လိုက္တဲ့ အရပ္သား အစိုးရ နဲ႕ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာတာဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာအားလံုးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈမဟုတ္လားလို႕ ဆိုလာခဲ့ရင္ အျပည့္အဝ မွန္ပါတယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ေသးပါ။ မွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို စေရာက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္တခုသာ လို႕ပဲ ဆိုႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဒီေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာကို ယခင္ စစ္အစိုးရ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီး ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ စစ္ဝါဒ ထာဝရ ရွင္သန္စိုးမိုးေရး လမ္းစဥ္ အေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒက ေရွ႕ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ လမ္းခရီးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႕အတား အေနနဲ႕ ရွိေနတယ္။ ႏိုင္ငံျပန္လည္ တည္ေထာင္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္ မမွန္တဲ့အတြက္ အေျခမခိုင္ရင္ အျမင့္ကို မလွမ္းႏိုင္တဲ့သေဘာ၊ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း ဒီအခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံ့အနာဂတ္မွာ တိုင္းရင္းသာ လူမ်ိဳးစု၊ လူနည္းစု အားလံုး ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး ၿငိမ္းခ်မ္းစည္ပင္ဝေျပာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ အစုအဖြဲ႕အသီးသီး ရဲ႕ ေရွ႕ေျခလွမ္းေတြကို တုတ္ေႏွာင္ထားတဲ့ သံမဏိ ႀကိဳးေတြလည္း ျဖစ္တယ္။

ဒီအေျခခံဥပေဒ ေႏွာင္ႀကိဳးဟာ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာ တခုအထိသာ တည္ရွိမယ့္ အခက္အခဲ အတားအဆီး ျဖစ္တယ္၊ ေနာင္မွ ေျဖးေျဖးခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မွာပါလို႕ ယူဆထားခ်က္ေတြဟာလည္း စစ္အုပ္စု က်ားႀကီး သနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမယ့္သေဘာ၊ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မျပႏိုင္၊ ေရာရမ္းမွန္းဆ စိတ္ကူးယဥ္ေနရတဲ့ ေန႕ခင္းအိမ္မက္ အဆင့္ထက္ မပိုဘူးလို႕ ဆိုႏိုင္တယ္။

စစ္ဝါဒ မ႑ိဳင္ အေျခခံဥပေဒ ကို အခ်ိန္ကာလ တခုမွာ ျပင္ႏိုင္တယ္ဆိုဦးေတာ့ အဆံုးစြန္ေသာ စစ္မွန္တဲ့ တကယ့္ အေျပာင္းအလဲ၊ မွန္ကန္တဲ့ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈအဆင့္ကို မေရာက္ေသးပါ။

အေၾကာင္းက ဗမာ့ လူမႈအေဆာက္အအံုရွိ စစ္အုပ္စုေနာက္ခံ အစိုးရ အပါအဝင္ လူ႕အလႊာအားလံုးရဲ႕ အတြင္း အဇၥ်တၱသႏၱာန္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရိုးစြဲ စိမ့္ဝင္ရင္းနဲ႕ ယံုၾကည္မွတ္ယူခံယူလာေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုး အက်င့္စရိုက္၊ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းေတြကို တြန္းလွန္ ေတာ္လွန္ႏိုင္စြမ္း မရွိရင္ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ အေၾကာင္းကိုသိလို႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖို႕ ေျပာင္းလဲတဲ့ ယုတၱိစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈသေဘာ မဟုတ္ဘဲ အေပၚရံ အေရခြံေျပာင္းလဲမႈ၊ အတြင္းအႏွစ္ ဗလာ အကာသက္သက္ အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္ႏိုင္လို႕ ျဖစ္တယ္။ ဒီသေဘာနဲ႕ ေရာဂါရဲ႕ အစြယ္အပြား တခ်ိဳ႕ကို ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေကာင္း ကုသႏိုင္ေပမယ့္ ပင္မေရာဂါကိုေတာ့ အျမစ္ျပတ္ ကုသႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။ ဒီသေဘာနဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားအေရး၊ လူမႈ၊ စီးပြား၊ က်န္းမာ၊ ပညာ ျပႆနာ အစံုစံုကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမး္ ရွိမွာမဟုတ္ပါ။ ဒီလို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြဟာလည္း ထပ္ေက်ာ့ေနမွာသာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္ ဆိုးက်ိဳးေတြဟာလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာသာ ျဖစ္တယ္။

ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပံုစံေျပာင္း တည္ရွိျခင္းတမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေနကာ ဒီမိုကေရစီ သေဘာထား၊ အေတြးအေခၚ နဲ႕ အခြင့္အေရး ေတြ ျပည့္ဝတဲ့၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း၊ စံညႊန္းမီ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာ၊ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး အသိအမွတ္ျပဳ၊ လူမႈ၊စီးပြား၊ပညာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး၊ ယဥ္ေက်းၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ႏိုင္ငံႀကီး တႏိုင္ငံ ကမၻာအလယ္မွာ ေဖာ္ေဆာင္လာႏို္င္ဖို႕ဟာ အလွမ္းေဝးေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္။

တိုင္းျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ စရိုက္ နဲ႕ ဝိေသသ လကၡဏာ ေတြကို ေတာ္လွန္ ႏိုင္တဲ့ အေျခခံ အေတြးအေခၚ အေျပာင္းအလဲ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ဖို႕က ဗမာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ လူတဦးခ်င္းမွာ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့ အတြက္ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြအေပါင္းလည္း လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ခံယူခ်က္၊ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲမႈ (Radical Shifts in Mindset) အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

လစဥ္ထုတ္ အြန္လိုင္း ေခတ္ေမာင္းစာေစာင္၊ အတြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၃) မွ

ေခတ္ေမာင္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ :http://www.khitmaung.com/

(“ေခတ္ေမာင္း” ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရွိ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္း ေရးသား၊ ထုတ္ေဝ၊ အြန္လိုင္း ျဖန္႕ခ်ီသည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...