Friday, June 15, 2012

ႏုိင္ငံျခားမွာပညာသင္မည္ဆုိလွ်င္ ဤအခ်က္(၁၀)ခ်က္ကုိ သိေစခ်င္ပါသည္ ...


by LAS Group ပညာေရးအႀကံေပးအဖြဲ ့ on Wednesday, June 13, 2012 at 11:18pm ·

LAS Group ပညာေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ကႏႈႈတ္ခြန္းဆက္သပါရေစ။က်ေနာ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္
အင္တာနက္ေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚအေျချပဳ၍ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ျမန္မာေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားဗဟုသုတရရန္ကုိေမၽွ်ာ္ကုိး၍ဘာသာျပန္ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ
ဘာသာျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အမွားမ်ားပါလွ်င္ ခႊင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ဦးစြာပထမေျပာၾကားလုိပါသည္ ခင္ဗ်ာ။

ႏုိင္ငံျခားမွာပညာသင္မည္ဆုိလွ်င္အဤအခ်က္(၁၀)ကုိ သိေစခ်င္ပါသည္ ။
ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ပညာသင္သြားလုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တကၠသုိလ္ပညာေရးကုိမိမိတုိ႔အလုိက်ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရန္စဥ္းစားေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ေက်ာင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္မည္သည့္ေနရာသုိ႔သြားေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားရမည္ကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္အကူအညီရေစရန္အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


(၁)ကြန္ရက္မ်ား
တကၠသုိလ္တြင္သင္ႏွင့္အတူေနခဲ့ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ထားရွိခဲ့ေသာခင္မင္ရင္းႏွီးမႈသည္သင့္ဘ၀တစ္ ေလ်ာက္လုံးတြင္တည္တံ့ေနပါလိမ့္မည္။သင့္အေနျဖင့္မည္သုိ႔ေသာကြန္ရက္မ်ိဳးကုိရွာေဖြေနပါသလဲ။ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားအေနျဖင့္ႏုိင္ငံေပါင္းစုံမွေက်ာင္းသားမ်ားကုိလက္ခံသင္ၾကားေပးရာမိမိအေနျဖင့္ကမာၻ႔ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္မိတ္ဖြဲ႔ခြြင့္ရေသာသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ေက်ာင္းသား ေဟာင္း တေကာက္အေၾကာင္းကုိဥပမာေပးလုိပါသည္။သူ႔ကုိအမွတ္မထင္ျပန္ေတြ႔ခႊင့္ရသာအခါ သူဘာေတြလုပ္ေနသလဲဟုုေမးမိသည္။ အလုပ္အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ တကၠသုိလ္တုန္းက သူငယ္ခ်င္းမ်ား ထံသုိ႔အလည္အပတ္သြားရင္းျဖင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကုန္လြန္သြားသည္ဟု သူကကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျဖၾကားခဲ့ သည္။ဆုိလုိသည္မွာသူသည္ဂရိ၊ယူေက၊ျပင္သစ္၊ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္သူ႔ဇာတိအီတလီႏုိင္ငံသုိ႔လည္းသူငယ္ ခ်င္းမ်ားကုိအလည္တစ္ေခါက္ေခၚသြားခဲ့ေသာအဓိပၸာယ္လည္းသက္ေရာက္ပါသည္။ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားသည္က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္းကဲ့သုိ႔ကမာၻပတ္ကာေမြလုိသူမဟုတ္သည့္တုိင္သင့္ကုိတစ္ကမာၻလုံးက သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ႏုိင္ေသာကြန္ရက္ကုိရရွိေစပါလိမ့္မည္။

(၂) စာေပဌာန

ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိေရြးခ်ယ္ရန္စဥ္းလွ်င္ေက်ာင္းသားေရာဆရာပါလူမ်ဳိးစုံလင္သည့္ေက်ာင္းႏွင့္ဌာနကုိစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ျပည္တြင္းရွိတကၠသိုလ္အမ်ားစုတြင္ေဒသအစဥ္အလာအရသင္ယူျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာပါေမာကၡအမ်ားစုျဖင့္သင္ၾကားေပးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ ဆရာမ်ားစုံလင္ၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏တကၠသုိလ္တြင္ဥပမာအားျဖင့္ေက်ာင္းသား မ်ားကို ပထမႏွစ္ကတည္းကစပိန္၊ကေနဒါ၊ဖင္လန္၊အေမရီကန္၊ပါကစၥတန္၊ဂ်ာမနီ၊အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ျပင္သစ္အပါအ၀င္ႏုိင္ငံစုံမွပါေမာကၡမ်ားကသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးၾကသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္က်ယ္၀န္းေသာပညာေရးေနာက္ခံမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အတန္းထဲတြင္ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္႐ုံမွ်မက အသံေနအသံထား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ထိေတြ႔ ၾကားသိခြင့္ရပါလိမ့္မည္။

(၃)စာသင္ခန္းပတ္၀န္းက်င္

ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္ မ်ားသည္ ပုိ၍ေသးငယ္လာၿပီးအင္ဂလုိ-အေမရီကန္ စာသင္ခန္းပုံစံအတုိင္းရွိေန ၾကသည္။စာသင္ခန္းမ်ားေသးငယ္သျဖင့္အျပန္အလွန္သင္ယူမႈပတ္၀န္းက်င္ကုိပုိ၍ရရွိေစသည္။ျပည္တြင္းတကၠသုိလ္၊ေကာလိပ္မ်ားတြင္(အျမဲတမ္းေတာ့မဟုတ္ပါ)ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္စာသင္ကာလ ပထမပုိင္းတြင္၄င္းတုိ႔၏ပါေမာကၡအမ်ားစုႏွင့္အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ကန္႔သက္ခံရၿပီးစာသင္ခန္း က်ယ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္သာအခ်ိန္ကုန္ဆုံးသြားၾကရသည္။ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွာမူလစ္ဘရယ္၀ိဇၨာဘာ သာရပ္ေကာလိပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္စာသင္ခန္းထဲရွိေက်ာင္းသားပမာဏကုိကန္႔သတ္ထားကာပါေမာကၡမ်ားကုိစာသင္ခန္းျပင္ပရွိတကၠသုိလ္နယ္ေျမထဲတြင္ပင္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏုိင္ရန္အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ထားသည္။

(၄)တကၠသုိလ္နယ္ေျမဘ၀

မ်ားေသာအားျဖင့္ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္အရြယ္အစားေသးငယ္ၿပီးအေဆာင္ထားရွိေသာပုရ၀ုဏ္ နယ္ေျမမ်ားထားရွိၾကသည္။ေက်ာင္းသားဘ၀သည္တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔အိမ္မွတကၠသုိလ္နယ္ေျမသုိ ႔သြားေရာက္ကာသင္ယူရန္သုိ႔မဟုတ္ပုိ႔ခ်ခ်က္ကုိနာယူရန္ေလာက္သာမဟုတ္ေတာ့ဘဲတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမသိသူမရွိျဖစ္လာေစပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သင့္အေနျဖင့္ပုိမုိတက္ၾကြေသာေက်ာင္းသားဘ၀ကုိရယူလုိပါကတကၠသုိလ္ နယ္ေျမ ပမာဏပုိ၍ေသးငယ္ေလ၊ပုိေကာင္းေလပင္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ေျပာင္းျပန္ဖက္မွ ၾကည့္လွ်င္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားပုိမုိေသးငယ္ေလေလ အရင္းအျမစ္ပုိနည္းေလေလ ဟုလည္းဆုိႏုိင္ျပန္သည္။အား ကစားအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊သုေတသနစာၾကည့္တိုက္ႀကီးမ်ားနည္းသြားမည္။ထိို႔ေၾကာင့္မိမိရယူလုိ ေသာ တကၠသုိလ္နယ္ေျမအေတြ႔အၾကဳံေပၚတြင္မူတည္၍အေရးႀကီးသည္ကုိစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

(၅)ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသား

ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားျဖစ္ျခင္းတုိ႔အၾကားအေရးပါေသာကြာျခားခ်က္ရွိ သည္။ဥပမာျပည္တြင္းရွိပုိ၍ႀကီးေသာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ပညာဆည္းပူးရန္ႏုိင္ငံျခားမွလာေသာေက်ာင္း သား မ်ားသည္အျခားႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိတ္ဖြဲ႔ၨ႐ုံမွ်ျဖင့္သာအခ်ိန္ကုန္ဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္မူလူတုိင္းသည္ေဒသခံေက်ာင္းသားမ်ားပါမက်န္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေန သည္။တကၠသုိလ္နယ္ေျမေပၚတြင္လႊမ္းမုိးထားေသာႏုိင္ငံသားဟူ၍မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ယဥ္ေက်းမႈ ျပယုဂ္တစ္စုံတစ္ရာကေက်ာင္းသားမ်ားထဲသုိ႔စိမ့္၀င္ေနလွ်င္ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းဟူေသာအမည္မွာအဓိ ပၸာယ္ကင္းမဲ့သြားေပလိမ့္မည္။လူတိုင္းသည္ႏုိင္ငံတကာျဖစ္ေနၿပီးသူစိမ္းဆန္ဆန္သီးျခားျဖစ္မေနပါ။

(၆)ဘာသာစကား

ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္အၿမဲသုံးႏႈန္းေသာဘာသာစကားမွ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေျပာရလွ်င္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားပင္ျဖစ္သည္။သင္၏ပညာရပ္မ်ားကုိယင္းဘာသာစကားျဖင့္ေလ့လာဆည္းပူးရန္စိတ္၀င္စားလွ်င္ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္သည္အလြန္သင့္ေတာ္ေသာတကကၠသုိလ္ပင္ျဖစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတ ကာသုိ႔က်ယ္က်ယ္၀န္းေပါက္ေရာက္ ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈ အဆင့္သည္ေက်ာင္းသား ထုထဲတြင္အမိ်ဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏုိင္ေသာ္လည္း  TOEFLကဲ့သုိ႔ေသာရမွတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာစာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ားအရ ႏုိင္ငံ တကာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားအားလုံးကုိ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈပုိင္းတြင္ သင့္ေတာ္ေသာအဆင့္တစ္ခုသုိ႔ေရာက္ရွုိေအာင ္စီစဥ္ေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ေလးႏွစ္ၾကာေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေျပာေကာအေရးပါ ေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္လာၾကသည္ ကုိ ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တကၠသုိလ္သုိ႔၀င္ေရာက္လာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအေန ျဖင့္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အေကာင္းဆုံးမျဖစ္သည့္တုိင္ဘြဲ႔ရေသာအခါမိင္ဘာသာစကားေျပာသူနီး ပါးကၽြမ္းက်င္လာတတ္ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားသည္အဓိိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈအရယဥ္ေက်းမႈစုံလင္သည့္အေလ်ာက္ဘာသာစကားအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္လည္းစုံလင္လွသျဖင့္အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္မ်ဳိးလည္းရျပန္သည္။ဥပမာ ကၽြန္ေတာ့္အတန္းထဲ တြင္ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းသားမ်ားေျပာေသာဘာသာစကားေသာင္းေျပာင္းေထြလာကုိကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္ခြင့္ရလာသည္။သင္၏ျပဠာန္းခ်က္ကုိအဂၤလိပ္သင္ေနစဥ္သင္၏ေလာက၀န္းက်င္မွာဘာသာစကားေပါင္း စုံေရာေႏွာေနပါလိမ့္မည္။

(၇)အလုပ္အကုိင္ အစီအစဥ္မ်ား

ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသည္ ထူးျခားေသာအလုပ္အကုိင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အခ်ိဳ.တစ္ ၀က္ကုိဖန္တီးေပးတတ္သျဖင့္ဤသည္မွာလည္းအေရးႀကီးပါသည္။သင္သည္ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္း ဆရာျဖစ္လုိပါကဥပမာ သင့္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတကၠသုိလ္တစ္ခုခုတြင္သင္ယူဆည္းပူးလွ်င္ပုိေကာင္းပါ လိမ့္မည္။သုိ႔ရာတြင္သင္သည္ႏိုင္ငံတကာအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြလုိလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္တစ္ေက်ာင္း ေက်ာင္းကုိေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္သာေကာင္းပါလိမ့္မည္။သူတုိ႔ဘြဲ႔ရေသာအခါတစ္ကမာၻလုံးရွိအလုပ္အကုိင္မ်ား ကုိျဖန္႔ၾကက္စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္လာမည္ျဖစ္သည္။ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ.မွာမူမိမိတုိ႔၏ဌာေနႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္ရန္ေရြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအခ်ိဳ႔မွာနယူးေယာက္၊လန္ဒန္သုိ႔မဟုတ္စင္ကာပူစေသာေနရာမ်ားသုိ႔ဦးတည္ သြား ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ထုိေနရာမ်ားတြင္သူတုိ႔၏ပညာေရး၊သူတုိ႔၏တကၠသုိလ္ကြန္ရက္မ်ားကအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလန္းအတြက္ တံခါးဖြင့္ထားၿပီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(၈)ယဥ္းေက်းမႈတတ္ေျမာက္ျခင္း

သင ္မည္သည့္ေနရာတြင္သင္ယူေလ့လာသည္ျဖစ္ေစ တကၠသုိလ္ပုရ၀ုဏ္ျပင္ပရွိေလာကကုိရွာေဖြသင္ယူ ျခင္းျဖင့္သာအဆုံးသတ္ရေပမည္။ ထုိယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ထဲတြင္သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကုိရရွိရန္အခြင့္အ လန္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သင္သည္ႏုိင္ငံျခားတြင္ပညာဆည္းပူးရန္စဥ္းစားေနပါကတက ၠသိုလ္တည္ရွိသည့္ေနရာတြင္သင့္ႏုိင္ငံႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္မႈရွိမရွိေသခ်ာေအာင္ၾကည့္ရမည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းသားမ်ားစြာသည္စပိန္ႏုိင္ငံကုိစိတ္၀င္စားသည္ဟူေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထံသ ုိ႔ေရာက္ရွိလာၾကသည္။စပိန္ဘာသာစကားကုိေရာယဥ္ေက်းမႈကုိပါသင္ယူလုိသျဖင့္လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူဤမွ်ေလာက္ေတာ့ေလးနက္ျခင္းမရွိပါ။ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ကုိကၽြန္ေတာ္ႀကံဳဖူး သည္။သူမကအဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္စီးပြားေရးဘြဲ႔တစ္ဘြဲ႔ရလုိသည္။ေဆာင္းရာသီကုိ မႏွစ္သက္သျဖင့္ သူမအေနျဖင့္ေနသာၿပီး၊ပူေႏြးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာေနရာတစ္ေနရာကုိေရြးခ်ယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိ သည္။ယင္းအခ်က္ႏွင့္ကုိညီေသာေနရာကုိစဥ္းစားရာမွစပိန္ကသူမအတြက္ေကာင္းေသာေနရာျဖစ္သြားခဲ့ ေလသည္။သင့္စိတ္ႏႈိး ေဆာ္မႈမည္သုိ႔ပင္ရွိေနေစကာမူ ၄ ႏွစ္လုံးလုံး သင္ေနထုိင္ရမည့္ႏုိင္ငံသည္ သင့္အ တြက္ ေနေပ်ာ္ေသာေနရာျဖစ္သင့္ပါသည္။

(၉)လက္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားကုိစကားေျပာၾကည့္ပါ

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္သင္တက္ေရာက္ရန္စဥ္းစားထားသည့္ တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၊ႏွစ္ခ်ိန္ခန္႔ သြားတက္ ၾကည့္ျပီး တကၠသုိလ္ဘ၀ကုိလက္ေတြ႔ခံစားၾကည့္လုိက္ပါ။ သင္၏တကၠသိုလ္ပညာေရးကုိ ရယူေသာေနရာသည္သင့္ဘ၀၏အေရးအၾကီးဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သင္ေရြးခ်ယ္မည့္ေနရာသည္သင့္အ တြက္သင့္ေတာ္ျခင္းရွိမရွုိေသခ်ာစြာသိရွိေစရန္အခ်ိန္ယူၿပီး             အားထုတ္ၾကည့္သင့္သည္။သင္၏ေနအိမ္ႏွင့္ေ၀းကြာလွေသာတကၠသုိလ္မ်ားကုိစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္အၿမဲတမ္း အလြယ္တကူျဖစ္ႏုိင္မည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။သုိ႔ရာတြင္ေက်ာင္းတက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္စကား ေတာ့ေျပာၾကည့္ပါ။ထုိတကၠသုိလ္အေၾကာင္း၊ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္အေၾကာင္း၊ပါေမာကၡမ်ားအေၾကာင္း၊ျပ ဠာန္းခ်က္အေၾကာင္းႏွင့္ကေဖးဆုိင္မွအစားအစာမ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ကုိိထုိေက်ာင္းသားမ်ားထက္ပုိ၍မည္သူကမွ်ေျပာျပႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။တကကၠသုိလ္တုိင္းတြင္ထုိတကၠသုိလ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္းရုိးသားပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိခြင့္ရေစေသာတစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိေသခ်ာစြာေမးျမန္းသင့္ပါသည္။သင္ကုိယ္တုိင္အေနျဖင့္လည္းယင္းအခြင့္အလန္းကုိရေအာင္ယူသင့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္၏တကၠသိုလ္တြင္ေက်ာင္းသားလူမႈ၀န္ထမ္းမ်ားကုိေက်ာင္းတက္မည့္လူသစ္မ်ားႏွင့္တြဲေပးေသာအစီအစဥ္တစ္ခုထားရွိေပးပါသည္။ထုိေက်ာင္းသားလူမႈ၀န္ထမ္းမ်ားသည္မိမိတုိ႔သေဘာအေလ်ာက္စိတ္အားထက္သန္မႈရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးတကၠသုိလ္ေကာင္းေၾကာင္းသာေျပာေပးသူမ်ားမဟုတ္ဘဲတကၠသုိလ္ပုရ၀ုဏ္အတြင္းအျပင္တြင္ရွိသည့္ပညာေရး၊လူမႈေရးဘ၀ ႏွင့္ပတ္သက္၍ရုိးသား ပြင့္လင္းေသာအျဖမ်ားေျဖၾကား ေပးပါလိမ့္မည္။

(၁၀)သင္၏အနာဂတ္ကုိ ေဒသတြင္းအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ကမာၻလုံးအတြက္လုိလားပါသလား ။

ဤေမးခြန္းသည္ အႏွစ္သာရမရွိေသာေဆာင္ပုဒ္ တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္အဤအခ်က္သည္ လည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ “ကမာၻဆန္ေသာ” ဆုိသည့္စကားလုံးအတြက္ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ထိုက္တန္ေသာဂုဏ္ျဒပ္ကုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားရသျဖင့္ “ ေၾသာ္ - ငါေတာ့ကမာၻဆန္တဲ့ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခ်င္လိုက္တာ”ဟုစိတ္သေဘာအရေတြးမိေကာင္းေတြးမိပါလိမ့္မည္။သုိ႔ေသာ္အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဟုတ္မွန္ပါသလားဟုေလးေလးနက္နက္ေတြးၾကည့္သင့္သည္။ဘားရက္အုိဘားမားသည္အိမ္ျဖဴေတာ္ထဲ တြင္ရွိသည္မွာေသခ်ာေပသည္။သူ၏ႏုိင္ငံသားအမွတ္သေကၤတမွာအေမရီကန္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။(ကၽြန္ေတာ္လည္းဟားဗတ္တကၠသုိလ္ေရာက္မွာေသခ်ာေပလုိ႔လား)ႏုိင္ငံ တကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ဒီဂရီဘြဲ႔မ်ားရလုိေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာႏုိင္ငံတကာေနာက္ခံမ်ားျဖင့္လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီးကြဲျပားေသာေဒသအသီးသီးတြင္ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း၊ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိျခင္း၊ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ိဳးစုံရွိျခင္းစသည္ျဖင့္စုံလင္လွသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ျပည္တြင္းကန္႔သတ္ခ်က္ကုိမေက်ာ္လြန္ဘဲမိမိတုိ႔အနာ ဂတ္ကုိသက္ေတာင့္သက္သာစီစဥ္ၾကသကဲ့သုိ႔အျခားေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူမိမိတုိ႔ျပည္တြင္းအ၀န္းအ၀ုိင္းကုိေက်ာ္လြန္၍အက်ိဳးခံစားခြင့္ရယူလုိၾကေသာသေဘာပင္ျဖစ္သည္။ထုိေက်ာင္းသားမ်ားသည္ပုိမုိက်ယ္၀န္းေသာယဥ္ေက်းမႈရပ္၀န္းမွအေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္အိမ္ျပန္ရန္ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။မည္သည့္ရပ္၀န္းတြင္သက္ ေတာင့္သက္သာျဖစ္မည္ဟု စဥ္းစားတတ္ရန္လူတုိင္းအတြက္ေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

လုိအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းလုိပါရင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္္ႏုိင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
LAS Group – International Education Consultants, Mandalay Head Office
No. 6, 33th Street, Bet: 67th & 68th Street, Chan Aye Thar Zan, Mandalay, Myanmar.
Mobile:   (+95) 9910 53125, 9731 64372, 9431 46107
Skype:    las.group
E-mail: joe@lasgroups.com or learned.advisory.services@gmail.com
Web:   www.lasgroups.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...