Friday, June 1, 2012

အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္အတြက္ ဤဘ၀ခ်မ္းသာေၾကာင္း တစ္ရားေလးမ်ဳိးအခါတပါး၌ေကာဠိယ၏သားျဖစ္ေသာဇာဏုအမည္ရွိေသာအမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္သည္ ေကာဠိယနိဂုံး၀ယ္သီတင္းသုံး ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္အားေလွ်ာက္ထားသည္မွာ -အရွင္ဘုရား ကာမစည္းစိမ္ကုိခံစားလ်က္ လူ၀တ္ေၾကာင္ျဖစ္ေသာ တပည့့္ေတာ္တုိ့သည္၊ သားသမီးတုိ ့ျဖင့္က်ဥ္းေျမာင္းၾကပ္တည္းေသာ အိပ္ရာ၌ေနၾကရပါကုန္၏။

(အိမ္ကႀကီးေစကာမူ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကဘြယ္မ်ားေသာ ေၾကာင့္
က်ဥ္းေျမာင္းၾကပ္တည္းသည္ဟုဆုိသည္။ ကာသိတုိင္းမွထြက္ေသာ စႏၵကူးနံ ့သာမ်ားကုိ
သုံးစြဲၾကပါကုန္၏။ ပန္းနံ ့သာ အေမႊး အၾကိဳင္မ်က္ႏွာေျခ စသည္တုိ
့ကုိလည္းသုံးစြဲၾကကုန္၏။ ေရႊေငြကုိလည္း သာယာႏွစ္သက္စုံမက္ၾကပါကုန္၏
ထုိကဲ့သုိ ့ သာယာဘြယ္တုိ ့တုိ ့ကုိသာယာလ်က္ ကာမစည္းစိမ္ကုိ မစြန္
့ရက္နိဳင္ျဖစ္ ေနေသာတပည့္ေတာ္တုိ ့အား ဤဘ၀ေနာက္ဘ၀တုိ ့၌စီးပြါးခ်မ္းသာကုိ
ျဖစ္ေစနိဳင္ေသာတရားတုိ ့ကုိေဟာၾကားေတာ္မူ ပါဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။
အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္အတြက္ ဤဘ၀၌ စီးပြားခ်မ္းသာျဖစ္ဖုိ ့ ရာအေၾကာင္း တရားတုိ ့
သည္........

(၁) ဥ႒ာနသမၸဒါ -မပ်င္းမရိလုလႅရွိရမည္၊

(၂) အာရကၡသမၸဒါ -လုံျခဳံေအာင္ သိမ္းဆည္းတက္ရမည္။

(၃) ကလ်ာဏမိတၱတာ -မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ျပည့္စုံရမည္။

(၄) သမဇီ၀ိတာ -မွ်မွ်တတ စားေသာက္ေနထုိင္တက္ရမည္။

ဥ႒ာနသမၸဒါဟူသည္

ဤေလာက၌ အမ်ဳိးသားသည္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္အသက္ေမြးရသည္။


ထိုအသက္ေမြးရာ၌


(က)လယ္ယာလုပ္ ကုိင္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ

(ခ) ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ

(ဂ) ႏြားေက်ာင္းမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ

(ဃ)ေလးအတက္ျဖင့့္ျဖစ္ေစ

(င)မင္းမႈထမ္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ

(စ)အျခားေသာအတက္တစုံတခုျဖင့္ျဖစ္ေစအသက္ေမြးရသည္။ (ဤစကားေတာ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ မရွိပဲ လူ ့ေဗာ္ေက်ာ့၊ လူ ့ေတေလလုပ္၍မေနရဟုေဟာေတာ္မူလုိသည္)။

မည္သည့္အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးသည္ျဖစ္ေစ ထုိအလုပ္၌ကြ်မ္းက်င္မႈရွိရသည္။ မပ်င္းမရိလုလႅရွိရသည္။
ထုိအမႈကိစၥ ႏွင့္ဆုိင္ရာ၀ယ္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ စူးစမ္းႏွိဳင္းခ်ိန္တက္ေသာ
ၪာဏ္လည္းရွိရမည္။ ကုိယ္တုိင္လုပ္ခြင့္ႀကံဳလာလွ်င္
ကုိယ္တိုင္လုပ္နိဳင္စြမ္းရွိရမည္။ သူ ့ကုိစီမံခြင့္ႀကဳံလွ်င္ စီမံတက္ရမည္။
ဤသုိ ့ဆုိင္ရာအလုပ္တုိ ့၌ ကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံ ပညာ၊ မပ်င္းမရိဇြဲရွိမႈ၀ီရိယ၊
စူးစမ္း ႏွိဳင္းခ်ိန္တက္ေသာၪာဏ္ ဤသုံးတန္ႏွင့္ျပည့္စုံျခင္းကုိ
ဥ႒ာနသမၸဒါ-ဟုေခၚသည္။

(ေဆာင္)အလုပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္စြာဘိ ပညာရွိ၍ ၀ီရိယဇြဲ သတိၱခဲႏွင့္ ကုိယ္လဲလုပ္တက္ စီမံတက္မွ ဥ႒ာန၊ မည္ရ သမၸဒါ။

အာရကၡသမၸဒါဟူသည္

ဥ႒ာနသမၸဒါႏွင့္ျပည့္စုံေသာအမ်ဳိးသား၏ ထၾကြလုံးလ၀ီရိယေၾကာင့္ရအပ္ကုန္ေသာ လက္ရုံးအားျဖင့္စုေဆာင္း၍ထား အပ္ကုန္ေသာ
နဖူးကေခြ်းေျခမက်ေအာင္ရွာေဖြအပ္ကုန္ေသာ စီးပြားဥစၥာတုိ ့သည္
ဓမၼိက(တရားသျဖင့္ရွာေဖြအပ္)
ဓမၼလဒၶ(တရားသျဖင့္ရအပ္ေသာစီးပြားဥစၥာမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိစီးပြားဥစၥာတို
့ကုိေစာင့္ေရွာက္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုံျခံဳေစရမည္။

မည္ကဲ့သုိ ့နည္းျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိျပဳလွ်င္ (က)မင္းတုိ
့သည္မယူနိဳင္ပါကုန္အံ့နည္း၊ (ခ)သူခုိးဓားျပတုိ ့သည္မယူနိဳင္ပါ ကုန္
အံ့နည္း၊ (ဂ)မီးသည္မေလာင္ကုန္အံ့နည္း၊ (ဃ)ေရသည္မေဆာင္နိဳင္ပါအံ့နည္း၊
(င)အေမြခံသားသမီးတုိ ့သည္မယူ နိဳင္ပါကုန္အံ့နည္း၊ ဤသုိ
့ေတြးေတာၾကံစည္ကာ(ေရမီးသူခုိးေမြခံဆုိးႏွင့္မင္းဆုိးအျပား၊
ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးေၾကာင့္)မပ်က္ျပား နိဳင္ေလာက္ေအာင္
ေစာင့္ေရွာက္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုံျခံဳေအာင္သိမ္းဆည္းတက္ျခင္းကုိ
အာရကၡသမၸဒါ အေစာင့္ေရွာက္ ေကာင္းျခင္းဟုဆုိရသည္။

(ေဆာင္) ေရမီးသူခုိး ေမြခံဆုိးႏွင့္ မင္းဆုိးအျပား ရန္မ်ဳိးငါးေၾကာင့္ မပ်က္ျပားတတ္ ေစာင့္ေရွာက္တက္မွ အာရကၡမည္ရ သမၸဒါ။

ကလ်ာဏမိတၱတာဟူသည္

မိမိေနရာၿမိဳ ့ရြာနိဂုံး၌ အသက္အရြယ္ငယ္ေစကာမူ အက်င့္အားျဖင့္ႀကီးကုန္ေသာ
ႀကီးသူျဖစ္လွ်င္လည္း အက်င့္စာရိတၱ ပါႀကီးရင့္ကုန္ေသာ
သဒၶါသီလစာဂပညာႏွင့္ျပည့္စုံၾကေသာ အိမ္ပုိင္ယာပုိင္ရွိ၍ ဂဟပတိမည္သူ
ထုိဂဟပတိ၏သားျဖစ္ သူမ်ားရွိၾကေပလိမ့္ မည္။ ႀကီးပြားလုိေသာအမ်ဳိးသားသည္
ထုိဂဟပတိႏွင့္လည္းေကာင္း ထုိဂဟပတိ၏သားႏွင့္လည္း ေကာင္း အတူေန အတူေျပာ
အတူေဆြးေႏြးေသာအားျဖင့္ အေပါင္းအသင္းလုပ္ရမည္။

ထိုသုိ ့မိတ္ေကာင္းႏွင့္ေပါင္းေသာအမ်ဳိးသားသည္ မိတ္ေဆြေကာင္း၏
သဒၶါတရားေကာင္းပုံကုိအတုလုိက္၍ မိမိလည္း သဒၶါတရားေကာင္းလာ၏။
သီလႏွင့္ျပည့္စုံပုံကုိအတုလုိက္၍ မိမိလည္းသီလႏွင့္ျပည့္စုံလာ၏။ စြန္
့ၾကဲေပးကမ္းမႈစာဂကုိ အတုလုိက္၍ မိမိ လည္းစြန္ ့ၾကဲေပးကမ္းတက္လာလိမ့္မည္။
အသိအလိမၼာပညာႏွင့္ျပည့္စုံပုံကုိအတုလုိက္၍ မိမိလည္း
အသိအလိမၼာျပည့္စုံလာလိမ့္ မည္။ ဤသုိ ့မိတ္ေဆြေကာင္း၏ ေကာင္းေသာအမႈသုိ
့အတုလုိက္ျခင္းကုိ ကလ်ာဏ မိတၱတာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ေပါင္း သင္းျခင္း
ဟုေခၚရသည္။ (မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ေပါင္းရုံသာမကဘဲ
မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း၏အတုကိုလည္း လုိက္ရမည္ ဟုေဟာေတာ္မူလုိရင္းျဖစ္သည္)

(ေဆာင္) သဒၶါသီလ စာဂပညာ ေလးျဖာစုံေတာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ေပါင္း၍အတု ကုိယ္ကျပဳမွ ကလ်ာဏ မိတၱျပည့္စုံသည္။

သမဇီ၀ိတာဟူသည္

အမ်ဳိးသားသည္ မိမိမွာရွိေသာစည္းစိမ္ဥစၥာတုိ ့၏၀င္လာေသာ အရဘက္ကုိလည္းေကာင္း၊
ထြက္သြားေသာအကုန္ အက်ဘက္ကုိ လည္းေကာင္း သိ၍ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္လည္း မျဖစ္ေစ၊
သိမ္သိမ္ငယ္ငယ္လည္းမျဖစ္ေစ အကုန္ႏွင့္အရ
မွ်တေအာင္အသက္ေမြးမႈကုိသမဇီ၀ိတာဟုေခၚသည္။ ထုိ ့သုိ ့အသက္ေမြးလွ်င္
၀င္လာေသာအရဘက္ကမ်ား၍ ထြက္သြားေသာအကုန္အက်ဘက္ကုိ လႊမ္း မုိးလိမ့္မည္။ ထုိ
့ေၾကာင့္အကုန္ႏွင့္အရမွ်တ မမွ်တကုိသိတက္ရသည္။

ဥပမာ-ခ်ိန္ခြင္ႀကီးကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ခ်ိန္ခြင္ႀကီးကုိေျမွာက္လုိက္ေသာအခါ
မည္၍မည္မွ်နိမ့္က်ေနသည္၊သုိ ့ မဟုတ္မည္
၍မည္မွ်အထက္ေထာင္ေနသည္ဟုေသခ်ာစြာသိတက္သကဲ့သုိ ့တည္း။ ထုိသုိ
့သိေအာင္အလုပ္အကုိင္မ်ား၌ အကုန္ႏွင့္အရကုိျပ ေသာ စာရင္းစာအုပ္ရွိရေပသည္။

(ေဆာင္)စား၀တ္ေနပုံ ေန ့စဥ္ျခံဳလ်က္ အကုန္အရ ႏွိဳင္းခ်ိန္ဆေသာ္ အရဘက္ကသာေစမွ မသဇီ၀ိတာေခၚ။

အထက္ပါတရားေလးပါးျဖင့္ မိမိ၏ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ခ်မ္းသာေအာင္ ႀကိဳးစားနိဳင္ၾကပါေစPosted by အရွင္နာယကာလကၤာရ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...