Tuesday, July 31, 2012

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း

Inline image 1

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြအေထြဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးပြဲၾကီးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ကို ေၾကညာအသံုးျပဳခဲ့ျပီး (၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ Palais de Chaillot တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။)။
ကမၻာ့အံ့ဘြယ္အရာမ်ားေရးသားသည့္ The Guinness Book of Records စာအုပ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ ကမၻာတြင္ အမ်ားဆံုး ဘာသာျပန္ဆိုထားသည့္ စာတမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။[1] အဆိုပါ ေၾကညာစာတမ္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ပြဲျဖစ္ျပီးေနာက္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္းမွ ပထမဦးဆံုး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည့္ လူသားတိုင္းသည္ ညီတူညာတူ အခြင့္အေရးမ်ား ရႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အပိုဒ္ေပါင္း ၃၀ ပါရွိေသာ စာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ၊ ျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိႏိုင္ဖို႕ရန္ အုတ္ျမစ္တည္ႏိုင္ေစရန္၊ ဥေပဒ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အေျခခံ ဥပေဒ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ေၾကညာခ်က္နိဒါန္း

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ ညီလာခံအစည္းအေဝးၾကီးက လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္းၾကီးကို အတည္ျပဳ၍ ေၾကညာလုိက္ရာ ထုိေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ စာသားသည္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ အျပည္႔အစံုပါရွိသည္။ ဤကဲ႔သုိ႔ရာဇဝင္တင္မည္႔ ေၾကညာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဤညီလာခံအစည္းအေဝးၾကီးက ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံ အားလံုးအား ထိုေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ စာသားကိုအမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကားသိေစရန္ ေၾကညာပါမည္႔အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင္႔အတန္းကုိ လုိက္၍ ခဲြျခားျခင္း မျပဳဘဲအဓိကအားျဖင္႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထုိေၾကညာစာတမ္းၾကီးကုိ ျဖန္႔ခ်ိ ေဝငွ ေစရန္၊ ျမင္သာေအာင္ ျပသထားေစရန္၊ဖတ္ၾကားေစရန္ႏွင္႔ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္႔ အေၾကာင္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ဆင္႔ဆို လုိက္သည္။

လူခပ္သိမ္း၏မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔တကြ လူတုိင္းအညီအမွ်ခံစားခြင္႔ရွိသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ျငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊
လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားကို အေရးမထား မထီေလးစား ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င္႔သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္႔ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ေသာ ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊
လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟေျပာဆုိႏုိင္မႈ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္စြာ အသက္ေမြးႏိုင္မႈတို႔ကို ခံစားရယူႏိုင္ေစမည္႔ ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္အေရးကုိ လူခပ္သိမ္းတို႔က မိမိတို႔၏ အထက္သန္ဆံုးေသာ လုိလားခ်က္ဆႏၵၾကီးအျဖစ္ျဖင္႔ ေၾကြးေၾကာ္ ေၾကညာျပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔လညး္ေကာင္း၊
လူခပ္သိမ္းတို႔သည္၊ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္က လူျပဳမႈ၊ အုပ္စိုးမႈႏွင္႔ ဖိစီး ညွဥ္းပန္းမႈ တို႔ကို ေနာက္ဆံုး မလႊဲသာ မေရွာင္သာ
လက္နက္ စြဲကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းမျပဳေစရန္၊ လူအခြင္႔ေရး မ်ားကိုဥပေဒျဖင္႔ ထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊
ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊
ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ မူလလူ႔အခြင္႔ ေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမတို႔၏ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ေလးစားယံုၾကည္ပါသည္ဟုကုလသမဂၢတြင္ ထပ္မံ၍ အတည္ျပဳျပီးသည္႔ျပင္၊ လူမႈၾကီးပြား တိုးတက္ေရးႏွင္႔တကြ ပုိမုိ လြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘဝ အဆင္႔အတန္းတို႔ကုိ ျမွင္႔တင္ရန္ သႏၷိ္ဌာန္ခ်ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊
ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင္႔ပူေပါင္း၍ လူအခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔အခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔တဝွမ္းလံုးတြင္ ရိုေသေလးစားက်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္း ၾကျခင္းကို အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊
ထုိေၾကာင္႔ အေထြေထြညီလာခံ က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းကို လူတိုင္း အဖဲြ႔ အစည္းတိုင္းသည္ အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို ရိုေသေလးစားၾကေစရန္ ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္းျဖင္႔ အားထုတ္ ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ထုိႏိုင္ငံတို႔၏အာဏာပိုင္အတြင္းရွိ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအား အဆုိပါ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ သိမွတ္က်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း
ရည္ရြယ္ျပီးလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရး မ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ႏိုင္ငံခပ္သိမ္း၊ လူခပ္သိမ္းတို႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကစိမ္႔ေသာငွာ ယခုထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

[ျပင္ဆင္ရန္]အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အက်ယ္

Article (1)
All human beings are born free and equal in dignity and rihgts. They are endowed with reason and conseience and should act towards one another in spirit of brotherhood.

အပိုဒ္ ၁
လူတိုင္းသည္ တူညီ လြတ္လပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႕၌ ပိုင္းျခား ေဝဖန္တတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင္႔ က်င္႔ဝတ္ သိတတ္ေသာ စိတ္တို႔ရွိၾက၍ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေမတၲာထား၍ ဆက္ဆံက်င္႔သုံုးသင္႔၏။


Article (2)
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the bases of the political, juriscictional or international status of the country or territory to which a person belogs, whether it be incependent, trust, non-self-governing or under any other linitation of sovereignty.

အပိုဒ္ ၂
လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင္႔ အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရး အားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင္႔ အားလံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ခံစားခြင္႔ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ က်ား ၊ မ ၊ သဘာဝအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကာားအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားယူဆခ်က္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လူမႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္ အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင္႔အတန္း အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ စီရင္ ပုိင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဆင္႔အတန္း တစ္ခုခုကို အေျချပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသနယ္ေျမတစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည္႔ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုလသမဂၢ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ ထားရသည္႔ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အာဏာတို႔ တစိတ္တေဒသေလာက္သာ ရရွိသည္႔ နယ္ေျမ စသျဖင္႔ ယင္းသို႔ ေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္၊ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းကုိ အေထာက္အထား ျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျခင္း လံုးဝ မရွိေစရ။

Article (3)
Everyone has the right to life, liberty and security of person.

အပိုဒ္ ၃
လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္လြတ္လပ္မႈခြင္႔ႏွင္႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင္႔ ရွိသည္။


Article (4)
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

အပိုဒ္ ၄
မည္သူကိုမွ် ေက်းကြ်န္အျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစခိုင္းျခင္း မျပဳရ၊ လူကို ေက်းကြ်န္ သဖြယ္ အဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ ထုိသေဘာ သက္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ရမည္။

Article (5)
No one shall be subjected to torture or to crucl, inhuman ordegrading treatment or punishment.

အပိုဒ္ ၅
မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာဆက္ဆံမႈ မျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမျပဳရ။

Article (6)
Every one have to rights to recognition every where as a person before the law.

အပိုဒ္ ၆
လူတိုင္းတြင္ ဥပေဒအရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင္႔ အရာခပ္သိမ္းတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကုိ ခံယူပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။

Article (7)
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

အပိုဒ္ ၇
လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကသည္႔အျပင္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္း မခံရေစဘဲ တူညီစြာ ခံစားပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ ဤေၾကညာ စာတမ္းပါ သေဘာတရားမ်ားကို ဖီဆန္၍ ခြဲျခားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ထုိသို႔ခြဲျခားျခင္းကုိ လႈံေဆာ္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ကင္းလြတ္ ေစရန္ အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။

Article (8)
Every one has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

အပိုဒ္ ၈
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းအတြက္ ေပးထားသည္႔ အေျခခံ အခြင္႔အေရး မ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ရလွ်င္ ထုိသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာခ်က္ အတြက္ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္တရားရံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ သက္သာ ခြင္႔ရႏိုင္ေစရမည္။

Article (9)
No one shall be subjected to arbitrary arrest. detention or exile.

အပိုဒ္ ၉
မည္သူမွ် ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နွင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ။

Article (10)
Every one is entitled in full equality to a fair and public heauing by an independent and impartial tribunal,in the determination of his rights and of any criminal charge against him.

အပိုဒ္ ၁ဝ
အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ တာဝန္ ဝတၲရားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္႔ တရားစြဲဆိုစီရင္ ဆံုးျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစား ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။

Article (11)
Every one charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has all guarantees necessary for his defence.

အပိုဒ္ ၁၁
(၁) လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဥပေဒအတိုင္း စစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရသည္႔ အခ်ိန္အထိ ျပစ္မႈႏွင္႔ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံရသူတိုင္းသည္ အျပစ္မဲ႔သူဟူ၍ ယူဆျခင္းခံထိုက္သည္႔ အခြင္႔အေရးရွိသည္။ ထိုအမႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာဝယ္ စြပ္စြဲခံရသည္႔ ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ထိုသူအား ေပးျပီး ျဖစ္ေစရမည္။
Article(11.2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or onnission which did constitute a penal offence, under national or international law , at the time when it was commited .Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
(၂)လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏိုင္ငံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈမေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈအရ ဆြဲဆိုျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္အခါက ထိုက္သင္႔ေစႏိုင္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ထက္ပိုမိုၾကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ထုိက္သင္႔ျခင္းမရွိေစရ။
Article (12)
No one shall be bjected to arbitrary interference which his privacy, fanily, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

အပိုဒ္ ၁၂
မည္သူမွ် မိမိသေဘာအတိုင္း ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိသားစုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ေနအိမ္ အသုိက္အဝန္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပးစာယူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မခံေစရ။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာ ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ပုတ္ခတ္ျခင္း မခံေစရ။ လူတိုင္းတြင္ ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။

Article(13.1)
Every one has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

အပိုဒ္ ၁၃
(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ခြင္႔၊ ေနထိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(13.2)Every one has the right to leave any country, including his own and to return to his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွ လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မွလည္းေကာင္း ထြက္ခြာ သြားပိုင္ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္၊ မိမိ၏ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ပိုင္ခြင္႔လည္းရွိသည္။
Article(14.1)
Every one has the right to seek and to enjoy in ther countries asylum persecution.

အပိုဒ္ ၁၄
(၁)လူတိုင္းသည္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ အျခားတိုင္းျပည္ မ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ ခုိလံႈေနႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(14.2) This rights may not invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary the purposes and principles of the United Nations.
(၂)ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ မပတ္သက္သည္႔ ျပစ္မႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြက္ခ်က္ႏွင္႔ သေဘာတရား မႈမ်ားကို ဖီဆန္ေသာ အမႈမ်ားမွ ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ အမွန္ ေပၚေပါက္ လာေသာ ျပစ္မႈေၾကာင္႔ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည္႔ အမႈအခင္မ်ားတြင္ အထက္ပါ အခြင္႔အေရးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရ။
Article(15.1)
Every one has the right to a nationality.

အပိုဒ္ ၁၅
(၁)လူတိုင္းသည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင္႔ရွိသည္။
Article(15.2) No one shall be arbitrarily deprived of his tionality nor denied the right to change his nationality.
(၂)ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးကို လည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။
Article (16.1)
Men and wonen of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage and at its dissolution.

အပိုဒ္ ၁၆
(၁)အရြယ္ေရာက္ ျပီးေသာ ေယာက်္ား ႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔တြင္ လူမ်ိဳးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင္႕ ႏွင္႔ မိသားစု ထူေထာင္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ ေယာက်္ားႏွင္႔ မိန္းမ တို႔သည္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနစဥ္ အခ်ိန္ အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ကြာရွင္းၾကသည္႔ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္း အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရရွိထိုက္သည္။
Article (16.2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(၂)သတို႔သား ႏွင္႔ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ျပဳရမည္။
Article (16.3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society by the State.
(၃)မိသားစု တစ္ခုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဘာဝက်ေသာ အေျခခံအဖြဲ႔တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ ထိုမိသားစုသည္ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ အစိုးရတို႔၏ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းကို ခံယူခြင္႔ရွိသည္။
Article (17.1)
Every one has the right to own property alone as well as in association with others.

အပိုဒ္ ၁၇
လူတိုင္းတြင္ မိမိတစ္ဦး ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ ဖက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာ တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးရိွရမည္။

Article (17.2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
(၂) ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္၊ မည္သူမွ် မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ။
Article (18)
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

အပိုဒ္ ၁၈
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ မိမိကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္သည္႔ အျပင္ မိမိတစ္ေယာက္ ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင္႔၊ က်င္႔သံုးႏိုင္ခြင္႔၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဆာက္တည္ ႏိုင္ခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

Article (19)
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

အပိုဒ္ ၁၉
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ အေနွာင္႔ အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္ သည္႔အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဝငွ ျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

Article (20.1)
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

အပိုဒ္ ၂ဝ
(၁)လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေအးခ်မ္းစြာ စုေဝးႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင္႔ တို႔ ရွိသည္။
Article (20.2) No one may be compelled to belong to an association.
(၂)မည္သူကိုမွ် အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသို႔ ဝင္ေစရန္ အတင္းအက်ပ္မျပဳရ။
Article (21.1)
Everyone one has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

အပိုဒ္ ၂၁
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article (21.2) Everyone has the right of equal access to bublic servece in his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔၌ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရးရွိသည္။
Article (21.3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
(၃)ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကို အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခားလ်က္ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင္
ထင္ရွားေစရမည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္လည္း လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ခြင္႔ ရွိရမည္႔အျပင္ ၊ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လ့ွ်ိဳဝွက္ မဲေပး စနစ္ျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ ျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ က်င္းပရမည္။

Article (22)
Everyone, as a number of society, has the right to social security and is entitled to realization, through natilnal effort and international co-poreation and in accordance with the organization and resources of each state , of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality,

အပိုဒ္ ၂၂
လူတိုင္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနႏွင္႔ လူမႈေရးလံုျခံဳခြင္႔ရယူပိုင္႔ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္ႏိုင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင္႔ လည္းေကာင္း၊ သယံဇာတအင္အားႏွင္႔လည္းေကာင္း ထုိလူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ စရုိက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ တိုးတက္ျမင္႔မားေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင္႔အေရးမ်ားကို သံုးစြဲပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။

Article(23.1)
Everyone has the rightto work ,to free choice of employment to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

အပိုဒ္ ၂၃
(၁)လူတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္ အကိုင္ကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ တရား မွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္၏ အေျခအေနကို ရရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွ အကာအကြယ္ ရရွိရန္ လည္းေကာင္း အခြင္႔အေရးရွိသည္။
Article(23.2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
(၂)လူတိုင္းတြင္ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ ရႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(23.3) Everyone, who works has the right to just and favourable remumeration ensuring for himself and his family existence worthy of human dignity, and supplemented,if mecessary other means of social protection.
(၃)အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္႔ လူတိုင္းတြင္၊ မိမိႏွင္႔ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင္႔ ညီေအာင္ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ခ်ေလာက္သည္႔ျပင္၊ တရား မွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္သည္႔ လစာေၾကးေငြ ရပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ လိုအပ္ခဲ႔လွ်င္အျခား နည္းလမ္းမ်ားမွ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ထပ္မံ၍ ရႏိုင္ခြင္႔ ရိွသည္။
Aricle(23.4) Everyone has the right to form and to join reade unions for the protection of his interests.
(၄)လူတိုင္းတြင္ မိမိအက်ိဳး ခံစားခြင္႔ကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမား အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင္႔ ၊ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article(24)
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and preiodic holidays with pay.

အပိုဒ္ ၂၄
လူတိုင္းတြင္ သင္႔ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အျပင္၊ လစာႏွင္႔တကြ အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ ထားသည္႔ အလုပ္ အားလပ္ရက္မ်ားပါဝင္သည္႔ အနားယူခြင္႔ႏွင္႔ အားလပ္ခြင္႔ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။

Article(25.1)
Everyone has the right to standard of liveng adequatefor the health and well being of himself of his flmily, including food, clothing housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,widowhood,old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

အပိုဒ္ ၂၅
(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိႏွင္႔တကြ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင္႔တကြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစာအဟာရ၊ အဝတ္အထည္ ေနအိမ္၊ ေဆးဝါး အကူအညီႏွင္႔ လုိအပ္သည္႔ လူမႈ အေထာက္အပံ႔မ်ား ပါဝင္ေသာ သင္႔ေတာ္ ေလွ်ာက္ပတ္သည္႔ လူမႈ အဆင္႔အတန္းကို ရယူခံစားခြင္႔ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မက်န္းမမာျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အဂၤါ မစြမ္း မသန္ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုဆုိးမျဖစ္ေသာ္အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္က မတတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ ဝမ္းစာ ရွာမွီးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း မရွိေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အခြင္႔အေရးရွိသည္။

Article(25.2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance.All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
(၂)သားသည္ မိခင္မ်ားႏွင္႔ ကေလးမ်ားသည္ အထူးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းႏွင္႔ အကူအညီေပးျခင္းကို ရခြင္႔ ရွိသည္။ ဥပေဒအရ ထိမ္းျမားျခင္းျဖင္႔ျဖစ္ေစ အျခား နည္းျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေသာ ကေလးအားလံုးသည္ တူညီေသာ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကို ရယူ ခံစားၾကရမည္။
Article (26.1)
Everyone has the right to education. Education shall by free, at leaslltl in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all in the basis of merit.

အပိုဒ္ ၂၆
(၁)လူတိုင္းသည္ ပညာသင္ ယူႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္၊ အနည္းဆံုးမူလတန္းႏွင္႔ အေျခခံ အဆင္႔ အတန္းမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားေရးသည္ အခမဲ႔ျဖစ္ရမည္။ မူလတန္းပညာသည္ မသင္မေနရ ပညာ ျဖစ္ရမည္။ စက္မႈလက္မႈပညာႏွင္႔ အသက္ေမြးမႈ ပညာမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင္႔ သင္ၾကားရယူႏိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အထက္တန္းပညာအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံျပဳ၍ တူညီေသာ အခြင္႔အေရး ရရွိေစရမည္။
Article(26.2)Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect ror human rights and fundamental freedoms.It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of place.
(၂)ပညာသင္ၾကားေရးကို လူသားတို႔၏စရိုက္လကၡဏာအျပည္႔အဝတိုးတက္မႈ အျပင္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင္႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔ ရိုေသ ေလးစားမႈ တို႔ကို ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကား ေစရမည္။ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ႏိုင္ငံ အားလံုး တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ သည္းခံ မႈႏွင္႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတို႔ကုိ အားေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွါ၊ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ အားေပးရမည္။
Article(26.3) Parents have a piror right to hoose the kind of education that shall be given to their children.
(၃)မိဘတို႔တြင္၊ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား သင္ယူရမည္႔ ပညာ အမိ်ဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လက္ဦး အခြင္႔အေရးရွိသည္။
Article(27.1)
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

အပိုဒ္ ၂၇
(၁)လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေလာက၌ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ သုခုမပညာရပ္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာလိုက္စား ေမြ႔ေလ်ာ္ႏိုင္ခြင္႔၊ သိပံၸ ပညာထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ထုိပညာ၏ အက်ိဳး အာနိသင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခံစားသံုးစြဲႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article(27.2) Everyone has the right to the protection of the moral and material intersts resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
(၂)လူတိုင္းတြင္ သိပံၸမွ ျဖစ္ေစ၊ စာေပမွျဖစ္ေစ၊ သုခုမပညာမွ ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင္႔ၾကံစည္ဖန္းတီးမႈမွျဖစ္ထြန္းလာသည္႔ ဂုဏ္ႏွင္႔ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရယူႏိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးအတြက္ ကာကြယ္မႈကို ရရွိရန္ အခြင္႔အေရး ရွိသည္။
Article(28)
Everyone is entitled to a social and internationalorder in which the rights and freedoms set form in Declaration can be fully realized.

အပိုဒ္ ၂၈
လူတိုင္းသည္ ဤေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား ႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို အျပည္႔အစံု ရယူႏိုင္ေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။

Article(29.1)
Everyone has duties to the community in which alone the free and full development this personality is possible.

အပိုဒ္ ၂၉
(၁)မိမိ၏စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ႏိုင္သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္း အတြက္လူတိုင္း၌ တာဝန္ ရွိသည္။
Article(29.2)In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of other and of meeting just requirements of morlity, public order and the general welfare in a democratic society.
(၂)မိမိ၏ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ လူတိုင္းသည္၊ အျခားသူမ်ား၏ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ ရိုေသေလးစားေစရန္အလို႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င္႔သံုးေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကုိယ္က်င္႔တရားအျပင္၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး စီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ အတြက္၊ တရားမွ်တစြာက်င္႔
ေဆာင္ရန္ အလို႔ငွာ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည္႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင္႔သာ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည္။

Article(29.3)These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
(၃)အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို မည္သည္႔ အမႈကိစၥတြင္မွ် ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ လညး္ေကာင္း ဆန္႔က်င္၍ မသံုးစြဲရ။
Article(30)
Nothing in this Declation may be imterpreted as implying for any atate, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set form herein.

အပိုဒ္ ၃ဝ
ဤေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင္႔အေရးႏွင္႔တကြ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔ကိုရည္ရြယ္၍၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္စု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ရွိသည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ ပိုင္းျခားေကာက္ယူျခင္း မရွိေစရ။[2][3]

[ျပင္ဆင္ရန္]ကိုးကား

↑ http://www.unhchr.ch/udhr/miscinfo/record.htm
↑ http://www.un.org/Overview/rights.html
↑ http://www.unhchr.ch/udhr/lang/bms.htm

Photo Credit: စပိန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ အတူ Eleanor Roosevelt ကို ေတြ႕ရစဥ္
Credit: wikimyanmar


-- 
Ƭнαиκƨ, 

                         \\\ ///
                       /        \
                      | \\    // |
                    ( | (.)  (.) | )
 ---------------o00o-- (_)--o00o---------------
         
======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄██▓░
  Ѧя Ƨσяcɛяɛя  ░▓██►
         ======ஜ۩۞۩ஜ======= 

  
-------------ooo0---------------------------------
               (   )        0ooo
                \ (          (   )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...