Wednesday, May 30, 2012

ဆိတ္ကြယ္ရာကို က်ံဳ႕လာတဲ့ နည္းပညာသစ္မ်ား


ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕ ပုဂၢလ အခြင့္အေရး (ပ႐ုိက္ေဗစီ)ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေပး႐ုိး ထံုးစံ ရွိတယ္။  ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ပ႐ုိက္ေဗစီကုိ ပုိမုိ သိမ္ေမြ႕စြာနဲ႔ ပုိမို အလွမ္းက်ယ္စြာ ထိပါးလာႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ အစိုးရအတြက္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု ျဖစ္လာတယ္။ အသစ္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိမႈေတြနဲ႔ တီထြင္ ဖန္တီးမႈေတြကလည္း အစိုးရေတြအတြက္ ဒီလုိ အခြင့္အေရးေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ေပးေနတယ္။ ပ႐ုိက္ေဗစီ အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ျပႆနာကုိ ပထမဆံုး တင္ျပခဲ့သူကေတာ့ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး လူးဝစ္ ဘရန္ေဒးစ္ပါပဲ။
ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သူေတြးထင္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီး ေရွ႕ကုိ ေရာက္လာတဲ့ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာသစ္ေတြ ေပၚထြန္းေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာသစ္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ အလြန္ျမန္ဆန္လာတယ္။

ပုခက္တြင္းမွ ေခါင္းတလား၊ ဘဏ္စာအုပ္မွ ေလ်ာင္းစက္ရာအိပ္ခန္း အထိ က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့ နယ္စည္းမျခား စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး Website ႀကီးကို ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။ ကာကြယ္ေရး ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြက နည္းပညာသစ္ေတြကုိ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတယ္။ အဲဒီ နည္းပညာသစ္ေတြဟာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး နယ္ပယ္၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြ အတြင္းသို႔ ျဖန္႔ခြဲ ဝင္ေရာက္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းေတြက နည္းပညာ အသံုးျပဳ ထိပါးေစာ္ကားမႈေတြ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း အေပၚ စစ္ေဆး ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္း မရွိဘူး။ ဘရန္ေဒးစ္ေခတ္မွသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားအထိ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာေတြ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးဘူး။ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းလုိသူေတြထဲ လက္လွမ္းမီသမွ် ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး တေကာက္ေကာက္ လုိက္ေနာက္ေယာင္ခံတဲ့ နည္းလမ္းေတြပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီ လူေတြထံမွ စံုစမ္း ေမးျမန္းရသမွ်ကို လက္ႏွိပ္စက္နဲ႔ ႐ုိက္ၿပီး သတင္းေပးၾကတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာေတြကို ဗီ႐ုိႀကီးေတြထဲမွာ ဖုိင္တြဲၿပီး သိမ္းဆည္းထားၾကတယ္။

အီလက္ထေရာနစ္ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး ဆုိတာကလည္း အလားတူ ေခတ္မမီေသးဘူး။ အေရွ႕ဂ်ာမနီမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ သတင္းေပး ၅၀၀,၀၀၀ အလုပ္ခန္႔ထားၿပီး အဒီအထဲမွ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔က အရပ္သားခ်င္း ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိမႈေတြက ၾကားျဖတ္ခုိးယူ နားေထာင္ၿပီး သတင္းရယူခဲ့တယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ အေျမာက္အျမားကို ဗဟုိဌာန တစ္ခုထဲမွာ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းၿပီး လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းဟာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းႀကီးက ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ Application ေတြ တီထြင္ ဆန္းသစ္ေရးအတြက္ ေငြေတြ ပံုေအာၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ပုိမုိ ထိေရာက္ေစၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ လႊမ္းမုိးႏုိင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳစနစ္သစ္ေတြကုိ အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက႑ကလည္း အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရႏုိင္သမွ်ရေအာင္ ယူဖုိ႔အတြက္ စူးစမ္း ေလ့လာၾကတယ္။ တယ္လီဖုန္း ခရက္တစ္ကတ္၊ ဘဏ္နဲ႔ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြက လက္ကုန္ဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစ႐ံုမွ်သာမကဘဲ မားကတ္တင္းနဲ႔ အျခား လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးခ်မႈကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြမွ လူတုိင္းနီးပါးရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အစုိးရနဲ႔ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြက စုေဆာင္းထားတဲ့ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ထားတဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးထားတဲ့ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ Database ေတြထဲမွာ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကြန္ပ်ဴတာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ၎တုိ႔ရဲ႕ ဆုိက္ဘာ အတင္းအဖ်င္းနဲ႔ သတင္းေတြကို မွ်ေဝ ဖလွယ္ၾကတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ မ်ိဳးဗီဇ၊ ေဆးသုေတသန၊ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေခတ္မီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္နဲ႔ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပုိမုိ ရယူႏုိင္လာတယ္။ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ အလြန္မွာေတာ့ အစုိးရေတြရဲ႕ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြ ရွာေဖြၿပီး လွည့္ေျပာင္းလာၾကတယ္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္နဲ႔ ဥပေဒစုိးမိုးေရး နယ္ပယ္မွ တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဇာင္းေပးလာၾကတယ္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခုိနဲ႔ တရားမဝင္ ေငြမည္း တုိက္ဖ်က္ေရး ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းေတြကို အာ႐ံုစုိက္လာၾကတယ္။

ေခတ္မီ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔အတူ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာေတြကုိ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကတယ္။ ဒီစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာေတြဟာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး အသင္းအဖြဲ႕ ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္လည္း ဒီကိရိယာေတြကို အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကတယ္။ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြကလည္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေစ်းကြက္နဲ႔ ေဖာက္သည္ရရွိေရးနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ လက္မေႏွးစြာ ေဆာင္ရြက္လာၾကတယ္။ ဒီနည္းပညာေတြဟာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရး၊ သတ္မွတ္ အတည္ျပဳေရးနဲ႔ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သံုးလြန္းတင္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းသြယ္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ယခင္ေခတ္မွာ အိပ္မက္ပမာမွ်သာ ႀကံဆႏုိင္တဲ့ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး စိတ္ကူးေတြဟာ ယေန႔ေခတ္မွာ အဟုန္ျပင္းစြာ အေကာင္အထည္ ေပၚေနၾကတယ္။ Identification Card ေတြကုိ ေရာမေခတ္ကတည္းမွ စၿပီး အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ ေက်းကၽြန္၊ စစ္သားနဲ႔ အရပ္သားေတြကုိ ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ကတ္ေတြပဲ။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ အသားအေရာင္ ခြဲျခားတဲ့ ေခတ္တုန္းက ထုတ္ေပးတဲ့ Passbook ကလည္း ID ကတ္ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါဝင္ေနတယ္။

ယခုေခတ္မွာေတာ့ ဓာတ္ပံု၊ လက္ေဗြ၊ သံလုိက္စက္ကြင္း အသံုးျပဳ စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ မုိက္ခ႐ုိခ်စ္ပ္တုိ႔ကုိ အသံုးျပဳၿပီး စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ဖန္တီးထားတယ္။ ဥေရာပတုိက္မွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳေနတဲ့ Smart Card (စမတ္ကတ္) ေတြရဲ႕ မုိက္ခ႐ုိခ်စ္ပ္က စာမ်က္ႏွာေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းႏုိင္တယ္။ အဆင့္ျမင့္ အျမင္အာ႐ံုခံ နည္းပညာကုိ အေျချပဳ ထုတ္လုပ္တဲ့ ခ်စ္ပ္တပ္ဆင္တဲ့ ကတ္ေတြက ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းေတြကုိ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ရာခ်ီၿပီး စုေဆာင္းေပးႏုိင္တယ္။ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ိဳးစံုကုိ မွတ္တမ္းတင္ေပးႏုိင္တဲ့ ကတ္ေတြ  ထပ္မံ ေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္။ ခႏၶာကုိယ္ အမွတ္အသား တုိင္းတာခ်က္မႈျပဳတဲ့ လက္ေဗြရာကို ၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပုိင္းမွာ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ အီလက္ထရြန္နစ္ Scan အသံုးျပဳ စနစ္ေတြနဲ႔ လက္ေဗြရာေတြကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျပဳ နည္းစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳလာတယ္။ သမား႐ုိးက် နည္းစနစ္ေတြထက္ မႏိႈင္းယွဥ္သာေလာက္ေအာင္ တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈပဲ။


ျပစ္မႈဆုိင္ရာ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းမႈေတြ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္တယ္။ အလုိအေလ်ာက္စနစ္ျဖင့္ လက္ေဗြရာ သတ္မွတ္ အသံုးျပဳတဲ့စနစ္ (AFIS) ကို ေငြအေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။  အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ နယ္သာလန္နဲ႔ ဂ်ာမနီတုိ႔မွာ လက္ေတြ႕ကုိ တုိင္းတာ သတ္မွတ္ၿပီး စုေဆာင္းထားတဲ့ စမတ္ကတ္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခရီးသည္ေတြကုိ စစ္ေဆးတဲ့ နည္းစနစ္ကုိ   စတင္ က်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ခရီးသည္ေတြက အေကာက္ခြန္ဌာနမွာ အဲဒီကတ္ကုိ ျပၿပီး လက္ကုိ စက္မွာ စစ္ေဆးခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ Database ေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပလိမ့္မယ္။ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေရး နည္းပညာေတြကို အလ်င္အျမန္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵျပင္းျပေနတဲ့ အစုိးရေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြက သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္း နည္းပညာေတြ တီထြင္ ဆန္းသစ္ေရးအတြက္ ရက္ရက္ေရာေရာ ပံ့ပိုးေပးၾကတယ္။

ယခု နည္းပညာသစ္ေတြဟာ နံရံေတြကုိ ထြင္းေဖာက္ၿပီး ျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိသလုိ အေဝးမွေနၿပီး ၾကားႏုိင္စြမ္းလည္း ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ထက္ၾကပ္မခြာ ေနာက္ေယာင္ခံႏုိင္တယ္။ ေရငုပ္သေဘၤာေတြကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏုိင္တဲ့ မုိက္ခ႐ုိဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြကိုလည္း စမ္းသပ္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိရိယာေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္လည္မွာ တပ္ဆင္ထားၿပီး ေသနတ္ ပစ္ခတ္မႈေတြကို ခ်က္ခ်င္း သိရွိႏုိင္လိမ့္မယ္။  မႈခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာကုိလည္း သတင္းေပးပုိ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ရန္သူ႔ တုိက္ေလယာဥ္ရဲ႕ တည္ေနရာကို တြက္ခ်က္ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ တုိက္ေလယာဥ္နဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္ေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ Forward Looking Infrared (FLIR) ဟာ ၀.၁၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ်သာ ေျပာင္းလဲတဲ့ အပူခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲကုိေတာင္မွ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္တယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ အေသခံ တုိက္ခုိက္မႈေတြ အရွိန္အဟုန္ အဆင့္တစ္ခုအထိ ျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ဆိတ္ကြယ္ရာမွ ဖန္တီးမႈ အသီးသီးကုိ ထုတ္ေဖာ္ သိရွိေစတဲ့ နည္းပညာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ခင္ေမာင္ေဇာ္
news.yatanarpon.com.mm

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...