Friday, April 6, 2012

“ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း” တဲ့လား


by Wai Maw on Saturday, April 7, 2012 at 9:39am 

 ---ဦးဖိုးသာေအာင္ (ေနာ္ေဝ)
၇။၄။၂၀၁၂
၁၉ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၂ ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္က ေျမလြတ္ေျမရိုင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး လယ္ယာေျမဥေပေဒတခုကို အတည္ျပဳေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီအေပၚမွာ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးေအးေမာင္၊ ဦးေဖသန္းတို႔ရဲ့ ေဝဖန္သံေတြကိုလည္း ၾကားရပါတယ္။

ယခုအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ေျမယာဥပေဒသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္ဆိုတာထက္ ပို၍ဆိုးႏိုင္စရာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ၾကားရပါတယ္၊

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ေျမယာဥပေဒတို႔သည္ ရႈတ္ေထြးပါတယ္လို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ ရွင္းလို႔မရသည့္ ကိစၥမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္လံုး စိတ္ေစတနာေကာင္း ရွိၾကလွ်င္ အလြယ္တကူ ရွင္းလို႔ရတဲ့ကိစၥပါပဲ၊ အထူးသျဖင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္း ရွိသည္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုပါပဲ။


၁၉၅၃ ခု ေျမယာဥပေဒသည္ လြတ္လပ္ေရး မရမီက မတရား ေရးဆြဲထားသည့္ ေျမယာဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလိုက္သည့္ ဥေပဒျဖစ္သည္၊ အဂၤလိပ္လက္ထက္က လယ္လုပ္သူသည္ လယ္ကူလီသာျဖစ္သည္ ဆိုေသာ မတရားလြန္းသည့္ ဥေပေဒမွ လယ္လုပ္သူသည္ လယ္ပိုင္ခြင့္ရျပီဆိုသည့္ အနည္းငယ္သက္သာသည့္ ဥေပေဒကို ေျပာင္းလဲခံစားလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဲဒီအခ်ိန္တံုးက အဆိုးၾကီးမွ အဆိုးေလးသို႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေျပာင္းလဲ ယူခါစမို႔ အျပစ္မဆိုသာပါ၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာ ကြ်ဲ ႏြား စားက်က္ေျမ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းရန္အတြက္ဆိုျပီး လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁ (၂) ကို ျပဌါန္းခဲ့ပါတယ္၊ ကြ်ဲ ႏြား စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ရြာဘံုေျမမ်ား မပ်က္စီးမထိခိုက္ေစရန္အလိုငွါ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေစကာမူ ကြ်ဲႏြားစားက်က္ေျမႏွင့္ ရြာဘံုေျမမ်ားအေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္လုပ္ကိုင္မႈ မွန္သမွ်ကို ခြင့္မျပဳဟု ဆိုပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စဥ္းကမ္းဥေပဒသတ္မွတ္ျပဌါန္းျခင္းကို ၾကိဳဆိုၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္
၊ သို႔ေသာ္ ကြ်ဲ ႏြားစားက်က္ေျမတို႔ ရြာဘံုေျမတို႔ကို မည္သူက သတ္မွတ္မည္နည္း အတိအက်သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားေကာ ရွိပါရဲ့လားဟု ေမးခြန္းထုတ္လွ်င္ တာဝန္ယူေျဖဆိုသူ မရွိပါသျဖင့္ အိေယာင္ဝါး ဥပေဒမ်ဳိးသာ ျဖစ္ျပီး လူထုက သူ႔အသိႏွင့္သူသာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓိကက်သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကြ်ဲ ႏြား ဆင္၊ ျမင္း၊ ဆိတ္ စသည့္ တိရစၦာန္မ်ားအေပၚ မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ စားက်က္မ်ား ထားရွိေပးရမည္ျဖစ္သည္၊
ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းႏွင့္ စားက်က္ေျမကိုလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ရပါမည္၊

ပထမအေနျဖင့္ ကြ်ဲ ႏြား စားက်က္ေျမႏွင့္ ရြာဘံုေျမ ဆိုသည္ကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပီးမွ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းဆိုသည္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရပါလိမ့္မည္၊
တိတိက်က် သတ္မွတ္ရပါမည္။

ယေန႔ အစိုးရသစ္၏ ၁၉.၀၃.၂၀၁၂ ေန႔ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္သည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ထုတ္ျပန္၍ မရပါ၊ ဒါသည္ နံပါတ္ (၁) အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

နံပါတ္ (၂) အခ်က္မွာ လယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ခံေျပစာ၊ ယာေျမ၊ ေတာင္ယာစိုက္ကြက္ေျမ၊ ကိုင္းေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဟု တရားဝင္သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ ေျပစာ၊ လူအမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ျပီး တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ ဂရမ္ေျပစာ စသည့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္သတ္မွတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိေသးသည့္ ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း တရားသျဖင့္ စီစစ္ျပီး ဦးစြာ တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္ပါ တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိး မရွိေသးပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမဧရိယာအားလံုး၏ တစ္မိုင္စတုရန္းကြက္ႏွင့္ အတိုင္းအတာေျမပံုသည္ အဂၤလိပ္အစိုးရက တိုင္းတာေရးဆြဲေပးထားမႈ အေပၚမွာသာ မွီခိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ရပါသည္၊ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ အဲဒီ တိက်တဲ့ ေျမတိုင္းဇယားေတြေတာင္ ေပ်ာက္ခမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္၊ အကုန္သိမ္း အစိုးရအတြက္ေတာ့ ေပ်ာက္ေလေကာင္းေလပါပဲ၊ ဒါမွ သူတို႔ထင္သလို က်ဲႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းပိုင္သည္၊ အမ်ားပိုင္ျဖစ္သျဖင့္ ေျမၾကီးကိုု မည္သူမွ် ထင္တိုင္းက်ဲ၍ မရပါ၊ အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳေပးသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအတိုင္းသာ ေျမၾကီးကို စီမံခန္႔ခြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ ေျမၾကီးကို အစိုးရကလည္း ပိုင္လို႔မရ၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းကလည္း ပိုင္လို႔မရ၊ ပုဂၢလိကကလည္း ပိုင္လို႔မရပါ၊ သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒေဘာင္ထဲမွသာ စီမံလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

ေျမၾကီး ေျမျပင္တြင္ သဘာဝက သတ္မွတ္ျပဌါန္းသည့္ ေမြးရာပါဥပေဒရွိသလို လူသားတို႔က လိုအပ္သလို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒလည္း ရွိပါသည္၊
ေရေျမ့သနင္းျပည့္ရွင္မင္းေသာ္မွ ေျမၾကီးကို ဖ်က္ဆီးခြင့္မရွိပါ၊

သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ မ.ဆ.လ ေခတ္မွာ ၁၉၆၃ လယ္ယာေျမ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒတို႔ လယ္လုပ္သူသာ လယ္ပိုင္ခြင့္တို႔စတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြကို သူတို႔သေဘာႏွင့္သူတို႔ သတ္မွတ္ျပဌါန္းခဲ့ၾကသည္၊ အႏွစ္သာရကေတာ့ ေျမျပင္အားလံုးကို စစ္အစိုးရက ပိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲျဖစ္သြားပါသည္၊

အမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာအမွတ္ ၄/၇၈ ျဖင့္လည္း ေျမယာႏွင့္ ေျမယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခြင့္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း အစိုးရက တိုးျမွင့္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ယေန႔ စစ္တပိုင္းအစိုးရသစ္၏ လက္ထက္တြင္လည္း ယခင္က မရွင္းလင္းရေသးသည့္ ေျမယာပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး သတ္မွတ္ျပဌါန္း မႈကိုလည္း မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသးပါ၊ ယခင္က မတရားသျဖင့္ ျပဌါန္းထားသည့္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပီး လူထု၏ အတည္ျပဳခ်က္ခံယူကာ လူထုဆႏၵႏွင့္အညီ ေပၚေပါက္မည့္ ေျမယာဥပေဒကိုလည္း မေရးဆြဲႏိုင္ေသးပါ၊ သို႔ေပမယ့္ သုတ္သုတ္သက္သက္ ရုပ္ရုပ္ယက္ယက္ႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဥေပဒဆိုျပီး စစ္ဗိုလ္တမတ္သားႏွင့္ ၾကံ့ဖြ႔ံအမတ္အမ်ားစုပါ လြတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။


ေက်းလက္ ေတာင္ေပၚေတာင္တန္းေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကသည့္ ေျမၾကီးလက္ငုတ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနရသူမ်ား၊ ေျမၾကီးေပၚမွ ေပါက္ေရာက္သည့္ အပင္မ်ားကို မွီခိုစားေသာက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရသူမ်ား၊ မႈိခ်ဳိး မွ်စ္ခုတ္ ထင္းေတာ ဝါးေတာထက္ စတဲ့ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ရွာေဖြစားေသာက္ ေနရသူမ်ားအတြက္ စားက်က္ေပ်ာက္တာ ၾကာလွပါျပီ၊ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းဟုေခၚသည့္ ဆူးေမြ႔ယာေပၚမွာ သူတို႔ဘဝႏွင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ရွာေဖြရုန္းကန္ေနၾကရေသာ ေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႔မွ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည့္ ေၾကာမြဲလူတန္းစား အမ်ားစုၾကီးသည္ ယခုေပၚေပါက္လာသည့္ အစိုးရသစ္၏ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္း ဥပေဒသည္ ေသမင္းေခၚသံၾကီးပင္ ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဧကေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္၊ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမွ မ်ားစြာေသာ ဝင္ေငြရရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္၊ ဒါေၾကာင့္ အသံုးခ်ခြင့္၊ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ ဆိုတာလည္း ေပးကိုေပးရပါမည္၊ သုိ႔ေသာ္ နဂိုလ္က ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားကို အမွီျပဳလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသူ ဌာေနျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္၍ မျဖစ္ပါ၊

ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္၍ မျဖစ္ပါ၊ ဌာေနလုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ားကိုလည္း မထိခိုက္ဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း မပ်က္စီးေစသည့္ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားကိုသာ စီးပြားေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးရပါလိမ့္မည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔အထိ တိက်ျပတ္သားမွန္ကန္ျပီး တရားမွ်တသည့္ ေျမယာဥပေဒဆိုတာ မရွိေသးပါ၊ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေျမယာဥပေဒဆိုသည္မွာလည္း အုပ္စုိးသူမ်ားအတြက္ တဘက္ေစာင္းနင္း ဥပေဒမ်ားသာျဖစ္ပါသည္၊ ဤသည္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိေသးဘဲ ယခု ၁၉၊ ၀၃၊ ၂၀၁၂ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဥပေဒဆိုတာ ထြက္ေပၚလာျပန္ပါျပီ၊

သမတက လတ္မွတ္ထိုးလွ်င္ အတည္ျဖစ္ရေတာ့မည္၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္၊
သတိျပဳမိသည္မွာ အခုတေလာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို လြတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းျခင္း အတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို တက္သုတ္ရိုက္ျပီး လုပ္ေနတာလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္၊
ဒါ ထူးျခားေနျပန္ပါသည္၊ အခု ဌာနဆိုင္ရာသံုးပိုင္ခြင့္ ဘတ္ဂ်က္ ဥပေဒကိုလည္း ျပဌါန္းလုိက္ ျပန္ပါသည္၊
ထံုးစံအတိုင္း ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ က အမ်ားဆံုးပင္။

ေျမလြတ္ေျမရိုင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ေျမဧက ငါးေသာင္းအထိ ငွါးရမ္းခြင့္ရၾကမည္၊
ေနာက္ထပ္ ဧက ငါးေထာင္စီတိုးတက္ငွါးရမ္းမည္ျဖစ္သည္၊
ျပည္သူတဦးခ်င္းစီကိုေတာ့ ဆယ္ဧကမွ ဧက ငါးဆယ္ထိ ငွါးရမ္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည္၊ ဤေျမယာဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းထက္ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါသည္၊

တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ျပည္တြင္းမွ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာလာၾကသည့္ ျပည္သူ႔ေမတၱာခံယူသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအတြက္လည္း ခိုင္ေတာ့မည့္ မာေတာ့မည့္ ဥပေဒပင္ျဖစ္ေနပါသည္၊ ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးစနစ္ကို အမွန္တကယ္ေဖၚေဆာင္ေနပါသည္၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ႔မ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေနပါၿပီဟူေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုလည္း ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ျဖစ္ထြန္းမည့္ အက်ဳိးစီးပြါးသည္ မည္သူ႔အတြက္ျဖစ္မည္နည္းဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဟုတ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္အတူ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈ႔မရွိတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ စစ္ဦးစီးအစိုးရကို ခိုင္မာသြားေစရန္ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေျမယာ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္သြားမည္လား၊ ကိုယ္က်ဳိးကို တဘက္သတ္ၾကည့္တတ္သည့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔ အႀကိဳက္ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္သြားမည္လား၊ မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။


သို႔ေသာ္ ၂၀၊ ၃၊ ၂၀၁၂ ေန႔က ေနာက္ဆက္တြဲၾကားရသည္မွာ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ငွါးရမ္းျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားေဝဘန္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား ဂရုျပဳၿပီး ျပဳျပင္သင့္တာေတြ ျပဳျပင္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အားရစရာ စကားမ်ားလည္း ၾကားရပါသည္။

ဤသို႔ဆိုေသာ္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ရႈ႔ေထာင့္ႏွင့္ စီးပြါးေရး ရႈ႔ေထာင့္တို႔ကို သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ထြက္ကုန္၊ သီးႏွံထြက္ကုန္ႏွင့္ သယံဇာတေတြ ခန္းေျခာက္ေနသည့္ အတြက္လား၊ လံုးဝမဟုတ္ပါ၊

ဒါဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္တြင္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ စပါးက်ီလည္းျဖစ္၊ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါသည္၊
ႏိုင္ငံ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ ျပည္သူအမ်ားစု စားဝတ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္တာကို ဆိုလိုပါသည္။

အဲဒီ့ ခ်မ္းသာတဲ့ ျမန္မာျပည္သည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ဆင္းရဲႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္၊
အုပ္စိုးသူ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကေတာ့ စာရင္းမဝင္ အင္းမဝင္ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆံုးႀကီးေတြျဖစ္ေနပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေျမႀကီးေပၚမွ သဘာဝႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိမ္ေကာ ဆုတ္ယုတ္သြား၍ မဟုတ္ပါ၊
စစ္အစိုးရဆိုးမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔ လြန္စြာ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အျပင္ အလြန္အက်ဴး သိမ္းပိုက္ခိုးဝွက္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ သူတို႔ လူတစုမွာ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာၾကၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးမွာေတာ့ ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲကုန္ပါေတာ့သည္၊

ဒါေၾကာင့္ စီးပြါးေရးရႈ႔ေထာင့္မွ ၾကည့္သည္ဆိုရာမွာ အစိုးရဆိုးမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔ ညံ႔ျဖင္းမႈ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ဆင္းရဲၾကရသည္ဆိုတဲ့ အခ်က္က အဓိက က်ေနပါသည္၊

ဒါဆိုလွ်င္ အစိုးရေကာင္းတရပ္ဟာ မွန္ကန္သင့္ေတာ္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔မ်ားလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုသည္ မဆင္းရဲႏိုင္ပါဟူေသာ အေျဖရွိေနပါသည္။

အလြန္အေရးႀကီးသည္ ေျမႀကီးကို ေရာင္းခ် ေပါင္ႏွံ ငွါးရမ္းသည္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္တြင္ စီးပြါးေရးခြ်တ္ၿခံဳက် ႏြံနစ္ေနသည့္ အခါမ်ဳိးႏွင့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္း မရွိသည့္ အခါမ်ဳိးမွာမွ စဥ္းစား လုပ္ကုိင္ရသည့္ အျဖစ္ပါ၊

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိုးေရာင္း ခြက္ေရာင္းသာမက အိမ္ေရာင္း ေျမေရာင္းရမယ့္ အေျခကို ဆိုက္ေနၿပီလား၊ ေျမယာငွါးရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ ကိစၥသည္ အလြန္ႀကီးမားၿပီး သတိႀကီးႀကီးႏွင့္ လုပ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရေကာင္းတရပ္မွ စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေနပါသည္၊ ယေန႔ စစ္ဦးစီး အစိုးရကို အစိုးရေကာင္းဟု မည္သုိ႔မွ် မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးပါ။

သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး ရႈ႔ေထာင့္မွ ၾကည့္ျပန္လွ်င္ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ လက္ထက္တြင္ စိုးစဥ္းမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းရမည္မွာ မလႊဲမေရွာင္သာျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ *ေနာက္ဆံုးပိတ္ အိတ္နဲ႔လြယ္* ဆိုသလို တိုင္းျပည္၏ ရင္းျမစ္ေတြကို အုိးေရာင္းခြက္ေရာင္း ေရာင္းၿပီး အပြႀကံသည့္ အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ တခုျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ စီမံကိန္းကိုၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါသည္၊

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီး ေပ်ာက္ပ်က္ရုံမွ်မက တႏိုင္ငံလံုး ပ်က္သုန္းရမည့္ ကိစၥႀကီးပါ၊ ရပ္ဆိုင္းထားလို႔ ေတာ္ပါေသးသည္၊
အင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းေလးတို႔ ခန္းေျခာက္လာျခင္းသည္ စစ္အစိုးရမ်ားအဖို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေဝးပါေသးသည္၊
အေရွ႔ရိုးမ၊ အေနာက္ရိုးမ၊ အလယ္ရိုးမေပၚရွိ သဘာဝသစ္ေတာမ်ား တက္တက္ေျပာင္ေနတာသာ ၾကည့္ၾကပါေတာ့၊

ေလာဘ၏ သားေကာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိေနသ၍ ေတာေတာင္ေရေျမသဘာဝ၏ တန္ဘိုးကို နားလည္ၾကမည္မဟုတ္ပါ၊
ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေလာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံလိုက္ၾကရပါၿပီ။

ယၡဳေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ငွားရမ္းၾကဦးမည္ဆိုပါသည္၊
အမွန္တကယ္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းအျဖစ္ မထားရွိသင့္ေတာ့ပဲ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္လည္းျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ငွါးရမ္းသင့္ပါသည္၊
ဤအခ်က္ကို ျပည္သူက ဆံုးျဖတ္ရပါမည္၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရက ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္က ျဖစ္ေစ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အမွန္တကယ္ရယူၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။


ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြါးေရး အျမင္ထက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးအျမင္ျဖင့္ သေဘာမတူပါက ေျမယာ ငွားရမ္းျခင္းကို လံုးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါ၊ ဥပမာ- ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္၊

ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးခါမွ ဥပေဒအတိုင္း ငွားရမ္းၿပီး ေျမကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းဖို႔မွာ မလြယ္ကူပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရက ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ကာ ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွန္ကန္တိက်ၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး၏ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု မရွိေသးပါ၊
မွန္ကန္တိက်သည့္ ျပည္ေထာင္စုမူလည္း မေပၚေပါက္ေသးပါ၊
အမည္ခံ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွ်ျဖင့္ ယၡဳလို အေရးႀကီးလွသည့္ ေျမယာဥပေဒမ်ားကို အလွ်င္စလို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္မႈ႔မ်ားျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ ငွားရမ္းမႈ႔မ်ား မလုပ္သင့္ေသးပါ၊

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအားလံုး ျပင္ဆင္ၿပီး လူထုက အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရစစ္စစ္ တရပ္ေပၚေပါက္ရန္ကို ဦးစြာ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း။

--ဦးဖိုးသာေအာင္ (ေနာ္ေဝ) -------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ယွဥ္္တြဲ သုံးသပ္ေလ့လာႏိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
ဟစ္တုိင္သည္ အမွန္တရား လုိလားသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအားလုံး ပုိင္သည့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ-စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...