Saturday, July 28, 2012

ဘယ္လိုညွိညွိ....ညွိ၍မရေသာျပႆနာ..။

သုရွင္ cyniccancer@gmail.com

ညွိႏႈိင္းျခင္းနွင့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း ( Dialogue ) သည္ယေန႔ ကမ ၻာတြင္sectors မ်ိဳးစံုတြင္အေတာ္ပင္ေရပန္းစားလွ်က္ရွိေပသည္။ win-win situation ဟုေခၚဆိုေသာ " ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္း စြဲ သာ " နွစ္ဖက္လံဳး အစဥ္ေျပသြားေသာ အေျဖတစ္ခုခု ကို သေဘာတူလက္ခံလိုက္ၾကမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္ေသာ Dialogue ဟုဆိုနုိင္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြါးေရးသမား ပင္ျဖစ္ေစ၊နုိင္ငံေရးသမားပင္ျဖစ္ေစ၊Dialogueကိုကြ်မ္းက်င္ထားဖို႔လိုပါသည္။

Linda Ellinor ႏွင့္ Glenna Gerard တို႔ေရးသားေသာ
Dialogue: Rediscover The Transforming Power Of Conversation
ဟူေသာစာအုပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္( ညွိႏိႈင္းမႈ )
ကိုခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း ( extension of adjustment )သည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္ ဟုဆိုထားပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ သေဘာတူညီနိုင္မႈ အတိုင္းအတာကိ ုနွစ္ဦးနွစ္ဖက္လံဳးက ခ်ဲ႕ထြင္ၾကဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။မိမိလက္ခံနုိင္ေသာ အတိုင္းအတာအစြမ္းကုန္ ဆိုသည္မွာ နွစ္ဖက္စလံုးတြင္ရွိၾကပါသည္။ ထိုေရခ်ိန္ကိုကို
တတ္နုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း၊လိုက္ေလ်ာေပးျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္
လာနုိင္ပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီမႈသည္လည္း နွစ္ဦးနွစ္ဖက္လံုးအတြက္ လက္ခံနုိင္စရာ ပင္ျဖစ္သင့္
ေပသည္။

အိႏၵိယ နုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဘိုတို ( Boto) မ်ားနွင့္ လာေရာက္အေျခခ် ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤလီမြတ္စလင္ေတြအၾကား လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုန္း
ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ( ဗီြအိုေအ ယမန္ေန႔ စာရင္းအရ ) အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔
ခြါျပီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရပါသည္။ေနအိမ္မ်ားစြာ မီးရိႈ႔ဖ်က္စီးခံရျပီး
လူေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးေသဆံုးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

အိႏၵိယ အစိုးရက စစ္သားလံုျခံဳေရးေပါင္း ၁၀၀၀၀ နည္းပါးျဖင့္အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း
ရန္ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဆူပူေသာင္းၾကမ္းသူ မ်ားကို ေတြ႔လွ်င္ ပစ္ခြင့္ကိုလည္း အထက္
မွ တစ္ပါတည္းခ်ေပးျပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ စစ္သားမ်ား ပစ္သတ္ေနသည့္ ၾကားကပင္
မ်ားေျမာင္လွေသာ ဆူပူေသာင္းၾကမ္းမႈ မ်ားက ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ပင္အေျခအေနမွာ
ထိန္းမနုိင္သိမ္းမနုိင္ျဖစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

၄င္းအျဖစ္အပ်က္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ ရခိုင္ျပႆနာနွင့္ပံုစံတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ အစိုး
ရကမွ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျခင္းစာပို႔ျခင္းကန္႔ကြတ္ေၾကာင္းဆႏၵျပျခင္းမ်ား
မၾကားရေသးေခ်။
ေသာၾကာေန႔ မြတ္စလင္တို႔၏ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈ အျပီးတြင္စတင္ခဲ့ေသာ ထိုဆူပူအၾကမ္းဖက္
မႈသည္ မည္သည့္အေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ကို ေသေသခ်ာခ်ာမသိေသးေသာ္လည္း
တစ္ခ်ိဳ႔က မူ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသား ေလးေယာက္ကို အမည္မသိ လူတစ္စု က ရိုက္သတ္မႈ အျပီး
တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ ဟုဆိုၾကသကဲ့သို႔ ၊ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြါးမႈ ကိုအေျခခံ
ျပီးျဖစ္ေပၚလာသည္ ဟုဆိုၾကျပန္သည္။

တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း ဤျပႆနာသည္ ျမန္မာနုိင္ငံမွာကဲ့သို႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခအတင္
ျဖစ္မႈ လူမ်ိဳးခ်င္းမတည့္မႈ အယူ၀ါဒ ကြဲျပားျခားနားမႈ ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီမႈ တို႔ေၾကာင့္
ေပါက္ကြဲလာေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ဟု လည္းဆိုၾကျပန္ပါသည္။ယခင္ကတည္းက
ေဒသခံ ဟိႏၵဴနွင့္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကားတြင္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္
ဓါတ္မ်ား ျပန္႔ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီြအိုေအ သတင္းတြင္ေၾကျငာသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းသည္ လည္း အနည္းနွင့္အမ်ား
ရိုက္ခတ္မႈ ၇ွိခဲ့လိမ့္မည္ဟု ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႔ကခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ျပႆနာနွစ္ရပ္လံုး
( ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အိႏၵိယ နုိင္ငံ ) တို႔၏ ၾကင္အင္လကၡဏာမ်ားသည္ တူေသာအခ်က္
မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကိုေတြ႔ရွိနုိင္ပါသည္။
၁-လူမ်ိဳးစုျပႆနာ ( race )
၂-ဘာသာေရးအေျခခံကြာဟမႈ ( religion gap )
၃-ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံကြာဟမႈ (cultural gap )
၄-နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ( territorial ownership )
၅-ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ( discrimination )

စသည္ျဖင့္တူသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရွိနုိင္ပါသည္။
ျမန္မာနုိင္ငံတြင္အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤလီ ၁ သန္းနီးပါးရွိေသာ္လည္း အိႏၵိယတြင္မူ သန္း ၂၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္းစာရင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။( eleven media group )
ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ကြာျခားသည္မွာ ၄င္းဘဂၤလီတို႔ကို အိႏၵိယက နုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျပီးသား
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံက ျပႆနာတစ္ရပ္ထပ္ပိုလာပါသည္။
၆-တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈ ( nationally recognize ) ပင္ျဖစ္ပါသည္။တစ္နည္းဆိုရေသာ္
၇-နုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ( citizenship ) ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့နုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူမ်ားက ဘဂၤလီတို႔ကို တို္င္းရင္းသားေသာ္လည္းေကာင္း နုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ခြင့္ေပးရမည္ဟု ျဖစ္ခြင့္ရွိသင့္သည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထိုသို႔
ျဖစ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္သည္ဟူ၍ ယူဆၾကဟန္တူပါသည္။
၄င္းတို႔ကို လက္ခံလုိက္ျခင္းသည္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းနုိင္ယံုမွ် မက နုိင္ငံအတြင္း ပိုမိုၾကီးမား
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အစပ်ိဳးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္ ဟုအိႏၵိယ နုိင္ငံ၏ အဓိကရုဏ္း
ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိနုိင္ပါသည္။

၂-ဘာသာေရးအေျခခံမ်ားကြာျခားျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် ညွိ၍မရေသာျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။
၄င္းျပႆနာတြင္ ကြ်န္ေတာ္အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ( extension of adjustment ) ျဖင့္
လည္းေျဖရွင္း၍မရေခ်။မည္သည့္ဘာသာမွ သူတို႔၏ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားကို ပတ္၀န္း
က်င္အလိုကိုလုိက္၍ေျပာင္းလဲေနထိုင္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။
( မြတ္စလင္တို႔၏ ႏြားလည္လွီးျခင္း နွင့္ ဟိႏၵဴတို႔၏ ႏြားေခါင္းကို ( တမန္ေတာ္ တစ္ဦးက အနစ္နာ
ခံျပီး လူသားအားလံုးတို႔အတြက္ သူ႔ေခါင္းကို ျဖတ္ျပီး ႏြားေခါင္းကို တပ္လွ်က္ ရွင္သန္ေနခဲ့ရသည္ ဟုဆိုပါသည္ ) ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဗုဒၵဘာသာတြင္ သူ႔အသတ္ကို သနားညွာတာရမည္ ဟု ျပဌာန္းခ်က္၊
ခရစ္ယာန္တို႔၏ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး၊ စသည္စသည္ မ်ားေျမာင္ေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ဘာသာ
၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူတို႔က အၾကီးအမားကြဲလြဲခ်က္မ်ား မဆိုထားနွင့္ (အေသးအမႊားပင္ျဖစ္လင့္ကစား ) အေလးထားလွ်က္ ရွိၾကေပသည္။မိန္းမ အမ်ားၾကီးယူေသာ အယူ အဆ ၊သားဆက္ျခားျခင္းကို တားျမစ္ေသာ အယူအဆ ၊ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္၊စသည္ျဖင့္ မ်ား
ျပားလွေသာကြဲျပားမႈမ်ားလည္းရွိေပေသးသည္။
၅-ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သည္ မြတ္စလင္မွ တစ္ျခားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ႏွင့္ တျခားဘာသာမ်ားမွ မြတ္စလင္သို႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဟူ၍ ခြဲျခားနုိင္ေသးသည္။နွစ္မ်ိဳးစလံုး
လည္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။ခရစ္ယာန္နွင့္ ဗုဒၵဘာသာ ၊ဗုဒၵဘာသာနွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာသာနွင့္ ခရစ္ယာန္ ၊ၾကီးၾကီးမားမား ျပႆနာျဖစ္သည္ဟူ၍ ကမၻာေပၚတြင္ မရွိေခ်။ ဤစကားသံုးရသည္မွာ
လည္း မြတ္စလင္ကို ခြဲျခားလို၍ နွိမ္လို၍ အျပစ္တင္လို၍ သံုးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အရွိကို အရွိအတိုင္း
စိတ္မေကာင္းစြာသံုးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း မ်ားစြားေသာ မြတ္စလင္အသိုင္း
အ၀ုိင္းတို႔သည္ ရန္လိုေသာ ျပင္းထန္ေသာ အစြန္းေရာက္ေသာ လူမ်ိဳးဘာသာ၀င္ မ်ားအျဖစ္ သတ္
မွတ္ျခင္းကို ခံၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္မြတ္စလင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔က အမွန္တစ္ကမ ၻာလံုးက အမွားဟူ၍
ခံယူထားလွ်က္ပင္ရွိေသးသည္ကို မူ ထပ္ျပီး စိတ္မေကာင္းစြာ သိရွိရပါသည္။ထိုေၾကာင့္ ဤျပႆနာ
သည္လည္း မည္သို႔မွ် ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္း၍ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ျပႆနာ၏ သားေကာင္ျဖစ္ၾကရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊ ကေလးမ်ား ၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ၊ ျငိမ္းျငိမ္း
ခ်မ္းခ်မ္းေနလိုသူမ်ား သည္ ပဲေလွာ္ၾကားတြင္ ဆားညွပ္ သကဲ့သို႔ ဒုကၡအေပါင္းကို လည္စင္း ခံရံုသာ
ရွိပါသည္။ဗုဒၵဘာသာအလုိအရ ကံတရားအတုိင္းဟူ၍ ၄င္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာအရ ဘုရားသခင္ အလို
ေတာ္အတုိင္း ဟူ၍၄င္း၊ ဟိႏၵဴဘာသာအရ ျဗဟၼာၾကီးအလိုအရ ဆိုဆို၊ မြတ္စလင္ ဘာသာအလိုအရ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သေဘာအတိုင္းဟူေျပာေျပာ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းကိ ုမည္သူမွ် မလို လားေသာ္ လည္း ညွိ၍ မရေသာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ကမ ၻာၾကီးတည္ရွိေနသ၍ ျငိမ္းခ်မ္းရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရျပန္ပါသည္။

--
ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။
ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။
တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ်
ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို
ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။

မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း
ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။
ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္
ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား..
တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။

သုရွင္
(conservatism,traditionalism,nationalism )
(အစဥ္အလာကိုခ်စ္ေသာ၊ရိုးရာကိုျမတ္နုိးေသာ၊အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...