Friday, July 27, 2012

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ႏုိင္ငံေရး International Crisis Group (ICG) အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ


by 7Day News Journal on Friday, July 27, 2012 at 5:14am 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အထီး က်န္မႈကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ၎၏ စီးပြားေရးကို ကမၻာ့စီးပြား ေရးႏွင့္ေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ စိတ္ လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ႏုိင္ ငံေရးအ ေျပာင္းအလဲႏွင့္ နီးစပ္စြာ ရစ္ပတ္ ထားလ်က္ ကာလရွည္တည္ရွိခဲ့ ေသာ အေနာက္တုိင္း၏ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားသည္လည္း ဤအ ေျပာင္းအလဲကို ေထာက္ခံအား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါလွ်င္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ား အက်ဳိးအ ျမတ္မ်ား ရရွိပါမည္။
သို႔ေသာ္ ယခင္ အစိုးရေဟာင္း၏ ကန္႔ သတ္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးေပးမႈမ်ား မွ အျမတ္ထြက္ခဲ့ေသာသူမ်ားမွာ မူ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားရွာပုိင္ ခြင့္မ်ား အာမခံေပးထားမႈႏွင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ရယူပုိင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးသြားပါမည္။ ခ႐ုိနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားသည္ ေကာင္းစြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိေန ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အခြန္ေဆာင္ မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရးယွဥ္ ၿပိဳင္မႈမ်ားကို လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိျမင္ျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာတုိးတက္ေန ေသာေဒသတစ္ခုအတြင္း ပိုအား ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ သည္ အားလံုးအတြက္ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္။ ဤအေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္တြန္းမႈမရွိပါ။ ဤအစား စီးပြားေရးစနစ္သစ္ႏွင့္ အံ၀င္ ခြင္က်ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသာ ရွိေနပါသည္။ လိုအပ္ေသာအ ေျပာင္းအလဲမ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳနည္းနည္းသာရွိ ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားမွာ ေျမာက္ျမားစြာရွိေနသည္။ သို႔ ေသာ္ ယင္းအခ်က္က မူလကပင္ ေျဖေလွ်ာ့ထားၿပီးေသာ အေျပာင္း အလဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈကို ေတာင့္ခံႏုိင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ထုိက္သင့္ေသာ အခြင့္အ ေရးညီမွ်မႈ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈအခ်ဳိ႕တုိ႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာလုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ယခု စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ (အျမတ္ထြက္)အႏုိင္ရသူမ်ားစြာ ရွိႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္ေအာင္ ျမင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီ အစဥ္မဆုိ ရလဒ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ပိုေကာင္းမြန္သည္ဟု လူထုအ မ်ားစုက သိနားလည္ေအာင္ ေသ ခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ လူတုိ႔၏ဘ၀ မ်ားအေပၚတြင္ သိသာသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ သက္ေရာက္ေစ မည့္ဥပေဒမ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈတုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားတုိးတက္ရရွိရန္၊ ေျမယာ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္၊ ေစ်း သက္သာေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာ ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခြင့္ကို ပိတ္ဆုိ႔ထားသည့္ ပံုမွန္မဟုတ္ ေသာ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးတုိ႔ပါ၀င္သည္။
(ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ) အဓိက အ႐ံႈးသမားသံုးဦးမွာ ယခင္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ မွ စီးပြားေရးခ႐ုိနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား ခ႐ိုနီမ်ားျဖစ္သည္။
ကန္ထ႐ိုက္ မ်ား၊ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ လုိင္စင္မ်ား ရပုိင္ခြင့္၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြား ေရးလုပ္မႈမ်ားစနစ္သည္ တစ္စစီ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခု သည္ ယခုအခါ အခြန္မ်ားေပး ေဆာင္ရပါမည္။ USDP ႏွင့္ ၎င္း ၏ အနားမွသူမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ ထားခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္စီးပြားေရး အခြင့္အာဏာမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနပါၿပီ။ယခင္အစုိးရ၏ ေသာ့ခ်က္ ေဒါက္တုိင္မ်ားအတြက္ အေျခ အေနမ်ားကို ဤသို႔ ေျပာင္းျပန္ လွန္မႈရွိေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည့္ မည္သည့္အားထုတ္မႈမွ ရွိမေနပါ။ ေနရာအားလံုးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအ ေျခအေနေျပာင္းေနၿပီး၊ စီးပြား ေရးအေျပာင္းအလဲသည္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ျဖစ္ရေတာ့မည္ ဟု ခုိင္မာစြာယံုၾကည္မႈရွိေနပါ သည္။ ယခင္အစုိးရလက္ေအာက္ ၌ ဦးစားေပးအေနအထားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ အမ်ားဆံုးရခဲ့သူ တုိ႔သည္လည္း ၎တို႔သည္ ျပန္ လည္ရွင္သန္လာေသာ ႀကီးထြား လာေသာ စီးပြားေရးမွ အျမတ္ရ ရန္ (လူမွန္၊ ေနရာမွန္) ေကာင္း စြာေနရာခ်ထားခံရသည္ကို သိနားလည္ေနပါၿပီ။စစ္တပ္သည္ ၎ ၏စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားက ၎၏ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ျဖည့္ ဆည္းေပးမႈတစ္ခုဆုိသည္ထက္ ျပဳန္းတီးမႈတစ္ခု သာ ျဖစ္မည္ကို သတိျပဳမိေနပါသည္။
ႏုိင္ငံအႏွံ႔ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္မႈဖြင့္လွစ္ ေရးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ႏွင့္အတူ ယခင္က ဦးစားေပးခံရ သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ၾကြယ္၀သည့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လည္း စိန္ေခၚေနေသာစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ႏုိင္ငံေရး အႏၲရာယ္မ်ားက အက်ဳိးအျမတ္  မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္ဆုိ သည္ကို နားလည္လာၾကပံုေပၚ ေနပါသည္။ ကန္႔သတ္ေရြးခ်ယ္ စရာ အနည္းငယ္ႏွင့္အတူ ခ႐ိုနီ မ်ားသည္လည္း ၎င္းတို႔၏ မ႐ုိး ေျဖာင့္ေသာ အတိတ္ႏွင့္ အလွမ္း ကြာေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ၎တို႔ ကုိယ္ကုိ စီးပြားေရးစနစ္သစ္အ တြက္ တန္ဖုိးရွိေသာ ထည့္၀င္လုပ္ ေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္တံ ဆိပ္ကပ္ေနၾကပါၿပီ။ ဤနည္းျဖင့္ ၎င္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပုဂၢလိက ႂကယ္၀မႈႏွင့္ အရင္းအႏွီးကို မည္ ကဲ့သို႔ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ႀကီးႀကီးမား မား ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခံရမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါ သည္။ ဤအရင္းအႏွီးတုိ႔ကလည္း ယခုအခါ ၎တုိ႔အတြက္ (စီးပြား ေရး)စတင္မႈကို ေပးအပ္ပါလိမ့္ မည္။ၿပီးခဲ့သည့္ လအနည္းအတြင္း ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ ေအာင္ျမင့္ဦး ႏုတ္ထြက္သြားမႈ သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ အစုိးရသစ္ အတြက္ ထူးျခားေသာႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။
 ေခတ္ေဟာင္းက စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦး၏ ေထာက္ပံ့သူ အျဖစ္ အဓိကက်ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ အတား အဆီးတစ္ခုအျဖစ္ ၫႊန္းဆုိခံရ ေသာ ၎၏ ႏုတ္ထြက္သြားမႈ သည္ (အစုိးရ၏) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ကို ပိုမိုလြယ္ကူ သြားေစၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လည္း ေခ်ာေမြ႕ သြားေကာင္း ေခ်ာေမြ႕သြားေစႏုိင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈျဖစ္စဥ္သည္ သေဘာထားကြဲလြဲ မႈ(၀ိေရာဓိ)မပါဘဲ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း အာမခံ ခ်က္ေပးမထားပါ။ (ေျပာင္းလဲမႈ) တာ၀န္၏ အတုိင္းအဆႀကီးမားမႈ သည္ အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္အေန အထားျဖင့္ ရွိေနေသာ ေပၚလစီ ခ်မွတ္ဖန္တီးျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ ေပၚ လစီခ်မွတ္ဖန္တီးျခင္းသည္ သီး သန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ျပဳလုပ္ ရေသာကိစၥျဖစ္ေနၿပီး၊ အေသး စိတ္ မြမ္းမံထားေသာ ဗဟိုစီမံ ကိန္းႀကီးတစ္ခု Master Plan အေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းမရွိ ေသးပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္မႈၾကားမွ ဟန္ခ်က္ညီမွ် မႈကို ထိန္းသိမ္းေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါမည္။ ဤသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏုိင္ငံအထီး က်န္မႈက ဖန္တီးခဲ့ေသာ ခုခံရန္ ခက္ခဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အလ်င္ လိုမႈျဖစ္ေနစဥ္မွာျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာခ်မွတ္ထားေသာ စီမံ ကိန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေပၚလစီ ဧရိယာတစ္ခုအတြင္း ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားသည္ မၾကာခဏဆုိသလို ပင္ လ်င္ျမန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) မရည္ရြယ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ ရပ္ကို အျခားဧရိယာတစ္ခုတြင္ ဟန္ညီညီျပန္ထိန္းညိႇေပးေစရန္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ဥပ ေဒသစ္ႏွင့္ ေပၚလစီတစ္ခုစီက ဖန္တီးမည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ကုိင္တြယ္ရန္လည္း အစုိးရယႏၲရားတြင္ ကန္႔သတ္စြမ္း ေဆာင္ရည္သာရွိေနပါသည္။
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအကူးအ ေျပာင္းႏွင့္ စီးပြားေရးျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈတုိ႔သည္ နီးကပ္ စြာ ခြဲမရေအာင္ျဖစ္ေနပါသည္။ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ႏွစ္ခုစလံုး ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ တည္မွီေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ လည္း ၎တုိ႔ တည္ရွိရာ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ တည္ ရွိေနပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ အဆုိပါ သဘာ၀ရင္းျမစ္ၾကြယ္၀ ေသာ္လည္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ပုိင္းျခားထား ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးႏုိင္ ေရးအတြက္ ဖိအားအသစ္တစ္ ရပ္ရွိလာပါမည္။ သာမန္ ျပည္သူ အမ်ားစု၏ ဘ၀တြင္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ တုိးတက္မႈႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တည္ ၿငိမ္မႈကို အစုိးရက လုပ္မေပးႏုိင္ မခ်င္း ေအာင္ျမင္ေသာႏုိင္ ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ကို စိတ္ကူးၾကည့္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ထို႔အတူ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ယခင္ အာဏာပုိင္၀ါဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ အတိတ္ေဟာင္းမွ ဆက္ လက္ထြက္ခြာေရးမွာလည္း စိတ္ ကူးၾကည့္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ (ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး)ျဖစ္ စဥ္အတြက္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား၊ လူမႈမၿငိမ္သက္မႈ (သို႔မဟုတ္) လာ မည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲဆီသြား ရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေရးအရ မေရရာမႈတုိ႔အားလံုး သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အႏၲ ရာယ္အလားလာမ်ားကို ကုိယ္ စားျပဳေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ယာယီအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္အ တူ ျမန္မာသည္ ေတြေ၀ မေနသင့္ ေတာ့ပါ။ ျမန္မာသည္ အား ေကာင္းေသာေဒသတစ္ခုအလယ္ တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ယင္းေဒသႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ၎၏ အိမ္ နီးခ်င္းမ်ားကို အမီလုိက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနၿပီး အိမ္နီး ခ်င္းမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း သင္ ခန္းစာယူေလ့လာႏုိင္ပါမည္။

ဂ်ကာတာ/ဘရပ္ဆဲလ္။၂၇ ဇူလုိင္၊ ၂၀၁၂။
(အထက္ပါစာတမ္းသည္ ႏုိင္ငံတ ကာမဟာဗ်ဴဟာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ Think Tank တစ္ခုျဖစ္ေသာ International Crisis Group ၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျခအေန အေပၚ သံုးသပ္ထားေသာ အစီ ရင္ခံစာ Myanmar: The Politics of Economic Reform Report ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ executive summary ကို အျပည့္အစံု ဘာသာျပန္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...