Thursday, June 21, 2012

မႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါ (ဖားေအာက္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဆုံးမစကား)


by Min Aung Naing on Thursday, June 21, 2012 at 5:52am 

           အရွင္သာရိပုတၱမေထရ္အေလာင္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဥပတိႆပရိဗိုဇ္သည္ အရွင္အႆဇိ မေထရ္ျမတ္ ထံမွ --- ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ --- စေသာ တရားေဒသနာ ဂါထာတစ္ခုကို ၾကားနာရ႐ုံမွ်ျဖင့္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ခ့ဲ၏။ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္အေလာင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေကာလိတပရိဗိုဇ္သည္လည္း အရွင္သာရိပုတၱထံမွပင္ ယင္း --- ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ --- စေသာ တရားဂါထာကိုပင္ ၾကားနာရ၍ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌ တည္ခ့ဲ၏။ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယ အေလာင္းလ်ာသည္လည္း ဘုရားရွင္ထံမွ (ေရွး နာမ္ကမၼ႒ာန္းပိုင္းတြင္ တင္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း) ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱံ --- က်င့္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို နာၾကားရ႐ုံမွ်ျဖင့္ အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္ေတာ္ မူခဲ့၏။


         ဤအရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားတို႔ကို အေသးစိတ္ ႐ႈပြားသံုးသပ္ဖို႔ရန္ အခ်ိန္္ရရိွႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ အဘယ္မွာလွ်င္ ႐ုပ္တရား နာမ္တရားတိုင္းကို လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္အားျဖင့္ တစ္လုံးစီ တစ္လုံးစီ သိမ္းဆည္း ႐ႈပြားဖို႔ရန္ အခ်ိန္ရႏိုင္ပါအံ့နည္းဟု ေမးျမန္းၾကျပန္၏၊ ဆင္ေျခေပးၾကျပန္၏။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္သူေတာ္ေကာင္းသည္လည္း သံသယမကင္း ရိွေနေသးသည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ေအာက္ပါ စကားရပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈၾကည့္ပါ။

စတေႆာပိ ေစတာ ပဋိသမ႓ိဒါ ဒြီသု ဌာေနသု ပေဘဒံ ဂစၧႏိၲ ေသကၡဘူမိယၪၥ အေသကၡဘူမိယၪၥ။
တတၳ အဂၢသာဝကာနံ မဟာသာဝကာနၪၥ အေသကၡဘူမိယံ ပေဘဒဂတာ။ အာနႏၵေတၳရ-စိတၱဂဟပတိ ဓမၼိကဥပါသက-ဥပါလိဂဟပတိ-ခုဇၨဳတၱရာဥပါသိကာဒီနံ ေသကၡဘူမိယံ။ ဧဝံ ဒြီသု ဘူမီသု ပေဘဒံ ဂစၧႏိၲေယာပိ ေစတာ အဓိဂေမန ပရိယတၱိယာ သဝေနန ပရိပုစၧာယ ပုဗၺေယာေဂန စာတိ ဣေမဟိ ပၪၥဟာကာေရဟိ ဝိသဒါ ေဟာႏၲိ။ ပ ။ ပုဗၺေယာေဂါ နာမ ပုဗၺဗုဒၶါနံ သာသေန ဂတပစၥာဂတိကဘာေဝန ယာဝ အႏုေလာမံ ေဂါၾတဘုသမီပံ၊ တာဝ ဝိပႆနာႏုေယာေဂါ။ ပ ။
တတၳ ဗုဒၶါ စ ပေစၥကဗုဒၶါ စ ပုဗၺေယာဂေၪၥဝ အဓိဂမၪၥ နိႆာယ ပဋိသမ႓ိဒါ ပါပုဏႏိၲ။ သာဝကာ သဗၺာနိပိ ဧတာနိ ကာရဏာနိ။ (ဝိသုဒၶိ၊၂၊၇၂။)
ယာဝ အႏုေလာမေဂါၾတဘုသမီပႏိၲ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏမာဟ။ တဥႇိ ေတသံ သမီပပၸဝတၱံ။
 (မဟာဋီ၊၂၊၈၄။)

           အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဂၢသာဝကတို႔သည္ အဂၢသာဝကေဗာဓိဉာဏ္ကို ရရိွေရးအတြက္ အဂၢသာဝကအေလာင္းလ်ာဘဝျဖင့္ တစ္သေခၤ်ႏွင့္ ကမ႓ာတစ္သိန္းတို႔ ကာလပတ္လုံး ပါရမီေတာ္ မ်ားကို ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးေတာ္မူခဲ့ရ၏။ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယအေလာင္းလ်ာသည္လည္း ခိပၸါဘိည ဧတဒဂ္ ဘြဲ႕ထူးကို ရရိွသည့္ မဟာသာဝကတစ္ဦး ျဖစ္ေရးအတြက္ ကမ႓ာတစ္သိန္းတို႔ ကာလပတ္လုံး ပါရမီေတာ္မ်ားကို ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးေတာ္မူခဲ့ရ၏။ ဤအရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔ကား ဤေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးကို ရရိွေတာ္မူၾကသည့္ ပဋိသမ႓ိဒါပတၱ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔ ျဖစ္ၾက၏။

      ဤ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးတို႔သည္ကား ေသကၡပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ေအာက္မဂ္ ေအာက္ဖိုလ္တို႔ျဖင့္ ထုံမြမ္းထားအပ္ေသာ စိတ္အစဥ္ဟူေသာ ေသကၡဘံု၌လည္းေကာင္း, အေသကၡပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္တို႔ျဖင့္ ထုံမြမ္းထားအပ္ေသာ စိတ္အစဥ္ဟူေသာ အေသကၡဘံု၌လည္းေကာင္း ဤႏွစ္မ်ဳိးေသာ ဘုံဌာနတို႔၌ ထိုထို အထူးအျပားကို အဟုတ္အမွန္သိျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွၾကကုန္၏။

        ထိုႏွစ္ပါးေသာ အရာတို႔တြင္ အဂၢသာဝကတို႔၏လည္းေကာင္း, မဟာသာဝကတို႔၏လည္းေကာင္း ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္တို႔သည္ အေသကၡဘုံ၌ ထိုထို အထူးအျပားကို အဟုတ္အမွန္ သိျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွၾကကုန္၏ = ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ ေလးပါးတို႔ကိုလည္း ရရိွေတာ္မူၾက၏။
အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္, စိတၱသူႂကြယ္, ဓမၼိကဥပါသကာ, ဥပါလိသူႂကြယ္, ခုဇၨဳတၱရာဥပါသိကာမ --- အစရိွေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္တို႔သည္ကား ေသကၡဘုံ၌္ ထိုထို ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိရမည့္ ထိုထို အထူးအျပားကို အဟုတ္အမွန္ သိျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွၾကကုန္၏။

         [အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ျမတ္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တို႔ကို ရရိွေတာ္မူေသာအခါ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ ေလးပါးတို႔ကိုပါ ရရိွေတာ္မူ၏။ စိတၱသူႂကြယ္ ဓမၼိကဥပါသကာႀကီးတို႔သည္ အနာဂါမိမဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရရိွၾကေသာအခါ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ ေလးပါးတို႔ကိုပါ ရရိွသြားၾက၏။ ဥပါလိသူႂကြယ္ႏွင့္ ခုဇၨဳတၱရာ ဥပါသိကာမတို႔သည္လည္း ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ကို ရရိွေသာအခါ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္တို႔ကိုပါ ရရိွ သြားၾက၏။]
ဤသို႔လွ်င္ သာဝကတို႔သည္ ေသကၡဘုံ, အေသကၡဘုံ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔၌ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ အထူးအျပားသို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ၾကကုန္ေသာ္လည္း ထိုပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္တို႔သည္ ---
၁။     အဓိဂမ = အရဟတၱဖိုလ္လွ်င္ အဆုံးအပိုင္းအျခားရိွေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရရိွျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း,
၂။     ပရိယတၱိ = ဘုရားရွင္၏ ပရိယတ္တရားေတာ္ကို သင္ယူျခင္း ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း,
၃။     သဝန = ထိုပါဠိေတာ္၏ အနက္ အ႒ကထာကို နာၾကားျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ တရားနာျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း,
၄။    ပရိပုစၧာ = ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာစသည္တို႔၌ ပဒတၳ = ပုဒ္နက္သေဘာအားျဖင့္ အသိခက္ေသာပုဒ္, အဓိပၸါယတၳ = အနက္အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ အသိခက္ေသာ ပုဒ္တို႔ကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆုံးျဖတ္ ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း, (ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္ သစၥာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စသည္တို႔ႏွင့္စပ္ေသာ အနက္ အဓိပၸါယ္တို႔ကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆုံးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း,)
၅။     ပုဗၺေယာဂ = ေရွးေရွးဘုရားရွင္တို႔၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ ဆြမ္းခံ အသြားအျပန္တို႔၌ ကမၼ႒ာန္းကို ေဆာင္ျခင္း = ဂတပစၥာဂတိကဝတ္ကို ျဖည့္က်င့္လ်က္ အႏုေလာမဉာဏ္ ေဂါၾတဘုဉာဏ္တို႔၏ အနီးအပါး၌ျဖစ္ေသာ မုၪၥိတုကမ်တာဉာဏ္, ပဋိသခၤါဉာဏ္, သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္တိုင္ေအာင္ ဝိပႆနာ ဘာဝနာကို ပြားမ်ား အားထုတ္ခ့ဲဖူးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ---
ဤ (၅)မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းကုန္၏။ ထိုတြင္ ---
၁။     သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္တို႔သည္လည္းေကာင္း,
၂။     ပေစၥကဗုဒၶ ဘုရားရွင္တို႔သည္လည္းေကာင္း ---
၁။     ပုဗၺေယာဂဟူေသာ ေရွးေရွး ဘုရားရွင္တို႔၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္တိုင္ေအာင္ ဝိပႆနာဘာဝနာကို ပြားမ်ား အားထုတ္ခ့ဲဖူးျခင္းေၾကာင့္္လည္းေကာင္း,
၂။     အဓိဂမဟူေသာ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ အရဟတၱဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရရိွေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ---
 ဤ အေၾကာင္းတရား ႏွစ္မ်ဳိးကို အမွီျပဳ၍ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္တို႔သို႔ ေရာက္ရိွေတာ္မူၾကကုန္၏။ သာဝက တို႔သည္ကား အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ထိုအေၾကာင္းတရား (၅)ပါးလုံးတို႔ကိုပင္ အမွီျပဳ၍ ပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ တို႔သို႔ ေရာက္ရိွသြားၾကကုန္၏။ (ဝိသုဒၶိ၊၂၊၇၂။)
၁။     ဒုကၡသစၥာ၌ သိေသာဉာဏ္သည္ အတၳပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ မည္၏၊ အေၾကာင္း၏အက်ဳိး၌ သိေသာဉာဏ္သည္ အတၳပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ မည္၏။
၂။     ဒုကၡသစၥာ၏အေၾကာင္း သမုဒယသစၥာ၌ သိေသာဉာဏ္သည္ ဓမၼပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ မည္၏။ အေၾကာင္းတရား၌ သိေသာဉာဏ္သည္ ဓမၼပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္မည္၏။
၃။     ထိုဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာ အမည္ရေသာ အတၳ ဓမၼ သဘာဝတရားတို႔၌ အေခၚအေဝၚ အသံုးအႏႈန္းကို ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ဉာဏ္သည္ အထူးသျဖင့္ မာဂဓဘာသာစကား၌ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ဉာဏ္သည္ နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ မည္၏။
၄။     အတၳပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္, ဓမၼပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္, နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္တို႔ကို တစ္ဖန္ျပန္၍သိေသာ ဉာဏ္သည္ ပဋိဘာနပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္ မည္၏။ (အဘိ၊၂၊၃ဝ၇-၃ဝ၈။ ဝိသုဒၶိ၊၂၊၇ဝ-၇၂။)

         အထက္တြင္ တင္ျပထားေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယ မေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔ကား အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပဋိသမ႓ိဒါ ဉာဏ္တို႔ကိုပါ တစ္ပါတည္း ရရိွေတာ္မူၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အသိထူး ဉာဏ္ထူးႀကီးမ်ားကို ရရိွေတာ္မူႏိုင္ရန္ အဂၢသာဝကႀကီး ႏွစ္ပါးတို႔သည္ တစ္သေခၤ်ႏွင့္ ကမ႓ာတစ္သိန္းတို႔ ကာလ ပတ္လုံး, အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ကမ႓ာတစ္သိန္းတို႔ ကာလပတ္လုံး ေရွးေရွး ဘုရားရွင္ တို႔၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ အထက္တြင္ တင္ျပထားေသာ အေၾကာင္းတရား အခ်ဳိ႕တို႔ကို ျဖည့္က်င့္ ဆည္းပူးေတာ္ မူခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေတာ္မူၾက၏။ ထိုအေၾကာင္းတရား (၅)ပါးတို႔တြင္ ဤ၌ အထူး အေလးဂ႐ုျပဳ၍ ေျပာဆိုလိုေသာ အေၾကာင္းတရားကား ပုဗၺေယာဂ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားပင္ ျဖစ္၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔သည္ ေရွးေရွး ဘုရားရွင္တို႔၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ အႏုေလာမဉာဏ္ ေဂါၾတဘုဉာဏ္တို႔၏ အနီးအပါး၌ ျဖစ္ေလ့ရိွေသာ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္သို႔တိုင္ေအာင္ သခၤါရတရားတို႔ကို ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ေတာ္မူခဲ့ဖူးၾက၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ---
၁။     ဒုကၡသစၥာ အမည္ရေသာ --- အတိတ္-အနာဂတ္-ပစၥဳပၸန္-အဇၩတၱ-ဗဟိဒၶ-ၾသဠာရိက-သုခုမ-ဟီန-ပဏီတ- ဒူရ-သႏၲိကဟူေသာ (၁၁)မ်ဳိးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္ေနေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ (၅)ပါးတို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခားယူခ့ဲဖူး၏၊ သိခ့ဲဖူး၏၊ လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္အားျဖင့္ ယင္းတရားမ်ားကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ခ့ဲဖူး၏၊ နင္းနယ္ခ့ဲဖူး၏။
၂။     သမုဒယသစၥာ အမည္ရေသာ -- ေၾကာင္း-က်ဳိးဆက္ႏြယ္မႈ = ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သေဘာတရားတို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခားယူခ့ဲဖူး၏၊ သိခ့ဲဖူး၏၊ လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္အားျဖင့္ ယင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အဂၤါရပ္တို႔ကို ဉာဏ္ ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ခ့ဲဖူး၏၊ နင္းနယ္ခ့ဲဖူး၏။
၃။     ဒုကၡသစၥာ သမုဒယသစၥာ အမည္ရေသာ -- ယင္းသခၤါရတရားတို႔ကို လကၡဏာေရးသံုးတန္တင္ကာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ခ့ဲဖူး၏၊ နင္းနယ္ခ့ဲဖူး၏၊ ယင္းသခၤါရတရားတို႔၏ အနိစၥအျခင္းအရာ ဒုကၡအျခင္းအရာ အနတၱအျခင္းအရာကို ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ ထြင္းေဖာက္ သိျမင္ခ့ဲဖူး၏၊ သခၤါရတရားတို႔၏ အနိစၥအျခင္းအရာ ဒုကၡအျခင္းအရာ အနတၱအျခင္းအရာကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ေသာ ဥဒါသိန္မူႏိုင္ေသာ သခၤါ႐ုေပကၡာဉာဏ္သို႔ ဆိုက္ေအာင္ လုံ႔လႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ခ့ဲဖူး၏။
ဤအခ်က္တို႔ကား ထိုသူေတာ္ေကာင္းႀကီးတို႔၏ ပုဗၺေယာဂတည္း။ ထိုေၾကာင့္ ထိုသူေတာ္ေကာင္းႀကီး တို႔တြင္ အဂၢသာဝကႀကီး ႏွစ္ဦးသားတို႔သည္ ဤဘဝဝယ္ ေသာတာပန္ မျဖစ္မီ အခ်ိန္၌, အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယသည္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မဆိုက္မီ အခ်ိန္၌ သခၤါရတရားတို႔ကို လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္ နည္းအားျဖင့္ မႀကိတ္ေခ်လိုက္ရေသာ္လည္း ႀကိတ္ေခ်ဖို႔ရန္ အခ်ိန္ မရလိုက္ေသာ္လည္း ေရွးေရွး ဘုရားရွင္တို႔၏ သာသနာေတာ္တြင္း၌ကား ယင္းသခၤါရတရားတို႔ကို လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္နည္းအားျဖင့္ ဉာဏ္ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ခ့ဲဖူးသည္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ နင္းနယ္ခ့ဲဖူးသည္သာ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ဉာဏ္ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ် နင္းနယ္ ခ့ဲဖူးျခင္းသည္ပင္လွ်င္ သစၥာေလးပါးကို ထြင္းေဖာက္သိျမင္ေရး၌ အားႀကီးေသာမွီရာ ဥပနိႆယ အေၾကာင္းတရား တစ္ခု ျဖစ္လာရေပသည္။

          ထိုကဲ့သို႔ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ပုဗၺေယာဂရိွၿပီးသူ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္သူေတာ္ေကာင္းသည္ ပခုံးခ်င္းတက္၍ မယွဥ္ၿပိဳင္သင့္လွေပ။ အကယ္၍ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည္ ျဖစ္အ့ံ၊ ထိုသူတို႔သည္ပင္ လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္အားျဖင့္ ႐ုပ္-နာမ္တို႔ကို မသိမ္းဆည္းဘဲ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို ရသြားၾက၏၊ ငါသည္လည္းပဲ လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္္အားျဖင့္ ႐ုပ္-နာမ္တို႔ကို မသိမ္းဆည္းလွ်င္လည္း မဂ္ ဖုိလ္ နိဗၺာန္ကို ရႏိုင္သည္ဟု အထင္ေရာက္ခ့ဲသည္ ျဖစ္အ့ံ၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးတို႔ ေသာတာပန္ ျဖစ္ေတာ္မူသြားၾကသည့္ တရားဂါထာေလးကို နာၾကားၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ဖတ္႐ႈၾကည့္ပါ။
ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘဝါ၊ ေတသံ ေဟတုံ တထာဂေတာ အာဟ။
ေတသၪၥ ေယာ နိေရာေဓာ၊ ဧဝံ ဝါဒီ မဟာသမေဏာ။
၁။     အၾကင္ ဒုကၡသစၥာတရားတို႔သည္ သမုဒယသစၥာတရားလွ်င္ အမြန္အစ ရိွၾကကုန္၏၊ ထို ဒုကၡသစၥာတရား တို႔ကိုလည္းေကာင္း,
၂။     ထို ဒုကၡသစၥာတရားတို႔၏ အေၾကာင္းရင္း သမုဒယသစၥာတရားကိုလည္းေကာင္း,
၃။     ထို ဒုကၡသစၥာ (သမုဒယသစၥာ) တရားတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေၾကာင္း နိေရာဓသစၥာတရားကိုလည္းေကာင္း,
၄။     ထို နိေရာဓသစၥာ = နိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေၾကာင္း မဂၢသစၥာတရားကိုလည္းေကာင္း ---
တထာဂတ အမည္ရေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္သည္ ဤ သစၥာေလးပါးတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ မဟာသမဏ အမည္ရေတာ္မူေသာ ရဟန္းျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေဂါတမ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အယူဝါဒ ရိွေတာ္မူ၏။ (ဝိ၊၃၊၅၁။ ခု၊၃၊၂၇။)

          ဤအထက္ပါ တရားဂါထာ တစ္ပုဒ္ကို ၾကားနာရ႐ုံမွ်ျဖင့္ အဂၢသာဝကႀကီး ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ေသာတာပတၱိဖုိလ္၌ တည္ေတာ္မူခဲ့ၾက၏။ အသင္သူေတာ္ေကာင္းသည္လည္းပဲ ဤအထက္ပါ ဂါထာေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာရ႐ုံမွ်ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဖတ္႐ႈၾကည့္ရ႐ုံမွ်ျဖင့္ ေသာတာပတၱိမဂ္ ဖုိလ္၌ တည္သည္ မတည္သည္ကို မိမိကိုယ္ ကို မိမိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ၊ ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ေသာတာပန္ မျဖစ္ပါဟု အေျဖေပးႏိုင္လွ်င္ကား လကၡဏ-ရသ-ပစၥဳပ႒ာန္-ပဒ႒ာန္အားျဖင့္ သခၤါရတရားတို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ႀကိတ္ေခ်ရမည္ဟူေသာ က်မ္းဂန္ အဆိုအမိန္႔ မ်ားကို ျပန္လည္၍ ဆန္းစစ္သင့္လွေပသည္။

         တစ္ဖန္ ေရွးနာမ္ကမၼ႒ာန္းပိုင္းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားခ့ဲေသာ အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယ အေလာင္းလ်ာအား ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူသည့္ --- ဒိေ႒ ဒိ႒မတၱံ --- က်င့္စဥ္ကို နာၾကားၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ဖတ္႐ႈၾကည့္ပါ။ ထိုတရားေတာ္ကို နာၾကားၿပီးေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ဖတ္႐ႈၿပီးေသာအခါ မိမိသည္လည္းပဲ အရွင္ ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယကဲ့သို႔ အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္-မတည္ကို မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေမးၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ --- အရဟတၱဖိုလ္၌ မတည္ပါ --- ဟု အေျဖထြက္ခ့ဲလွ်င္ကား အရွင္ဗာဟိယဒါ႐ုစိရိယ မေထရ္ျမတ္ႏွင့္ကား ပခုံးခ်င္း တက္၍ မယွဥ္ၿပိဳင္သင့္လွေပ။ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္၌ လည္းေကာင္း, တရားေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိလြယ္ေအာင္ ဖြင့္ဆိုထားေတာ္မူၾကေသာ အ႒ကထာတို႔ အေပၚ၌လည္းေကာင္း တရားစစ္တရားမွန္ကို လိုလားေတာင့္တလ်က္ရိွေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား အမ်ဳိးေကာင္း သမီး မွန္သမွ်သည္ ယုံၾကည္ကိုးစားေသာ စိတ္ထား ျဖဴစင္ ေျဖာင့္စင္းေသာ မနသိကာရတရား ထင္ရွားရိွသင့္လွ ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...