Tuesday, May 29, 2012

ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ သားမ်ား အနာဂတ္ ဘာျဖစ္လာမလဲ


ယခင္စစ္အစုုိးရလက္ထက္၌ စက္မႈ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူဗုိလ္မႉးႀကီးေဟာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေတာ့ဟုု ယခုု ရက္သတၱပတ္အတြင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ KIO ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းဟရားတို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - KIO)
ထိုျဖစ္ရပ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအရိွဆံုုး ထိပ္တန္းအရာရွိတဦးဟုု သတ္မွတ္ခံထားရသူ၏ ဘ၀အလွည့္အေျပာင္း တခုပင္ျဖစ္ သည္။
ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕အသစ္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ဟုု အမည္မေဖာ္လိုုသူ အစိုုးရ အရာရိွတဦးအား ကိုုးကား၍ AFP သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ ယခု သတင္းသည္ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေပၚလာသည့္ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ရာထူးမွ အနားယူသြားသည္ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ အလားတူ ျဖစ္ေနသည္။
KIO ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေနရာမွ ဦးေအာင္ ေသာင္း အား ဖယ္ရွားလုုိက္ျခင္း အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရိွလာသည္။
ထိုုေမးခြန္းမ်ားအနက္ ဦးေအာင္ေသာင္းအေနႏွင့္ အစိုုးရအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ မည္မွ် ရိွေနေသးသည္ႏွင့္ ယခင္စစ္အစိုုးရ အႀကီးအကဲ ေဟာင္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို လာမည့္ အစိုုးရသစ္တြင္ ထိပ္တန္းၾသဇာရိွေသာေနရာမွ ေနာက္ထပ္ ဖယ္ရွားသြားဦးမလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားရိွေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္လုုိက္ျခင္း သည္ အစိုုးရ ႏွင့္ KIO အၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးဆီသိုု႔ ဦးတည္သြားျခင္း ရိွမရိွသည္လည္း မေရရာေပ။
KIO အေပၚ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္႔ကိုု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ၏ ကြပ္ကြဲမႈ
ေအာက္တြင္ ရိွေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ဆန္႔က်င္အံတုခဲ့သျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ ႏွင့္ သူ႔ မဟာမိတ္မ်ားသည္ စစ္တပ္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မဆိုုသေလာက္ပင္ ရိွသည္ဟုု အခုိင္အမာ ျပသလုုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ သည္။
ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ သူ႔သားမ်ားပိုုင္သည့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွ တဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ တနင့္တပိုး ရထားသည္ဟုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူသိမ်ားသူျဖစ္ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေရး အတတ္ ပညာပိုင္းတြင္ေတာ့ လူသိနည္းလွသည္။
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ျပင္ပသိုု႔ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ေၾကးနန္း တခုုတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း အား “နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေခါင္းမာသူ”တဦး အျဖစ္ ပံုုေဖာ္ထားၿပီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ ေသာ ရင္းႏွီးမႈကိုုပါ ေဖာ္ျပထားသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ KIO ႏွင့္ အစည္းအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုုပ္ ခဲ့ ေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ KIOအၾကား ၁၁ လၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡကိုု အဆံုုးသတ္ႏုုိင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ တစံုု တရာ မရခဲ့ေပ။
ဦးေအာင္ေသာင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ အင္အား ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပုိင္း)ႏွင့္ တိုုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္(DKBA)တို႔ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း KIO ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရေအာင္မယူႏိုုင္၍ မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက သိသိသာသာႀကီး ကြဲျပားေနသည္။
ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပိုုင္း) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ သည့္ ဇန္န၀ါရီလ မွစ၍ ဒါဇင္၀က္ထက္ မနည္း တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာ ရခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပိုုင္း)ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရၿပီးသည္ႏွင့္ တဆက္တည္း ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး(CNF)၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP) စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုု သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူႏုိင္ ခဲ့သည္။
KNU ႏွင့္ ယာယီသေဘာတူညီခ်က္တခုု ဦးေအာင္မင္း ရယူႏိုုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္သက္တမ္းအရွည္ဆံုုး ပဋိပကၡမ်ား အနက္ တခုုအား ေခတၱ ရပ္နားလိုုက္ႏိုုင္သျဖင့္ ႏုုိင္ငံတကာ၏ အာ႐ုံစိုုက္မႈ၊ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ခ်ီးက်ဴး ေထာမနာျပဳမႈကိုု ရရိွခဲ့သည္။
မၾကားေသးမီက ဦးေအာင္မင္းသည္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏွင့္ ေနာ္ေ၀းႏိုုင္ငံမ်ားသိုု႔ သြားေရာက္၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ကိုု ရပ္စဲႏိုုင္ သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုုေတာ့ အေနာက္ႏိုုင္ငံ အစိုုးရမ်ားက သိသိသာသာ အေရး မလုုပ္ လ်စ္လ်ဴရႈ ထားလိုုက္ၾကသည္။
ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေအာင္မင္း ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္တိုု႔ သံုုးဦးစလံုုးသည္ နာမည္ဆိုုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာ ယာ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ(နအဖ) စစ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္ လည္း ဂုုဏ္သိကၡာ ျပန္အဖတ္ဆယ္ေရး လုုပ္ငန္းတြင္ေတာ့ ဦးေအာင္ေသာင္း အတြက္ ပိုုခက္ခဲ ခဲ့သည္။
ကနဦးတြင္  ျပည္ေထာင္စုုႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း(ႀကံ့ဖြံ႕)ဟု ေခၚၿပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ထားသည့္ လက္ရိွအာဏာရ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေသာင္းအား ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲတြင္ အဓိက ႀကိဳးကိုုင္ခဲ့သူအျဖစ္ အတိုုက္အခံအင္အားစုုမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕တြင္ တုတ္မ်ားကိုုင္ေဆာင္ ထားေသာ ႀကံံ့ဖြံ႕ေကဒါမ်ားက အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကိုု အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ေသာ လူသတ္ပြဲ ျဖစ္သည္။
အေသအခ်ာျပင္ဆင္ထားေသာ ၎တိုက္ခုုိက္မႈေၾကာင့္ NLD အဖြဲ႕၀င္ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ေသဆံုုးခဲ့ရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တိုုင္ အသက္မေသဘဲ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္း၌ အမည္း စက္ ထင္ခဲ့ရသည္။
ဦးေအာင္ေသာင္း အပါအ၀င္ ဒီပဲယင္းတိုုက္ခိုုက္မႈကိုု စီစဥ္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ တရားရင္ဆိုုင္ရျခင္း မရိွေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေသာင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသိုု႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဧည့္သည္ အနည္းငယ္ႏွင့္သာ ေတြ႕ခြင့္ရသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိ ေနခဲ့သည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း လူတကာ၏ ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားေနသည္။ ေနာ္ေ၀အစိုုးရသည္ ကရင္ျပည္ နယ္ ႏွင့္ တျခားျမန္မာႏိုုင္ငံအေရွ႕ဖက္ျခမ္းေဒသမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္မည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ ငါးႏွစ္စာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကူညီမည္ဟုု သတင္းမ်ားထြက္ေနသည္။
ဦးေအာင္မင္း ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းအၾကား အားၿပိဳင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအျပင္ ယင္းသို႔ အားၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ကိုု အုုပ္စိုုးေနသည့္ လူနည္းစုုတစုုအတြင္း မည္မွ်အထိ တင္းမာေနသည္ဆိုျခင္းကို သိရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ေသာင္းကိုု ရာထူးမွ ဖယ္ရွားသည္အထိ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကိုလည္း မသိရွိရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆုိၾကသည္။
စင္ကာပူ စထရိတ္တိုုင္းမ္ သတင္းေထာက္ Nirmal Ghosh က“ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ဦးေအာင္မင္းအား တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ားအျပားယူေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနသည္”ဟုု ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ေရးသား ခဲ့သည္။
KIO ႏွင့္ အစိုုးရအၾကား ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဆံုးသတ္ခင္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ေခါင္းမာေသာ ဦးေအာင္ေသာင္းေၾကာင့္ ပိုုျပင္းထန္ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ယူဆေနၾကသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုုင္း ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ႏွင့္ ပိုု႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဇာ္တိုု႔က KIO အား ထိုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လထက္ ေနာက္မက်ဘဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ရာဇသံ ေပးခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ KIO ကို အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အုုပ္စုတခုုအျဖစ္ အစိုုးရမီဒီယာမ်ားက ေရးသားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္မွ ပါလီမန္အတြင္းသိုု႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည့္ ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ႕တြင္ လတ္တေလာ ဒုတိယ အဆင့္ တာ၀န္ယူထားသည္။
သားမ်ားကိုု သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာရန္ ဦးေအာင္ေသာင္း ဘယ္လို ကူညီခဲ့သလဲ
ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္မွ နအဖ ၏ တရား၀င္ အာဏာသက္တမ္းကုုန္သည့္ အခ်ိန္အထိ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ထိုုကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စက္မႈက႑သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားအပါအ၀င္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးသမားတစုု၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အသံုုးခ်ခံဘ၀ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။
ဘီလီယံနာ သူေဌးႀကီး ဦးေတဇ ကဲ့သုိ႔ စီးပြားမျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျပည္ေအာင္ ႏွင့္ ဦးေန ေအာင္ တို႔သည္ ဦးသန္းေရႊ စစ္အစိုးရတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဖခင္၏ အရိွန္အ၀ါကိုု အသံုုးခ်၍ သန္းႂကြယ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။
ဦးျပည္ေအာင္ ႏွင့္ ဦးေနေအာင္ တို႔ ႏွစ္ဦးပိုုင္ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သစ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားလိုင္း သြယ္တန္းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္း၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္း၊ ဟိုုတယ္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
ထိုုညီအစ္ကိုုႏွစ္ဦးပိုုင္ စီးပြားေရး အင္ပါယာႀကီးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတခုုျဖစ္ သည္။ အဓိကအားျဖင့္ IGE Co Ltd သည္ ႏိုုင္ငံတကာစီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား အုုပ္စုု ႏွင့္ IGE Pte Ltd. ၏ ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ ကုမၸဏီ လက္ကမ္းစာေစာင္အရ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္း လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကိုုင္ေသာ UNOG Pte Ltd (UNOG Co Ltd ႏွင့္ United National Oil & Gas ဟုုလည္း ေခၚသည္။) သည္ IGE ကုမၸဏီ အုပ္စုေအာက္တြင္ ရိွၿပီး ကြ်န္းသစ္စီးပြားေရး လုုပ္ေသာ MRT Co. Ltd သည္လည္း IGE ေအာက္တြင္ ရိွသည္။
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ သံတမန္ေၾကးနန္းတခုုတြင္ United International ကြ်န္းသစ္ ကုုမၸဏီပိုုင္ရွင္ ဦး၀င္ေအာင္က အေမရိကန္ သံတမန္ တဦးအား“IGE သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကၽြန္းသစ္လုုပ္ငန္းတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုုးကုုမၸဏီ တခုုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေငြရွိသည္”ဟုု ေျပာဆိုုခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
IGE စီးပြားေရး အုုပ္စုုတြင္ အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကိုုင္သည့္ FCGC ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေလာေလာလတ္လတ္ ႏိုုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀း မ်ားစြာက်င္းပခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမရာ ဟိုုတယ္ တိုု႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ကုမၸဏီ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ယူႏုိက္တက္ အမရာ ဘဏ္ ကိုု လည္း ပိုုင္ဆိုင္သည္။
နအဖ စစ္အစိုုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္းခါနီးတြင္ အစိုုးရပိုုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ပုုဂၢလိကပိုုင္ အျဖစ္ ထုုတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ IGE သည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္က အစိုုးရပိုုင္ အဆင့္ျမင့္ ဟိုုတယ္ ၃ ခုျဖစ္ေသာ စထရင္း ဟိုုတယ္၊ ဒူးဆစ္ အင္းလ်ားလိတ္ ႏွင့္ သမတ ဟိုုတယ္မ်ားတြင္ အစုုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းအထိ ၀ယ္ယူရရိွခဲ့သည္။ ေအာင္ရဲၿဖိဳးကုမၸဏီဟုု အမည္ရေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ ကုုန္မ်ား ေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီသည္လည္း ဦးေအာင္ေသာင္းမိသားစုပိုင္ပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္အတြင္း ျပင္ပသိုု႔ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္သံတမန္ ေၾကးနန္းတခုုတြင္ IGE ကုမၸဏီကို ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ UNOGအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုုင္ငံ ႏွစ္ႏိုုင္ငံစလံုုးတြင္ မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး ၂၀၀၀ ခုုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
“ဦးေနေအာင္၏ အရင္းႏွီးဆံုုးသူငယ္ခ်င္း ဦး၀င္းႀကိဳင္သည္ IGE ကုမၸဏီ ႏွင့္ UNOG ကုမၸဏီတို႔၏  မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ သည္”ဟုု ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ေၾကးနန္းတခုုတြင္ ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာအစိုုးရပိုင္ သတင္းမီဒီယာတြင္ မၾကားေသမီက ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားအရ ဦး၀င္းႀကိဳင္သည္ လာမည့္ေလးႏွစ္ၾကာသည္အထိ IGE ၏ မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူေနမည္ျဖစ္ၿပီး သူ႔သူငယ္ခ်င္း ဦးေနေအာင္ကေတာ့ IGE ႏွင့္ UNOG တို႔တြင္ ကုမၸဏီ ဥကၠဌအျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူေနမည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ထုတ္ေ၀ေသာ အစိုးရ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ သဇင္ေအာင္ဟူေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦးအား UNOG ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အျပင္သို႔ ထြက္လာသည့္ အေမရိကန္သံတမန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေၾကးနန္းမ်ားတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားႏွစ္ဦးစလံုုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူမ်ားဟုု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဦးသန္းေရႊကလည္း ၎တို႔ကို မိသားစုသဖြယ္ သေဘာထား သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုုညီအစ္ကိုုႏွစ္ဦးသည္“မိသားစု အဆက္အသြယ္၊ စစ္အစိုုးရႏွင့္ အေနနီးစပ္ျခင္း တို႔ကိုုအသံုုးခ်ၿပီး အလြန္ခ်မ္းသာ သြားၾကသည္”ဟုုလည္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးသမားတဦး၏ ေျပာစကားကို ကိုးကားၿပီး ေၾကးနန္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
ဦးျပည္ေအာင္သည္ နအဖ စစ္ေကာင္စီတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ဒုတိယ ၾသဇာအႀကီးဆံုုးျဖစ္သူ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေဟာင္း ဦးေမာင္ေအး ၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚနႏၵာေအး၏ ခင္ပြန္းလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉  ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းတေစာင္တြင္ ဦးေမာင္ေအးသည္ မ်ိဳးမ်ိဳးျမတ္ျမတ္ရႏိုုင္ေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ဦးေတဇ ထက္ သူ႔သားမက္ကိုု ပိုုဦးစားေပးသည္ဟုု ေရးသားထားသည္။
ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ကြပ္ကဲညိွႏိႈင္းေရးမႉး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ဒု ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေအးတိုု႔ႏွစ္ဦး သည္ လုုပ္ငန္းအသစ္မ်ား၊ လိုုင္စင္အသစ္မ်ား ခ်ေပးရာတြင္ ၎တိုု႔အတြက္ပါ ေ၀စားမွ်စားလုုပ္ေသာ ဦးေနေအာင္၊ Max Myanmar ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း၏သား ဦးေအာင္သက္မန္းတိုု႔ကိုု ပိုုဦးစားေပးသည္ဟုု အေမရိကန္ သံတမန္ မ်ားကိုု ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့ေသာ ရန္ကုုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးသမားတဦးကို ကိုးကား၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေၾကးနန္း တခုတြင္လည္း ေရးသားထားသည္။
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ေၾကးနန္းတေစာင္တြင္ေတာ့ IGE သည္ ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူေသာ ကုမၸဏီ ၈ခုအနက္ တခုျဖစ္သည္ဟုု ေရးသားထားသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အတြင္း အစိုုးရဌာန အေဆာက္အအုံေပါင္း မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေပးရသည့္အျပင္ ဘန္ဂလိုုေပါင္း ၃၀ ပါ၀င္ေသာ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရိွ IGE ဟိုုတယ္ Hotel Amara ကိုုပါ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တျခား ေဆာက္လုုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သိုု႔ပင္ ျမန္မာအစိုုးရသည္ IGE အား ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြမေပးဘဲ ကားတင္ပုုိ႔ခြင့္ လိုုင္ စင္ ၁၅ ခုုခ်ေပးခဲ့သည္။ လိုုင္စင္တခုုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္း တန္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ IGE သည္ အစိုးရ၏ ကုုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒေကာင္စီ (TPC) ထံမွ ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လိုုင္း စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ပိုက္လိုုင္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရထားသည္ဟု ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ စီးပြားေရး သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားက ဧရာ၀တီသုိ႔ မႏွစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေရႊဂက္စ္ပိုုက္လုုိင္းသည္ ရခုုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းမွ ေလာင္စာမ်ားကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံအလယ္ပိုင္းကိုု ျဖတ္၍ တ႐ုတ္ႏိုုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သိုု႔ သယ္ယူေပးမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ၍ တန္ဖိုုးရိွေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုး ပါ၀င္သည့္ အဆိုုပါ စီမံကိန္းအား ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုုပ္ငန္း(MOGE) ႏွင့္ တရုုတ္ႏုုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ေရနံကုမၸဏီ(CNPC) တိုု႔ တြဲဖက္လုုပ္ကိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ပိုုက္လိုုင္း လမ္းေၾကာင္းသည္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းနယ္ေျမ တခ်ိဳ႕ကိုု ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုုပါေဒသ သည္ ကခ်င္စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုုးရ စစ္တပ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ျဖစ္ေနေသာ ေဒသလည္း ျဖစ္သည္။
KIO ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပိုုက္လိုုင္းတည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းအတြင္း IGE ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္တခုု ပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိကိုုေတာ့ မသိႏုုိင္ေပ။
IGE ႏွင့္ UNOG သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ေရနံစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အေရးပါသူမ်ား မဟုုတ္သည့္တိုုင္ အကယ္၍ UNOG က ပူးတြဲပိုုင္ဆိုုင္သည့္ ပိုုက္လုုိင္းမ်ား အသက္၀င္ၿပီဆိုပါက ပိုက္လိုုင္းမ်ားမွတဆင့္ စီးဆင္းသြားမည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ရရိွမည့္ အေျခအေန ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစု အင္ပါယာႀကီးတြင္ ရိွေနသည္။
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ UNOG ႏွင့္ မေလးရွားအစိုုးရပိုုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္ေရးလက္ခြဲ ျဖစ္ေသာ Petronas Carigali ကုမၸဏီမ်ားသည္ RSF 2 ႏွင့္ RSF 3ကုုန္းတြင္းပုုိင္း လုပ္ကြက္မ်ား ရရိွထားသည္။ ထို႔အျပင္ Petrnoas Carigali ႏွင့္ UNOG သည္ အလားတူ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မုုတၱမပင္လင္ေကြ႕၊ MD-4 ၊ MD-5 ႏွင့္ MD-6ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္ မ်ားလည္း ရရိွထားသည္။ UNOG သည္ ေနာက္ထပ္ ႏုုိင္ငံျခားကုမၸဏီတခုုႏွင့္ တြဲဖက္၍ M-1 ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္တခုုလည္း ပူးတြဲရရိွထားသည္။
ဦးေအာင္ေသာင္း သားမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ သည့္ ေနာ္ေ၀ ကုမၸဏီ
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ Seadrill ဟူေသာ ေနာ္ေ၀ကုမၸဏီတခုုသည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားပိုုင္ M-1 ကမ္းလြန္ လုုပ္ကြက္ကို စမ္းသပ္ လုုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားကို ဥေရာပ သမဂၢ(EU)က ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိေသာ္လည္း Seadrill က လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေနာ္ေ၀းႏုုိင္သည္ EU အဖြဲ႕၀င္ႏိုုင္ငံမဟုုတ္ေသာ္လည္း EU က ျမန္မာႏိုုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆိုု႔မႈကိုု တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏိုုင္ငံတခု ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လအထိ သက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့သည္။
ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ သူ႔သားမ်ားသည္ အမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း Seadrill က ၎တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္လုုပ္ကိုုင္ေနရျခင္း အေပၚ စိုုးရိမ္မႈ တစံုုတရာရိွပံုု မရခဲ့ေပ။
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ေရႊျပည္တန္ အမွတ္ ၁ဟုုေခၚေသာ M-1  လုုပ္ကြက္ စမ္းသပ္မႈ စတင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ Seadrill ၏ West Juno စမ္းသပ္စင္တြင္ က်င္းေပေသာ အခမ္းအနားသိုု႔ Seadrill ၀န္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟုု ျမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။ M1 လုုပ္ကြက္သည္ အလြန္ရွားပါးလာေနၿပီျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုုင္မ်ား က်က္ စားရာ ေဂဟတည္ရိွမႈအရ အလြန္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ တည္ရိွေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုုေတာ့ ႏိုုင္ငံပိုုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၇ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ UNOG Pte Ltd သည္ ၿဗိတိန္ႏိုုင္ငံပိုုင္ ဗာဂ်င္ကြ်န္း (Virgin Islands) တြင္ မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး MOGE ႏွင့္ လက္တြဲထုုတ္လုုပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားေသာ Rimbunan Petrogas ကုမၸဏီ(RH Petrogas ဟုုလည္း လူသိမ်ားသည္) ႏွင့္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ “MOGE ႏွင့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုုသည္ မုုတၱမကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ရိွေသာ M-1 လုုပ္ကြက္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြ စမ္းသပ္ခြင့္ ႏွင့္ တူးေဖာ္ထုုတ္လုုပ္ခြင့္ ရရိွမည္ဟုု ဆိုုသည္။ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ထိုုး ထား ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ UNOG ႏွင့္ ၎၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကိုု M-1 လုုပ္ကြက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ၾကာ လုုပ္ခြင့္ေပးထား သည္” ဟုု ျပင္ပသိုု႔ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ေၾကးနန္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ MOGE က ထြက္ေပၚလာေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ UNOG အား ၎၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Rimbunan Petrogas ႏွင့္တြဲဖက္၍ M-1 ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္၏ ပူးတြဲ ပိုုင္ရွင္အျဖစ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ၏ US Securities and Exchange Commission (SEC) သိုု႕တင္သြင္းေသာ Seadrill ၏ စည္းမ်ဥ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ  မေလးရွားႏိုု္င္ငံပိုုင္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ UNOG အၾကား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတြင္ Rimbunan Petrogas သည္ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းအရၾကည့္ပါက အမည္ပ်က္စာရင္းအသြင္းခံထားရေသာ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အတူလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္တြင္ ဥေပဒေၾကာင္းအရ အက်ံဳးမ၀င္ဟုု ေရးသားထားသည္။
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လရက္စြဲႏွင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ Seadrill ၏ 6 K တင္ျပခ်က္တြင္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕မွ စ၍ West Juno လုုပ္ကြက္ စင္အား Rimbunan Petrogas အား တလ ကန္ထရိုက္အတြက္ တေနရာလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုုႏႈန္းသည္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံ PTTEP ကုမၸဏီ ထံမွ Seadrill ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ႏႈန္းထက္ အနည္းငယ္ပိုုသက္သာသည္။
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ေလးလစာ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္း ကန္ထ႐ိုက္အတြက္ Seadrill က PTTEPအား တေန႔လွ်င္ ေဒၚလာ၁၂၉၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းအသံုုးျပဳခဲ့သည္။ Rambunan Petrogas ကုမၸဏီ၏ ေက်ာ္ေထာက္ ေနာက္ခံ မေလးရွား သစ္ႏွင့္ မီဒီယာလုုပ္ငန္း၏ ဂုုဏ္သိကၡာသည္လည္း UNOG ေနာက္ကြယ္မွ မိသားစုု ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပို၍ ထူးျခားျခင္း မရွိေပ။ ၿဗိတိန္ႏိုုင္ငံပိုုင္ ဗာဂ်င္ကြ်န္းတြင္ မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး Rimbuanan Petrogas ကုမၸဏီသည္ Tiong Hiew King ပိုုင္ Rambunan Hijau Group ၏ တစိတ္တပိုုင္းျဖစ္သည္။
တရုုတ္တိုုင္းရင္းသား ဘီလီယံနာ Tiong Hiew King သည္ မေလးရွားႏွင့္ ပါပူ၀ါနယူးဂီနိ တြင္ သူ႔ကုမၸဏီ၏ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သစ္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း လုုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထပ္ခါတလဲလဲ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈခံေနရသည္။ ထိုုေနရာႏွစ္ခုုစလံုုးတြင္ Tiong Hiew King သည္ သူ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္ခ်ယ္လွယ္ႏိုုင္ ေသာ ေဒသခံမီဒီယာ ကိုု အသံုုးခ်ထားသည္။ မီဒီယာလုုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ရူးပတ္မာေဒါ့ လုုပ္ဟန္မ်ိဳးဟုု သူ႔ကိုု ေ၀ဖန္ၾကသည္။
Greenpeace သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ Tiong Hiew King အား အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ရွိ မုုတ္သံုုသစ္ေတာႀကီးမ်ား ပ်က္စီးရာတြင္ တာ၀န္ရိွေသာ“ကမၻာတလႊား သစ္လုုပ္ငန္း အင္ပါယာ”ႀကီးကိုု ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသူ တဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။
ဦးေအာင္ေသာင္း သားမ်ား အခြင့္ထူးရ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
၂၀၀၉  ခုုႏွင္ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အေမရိကန္အစိုုးရ၏ ေၾကးနန္းတခုု၌၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုုင္းတြင္ မေလးရွားႏုုိင္ငံမွ ဖက္စပ္လုုပ္ငန္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Rimbunan Petrogas က A5 ကမ္းလြန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ လုုပ္ကြက္မွ ထြက္ သြားသည့္တိုုင္ အျမတ္အစြန္းေကာင္းေကာင္းရႏုုိင္သည့္ A5 လုပ္ကြက္ကိုု IGE က မည္သိုု႔ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုုင္သည္ကိုု ေဖာ္ျပ ထားသည္။
အဆိုုပါ ေၾကးနန္းမ်ားတြင္ MOGE က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ Rinmbunan Petrogas သည္ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ေရး လုုပ္ကြက္မွ ထြက္သြားပါက MOGE သည္ ေနာက္ထပ္ လုုပ္ငန္းရွင္အသစ္ရွာေဖြရမည္ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တဦးတည္း ဆက္ လက္ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားၿပီး ၂၀၀၉  ခုုႏွစ္အေစာပိုုင္းတြင္မွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ Reliance Industries ကုမၸဏီ ႏွင့္ တူးေဖာ္မႈလုုပ္ငန္း လုုပ္ ေဆာင္ ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထိုလုပ္ကြက္အား Korean-Myanmar Development  Co Ltd ႏွင့္ Brilliant Oil Corporation Pte. ကုမၸဏီတို႔က လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည္။
Brilliant Oil Corporation Pte. ကုမၸဏီ ဆိုုသည္မွာ စစ္အစိုုးရ လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးသမား ဦးေတဇ ၏ ဟန္ျပ ပုုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သူ Silver Wave Energy အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းေအာင္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စင္ကာပူ ကုမၸဏီတခုုျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အစိုုးရ ေၾကးနန္းမ်ားက ဆိုုသည္။
သစ္ ႏိုုင္ငံျခား တင္ပိုု႔မႈ အရႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ IGE ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ
အစိုုးရပိုုင္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း (MTE) သည္ အစိုုးရႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ “မျဖတ္ရေသးေသာ သစ္လံုုးမ်ားကိုု ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ နိမ့္ေသာ ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနသျဖင့္ IGE ကုမၸဏီသည္ ေျဗာင္က်က်ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈစနစ္ေအာက္တြင္ အျမတ္အစြန္းမ်ားရေနသည္” ဟုု၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ အေမရိကန္အစိုုးရ သံတမန္ေၾကးနန္းတြင္ ေဖာ္ထုုတ္ေရးသားထားသည္။

By ,  on May 26, 2012 11:21 pm in ေဆာင္းပါး / 31 comments,  Hits:24,128
ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ေၾကးနန္းတခုုတြင္လည္း ဦးေတဇ ၏ ထူးကုမၸဏီ၊ ဦး၀င္းေအာင္၏ ဒဂုန္ သစ္ကုမၸဏီ၊ ဦးတင္၀င္း၏ တင္၀င္းထြန္း ကုမၸဏီတိုု႔ အပါအ၀င္ တျခားေသာ လက္ေ၀ခံစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တူ IGE သည္ ၎တိုု႔အဆက္အသြယ္မ်ားကိုု အသံုုးခ်၍ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုုး သစ္မ်ားကိုု အရယူေနၾက သကဲ့သို႔ တခါတရံတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း ကိုုယ္စား ၎တိုု႔ကိုု္ယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္၍ သစ္ခုတ္ယူမႈမ်ားပင္ လုုပ္တတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
IGE ႏွင့္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သစ္အားလံုုးကိုု ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းအမည္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေနၿပီး သစ္ေရာင္းခ်ရ သည့္ အက်ိဳးအျမတ္အားလံုုးကိုု စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကပင္ ရယူသည္ဟု အဆိုုပါ ေၾကးနန္းတြင္ ေရးသားထားသည္။တျခားစက္မႈလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းအမည္ႏွင့္ သစ္လံုုးမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံျခား သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ္လည္း ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းက တျပားတခ်ပ္မွ ရယူျခင္းမရိွေပ ဟုလည္း ေၾကးနန္းတြင္ ပါရွိသည္။
၂၀၀၉ ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေနာက္ထပ္ေၾကးနန္းတေစာင္အရ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း ၀န္ထမ္း ေဟာင္း တဦး က အေမရိကန္သံ႐ုံး၀န္ထမ္းတဦးအား ေျပာၾကားရာတြင္ အစိုုးရအေနႏွင့္ ထူးကုမၸဏီ ႏွင့္ IGEတို႔အား သစ္ေတာျပန္ လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ရန္ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား ခ်ေပးထားေသာ္လည္း ထိုုကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုုးက စိုုက္ခင္းမ်ားသာ စိုုက္ ေနၾကသည္ ဟုု ဆိုုသည္။
“သစ္ေတာ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရးကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အစား အဆိုုပါကုမၸဏီမ်ား(ထူး ႏွင့္ IGE) သည္ ကြ်န္းသစ္မ်ား ျပန္လည္စိုုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္။ ကြ်န္းသစ္စိုုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ သစ္ေတာျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမဟုုတ္ဟုု ထုုိအရာရိွက ျငင္းပယ္ ထားသည္။ ၎စိုုက္ခင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အနာဂတ္တြင္ ကြ်န္းသစ္ ႏုုိင္ငံျခားတင္ပိုု႔ေရာင္းခ်ေရး အတြက္သာျဖစ္သည္ဟုု သူက မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္”ဟုု အဆိုပါ သစ္ေတာ အရာရိွေဟာင္းကိုု ကိုုးကား၍ ေၾကးနန္းတြင္ ေရးသားထားသည္။
What Does the Future Hold for Aung Thaung & Sons? By Seamus Martov ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...