Friday, July 27, 2012

ဆူဖီ၊ပရေဝဇီ ႏွင္႔ မူဂ်ာေဟဒင္


by Aungzaw Win on Friday, July 27, 2012 at 10:16am 

အစၥလာမ္သာသနာဖြံ႕ျဖိဳးမႈသည္ ေဟဂ်ားဇ္နယ္ ကို ေက်ာ္လြန္ျပန္႔ႏွံ႕သြားေသာအခါ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မ်ား အမ်ားအျပား အစၥလာမ္ကိုကူးေျပာင္းယုံၾကည္ခဲ႔ၾကသည္၊၊ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ျမိဳ႔ျပဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ အမ်ားအျပားပါဝင္ခဲ႔သည္၊၊ ယင္းတို႔က အစၥလာမ္ဘာသာကို ဥပေဒရႈေဒါင္႔ျဖင္႔ဖြင္႔ဆိုရန္ ထက္သန္ခဲ႔ၾကသည္၊၊ ဓမၼသတ္၏ အေရးပါမႈစတင္ခဲ႔သည္၊၊
   အယ္ဖါရူကီ၏အျမင္အရ ဆူဖီက်င္႔သုံးမႈမ်ားသည္ကုရ္အာန္၏ ပါဒေတာ္မ်ားကို အေျခခံခဲ႔ေသာ္လည္း အျခားဝါဒတို႔၏ရိုက္ခတ္မႈ၊ တုံ႕ျပန္မႈတို႔ရွိခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္၊၊
 ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာပညာရွင္ၾကီး ေအမာမ္ ဂဇာလီသည္ ဂရိအေတြးေခၚမ်ား၊ ဒသနမ်ိဳးစုံ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ သခၤ်ာတို႔မွရေသာ အေတြးေခၚမ်ားကို ေလ႔လာျပီးေသာအခါ တုံ႕ျပန္ရရွိသည္႔ အေတြးေခၚမ်ားေပၚအေျခခံေသာ အစၥလာမ္ဒႆနကို ဖြင္႔ဆို ခဲ႔ပါသည္၊၊
       အစၥလာမ္႔ ဒႆန ပညာရွင္အျဖစ္ အေနာက္ကမာၻက အသိမွတ္ျပဳခံရသူ ေဒါက္တာအစ္က္ဘားရ္                                          သည္လည္းဂ်ာမန္တြင္ပါရဂူဘြဲ႔ယူစဥ္ကာလတြင္ ျဖစ္တည္မႈပဓါနဝါဒ ေက်ာ္ၾကားခ်ိန္ႏွင္႔ၾကံဳဆုံခဲ႔ရသည္၊၊ ျဖစ္တည္မႈပဓါနဝါဒ ေခၚ အတၱအမွန္ဝါဒ ကို တုံ႕ျပန္၍ အစၥရာေရ ႔ခူဒီ ကို ေဖါထုတ္ခဲ႔ရာ မ်ားစြာေက်ာ္ၾကားခဲ႔ပါသည္၊၊ အတၱအမွန္ ႏွင္႔ လူ႔ေဘာင္စံ ကို ထိန္းညႇိ၍ အတၱကို အက်ိဳးရွိရွိဖြံျဖိဳးေစရန္ တိုက္တြန္းခဲ႔ပါသည္၊၊
       ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ထြန္းကား၍ ကမာၻ႔ပညာတတ္မ်ားထံအရွိန္ဟုန္ ႏွင္႔ရိုက္ခတ္ခဲ႔ေသာကာလ တစ္ရပ္ရွိခဲ႔ပါသည္၊၊ ဒါဝင္သီအုိရီ ႏွင္႔ ကားလ္မတ္က္စ္ ၏ အနုပဋိေလာမ ရုပ္ဝါဒ တို႔သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ား နွင္႔ပညာတတ္တို႔ကို အေတြးျမင္သစ္တစ္ရပ္ ကို ပီပီျပင္ျပင္ေပးႏိုင္ခဲ႔ရာယိုင္နဲ႔နဲ႔ ဘာသာေရးခံယူခ်က္ရွိသူအမ်ားျပား ဘာသာတရားတို႔ကို ေၾကာခိုင္းခဲ႔ၾကသည္၊၊ ကိုလိုနီစံနစ္၊လူတန္းစားခြဲျခားသည္႔စံနစ္တို႔ကို မုန္းတီးမႏွစျ္မိဳ႔သူ အင္ဒီယ လူငယ္အမ်ားျပားလည္းပါဝင္ခဲ႔ပါသည္၊၊
       တိုအေျခေနေအာက္တြင္ ပညာတတ္ထူးခြ်န္သူ ပရေဝ႔ဇ္ က ကုရ္အာန္ ကလမ္း ညႊန္ေသာ စံျပကြန္ျမဴးန္ အျမင္ကို ေဖၚထုတ္ခဲ႔ပါသည္၊၊ သူက ကုရ္အာန္ကုိ ဋီကာဖြင္႔ရာတြင္ စံျပလူ႔အဖြဲ႔စည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အျဖစ္ ဆြဲယူဖြင္႔ဆိုခဲ႔သည္၊၊ သေဘာမတူသူ အျခားပညာရွင္တို႔၏ ျပစ္တင္ရႈံခ်ျခင္းခံခဲ႔ရပါသည္၊၊
           စစ္ေအးေခတ္ကာလ ဆိုဗီယက္အုပ္စု ႏွင္႔ အေနာက္အုပ္စုအားျပိဳင္မႈတြင္၊ဘုရင္စံနစ္ကို မၾကိဳက္ေသာမူစလင္လူငယ္မ်ား၊အစၥေရးၾကဴးေက်ာ္မႈကို မႏွစ္သက္သူမ်ားကို ဆိုဗီယက္ အုပ္စုက ဆိုရွယ္လစ္ႏွင္႔အသြင္တူေသာ အစၥလာမ္ပုံစံကို ေထာက္ျပ၍ စည္းရုံးခဲ႔ၾကသည္၊၊ထို ပုံစံကို ကာကြယ္ရန္ ဆိုရွယ္္လစ္ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရားမ်ား အစား ေဂ်ဟာဒ္ သေဘာတရားကို အစားထိုး လမ္းညႊန္ေပး ခဲ႔သည္၊၊ အေနာက္အုပ္စုမုန္းတီးေရး ႏွင္႔ ေဂ်ဟာဒ္ ကို မူစလင္လူငယ္တို႔အၾကားေအာင္ျမင္စြာမ်ိဳးေစ႔ ခ်ႏိုင္ခဲ႔သည္၊၊ 
         အာဖဂန္ကို ဆိုဗီယက္တို႔ၾကဴးေက်ာ္ေက်ာ္ေသာအခါ တြန္းလွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္တို႔ကို အေမရိကန္မွ ေထာက္ပံ႕ခဲ႔သည္၊၊CIA ကပါ ပူးတြဲ၍အဖ်က္အေမွာက္သင္တန္းမ်ိဳးစုံသင္ေပးခဲ႔သည္၊၊အာမက္မာဆြတ္သည္ထင္ရွားေသာအာဖဂန္မ်ိဳးခ်စ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ႔သည္၊
ေဂ်ဟာဒ္ ႏွင္႔မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေပါင္းေသာမူဂ်ာေဟဒင္မ်ား ကို CIA ကေကာင္းစြာေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္၊၊ CIA ေပးေသာ၊ KGB ေပးေသာ ပညာစုံတို႔ျဖင္႔စစ္ေအးျပီးကာမူဂ်ာေဟဒင္တို႔သည္ပစ္မွတ္သစ္မ်ိဳးစုံရွာေဖြလာရာ၊အေနာက္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္ေလေသာေၾကာင္႔ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဘက္သမားမ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲ အမည္တပ္ခံရေတာ႔သည္၊၊
               အစၥလာမ္ ဘာသာ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတို႔သည္၊ သူတို႔ႏွင္႔ ဆုံစည္းရင္ဆိုင္ ရေသာ အေတြးေခၚ၊အၾကပ္တည္းမ်ား အတြက္အေျဖကို အစၥလာမ္တြင္းမွပင္ရွာေဖြၾက၏၊၊ မိမိက ေျပလည္ေျဖ ရွင္းႏိုင္ေသာ အခါတြင္ အျခားသူတို႔ကို မွ်ေဝျခင္ၾကသည္၊၊တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မွ်ေဝယုံမကဘဲ အတင္းၾကပ္တိုက္တြန္းေသာ အခါတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚေတာ႔သည္၊၊ ေနာင္တြင္လည္းဤ အျဖစ္မ်ိဳးမ်ားစြာ ရွိလာမည္ျဖစ္ေလရာ မိမိေဆးကို လူတိုင္းလိုက္တိုက္ျခင္ေသာ အတၱစြဲမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ၾကမွသာ အတြင္းညီညြတ္ေရးျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္၊၊

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...