Friday, June 22, 2012

အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက် ဥပစာ


by Zeyar Htun on Thursday, June 21, 2012 at 11:16pm

ဥပစာမ်ားတြင္ “စကားအေျခအတင္ ေျပာပဲြဟူသည္ စစ္ပဲြ တစ္ပြဲ”၊ “အခ်ိန္ဟူသည္ ေငြေၾကး” ဟူသကဲ့သုိ႔ သင္ဟာ အယူ အဆ တစ္ခုခ်င္ ဖဲြ႔စည္းကာ တင္စားသံုးေသာ ဥပစာမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ သေဘာ အယူအဆ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို အေျချပဳကာ တင္စား သံုးေသာ ဥပစာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေနရာကို ဦးတည္ေဖာ္ျပေသာ “အေပၚ-ေအာက္၊ အတြင္း-အျပင္၊ ေရွ႔-ေနာက္၊ အတိမ္-အနက္၊ အခ်က္အခ်ာ- အဖ်ားအနား”စသည့္ ေနရာဆုိင္ရာ သေဘာ တရားစနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို အေျချပဳ တင္စားေသာ ဥပစာမ်ား သည္ ေန့စဥ္အသံုးျပဳေနေသာ စကားထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိသည္။ ေနရာကို ဦးတည္ညႊန္းဆုိေသာ ထုိဥပစာမ်ားကိုOrientational Metaphors ဟု ေခၚသည္။
အေကာင္အထည္ ျဒပ္၀တၴဳမ်ားတြင္ သံုးေသာ ထုိစကားမ်ားကို အေကာင္အထည္ မရွိေသာ ျဒပ္မဲ့သေဘာမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ တင္စားသည့္ ဥပစာမ်ား ျဖစ္သည္။ သာဓကမ်ားျဖင့္ ရွင္းျပပါမည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟူသည္ အတက္၊ ၀မ္းနည္းမႈ ဟူသည္ အက် (Happy is Up : Sad is Down)
ငံု့လွ်ဳိးေနေသာ အမူအရာသည္ ၀မ္း နည္းေသာ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေသာသေဘာကို ျပသည္။ ေထာင္မတ္ေနေသာ အမူအရာသည္ တက္ႂကြေသာ၊ ၾကည္ရႊင္ေသာ သေဘာကို ျပသည္။ ဤသေဘာကို အေျချပဳ၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ဥပစာမ်ား ရွိသည္။ “စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြတယ္- စိတ္ ဓာတ္က်တယ္၊ အားတက္တယ္-အား ေလ်ာ့တယ္၊ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားတယ္- စိတ္ဓာတ္နိမ့္က်တယ္။ သူ႔ကိုေျမႇာက္ တယ္-ငါ့ကို ႏွိမ္တယ္။ ဘ၀င္ျမင့္ေရာဂါ- စိတ္က်ေရာဂါ” စသည့္အသံုးမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ျဒပ္၀တၴဳတြင္ ေတြ႔ရင္း အျမင့္အနိမ့္-အတက္အက်သေဘာကို ျဒပ္မဲ့စိတ္ အေျခအေနမ်ား အျဖစ္တင္စား သံုးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

သိစိတ္ဟူသည္ အတက္၊ မသိစိတ္ဟူ သည္ အက် (Conscious is Up : Unconscious is Down)
လူႏွင့္တိရစၦာန္တုိ႔သည္ ႏိုးေနလွ်င္ ေထာင္ေထာင္မတ္မတ္ေန၍ အိပ္ေပ်ာ္ေန လွ်င္ လဲေလ်ာင္းေနသည့္အသြင္အျပင္ ရွိသည္။ ထုိအသြင္အျပင္ကို အေျချပဳ၍ သိစိတ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အသြင္ကုိ “အိပ္ရာထသည္-အိပ္ရာမွ ႏိုးထသည္” ဟူ၍ “ထ” (ေထာင္ေထာင္မတ္မတ္) ဟူေသာ စကားျဖင့္ တင္စားၿပီး မသိစိတ္ ျဖင့္အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို “အိပ္ေမာ က်ေနသည္” ဟူ၍ “က်” ဟူေသာ စကားျဖင့္ တင္စားသံုးသည္။

က်န္းမာျခင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း ဟူသည့္ အတက္၊ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းဟူသည္ အက် (Health and Life are Up : Sickeness and Death are Down)
က်န္းမာလွ်င္ အသက္ရွင္ေနလွ်င္ မတ္မတ္မားမားလႈပ္ရွားေနၿပီး ဖ်ားနာ လွ်င္၊ ေသဆံုးလွ်င္ လဲက်သြားသည့္ သေဘာကို အေျချပဳ၍ “အေဖက က်န္းမာ ေရးေကာင္းတယ္။ မားမား မားမားနဲ့ လႈပ္ ရွားေနတယ္။ အေမကေတာ့လဲေနတာ ၾကာပါၿပီ” ဟူ၍ တင္စား သံုးပံုမ်ဳိး ရွိပါသည္။ ဖ်ားနာေနျခင္း၊ နာတာရွည္ေရာဂါ ခံစားေနရျခင္းကို “လဲေနတယ္” ဟူ၍ တင္စားျခင္းျဖစ္သည္။ “အိမ္မွာ ငါပဲ ဦးေဆာင္ေနရတာမို့ မလဲေအာင္ ႀကိဳးစား ေနရတယ္”ဟု သံုးပံုမ်ဳိးလည္း ၾကားရ တတ္ပါသည္။ ေနမေကာင္းရာမွ ျပန္ က်န္းမာလာလွ်င္ “နာလန္ ထလာၿပီ”ဟု သံုးပါသည္။ “ေသရာက ထလာတယ္” ဟုလည္း သံုးပါသည္။ အိုမင္းလာသူကို “အရင္ထက္ က်သြားၿပီ” “အက်ပိုင္း ေရာက္လာၿပီ”ဟု ေဖာ္ညႊန္းျခင္းမ်ားလည္း ထုိသေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဆဲတြင္သာ သံုးစြဲႏုိင္ ေလာက္လာေသာ ေငြေၾကးဥစၥာကို မတ္ တပ္စာ၊ အိုမင္း မစြမ္းနာမက်န္း ျဖစ္ေသာ အခါ သံုးစြဲရန္ ေငြေၾကး ဥစၥာကို တံုးလံုးစာဟု တင္စားျခင္းမွာလည္း က်န္းမာသည့္အေျခအေနကို မတ္တပ္ရပ္သည့္ အမူအရာ၊ မက်န္းမာသည့္ အေျခအေနကို တံုးလံုးလဲသည့္ အမူအရာ တင္စားျခင္း ျဖစ္သည္။


အထိန္းအခ်ဳပ္ ၾသဇာအာဏာဟူသည္ အတက္၊ အထိန္းအခ်ဳပ္ခံရျခင္း၊ ၾသဇာ အာဏာလႊမ္းမိုးျခင္းခံရျခင္းသည္ အက် (Having Control or Force is Up : Being Subject us Control or Force is Down)
အေကာင္အထည္ ျဒပ္၀တၴဳအရ အင္အား ႀကီးမားသူသည္ အေပၚက ေနရၿမဲ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္ သတ္ပုတ္တိုက္ခိုက္ ရာတြင္ ေနာက္ဆံုး၌ ႏုိင္သူက အေပၚမွာ ႐ံႈးသူက ေအာက္မွာ ရွိၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိ သေဘာမ်ားကို အေျချပဳ၍ တင္စားရာတြင္ “အထက္လူ-ေအာက္လူ”၊ “အထက္အရာ ရွိ-လက္ေအာက္ငယ္သား”၊ “အထက္ ေအာက္ ဆက္ဆံေရးၿမိဳ႕စားႀကီးရဲ႔ ၾသဇာ အာဏာေအာက္မွာ ေနရတယ္”၊ “လႈပ္ရွားမႈေတြကို အထက္က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတယ္”၊ “အေပၚစီးရထားတယ္”၊ “အထက္စီးက ေျပာတယ္။ ၾသဇာ အာဏာ တက္လာတယ္၊ ၾသဇာအာဏာ က်သြားတယ္” စသည္ျဖင့္ သံုးေလ့ရွိပါ သည္။ အတက္အက်၊ အျမင့္-အနိမ့္သေဘာကို အေျခခံ၍ ဥပစာတင္စားျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်ားျခင္းဟူသည္ အတက္၊ နည္းျခင္း ဟူသည္ အက် (More is Up : Less is Down)
အရာ၀တၴဳမ်ား တစ္ေနရာတြင္ စုပံု ထားလွ်င္ မ်ားလာေလေလ ထုိအစုအပံုသည္ ျမင့္တက္လာေလေလ ျဖစ္သည္။ ထုိသေဘာအရ တင္စားရာတြင္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာ၌ ေပးရသည့္ေငြ ပိုမ်ားလာလွ်င္ “ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တယ္”၊ ေငြေလ်ာ့လာလွ်င္ “ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်တယ္” ဟု သံုးပါသည္။ အပူခ်ိန္တက္တယ္-အပူ ခ်ိန္က်တယ္၊ စံခ်ိန္တက္တယ္-စံခ်ိန္ က်တယ္၊အထြက္ႏႈန္း တက္တယ္-အထြက္ ႏႈန္းက်တယ္ စသည္ျဖင့္ အတက္အက် အျဖစ္ တင္စားသံုးပါသည္။


အဆင့္အတန္းျမင့္ျခင္းဟူသည္ အတက္၊ နိမ့္ျခင္းဟူသည္အက် (High Status is Up : Low Status is Down)
႐ုပ္၀တၴဳအရ၊ လူမႈေရးအရ အဆင့္အတန္းကို အျမင့္၊ အနိမ့္သေဘာထား ကာ အတက္အက်အျဖစ္ တင္စားသည္။ သူရာထူး တက္သြားၿပီ၊ သူကေတာ့ရာထူး က်သြားတယ္။ သူ႔ကို ရာထူးခ်လုိက္တယ္၊ ဒီပညာရပ္မွာေတာ့ သူက ထိပ္တန္းပဲ။ ဒီကိစၥ ေအာက္ေျခကို ဆင္းၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ “ဒီလုပ္ငန္းနဲ့ စီးပြားတက္ လုိက္တာ က်ျပန္ေတာ့လည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ” စသည့္အသံုးမ်ားတြင္ အျမင့္အနိမ့္ အတက္အက် သေဘာမ်ားကို ဆက္စပ္ တင္စားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


ေကာင္းျမတ္ျခင္းဟူသည္ အတက္၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းျခင္းဟူသည္ အက် (Virtue is Up : Deprivity is Down)
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ သတ္မွတ္က်င့္သံုးေသာ စံမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမူလွ်င္ ေကာင္း ျမတ္သည္ဟု ခံယူသည္။ “သူက ခံယူခ်က္ ျမင့္မားသူပါ။ သူ႔မွာ ေအာက္တန္း က်တဲ့ ခံယူခ်က္မ်ဳိး မရွိပါဘူး။ သူ႔ကိုယ္က်င့္တရား စံခ်ိန္က ျမင့္မားပါတယ္” စသည္ျဖင့္သံုးပါတယ္။


ဆင္ျခင္မႈဟူသည္အတက္၊ ခံစားမႈ ဟူသည္ အက်(Rational is Up : Emotional is Down)
ခံစားမႈ ေနာက္ကို လုိက္ၿပီး ေမ်ာပါ သြားလွ်င္ ဆင္ျခင္တံု တရားက လုိက္ၿပီး ဆယ္ယူေပးရသည္ ဟူေသာ အသံုးတြင္ ခံစားမႈသည္ ေမ်ာပါသြားတတ္ေသာ အက် သေဘာ အနိမ့္သေဘာျဖစ္၍ ဆင္ျခင္မႈသည္ ထိန္းသိမ္းဆယ္ယူ ေပးရင္သာ အတက္သေဘာ၊ အျမင့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာအရည္အေသြးဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ခံစားခ်က္ေတြ ေဘးဖယ္ထားရမယ္” ဟူေသာ စကားမ်ဳိး တြင္လည္း ထုိသေဘာပါ၀င္ပါသည္။
ဤသာဓကမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ လူတုိ႔၏ အေျခခံသေဘာ အယူအဆအမ်ား စုသည္ ယခု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်ဟူသည့္ ေနရာဦးတည္မႈ အရ တင္စားေသာ ဥပစာမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ထုိဥပစာမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္း ေတြ႔ရာႀကံဳရာ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ စနစ္တစ္ခု အျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အဆက္အစပ္ရွိသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား အျဖစ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္ေနသည့္ သေဘာကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။

ေနရာကို ဦးတည္ရည္ညႊန္းေသာ ဤ ဥပစာမ်ားသည္ ႐ုပ္၀တၴဳအရ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း အရ ရရွိေသာအေတြ႔ အႀကံဳကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ဥပစာမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပစာ တင္စားထားေသာ သေဘာအယူအဆ တစ္ခုကို ထုိ အေတြ႔အႀကံဳ အေျခခံျဖင့္နားလည္ႏိုင္ရန္ ထုိဥပစာက ေထာက္ကူလမ္းညႊန္ ေပးပါသည္။

အေတြ႔အႀကံဳ ကေလးတစ္ခုျဖင့္ အဆံုးသတ္ပါမည္။ တစ္ေန႔တြင္ ႐ံုးဌာန တစ္ခုမွာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိငယ္ တစ္ေယာက္က စကားတတ္စ သားကေလးကို ႐ံုးသို႔ ေခၚသြားသည္။ ႐ံုး အေဆာက္အအံု၏ ေအာက္ထပ္တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႐ံုးခန္းရွိသည္။ ထုိ အရာရွိငယ္က သူ႔သားကေလးကို “ဒါ ေဖေဖတို႔ အထက္အရာရွိႀကီးရဲ႔ အခန္းေပါ့သားရဲ႔” ဟု ေျပာေသာအခါ ကေလးက စဥ္းစားၿပီး သူ႔အေဖကို ျပန္ေမးသည္။ “ဟင္ အထက္ အရာရွိႀကီး ဆုိၿပီး ဘာျဖစ္ လုိ႔ ေအာက္ထပ္မွာ ေနရတာလဲ ေဖေဖ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ “အထက္-ေအာက္” ဟူေသာ စကားကို တုိက္႐ိုက္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပစာစကား အျဖစ္ အသံုး ျပဳျခင္းကို မခဲြျခားႏုိင္ေသးေသာ ကေလး အျမင္ျဖင့္ ေျပာသည့္ စကားျဖစ္၍ ၿပံဳးစရာ ေကာင္းပါသည္။

ေန႔စဥ္သံုး စကားထဲတြင္ အေကာင္ အထည္ ျဒပ္၀တၴဳ မဟုတ္ေသာ သေဘာ အယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက် ဥပစာစေကးမ်ား သည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖဲြ႔ယွက္ ပါ၀င္ေနသည္ကို သတိထား၍ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...