Thursday, June 14, 2012

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္တာ၀န္ႏွင့္လြတ္လပ္မႈက တကြအတူသြားပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈမရွိလ်င္ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈ သင္ ရရွိႏုိင္လိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ ဒီႏွစ္ခုဟာ အတူတကြ လားသလုိ တကြအတူ သြားၾကပါတယ္။ သင္ဟာ တာ၀န္ကုိ တိမ္းေရွာင္လ်င္ လမ္းအခ်ိဳ့ ဒါမွမဟုတ္ အျခားတစ္ဖက္မွာ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ကုိ လက္ခံရပါ့မယ္။ 


ၾကီးမားမ်ားျပားတဲ့တာ၀န္ လုိက္ပါလာလိမ့္မယ္ဆုိတာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် ေတြးေခၚခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ယခုု သင္ဟာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္လုိ့ အိမ္မက္မက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာရွိတဲ့ လြတ္လပ္မႈ ဒါေပမယ့္ သင္ဟာ တာ၀န္ကုိ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ျပီးတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ 

ဒီအတြက္ သင့္အနီးအနားတစ္၀ုိက္ ၀မ္းနည္းစရာေတြက တစ္ရစ္ရစ္ ၀ဲေနပါတယ္။ သင္ဟာ ဒီ၀မ္းနည္းစရာကုိ အျပည့္အ၀ ဖယ္ရွားႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ သင္က သင့္ရဲ့ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ကုိ သင့္ရဲ့အေႏွာင္အဖြဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ထားမႈကုိ ဖ်က္ဆီးႏုိင္စြမ္း ရွိခဲ့မယ္ဆုိလ်င္ သင္ဟာ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းရဲ့စြမ္းရည္ အျပည့္အ၀ ရွိပါတယ္။ 

လြတ္လပ္မႈက အျပဳအမူတုိင္း အသက္ရႈမႈတုိင္းအတြက္ သင္ဟာ တာ၀န္ရွိရလိမ့္မယ္ လုိ့ ဆုိလုိပါတယ္။ သင္ ျပဳလုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မျပဳလုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ဟာ တာ၀န္ရွိပါလိမ့္မယ္။ 

လူေတြဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ေျပာဆုိေနၾကေပမယ့္ သူတုိ့တေတြဟာ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တကယ္ပဲ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ေၾကာက္လန့္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အက်ြႏု္ပ္ရဲ့ကုိယ္ပုိင္ အေတြ့အၾကဳံအရ (တကယ့္အနည္းငယ္ လူေတြက အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္မႈကုိ လုိခ်င္ၾကပါတယ္။) လြတ္လပ္မႈက သူတုိ့ဟာ ရင္ဆုိင္ဖုိ့ အသင့္မျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ားစြာကုိ သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိ မသိစိတ္အရ သိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါက သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ ေထာင္ဒဏ္မွာ ဆက္လက္ၾကြင္းက်န္ရစ္တာပဲ အေကာင္းဆုံးပါ။ ဒါက အေႏြးေထြးဆုံးပါ။ ျပီးေတာ့ လြတ္လပ္မႈနဲ့ သင္ ဘာကုိ လုပ္မွာလဲ? 

သင္ဟာ Seeker တစ္ေယာက္ searcher တစ္ေယာက္ creater တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ့ အဆင္သင့္မဟုတ္ခဲ့လ်င္ တကယ့္အခ်ဳိ့သူေတြဟာ ဘုရားဖူး၀တ္ျပဳခရီးကုိ ဆက္လက္သြားဖုိ့ လုိလားလာၾကပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွလုံးသားရဲ့နက္နဲတိတ္ဆိတ္မႈထဲ သြားခ်င္လာၾကပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိင္ရာ တာ၀န္ကုိ ယူလုိဆႏၵ ရွိလာၾကပါတယ္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ မ်ားက ၾကီးက်ယ္ပါတယ္။ သင္ဟာ အဲဒီအေမွာင္ကုိ ပေပ်ာက္လြင့္ျပယ္ေစရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ခဲ့ယင္ အေႏွးနဲ့အျမန္ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုထဲသုိ့ ၀င္ေရာက္ရပါလိမ့္မယ္။ 

သင္ဟာ သင္ကုိယ္တုိင္ ၀မ္းနည္းမႈႏွင့္အတူ ေလးလံတဲ့၀န္မ်ား ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မသြားႏုိင္ပါ။ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး မ်ားလာျခင္းမတုိင္မီ၊ ျပီးေတာ့ ေက်းက်ြန္အျဖစ္ သင့္ကုိ ျပန္လည္ တြန္းအားေပးျခင္း မတုိင္မီ၊ သင္ ေထာင္ဒဏ္ အာဏာသက္ေရာက္လာျခင္းမတုိင္မီ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပါ။ 

ဘ၀မွာ သင့္ရဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္တဲ့အရာကုိ ေလ့လာပါ။ သင္ ဖန္တီးခ်င္တဲ့အရာကို စုံစမ္းပါ။ သင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာကုိ ရွာေဖြပါ။ သင့္ရဲ့အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္နဲ့ပတ္သက္လုိ့ သင္ဖြင့္ဆုိခ်င္တဲ့အရာကုိ ေလ့လာစူးစမ္းပါ။ 

လြတ္လပ္မႈဟာ သင္ကုိယ္တုိင္အတြက္ အမွန္တရားတစ္ခုအတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့ကုိယ္ပုိင္ဟန္ ပင္ကုိယ္လကၡဏာအတြက္ အနက္အဓိပၸါယ္တစ္ခုခုကုိ ရွာေဖြဖုိ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ နည္းနည္းေလး ေကာင္းမြန္တဲ့အရာ၊ တကယ့္နည္းနည္းေလးလွပတဲ့အရာ၊ ပမာဏနည္းပါးလြန္းလွတဲ့ ႏွင္းဆီေတြ၊ နည္းပါးလွတဲ့ စိမ္းလန္းစုိေျပမႈ၊ ေရးေရးမွ်ျဖစ္တဲ့ အုိေအစစ္၊ သင့္ အနီးအနား၀န္းက်င္ကမၻာကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ခုကုိ ရွာေတြဖုိ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု ရုိးစင္းစြာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Theosophical society ကုိ တည္ေထာင္တဲ့ Madame Blavatskyဟာ သူမရဲ့လက္ထဲမွာ အိတ္ႏွစ္အိတ္ကုိ အျမဲတမ္းသယ္ေဆာင္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ မနက္ပုိင္းလမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ ရထားနဲ့ခရီးသြားတဲ့အခါ သူမရဲ့လက္ထဲ မွာ အျမဲတမ္းရွိေနတာက အဲဒီအိတ္ႏွစ္အိတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရထားမွာထုိင္ေနခိုက္ ျပတင္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ ရထားရဲ့အျပင္ဘက္ကုိ အဲဒီအိတ္ထဲက တစ္စုံတစ္ခုကုိ သူမက ပစ္လႊင့္ေနပါတယ္။ “သင္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ အဲဒါေတြကို ျပဳလုပ္ေနတာပါလဲ?” ဆုိတာ လူေတြက ေမးျမန္းပါလိမ့္မယ္။ သူမက ေျပာဆုိပါလိမ့္မယ္။ 

“ဒါေတြက ငါ့ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး အေလ့အက်င့္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြက ရာသီအလုိက္ရဲ့ ပန္းမ်ဳိးေစ့ေတြ ျဖစ္တယ္။ ငါဟာ ဒီလမ္းခရီးကုိ ေနာက္ထပ္ ျပန္မလာႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ငါ့အတြက္ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ 

သူ့ရာသီေရာက္လာတဲ့အခါ ပန္းေတြက သက္၀င္လႈပ္ရွား ေ၀ေနေအာင္ ပြင့္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီရထားလမ္းကုိ ျဖတ္သန္းသြားလာေနတဲ့ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက အဲဒီပန္းပြင့္ေတြကို အဲဒီအေရာင္ကာလာေတြကုိ ေတြ့ျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ့ဟာ ငါ့ကုိ သိရွိၾကလိမ့္မယ္မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ကိစၥမရွိပါ။ 

စိတ္ခ်ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ ငါဟာ တစ္ေနရာရာမွာ လူအနည္းငယ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ ဒါကုိ ငါ တကယ္သိတယ္။ သူတုိ့တေတြ သိတာ မသိတာက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ဘယ္ကိစၥဘယ္အရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္လိမ့္မယ္ျဖစ္တဲ့ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ငါဟာ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ျပီးဆုိတာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

ကေလးငယ္အခ်ဳိ့ လာေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ့ပန္းေတြကုိ ဆြတ္ခ်ဴႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ကုိ သူတုိ့ ယူသြားေကာင္း ယူသြားႏုိင္ပါတယ္။ ေမတၱာေႏွာင္ဖြဲ့သူ ခ်စ္သူအခ်ဳိ့ လာေရာက္ေကာင္းလာေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတုိ့ဟာ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သီကုံးပန္ဆင္ေပးေကာင္းေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ 

ဆုိေတာ့ သူတုိ့ သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ငါဟာ သူတုိ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ငါဟာ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ငါဟာ လွပတဲ့ပန္းမ်ားကုိ ေတြ့ျမင္ရတဲ့ သာမန္ရုိးရုိးရွင္းရွင္း ျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကတဲ့ သူမ်ားရဲ့ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။” 

Osho 
Posted by Maungtinyin (ေမာင္တင့္ယၪ္)
http://maungtinyin.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...