Saturday, May 19, 2012

'ခ်နင္းခံရေသာ သားေကာင္မ်ား (အပိုင္း-၁)'


by Qing Minya on Monday, May 14, 2012 at 8:00am

'ကမ႓ာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း' ဟူေသာ စကား႐ွိပါသည္။ ႏွစ္ဦး႐ွိလွ်င္ ႏွစ္ပါတီေထာင္၊ တစ္ဦးတည္း က်န္လွ်င္ ႏွစ္ျ­ခမ္းကြဲတတ္ေလေသာ ကြ်န္မတိုု ့သည္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႀကီး၏ ဒဏ္ကိုု ခါးစည္းကာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခံၾကရ၏။ အႏွီ မျငိမ္းႏိုုင္ေသးေလေသာ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းဝယ္ ခ်နင္းခံရေသာ သားေကာင္မ်ား သည္ကား အျခားသူ မဟုုတ္ေပ။ ကြ်န္မတိုု ့ တိုုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုု ေမာင္ႏွမမ်ား၏ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

.
Human Rights Watch ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ ကေလးစစ္သား အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ က်င္လည္လႈပ္ရွားေနေသာ ကေလးစစ္သား စုုစုုေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ခန္ ့ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။ အသက္အငယ္ဆံုုး ကေလးစစ္သားမွာ (၁၁)ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သူတိုု ့သည္ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ စစ္သားမ်ားနည္းတူ စစ္ပညာကိုု သင္ယူၾကရသည္။ သူတိုု ့သည္ အဖ်က္လုုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ရြာမီး႐ႈိ႕ ျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း စသည္တိုု ့ ကိုု လုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ILO (International Labour Organization) ၏ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအရ စုုေဆာင္းျခင္း ခံရေသာ တပ္သားသစ္သည္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ရမည္ဟုု ဆိုုသည္။ သိုု ့ရာတြင္ မၿငိမ္းခ်မ္းေလေသာ တိုုင္းျပည္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုုပါ အင္အားအျဖစ္ စုုေဆာင္းၾကသည္။ ယင္းကေလးစစ္သားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူတိုု ့ သည္ ကားမွတ္တိုုင္၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း အစရွိေသာ ေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စုုေဆာင္းျခင္း ခံရသည္ဟုု ဆိုုပါသည္။ ယင္းသိုု ့ကေလးမ်ားအား စုုေဆာင္းျခင္းမွာ လိုုလိုုလားလား စစ္မႈထမ္းလိုုေသာ အရြယ္ေရာက္ တပ္သားသစ္မ်ား နည္းပါးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကေလးမ်ားအား တစ္ေယာက္ေသာ အမ်ိဳးသားမွ ခ်ည္းကပ္၍ 'မွတ္ပံုုတင္ ရွိသလား။ မွတ္ပံုုတင္ျပပါ' ဟုု ဆိုုသည္။ ကေလးမ်ားမွ မွတ္ပံုုတင္မပါေသာအခါ 'မွတ္ပံုုတင္ မျပႏိုုင္ရင္ ဖမ္းမယ္။ အဖမ္းမခံခ်င္ရင္ ငါတိုု ့တပ္ထဲလိုုက္ခဲ့' ဟုု ဆိုုကာ သူတိုု ့အား ေခၚေဆာင္ သြားၾကသည္ဟုု သိရသည္။
.
ILO ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္အျ­ပင္ ကေလးမ်ားအား စစ္သားအျဖစ္ စုုေဆာင္းေသာ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ
ဒီမိုုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ (DKBA)
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုုး (KNU)
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)
ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) တိုု ့ျဖစ္သည္။
.
ယင္းသိုု ့ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္အင္အား ျဖည့္တင္းရာတြင္ အသံုုးခ်ခဲ့သည့္ အတြက္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႏိုုင္ငံတကာမွ ရံႈ႕ခ်ခဲ့သည္။ တုုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုု ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ ႏုုိုုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသိုု ့ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္တြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုုတြင္ ဤသိုု ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
'ကြ်န္ေတာ္တိုု ့ တပ္မေတာ္က ကေလးေတြကိုု စစ္သားအျဖစ္ မစုုေဆာင္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စားစရာ မရွိတဲ့ တခ်ိဳ႕ ေသာ ေဒသခံမ်ားရဲ႕ ကေလးေတြကိုု အေျခအေနအရ ထမင္းမငတ္ေအာင္ ေခၚယူေစာင့္ေရွာက္ထားရပါတယ္။ စစ္အတြင္း မိဘေတြ ဆံုုးပါးသြားတဲ့ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကိုုလည္း အလားတူ ေစာင့္ေရွာက္ထားရပါတယ္။ သူတိုု ့ ကိုု စစ္မတုိက္ခုုိင္းပါဘူး။ ထမင္းခ်က္ စတဲ့ တာဝန္မ်ိဳးပဲ ေပးပါတယ္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ တပ္သားမ်ားကုုိ ယူနီေဖာင္း အစိမ္း ေပးမဝတ္ပါဘူး။ အျပာေရာင္ ေပးဝတ္ပါတယ္။'
.
မွန္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ၄င္းတိုု ့က်င္းပသြားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေန ့ အခမ္းအနားတြင္ အျပာေရာင္ တူညီဝတ္စံုု ဝတ္ဆင္ထားေသာ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ငယ္ငယ္ႏုုႏုု မ်က္ႏွာေလးမ်ားကိုု မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုုအခ်ိဳ႕ တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အေထာက္အထား မခိ္ုုင္လံုုေသာ္ျငား ILO မွ ကေလးစစ္သား စုုေဆာင္းသည္ဟုု ယူဆရေသာ အျခား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္ဟုု သိရပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ
ROHINGYA Solidarity Organisation (RSO)
Arakan ROHINGYA Front (ARIF) တိုု ့ျဖစ္ၾကပါသည္။
.
ယင္းကေလးငယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ ထမင္းခ်က္၊ သန္ ့ရွင္းေရး၊ အရာရွိ အရာခံ မ်ား အတြက္ ေတာက္တိုုမယ္ရေပါင္းစံုုကိုု လုုပ္ရရွာသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်ားမဦးေရအရ မိန္းကေလး ဦးေရက ေယာက်ၤားေလးဦးေရထက္ ပိုုသည္။ အခ်ိဳးက်ဆိုုလွ်င္မူ မ ၁၀၂၀: က်ား ၁၀၀၀ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလး အမ်ားစုုသည္ မၾကာခဏ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံၾကရသည္။ ယင္းကေလးမ်ားသည္ မၾကာခဏ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္ အျပစ္ေပးျခင္း ခံၾကရျပီး အမ်ားစုုသည္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အပါအဝင္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကိုု ခံစားေနၾက ရသည္။
.
ယေန ့လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ယေန ့ စစ္သားကေလးသည္ အနာဂတ္တြင္ စစ္သားႀကီး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာေခ်မည္။ သူတိုု ့ထဲတြင္ တေန ့ေန ့ တခ်ိန္ခ်ိန္ဝယ္ ဆိုုင္ရာဆိုုင္ရာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားကိုု ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ား ပါေကာင္းပါမည္။ ခက္သည္ကား အျဖဴအစိမ္း ဝတ္စံုုျဖင့္ ခဲတံကိုုင္ကာ စာအံရမည့္ အရြယ္တြင္ သူတိုု ့သည္ ယူနီေဖာင္းဝတ္ကာ ေသနတ္ကိုုင္ၾကရသည္။ သနပ္ခါးအေဖြးသားျဖင့္ လိမ္မာယဥ္ေက်းေစရန္ ဆိုုဆံုုးမခံရမည့္အရြယ္တြင္ ေသြးစြန္းေသာလက္ျဖင့္ ရြာမီးရိႈ႕သည္။ ဆက္ေၾကးေကာက္သည္။ ေပၚတာဆြဲသည္။ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ ပညာသင္ၾကားမႈမ်ိဳး မရရွိ ေလေသာ သူတိုု ့၏ ဆင္ျခင္တံုုတရားကား မည္သိုု႕ ရွိေပမည္နည္း။ အၾကင္နာတရား ေဝးကြာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ ငဲ့ငဲ့ နာနာက်င္က်င္ ႀကီးျပင္းရေလေသာ သူတိုု႕၏ ႏွလံုုးသားထဲတြင္ မည္သည့္အရာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနမည္နည္း။ ေမတၱာတရားေလေလာ။ အမုုန္းတရားေလေလာ။ သူတိုု႕သည္ အနာဂတ္၏ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တေန ့ေန ့ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဤျမန္မာျပည္အား သူတိုု ့လက္တြင္ ထားခဲ့ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပင္ေလာကႏွင့္ ထိေတြ႕ ျခင္း နည္းပါးလြန္းေလသည့္ သူတိုု႕ဘဝမ်ားအား ကိုုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုု ဟူေသာ စကားလံုုးကိုု သူတိုု ့ ၾကားဖူးပါေလစ။ အျခားေသာ ကေလးမ်ားနည္းတူ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ကေလးဘဝေလးကိုု သူတိုု ့ ခံစားဖူးပါေလစ။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးသာ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ သူတိုု ့သည္ ယခုုလိုု ဘဝမ်ိဳးသိုု ့ ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္ေပလိ္မ့္မည္။ မိေဝးဖေဝး ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲတြင္ ဘဝ ဆံုုးရမည္ မထင္ေခ်။ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ေလာင္ျမိွဳက္ခဲ့ေလေသာ ဤစစ္မီးအား မည္သိုု ့ မည္ပံုု ျငိမ္းေအာင္ လုုပ္ရမည္နည္း။ ေသခ်ာသည္ကား ဤစစ္မီး ေလာင္ျမွိဳက္ေနသေရြ႕ သူတိုု ့ကဲ့သိုု ့ေသာ ျပည့္ရင္ႏွစ္ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကား ခ်နင္းခံေနရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
.
မွီညႊန္းကိုုးကား
.
http://www.dol.gov/ILAB/media/reports/ofr/burma1998/main.htm
.
http://www.globalmarch.org/worstformsreport/world/burma-myanmar.html
.
http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/children-exploited-as-cheap-labour-in-myanmar
.
http://www.mmtimes.com/2012/news/611/news61115.html
.
http://www.mizzima.com/news/world/3164-burmas-future-generation-at-stake-ituc.html
.
http://www.dw.de/dw/article/0,,5243252,00.html
.
http://www.unhcr.org/refworld/country,,CSCOAL,,MMR,,498805dfc,0.html
.
ကေလးစစ္သားမ်ား။ကေလးစစ္သားမ်ား။ကေလးစစ္သားမ်ား။ကေလးစစ္သားမ်ား။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...