Wednesday, July 25, 2012

စာမဖတ္ေသာ စာေရးဆရာ…ဒီမိုကေရစီမသိေသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သား…..


by Thiha Soe on Tuesday, July 24, 2012 at 10:33pm ·


      ဂုဏ၀ုတၱိ၊ ၀ရ၀ုတၱိ..။ ဂုဏ=ဂုဏ္အားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ယ=အသက္အရြယ္အားၿဖင့္လည္းေကာင္း ရိုေသထိုက္သူကိုရိုေသပါ၏။
      လူၾကီးဆိုသည္မွာ အသက္အရြယ္ၾကီးတိုင္း လူၾကီးမဟုတ္၊ လုပ္တဲ့ အလုပ္ၾကီးမွ(တနည္း နာယကဂုဏ္နဲ ့ၿပည့္စံုမွ) လူၾကီးဟုသတ္မွတ္နိုင္သည္။ အသက္သာၾကီးၿပီးလုပ္တဲ့ အလုပ္ကမၾကီး( အေမွ်ာ္အၿမင္ အေတြးအေခၚမရွိ) ပါက မေသနိုင္လို ့ၾကီးၿပီးအိုေနသည့္ လူအို ဟုသာဆိုရေပမည္။
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ေၿပာဘူးသည္။) ၀ါရင့္စာေရးဆရာၾကီးဆိုသည့္ဂုဏ္၊ ၈၀ ေက်ာ္သည့္အသက္တို ့ကို ရိုေသလိုေသာ္လည္း ရိုေသထိုက္သူကိုသာရိုေသပါမည္။
      စာေရးဆရာ(သတင္းစာဆရာ)လုပ္လိုသူသည္ စာဖတ္ရပါမည္။ စာဖတ္ၿခင္းသည္စာေရးဆရာ၏ လက္ဦးဆရာ၊စာေရးသူ၏ကုန္ၾကမ္းၿဖစ္သည္။ မိမိေရးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ(ဘာသာရပ္) ကို မေလ့လာမဖတ္ရႈပဲ စာေရးပါက လူတကာၿပက္ရယ္ၿပဳတာခံရရံုရွိမည္။
      သမိုင္းေၾကာင္းေရးလိုက သမိုင္းစာဖတ္ရသလို၊ နိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေရးက နိုင္ငံေရးစာေပဖတ္ရႈေလ့လာရမည္။ဥပေဒအေၾကာင္း စာေၿပာင္ေရးၿပီး ဥပေဒကို နကန္းတစ္လံုးမသိ၊ မဖတ္ဘူးပါက စာေၿပာင္မဟုတ္ပဲ စာေၾကာင္သာၿဖစ္ေပေတာ့မည္။
      ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ သည္ ၿပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုးရွိ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ ၉၈ ဒသမ၁၂ ရာခိုင္္ႏႈန္းက မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ မဲေပးသူအားလံုး၏ ၉၂ဒသမ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေထာက္ခံသၿဖင့္ ၂၉.၅.၂၀၀၈ ရက္ေန ့တြင္ အတည္ၿပဳၿပဌာန္းၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပည္တြင္း / ၿပည္ပအားလံးုသိၾကပါသည္။ ယင္းဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒသည္ ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၁ အရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပသည့္ ၃၁.၁.၂၀၁၁ တြင္ နိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး၌  အာဏာတည္ၿပီးၿဖစ္သည္ကိုလည္း(ဥာဏ္ရည္မမီသူႏွင့္ အတိတ္ေမ ့သူမဟုတ္က) အားလံုးသိရွိထားၾကပါသည္။
      သို ့ေသာ္ယင္းဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ အတည္ၿပဳၿပဌာန္းၿခင္း၊ အာဏာတည္ၿခင္းတို ့ကို မသိေသးသေယာင္ဇြတ္ခံၿငင္းေနေသာ အႏွီစာေရးဆရာ (သတင္းစာဆရာ)ၾကီးသည္ ဥာဏ္ရည္မမီ၊ အတိတ္ေမ ့သူမဟုတ္လွ်င္ စာမဖတ္၍သာၿဖစ္ေပမည္။
      ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)တြင္ နိဒါန္းႏွင့္ အခန္း(၁၅)ခန္း၊ ဇယားငါးခုပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ ့ရမည္ၿဖစ္သည္။ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအခန္း(၁)၊ နိုင္ငံေတာ္ အေၿခခံမူမ်ားအခန္း၊ ပုဒ္မ(၇)တြင္ နိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းၿပည့္၀ေသာပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ(၃၉)တြင္ နိုင္ငံေတာ္သည္စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းၿပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ ့စည္းနိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒၿပဌာန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟုလည္းေကာင္း၊ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ နိုင္ငံေတာ္က နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေေဒကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန ့တြင္ ထုန္ၿပန္ၿပဌာန္းေပးထားၿပီးၿဖစ္သည္။
      ယင္းဖြဲ ့စည္းပံု အၿခခံဥပေဒမွာပင္ ပုဒမ ၃၉၉(စ)၌ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သို ့မဟုတ္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားကိုဤဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီလည္းေကာင္း၊ လုပ္ထံးုလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္္ၾကားခ်က္ စသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီလညး္ေကာင္း ထုန္ၿပန္ၿခင္းၿပဳရန္ တာ၀န္မွာ  ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ၿဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ၿပၿပဌာန္းထားပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ဖြဲ ့စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄၀၂)တြင္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥး္၍ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္၇ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအၿပတ္အတည္ၿဖစ္ေစရမည္ဟုၿပဌာန္း၍ အာဏာအပ္ႏွင္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ ့ၿမင္ရပါသည္-
(က) ေရြး။ေကာက္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
(ခ)  ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ ့မ်ား၏ ဆံုၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္္ ့မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥး္သည့္ အယူခံမႈမ်ားႏွင့္ ၿပင္ဆင္မႈမ်ား၊
(ဂ) နိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား
      နိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္အာဏာတည္လ်က္ရွိသည့္ နိုင္ငံတာ္ဖြဲ ့စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒၿဖင့္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းၿခင္းခံရေသာ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(ဌ) ၿဌာန္းခ်က္မ်ားအရ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုမွတ္ပံုတင္ၿခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ၿခင္းႏွင့္ၾကီးၾကပ္ေစၿခင္း တို ့ၿပဳရန္ တာ၀န္ရွိသၿဖင့္လည္းေကာင္း၊နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္း ဥပေဒပုဒ္မ( ၂၃ )ႏွင့္နည္းဥပေဒ (၁၈) တို ့အရ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္ ့ေၾကာ္ညာစာ အမိန္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ၾကီးၾကပ္နိုင္သည္။ ေကာ္မ၇ွင္ အဖြဲ ့ခြဲအဆင့္ဆင့္အား ေကာ္မရွင္ကိုယ္စား ၾကီးၾကပ္ေစရန္တာ၀န္ေပးအပ္နိုင္သည္ ဟု ၿပဌာန္းပါရွိသၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရေပးအပ္ထားသည့္တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအရ ေကာ္မ၇ွင္သည္ ၄င္း၏တာ၀န္ကို သေဘာရိုးၿဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေနၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿမင္သာပါသည္။
      ၀ါရင့္စာေရးဆရာ(သတင္းစာဆရာၾကီး) ေရးသားၿပက္ရယ္ေတာ္မူသည့္ စာေၾကာင္ အဲ စာေၿပာင္တြင္ ေဖာ္ၿပပါရွိေသာ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏စာမ်ားကို(ပါတီအားလံုးကိုေပးပုိ ့ထားသၿဖင့္ အၿခားပါတီမ်ားလည္း ဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္.) ၿပန္လည္၍ဖတ္ရႈေလ့လာရာတြင္-
      ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္္လ(၁၈)ရက္စြဲပါစာသည္ နိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားအား ဖြဲ ့စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒ၊နည္းဥပေဒႏွင့္ ေကာက္မရွင္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားက ထိမ္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးၾကရန္  အေၾကာင္းၾကားေသာစာၿဖစ္ေၾကာင္းေတြ ့ရပါသည္။ ယင္းစာ၏စာပိုဒ္(၁) တြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ(၇) ႏွင့္ ပုဒ္မ(၃၉) ပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စာပိုဒ္(၂)တြင္ အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ(၄၀၄)(ခ)၊ ၄၀၅ (ခ)ႏွင့္ (၃၉၉)(စ)ပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊စာပိုဒ္ (၃)တြင္  ေကာ္မရွင္၏တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒပုဒ္မ (၁၀)(ဌ)ပါေကာ္မရွင္`တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စာပိုဒ္(၄)တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒပုဒ္မ(၆)၊(၁၀)(ဇ)၊ (၁၂)(က)(၆)ႏွင့္ ပုဒ္မ (၁၂)(ခ)ပါၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စာပိုဒ္(၆) တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒပုဒ္မ (၂၄) ပါၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ၿပေရးသားထားၿပီး စာပိုဒ္(၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁) တို ့တြင္ အထက္စာပိုဒ္မ်ားပါ ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ ပါတီ၀င္မ်ားက ေဟာေၿပာ၊ ေရးသားရာတြင္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၿပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို  ့ကို ထိခိုက္လာပါက ေကာ္မရွင္က ဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိသည္ႏွင့္အညီ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ၿဖစ္၍ ထိုသို ့မၿဖစ္ေစေရး မိမိတို ့  ပါတီ၀င္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားစာၿဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ ့ရွိရပါသည္။ (တနည္းအားၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈသေဘာေပါက္မႈ အားနည္းသူမ်ားကို သတိၿပဳမိေစေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္က အသိေပးၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္ကစတန္ ့ထြင္၍ၾကီးၾကပ္ေနၿခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ ့ၿမင္နိုင္ပါသည္။
      တဖန္ မဲလက္မွတ္ဖေယာင္းသုတ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿခင္းကိစၥအေပၚ ေကာ္မရွင္ကထုတ္ၿပန္ေသာ၉.၅.၂၀၁၂ ရက္ႏွင့္ ၆.၇.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါသတင္းစာထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္က အလြန္ပင္သည္းညည္းခံနိုင္ေသာ ေကာ္မရွင္ဟုပင္ဆိုရပါမည္။ ၿဖစ္စဥ္မွာတစ္နိုင္ငံလံုး၏အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္အၿဖစ္ အေလးထားက်င္းပေဆာင္ရြက္ေသာ ၾကားၿဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေသးသိမ္အရုပ္ဆိုးေအာင္ မည္သို ့ေသာ အၾကံမ်ိဳးၿဖင့္ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲေၾကာင္း အမ်ားကပင္သိၿမင္နိုင္ပါသည္။ အစကပင္ အေၿခအၿမစ္မရိွ၊ မၿဖစ္နိုင္ေသာသတင္းကိုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္း တစ္ေန ့တည္းမွာပင္ ေကာ္မရွင္သို ့အေရာက္ပို ့၍ အေရးယူေပးရန္စာေရးအေၾကာင္းၾကားၿခင္းမွာ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ၾကံဖန္တီးၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ (အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ လိုသလိုမၿဖစ္လွ်င္ ဖိအားေပးတိုက္ခိုက္နိုင္ေရးအတြက္ၾကိဳတင္အပစ္ရွာထားသည့္ သေဘာၿဖစ္ပါသည္။) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြင္မိမိပါတီကိုယ္စားလွယ္ အနိုင္ရရွိ၍သာ ၿငိမ္ေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
      ဤေနရာတြင္ ေကာ္မရွင္ကသာ သေဘာထားၾကီးၾကီးမထားပါက (၄င္းတို ့ေပးေသာတုတ္ၿဖင့္ပင္ ၄င္းတို ့ကိုရိုက္သတ္နိုင္ပါသည္။) ယင္းပါတီ (Campaign Manager) ဆိုသူ၏စြပ္စြဲခ်က္အတိုင္း ၄င္းၿမိဳ ့နယ္(၁၀) ၿမိဳ ့နယ္တြင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမၿဖစ္ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္လိုက္နိုင္ပါသည္။ ထို ့အၿပင္ ယင္းသို ့မမွန္မကန္ေၿပာဆိုေၾကၿငာၿခင္းသည္ တည္ဆဲလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ (၆၄) အရ ၿပစ္မႈေၿမက္သည့္အၿပင္ ပုဒ္မ ၆၆(က)(၄) အရလဲ တရားမဲ့ၿပဳက်င့္မႈေၿမာက္သၿဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားထိခိုက္သြားနိုင္ပါသည္။
      ၄င္းတို ့၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ေကာ္မရွင္က တရား၀င္ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးၿပီး စံုစမ္းေရးအဖြဲ ့တြင္ပါ၀င္သည့္ ၄င္းတို  ့ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပင္ မဟုတ္ / မမွန္ပါဟုထြက္ဆိုအစစ္ခံသၿဖင့္ ၿဖစ္စဥ္မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကေခၚယူရွင္းၿပသည္ကို ေက်းဇူးမတင္သည့္အၿပင္၊ ၄င္းတို ့အမွားကို၀န္္မခံလိုပဲ(ေယာက္်ားၾကီးၿဖစ္ပါလ်က္ မီးယပ္ဟုသာတြင္တြင္ေအာ္ၿပီး) ၄င္းတို ့မွန္ေၾကာင္း ၿငင္းကြယ္ေနသၿဖင့္ ဥပေဒ၏အဆံုးအၿဖတ္ကိုရယူ (တရားစြဲ) ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းရိုးသားစြာေေတြ ့ရွိရပါသည္။
       အထူးအားၿဖင့္ ၄င္းတို ့ေခါင္းအမာဆံုးအခ်က္မွာ ဖြဲ ့စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံေတာ္၏အမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသံုးအႏံႈးၿဖစ္ပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က  နိုင္ငံေတာ္အမည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖြဲ ့စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္အတိုင္း ေရးသားေၿပာဆိုအသံုးၿပဳရန္ ယင္းပါတီသို ့စာသံုးေစာင္ေရးသားေပးပို ့ ့ၿပီး အၿခားနိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးသို ့လဲ မိတၱဴၿဖန္ ့ေ၀ထားေၾကာင္းေတြ ့ရပါသည္။ ေကာ္မရွင္ကေရးသားေပးပို ့ေသာ စာသံုးေစာင္လံုးတြင္ ၿမန္မာ(Myanmar) ကမွန္သည္။  ဗမာ(Burma) ကမွန္သည္။ ဗမာလူမ်ိဳးကိုကိုယ္စားၿပဳသည္။ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ကိုယ္စားၿပဳသည္…….စသည္…..စသည္ၿဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ေဆြးေႏြးၿငင္းခံုထားၿခင္း မရွိပါ။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒၿပဳအဖြဲ  ့အစည္း မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးၿငင္းခံုရမည့္ နိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္း မဟုတ္ပါ။
      ေကာ္မရွင္ကေရးသားေသာ ၁.၆.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ (ပထမ) စာတြင္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၂) အရ နိုင္ငံေတာ္ကိုၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္ (The state shall be know as The Republic of the Union of Myanmar) ဟု ၿပဌာန္းထားသၿဖင့္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ၿပဌာန္းခ်က္အတိုင္းေရးသားရာတြင္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဟုလည္းေကာင္း၊ အတိုေၿပာဆိုရာတြင္ ၿမန္မာ ဟုလည္းေကာင္းေရးသားေၿပာဆိုရန္ အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။
      ေကာ္မရွင္၏ ၂၈.၆.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ (ဒုတိယ) စာတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၅.၁၁.၂၀၁၁ ရက္ေန ့က ၿပညေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို ့ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်က္ထားစဥ္ကပင္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကိ္ု ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟု ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ထိုး ၀န္ခံခ်က္ၿပဳထားၿပီးသူၿဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္၏အမည္ကို ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥေပေဒ  ပုဒ္မ(၂)ပါ ၿပဌာန္းခ်က္အတိုင္း စာၿဖင့္ေရးသားရာတြင္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္(The Republic of the Union of Myanmar) ဟု ေရးသားၿပီး၊ စကားၿဖင့္ အတိုေကာက္ေၿပာဆိုလွ်င္ ၿမန္မာ(Myanmar)  ဟုေၿပာဆိုရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ (၀ါရင့္စာေရးဆရာၾကီးေၿပာသလို ..စကင္း၀မ္တိန္ေပးၿခင္း၊ ဒုတိယမ္ပိ သတိိေပးၿခင္း…စသည့္ ဘိုတစ္၀က္၊ ပါလိတစ္၀က္ စကားလံုးမ်ိဳး လံုး၀မပါရွိခဲ့ပါ။
      ေကာ္မရွင္၏ ၆.၇.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ (တတိယ) စာတြင္လည္း ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီကိုယံုၾကည္လို ့၊ သံးုခ်င္သလိုသံုး၍ရေၾကာင္း၊ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို ၿမန္မာလိုပဲ ၿပဌာန္းထားၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာၿပန္ဟာ တရား၀င္ဘာသာၿပန္မဟုတ္ဘူး၊ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလိုက္နာရမည္ဆိုတာ (Definition) မရွိဘူး ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ(ငါ့စကားႏြားရ) ေၿပာဆိုမႈေတြေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ားအစားထိုးၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါၿပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ၿခင္းဥပေဒပါ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားအခ်ိဳ ့ကို မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ၿပၿပီး ၊ ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒအရၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ရွိသၿဖင့္ မိမိတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ၿဖစ္ေစ၊  အေၿခခံဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာပါမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ၿဖစ္ေစ၊ ဥပေဒအရမွားယြင္းသည္ဟုယူဆလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒဆ္ိုင္ရာခံုးရံုးသို ့ တင္ၿပေလွ်ာက္ထားရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း အသိေပးၿခင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္းေတြ ့ရွိရပါသည္။ (ေကာ္မရွင္က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ၿပဳထားၿပီး ေကာ္မရွင္ကၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ  နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေပၚ ယခုေလာက္ေကာ္မရွင္က လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ ဆက္ဆံေနသည္ကိုပင္ နားမလည္နိုင္ေအာင္ၿဖစ္ရပါသည္။
      ယခုေတာ့ ၉.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန ့ထုတ္ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၂၅)၏  စမ်က္ႏွာ(၃)တြင္ ကေလာင္ရွင္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ဆိုသူ ေရးလိုက္ပံုကၿဖင့္ ေအာက္ကလဲေနေသး၊ မွတ္ပလားကြဟု ၾကိမ္း၀ါးၿပီး၊…..က လူကိုၿပန္ဟစ္ေနသလို ၿဖစ္ေနပါေပါ့လို ့ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။
      ဥပေဒကို မဖတ္တာသူတို ့။ ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္ရွိတာကိုမသိ၊ မေလးစား၊ မလိုက္နာတာက သူတို ့။ ဥပေဒကိုရွိမွန္းသိၿပီး သိတဲ့ အတိုင္းလိုက္နာနိုင္ေအာင္ ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္ေတြေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ ့ အေသအခ်ာေဖာ္ၿပလို  ့ေစတနာနဲ ့ထိန္ေက်င္းေပးတဲ့ေကာ္မရွင္ကိုေတာင္ ၿခိမ္း သေလး၊ ေၿခာက္ သေလး ႏွင့္ မလံုတဲ့အိုးကတုတ္မိုးရံုနဲ့ အာေနပံုမ်ားသိသာလွသည္။
      ေလ့လာမိသေလာက္ေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒၿပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုသာ အရွိအတိုင္းေရးသားေဖာ္ၿပေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ တိမ္ယံကေန၊ ၾကိမ္သံေပးၿခင္းမ်ိဳးမေတြ ့ရပါ။ ၾကိမ္သံေပးေနသည္ဆိုေသာဥပမာကလဲ မေကာင္းပါ။ (၄င္းစာထဲပါသလို ၾကိမ္သံေပးသည္ဆိုပါက ေကာ္မရွင္သည္ႏြားေက်ာင္းသားၿဖစ္ၿပီး ၄င္းတို ့သည္……ၿဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။
      နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ(၃၅၄)တြင္ နိုင္ငံသားတိုင္းသည္******ၿပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္ ့က်င္လွ်င္ မိမ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားၿဖန္ ့ေ၀ခြင့္ရွိသည္ ဟုၿပဌာန္းထားသည္။

      ဒီမိုကေရစီမို ့မိမိအယူအဆကို လြတ္လပ္စြာသံုးႏံႈးေၿပာဆိုခြင့္ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၿပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒကိုဆန္ ့က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရမည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက အေရးၾကီးသည္။ ဥပေဒ၏အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရပါဟု ဆိုသူေတြကမွ ဥပေဒကိုလိုက္နာရေကာင္းမွန္းမသိလွ်င္…ေၾသာ္…ငါေၿပာသလိုလုပ္…..ငါ…လုပ္သလိုမလုပ္နဲ ့ဆိုသည့္ အာဏာရွင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ၾကီးသာ ၿဖစ္ေပေရာ့မည္။
      ဥပေဒဆိုတာ လူကေရးဆြဲတာၿဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒအပါအ၀င္ မည္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမဆို ၿပီးၿပည့္စံုသည့္ ထာ၀ရအမွန္တရား Absolute Truth မၿဖစ္နိုင္ပါ။ ေခတ္စနစ္အေၿခအေနတစ္ခုစီတြင္ အမ်ားကလက္ခံသည့္အမွွန္ Univeral Truth သာၿဖစ္ပါသည္။သို ့မို ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလနဲ့ အမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္မွန္္ကန္ၿပည့္စံုေသာ ဥပေဒမ်ားေပၚထြက္လာရစၿမဲၿဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒမေကာင္းလွ်င္ေကာင္းေအာင္ၿပင္ဖို ့မွာၿပည္သူအားလံုး(ၿပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး)၌ တာ၀န္ရွိပါသည္။ သို  ့ေသာ္ ဥပေဒကိုမၿပင္ဆင္နိုင္ေသးဘဲ တည္ဆဲဥပေဒကိုမလိုက္နာနိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ေတာ့ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ (ၿပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ )ၿဖစ္ပါလိ္မ့္မည္။

      မည္သည့္ဒီမိုကေရစီလူ ့အဖြဲ ့အစည္းမဟူ၊ အမ်ားဆႏၵကိုေလးစားလိုက္နာၾကရပါသည္။ အမ်ားဆႏၵကိုဆန္ ့က်င္သူ၊ Rule of Law ကိုခ်ိဳးေဖာက္သူတို ့က ဒီမိုကေရစီလူ ့အဖြဲ ့အစည္းကိုထူေထာင္နိုင္မည္ဟု အိပ္မက္ပင္မက္၍ မရနိုင္ပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္ကို တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းကတရားဥပေဒႏွင့္ အညီၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္မွသာ ရနိုင္ေပမည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ဥပေဒမဲ့နည္းၿဖင့္ေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ မင္းမဲ့စရိုက္အက်ိဳးကိုသာ ရရွိေပလိမ့္မည္။
      ထို ့ေၾကာင့္ကြ်ႏ္ုပ္တိို ့ ကေလာင္ရွင္မ်ားသတိထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ စာမဖတ္ပဲစာေရးဆရာမလုပ္လိုပါႏွင့္၊ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို မသိဘဲ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားဟု မေၾကြးေၾကာ္ခ်င္ပါႏွင့္………လူရယ္စရာၿဖစ္တတ္သည္ဟုသာ…………။ ။

                                          ကို ( ဥပေဒ )

နိုင္ငံေတာ္ တံဆိပ္
နိုင္ငံေတာ္ အလံ
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး
ခ်ိန္ခြင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...