Tuesday, May 29, 2012

ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္ ဆိုသည္မွာ


by Ko Baloi on Tuesday, May 29, 2012 at 2:02am

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆိုးရြားသည့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး၏ မွားယြင္းသည့္   စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္   ျမန္မာႏိူင္ငံရွိမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူတို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ၾက ရ၍  ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္တို႔ကို မခံစာရရွိေတာ့ေခ်။

မည္သူမဆို မိမိရပိုင္ခြင့္ေတြကို  ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ လိုခ်င္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို    အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာရွင္လူ
တစ္စုကတင္းၾကပ္ေသာ အာဏာရွင္တို႔၏ မတရားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ၎- တို႔၏အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ ရာထူးစည္းစိမ္အာဏာ တည္ျမဲေရးအတြက္  လူတို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဟန္႔တား ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ လူတို႔၏ရပိုင္းခြင့္မ်ားဆံုးရႉံးခဲ့ၾကရ၍ လူတို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုကိုအသံုးျပဳကာ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့
ၾကသည္။

ႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနလွ်င္ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အသီးပြင့္မ်ားကိုေတာ့ ျပည္သူအမ်ား ခံစားခ်င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကေန႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ အလုပ္သမာ၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ အေျခခံလူထုမ်ား
သည္  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရႉံး ခဲ့ၾကရသည့္ မိမိတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ    ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ လက္ရွိ-  အစိုးရသည္  ( မဆလ )  ( နဝတ ) ( နအဖ )
တို႔ရဲ့ ခ်ီးက်ခဲ့သည့္ ဆိုးေမြမ်ားကို ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းေပးရသည့္  အခ်ိန္ကာလလည္းျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိူင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီ
ႏိူင္ငံေတာ္ဆီသို႔    ဦးတည္ခ်ီတက္သြားေနပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးရဲ့ အေထြေထြအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ   ေတာင္းဆိုခဲ့သည္လည္းေကာင္း၊ မေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္
လည္းေကာင္း  အစိုးရမွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္က်ဥ္းေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံေတာ္သို႔ အသြင္ကူေးျပာင္းစကာလတြင္
ဘယ္ႏိူင္ငံမဆို လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးရဲ့ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားကို မလႊဲမေသြ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ဒါကိုအစိုးရမွ အၾကမ္းမဖက္ပဲ ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းတတ္ရမည္။ က်ေနာ္တို႔ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိူင္ငံသည္     အာဏာရွင္ေအာက္မွ ကြင္းလံုးကြ်တ္ခဲ့သည့္   ႏိူင္ငံမဟုတ္ေသးသည့္အတြက္   ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈေတြလုပ္တဲ့အခါ       အေပးအယူမ်ားလုပ္ၾကရာတြင္ တဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္ဖို႔ရန္   အေရးၾကီးသည္။ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးမွလည္း  အစိုးရမွ  ႏိူင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစမယ့္
မရမကေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေရွာင္က်င္ရန္လိုပါသည္။ မိမိ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ႏိူင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းတခုဆီသို႔ ဆိုဒ္ေရာက္မည့္
ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားကို လတ္တေလာ ႏိူင္ငံေရးအေျခေနအရ မျပဳလုပ္သင့္။ အစိုးရမွလည္း အေျခခံလူထုလူတန္းစားအလႊာအသီး သီးရဲ့ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လတ္တေလာမျဖည့္ဆည္းမေဆာင္ရြက္ေပးႏိူင္ခဲ့ရင္ေတာင္ လူထုေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းေျပာ
ဆိုေပးႏိူင္ရမည္။ ဥပမာ ။ ။ က်ေနာ္တို႔မွာလည္း အရင္အစိုးရရဲ့ လက္လြန္ေျခလြန္လုပ္ထားတဲ့ ဆိုးေမြေတြကို ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းေန
ရတဲ့အတြက္ လတ္တေလာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို က်ေနာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မေႏွးအျမန္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ့
မယ္လို႔ ကတိေပးစကားေတြေျပာဆိုေပးရန္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္ဟု ျပည္သူ
အမ်ားလက္ခံယံုၾကည္မည္။

ယၡဳဆိုရင္ မႏ ၱေလးျမိဳ႕မွအစျပဳ၍ မီးရရွိေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာမွ   အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္သို႔   ကူးဆက္ျပန္႔ပြါး
ကာ မီးရရွိေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို လက္ရွိအစိုးရမွ မျဖစ္မေန၊ အေႏွးနဲ႔အျမန္ အေျခခံလူထုေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္- အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ လုပ္
အားခလစာတိုးျမွင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းေဆြေႏြကာ  အခ်ိန္ပိုလုပ္အား ခႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးေရး၊ လူေနမႈစရိတ္နဲ႔အညီ တေန႔လုပ္အားခမ်ားကို သတ္မွတ္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိး
မ်ဳိးေၾကာင့္ မတရားအသိမ္းပိုက္ခံထားရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္  ေလွ်ာ္ေၾကးမရသူမ်ားကို ထိုက္သင့္ထိုက္တန္တဲ့ နစ္နာမႈ
ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ား ျပန္ေပးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းတခုခုေၾကာင့္ ျခံေျမလယ္ယာမ်ားကို မတရားသိမ္းဆီးျပီး၊ အိုးအိမ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရြ႕ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆံုးရႉံးသြားသူမ်ားကို ထိုက္
သင့္ထိုက္တန္တဲ့ နစ္နာဆံုးရႉံးမႈမ်ားေပးရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသာက္ေရ- သံုးေရမ်ားအခက္ခဲမ်ား
ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေရကန္မ်ားတူးေပးျခင္း၊ အဝီေစ့တြင္းမ်ားတူးေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း
က်ဆင္းေရးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီးစရိတ္အဆမတန္ၾကီးမားေန၍ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဒုကၡေရာက္ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္အျမန္ရပ္စဲေပးဖို႔အတြက္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊  လက္တေလာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးရဲ့ အခက္ၾကံဳေနရတဲ့ အေထြေထြအေျခခံအၾကပ္တည္းေတြကို လက္ေတြ႕က်က် မေႏွးအျမန္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းလုပ္ကိုင္ေပးသြားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျဖည့္ဆည္းေဆာင္
ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ အလႊာ အသီးသီးရွိ ျပည္သူအမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို လက္ေတြ႕က်က်ခံစားၾကရမည္ျဖစ္
ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ခ်ီတက္ေနပါလွ်င္ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို လူထုလူတန္းစား
အလႊာအသီးသီးမွ ခံစားရရွိမွသာ ဒီမိုကေရစီဆိုသည့္ အသြင္သ႑န္နဲ႔ လိုက္ဖက္ညီေထြမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသေနသည့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၊ လယ္သမားလူတန္းစား၊ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းစင္းကဒ္ရရွိေရးအတြက္လည္း
ေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ အျမိဳ႔အနယ္နယ္ရွိ အေျခခံလူထုလူတန္းစားမ်ားသည္ အစိုးရတစ္ရပ္
ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပတိုက္ပြဲဝင္ေနတာမဟုတ္ပါ။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
ျပသေနသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဘာအေၾကာင္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ဆႏၵျပမည္ကိုအာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္သာ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ထိပ္လွန္႔
တတ္ၾကပါသည္၊ ထိုဆႏၵျပမႈမွသည္ သူတို႔ဘက္ကိုမွ်ားဦးလွည့္လာမည္ကို အာဏာရွင္မ်ား ေသလုေမွ်ာပါးစိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾက
ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစကာလတြင္ ဘယ္အစိုးရပဲတက္တက္ လူထုလူတန္းစားအႊာအသီးသီးရဲ့ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို မလြဲမေသြ  ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို-  လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးရဲ့    ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို   ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္အစိုးရမွ   ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းတတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ ယၡဳဆႏၵျပမႈမ်ားသည္  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မ
လွည့္ဘူးဟုေျပာေနေသာအစိုးရ  ( သို႔မဟုတ္ )  ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံေတာ္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနေသာအစိုးရဟုတ္မဟုတ္ လက္ရွိ
အစိုးရကို လက္ေတြ႕က်က်စမ္းသပ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္   လက္တေလာ ျပည္သူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့   အေထြေထြအေျခခံအၾကပ္တည္းမ်ားကို ဒီမိုက
ေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔ အညီ ကိုင္သြယ္ေျဖရွင္းတတ္မွသာလွ်င္    ဒီမိုကေရစီရဲ့အသြင္ျမည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေရးသားအၾကံျပဳရင္း  လူတိုင္း
လူတိုင္း ဒီမိုကေရစီရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို ခံစားရရွိႏိူင္ၾကပါေစ။
( ကိုဗလိုင္ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...