Monday, July 2, 2012

တံခါးဖြင့္စဥ္ ျမင္ေတြ႔လုိက္ရသည့္ ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ပညာေရး


by Soe Min on Monday, July 2, 2012 at 6:33pm 


အေဆာင္မ်ားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနသည္။ တခ်ိန္က ဝင့္ၾကြားခဲ့ေသာ ပါေမာကၡေနအိမ္မ်ားသည္ ေပါင္းျမက္မ်ား ဖံုးလႊမ္း လ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္က ဗံုးျဖင့္ခြဲခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးေနရာတြင္ ျမက္မ်ားသာ ေပါက္ေနသည္။


ဤသည္ကား တစ္ခ်ိန္က အာရွ၏ အေကာင္းဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ခန္႔ စစ္တပ္မွ အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ပညာေရး စနစ္ကို ခ်ိနဲ႔ေစခဲ့ျခင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္ သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ထုိေနရာတြင္ စာသင္ႏို္င္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ေၾကာင့္၊ မၾကာခဏ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦး နည္းပါးစြာျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ပစ္ခဲ့သည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါး ဖြင့္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထို႔အတြက္ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲ ပစ္ခဲ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကိုသာ ၾကည့္မည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ဝင္ေရာက္လာပါက ပညာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရေတာ့မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“ကမၻာႀကီးကို အမွီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္လိုပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရး ယဥ္ေက်းမႈႀကီးကို ေျပာင္းပစ္ရ ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါလုပ္ဖို႔ သိပ္ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္”ဟု ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ မဂၤလာျမန္မာမွ အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ဖူးျခင္း မရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၎တက္ေရာက္လာစဥ္က မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပညာေရး တိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးဘက္ဂ်က္သည္ စစ္တပ္သံုးစြဲမႈထက္ စာလွ်င္ နည္းပါးလြန္းလွၿပီး၊ လံုေလာက္မႈမရွိဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလက ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာသန္း(၃၄၀) မွ သန္း (၇၄၀) သို႔ တိုးျမွင္႔ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅% ကိုစစ္တပ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရးအတြက္ ၁.၃% သာအသံုးျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္မွာ ဓါတုေဗဒ ပါေမာကၡ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

MBA ဘြဲ႔ရမ်ားမွ အစျပဳ၍ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားအဆံုး မ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဦးမိုးေက်ာ္က တိတိပပ စိုးရိမ္ရေသာ အခ်က္မွာ အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပံုေအာ ဝင္လာပါက ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုင္းျပည္တြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာရွင္ (၅၀) ဦး ခန္႔သာ ရွိၿပီး (၅၀၀) ခန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အဆင့္အတန္းမွီတဲ့ လူေတြမရွိေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက သူ႔ဘာသာေခၚလာၾကတဲ့အခါ ျမန္မာေတြအဖို႔ လခေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဆံုး႐ံႈးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု UNESCO မွ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Sardar Umar Alam ကေျပာသည္။

“အစိုးရသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာအတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း (၁၆၀) ခန္႔ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘြဲ႔ရသူ အမ်ားစုက ၎တို႔၏ဘြဲ႔ႏွင့္ မထိုက္တန္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပက္ရယ္ျပဳၾကသည္။

ယခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေဟာင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရျခင္းအတြက္ အမ်ားက စိတ္ပ်က္ ေနၾကသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းငယ္မ်ား၌ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။

“ကြ်န္ေတာတို႔ မႏၱေလး႐ံုးမွာ အလုပ္ေတာ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း တစ္ဦးရွိပါတယ္။ သူက စိတ္ပညာနဲ႕ဘြဲ႔ရေပမယ့္ အဂၤလိပ္လို စာလံုးေတာင္ မေပါင္းတတ္ပါဘူး”ဟု ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပညာေရးအေပၚ ဆင္ႏႊဲေသာ တိုက္ပြဲမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦးကို အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ရာေနရာ အျဖစ္မွတ္ယူ၍ ဗံုးခြဲခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမွာင္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ရမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးရာသို႔ ပို႔ပစ္ခဲ့သည္။

“တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝေတြဟာ တစ္စစီၿပိဳကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနရ မယ္လို႔ ခံယူထားလို႔ပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးမီက ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပညာေရးစနစ္က လြန္စြာ အားနည္းေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္႐ိုးေတြနဲ႕ ဆရာေတြ ကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရးေတြသာမကပဲ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပညာေရး အေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကိုလည္း ျပဳျပင္ယူရပါမယ္။ လက္ရွိ အားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားက အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး၊ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ မရွိပါဘူး”ဟု သူက Oxford တကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်းလက္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အားမရွိၾကဘဲ အေဝးသင္ပညာေရးကိုသာ ပို၍ စိတ္အားထက္သန္ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၇၀% မွာ အေဝးသင္ျဖင့္သာ ဘြဲ႔ယူၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေဝးသင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ေက်ာင္းတက္ရၿပီး၊ အိမ္တြင္လုပ္ရန္ အဆိုင္းမင့္မ်ား ေပးျခင္းသာ ရွိသည္။

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ အစိုးရထံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ေလာကတြင္ လည္းေကာင္း အႀကီးတန္း ေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ေနသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ဤအရြယ္သုိ႔ ေရာက္ေနသူမ်ားမွ ေက်ာင္းတြင္ ပညာျပည့္ဝစြာ မရခဲ့၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္၍ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝဘဲ အလုပ္အကိုင္ဘဝထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ထြက္သြားရခဲ့သည္။

အာဏာရွင္စနစ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပညာေရးစနစ္သည္ ေအာက္သို႔စိုက္၍ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။ စာေမးပြဲ တြင္ ခိုးခ် ျခင္းမ်ားကလည္း က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းမွာ မယံုႏိုင္ဖြယ္ က်ဆင္းခဲ့ရာ လူဦးေရ၏ ၇၀% သည္ မူလတန္း ပညာေရးကိုပင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမွာလည္း လ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါေမာကၡေတြဟာ သုေတသန လုပ္ဖို႔မလိုပါဘူး၊ စာတမ္းေလးေရး၊ ကြန္ဖရင့္ေလး တက္႐ံုပါပဲ။ ေသာၾကာေန႔မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္၊ တနလၤာေန႔မွာ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီ”ဟု ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

မၾကာမီက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရာ၊ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒါသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ လာၾကသည္။ နာမည္ႀကီးေသာ ဘေလာဂ့္တစ္ခုတြင္ ဘာမွ် မတက္ေသာ စစ္အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အာဏာကို အလြဲသံုးစား၍ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေနသည္ဟု ပညာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားကို စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ အစုိးရသည္ ၉ သန္းမွ်ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တိုးတက္မႈရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနပံုေတာ့ရသည္။

ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွာ ဆင္းရဲသည့္ အဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးၿပီး လစာ တိုးျမွင့္ေပးထားၿပီး တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ (၃၀) တိုးေပး ထားသည္။ ေက်းလက္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ႏွစ္ဆ တိုးသည္။

ယခင္ကတည္းက အဆက္အသြယ္ ရွိ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္၏ John Hopkins တကၠသိုလ္သည္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေပးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ Center of Excellence ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

“သမၼတႀကီးကေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ဖို႔ တကယ္ကို တြန္းအားေပးေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အထက္က ေအာက္သြားတဲ့ပံုစံ(top-down)ျဖစ္ေနေတာ့၊ ည႔ႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေလာက္မွာတင္ ရပ္ေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလးစားရေသာ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေဟာင္း ဦးေသာ္ေကာင္းက ေျပာသည္။ “အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ေနတာပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝန္ႀကီး အေျဖရ ခက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြေတာင္ ေမးေနၾကတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာပညာတတ္ အမ်ားစုက သမၼတအႀကံေပးဦးျမင့္၏ ယခု အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႀကိဳ သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အလွဴေငြျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားမႈအား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ တုံ႔ျပန္မႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ၎က ရန္ကုန္တကၠသို္လ္အား အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ အသစ္စတင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္သည္ အစုိးရက ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အေလးအနက္ထားျခင္း ရွိ-မရွိ အဓိက စမ္းသပ္မႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းအားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္၏ အရိပ္ထိုးမႈ ခံရဆဲလားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည္႔ရေပေတာ့မည္။

ျမန္မာသည္ ကမၻာကို တံခါး ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီး ေပးဆပ္ရေတာ့မည္။

ထြန္းေ၀

http://www.maukkha.org/index.php/book-store/reading-room-maukkha/2196-crippled-education-myanmar

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...