Tuesday, July 31, 2012

သင္သည္ ဘယ္လို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသလဲ (What type of communicator are you? by Guy Perring)

Posted by Myanmar Network on June 22, 2012 

ႏႈတ္နဲ႕ ေျပာဆိုတာခ်င္း တူေပမယ့္ လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မွာ ေျပာဆိုတာနဲ႕ အလုပ္ထဲမွာ ေျပာဆိုတာ 
လိုအပ္ခ်က္ခ်င္း အမ်ားႀကီး ကြာျခားပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ႏႈတ္နဲ႕ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမယ္ဆိုရင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ အဓိက ဆက္သြယ္ေျပာဆိုပံုဟန္ကို သိ႐ွိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုပံုဟန္ ဘယ္လို ေပၚလြင္ထင္႐ွားလာတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရပါမယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ဟန္နဲ႕ မတူညီတဲ့ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး တန္ဖိုးထားတတ္ရပါမယ္။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ဟန္ မတူညီသူနဲ႕ ေျပာတဲ့ဆိုတဲ့အခါ အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္တတ္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဟန္နဲ႕ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ဟန္တို႕ကို သိ႐ွိနားလည္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္အခါ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ပိုမိုရ႐ွိေစႏုိင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္သားက ကိုယ္ေျပာတာ ဆိုတာကို နားေထာင္လာေအာင္ အားေပးႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာထက္ သူတို႕ ၾကားခ်င္တာကို ေျပာဖို႕ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ ရာထူးေနရာတစ္ခုအတြက္ အင္တာဗ်ဴးသြားေျဖတယ္ဆိုပါေတာ့။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေတြထဲက ဘယ္စကားကို အင္တာဗ်ဴးေမးတဲ့ အလုပ္႐ွင္က ၾကားခ်င္မလဲ။

(က) “Mr Chua, I want this job because it sounds interesting.”
မစၥတာခြၽာ၊ ဒီအလုပ္က စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတယ္လို႕ ထင္တဲ့အတြက္ လုပ္ခ်င္တာပါ။
(ခ) “Mr Chua, I have considerable knowledge in this area which would be of great use to your company.”
မစၥတာခြၽာ၊ ဒီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ အသိပညာအမ်ားႀကီး ႐ွိထားပါတယ္။ ကုမၸဏီအတြက္ အမ်ားႀကီး အသံုးက်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ခ) နံပါတ္ စကားကို ၾကားခ်င္မယ္ဆိုတာ သိသာထင္႐ွားပါတယ္။
ကိုယ္ေျပာတာကို တစ္ဖက္သားက နားေထာင္ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕ ဆိုရင္ သူတို႕ဘက္က စကား အသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႕ ေျပာဆိုမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ တစ္ဖက္သားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြ၊ တန္ဖိုးေတြ၊ သေဘာထားေတြနဲ႕ အသိပညာေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာရမယ္။

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူေတြအေနနဲ႕ အုပ္စု ၄စု ခြဲလို႕ရတယ္။

လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အဓိကထားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူမ်ား (Action-oriented communicators)

* အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႕အေၾကာင္း၊ “ထပ္ေလွ်ာ့ေပးလို႕ မရေတာ့တဲ့ အရင္းခံ အေျခအေန”အေၾကာင္း၊ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းနဲ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာတတ္ၾကတယ္။
* တိုက္႐ိုက္ေျပာတတ္ၾကတယ္၊ စိတ္မ႐ွည္တတ္ဘူး၊ ျပတ္သားတယ္၊ ျမန္တယ္၊ စြမ္းအားအျပည့္႐ွိတယ္။
* အခ်ိန္အၾကာႀကီး အာ႐ံုမစူးစိုက္ႏုိင္ဘူး၊ အျခားသူစကားမဆံုးခင္ ျဖတ္ေျပာတတ္တယ္။ အလႅာပသလႅာပ ေျပာတာကို မႏွစ္သက္ဘူး။
* ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ စကားေျပာတဲ့ ေလသံကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ခံစားမႈကို ေကာင္းေကာင္း သိႏုိင္တယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကထားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူမ်ား (Process-oriented communicators)

* အခ်က္အလက္နဲ႕ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ မူ၀ါဒေတြနဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္နဲ႕ အစီအစဥ္ေတြကို ေျပာဆိုတတ္တယ္။
* စနစ္က်တယ္၊ စိတ္႐ွည္တယ္၊ စိတ္ခံစားမႈက မလႊမ္းမိုးဘူး၊ သတိ႐ွိတယ္၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစားတယ္။
* အခ်ိန္အၾကာႀကီး အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္တယ္၊ လက္တမ္း (႐ုတ္တရက္ စိတ္ထဲေပၚလာတဲ့အတုိင္း) ေျပာတာဆိုတာကို မႀကိဳက္ဘူး။
* ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ စကားေျပာတဲ့ ေလသံကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ခံစားမႈကို သိႏုိင္ဖို႕ ခက္တယ္။

လူကို အဓိကထားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူမ်ား (People-oriented communicators)

* လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေစ့ေဆာ္မႈေတြ၊ အစုအဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ားနဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေလ့ ႐ွိတယ္။
* စိတ္ထဲေပၚလာတဲ့အတိုင္း ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္တတ္တယ္၊ တစ္ဘက္သားရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို လိုက္ပါ ခံစား သိ႐ွိႏုိင္တယ္၊ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ ေတြးေတာ လုပ္ေဆာင္တတ္တယ္။
* လူကိုလူလို သေဘာမထားတဲ့ တရားေသ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို မႀကိဳက္ဘူး။
* ကိုယ္ဟန္အမူအရာက ပြင့္လင္းမႈ ႐ွိၿပီး စကားသံကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိတတ္တယ္။

အေတြးအေခၚအယူအဆကို အဓိကထားေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူမ်ား (Idea-oriented communicators)

* ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းနဲ႕ အေျပာင္းအလဲ အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပံု နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ အယူအဆသစ္မ်ား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား အေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ ႐ွိတယ္။
* စိတ္ကူးစိတ္သန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိၾကတယ္၊ တစ္ဖက္သား လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွား ျဖစ္သြားေအာင္ ေျပာတတ္တယ္၊ နားလည္ဖို႕ ခက္ခဲသူေတြ ျဖစ္တယ္။
* တစ္ဖက္သားကို စိန္ေခၚလုိတယ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို မႀကိဳက္ဘူး။
* စကားေျပာဆိုပံု ေလယူေလသိမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိတတ္တယ္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ စုေဆာင္းေနခ်ိန္မွာ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္လံုျခံဳမႈကို အလို႐ွိတယ္၊ ႏႈတ္နည္းတတ္တယ္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို အမ်ားလက္ခံေအာင္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္တဲ့အခါမွာေတ့ တက္တက္ ႀကြႀကြ ျဖစ္လာတတ္တယ္။

မိမိကိုယ္တိုင္သာမက တစ္ဖက္သားကိုလည္း ဘယ္လို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ ေျပာဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။

British Council မွ Guy Perring ၏ What type of communicator are you? အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။


Read more: သင္သည္ ဘယ္လို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသူ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသလဲ (What type of communicator are you? by Guy Perring) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/what-type-of-communicator-are-you#ixzz22GgsxizT

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...