Thursday, April 26, 2012

အထေတာ ဃူမကၠရ ဂ်ိဂယာဆာ (၂) :ပါရဂူ


by Zay Ya on Wednesday, April 25, 2012 at 11:35pm

အထေတာ ဃူမကၠရ ဂ်ိဂယာဆာ (၁) မွ အဆက္ 

ဗုဒၶ ႏွင့္ မဟာဝီရ ကဲ့သို႔ေသာ ဣႆရ ကို ျငင္းပယ္သည့္ မဟာပုရိသ တို႔၏ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္းကို ေထာက္လ်က္ တျခား ဣႆရဝါဒီ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ ဣႆရကို ယံုၾကည္ကိုးစားလ်က္ လိုဏ္ဂူ ထဲတြင္ ထိုင္ျပီး တရား အက်င့္ကို က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ၾကသည္ ဟူ၍ မထင္မွတ္ သင့္ေပ။ အကယ္၍ ယင္းသို႔ ျဖစ္လ်ွင္ ရွံကရသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပား ဘယ္မွာ လွည့္လည္ သြားလာမည္နည္း။ ရွံကရ ကို ရွံကရ ျဖစ္ေအာင္ မည္သည့္ ျဗဟၼ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ဣႆရ ကမွ မျပဳလုပ္ေပ။ ရွံကရ အား ၾကီးက်ယ္သူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည့္ အရာမွာ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္ဝတ္ ျဖစ္သည္။

ရွံကရသည္ အျမဲမပ်က္ လွည့္လည္ သြားလာေနသည္။ ယေန႔ ေကရလ ေဒသတြင္ ရွိေနလ်ွင္ လ အနည္းငယ္ ၾကာေသာ အခါ မိထိလာ တြင္ ေရာက္သြားသည္။ ေနာက္ တစ္ႏွစ္၌ ကသၼိရ သို႔မဟုတ္ ဟိမဝႏၱာ ၏ ေနရာ တစ္ေနရာ သို႔ ေရာက္သြား သည္။ ရွံကရ သည္ ပ်ိဳရြယ္စဥ္ ကပင္ ကြယ္လြန္ သြားသည္။
သို႔ရာတြင္ တိုေတာင္းလွေသာ လူ႕ဘဝ အတြင္း၌ ပင္ ရွံကရသည္ 'ဘာသ်ွ' သံုးက်မ္း ကုိ ေရး သြားရံု မ်ွ သာမကဘဲ သူ၏ က်င့္ဝတ္ ျဖင့္ တပည့္ေနာက္လိုက္ မ်ားအား ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း သင္ခန္းစာ ကို သင္ျပ ခဲ့သည္ ျဖစ္၍ ယေန႔လည္း ယင္း သင္ခန္းစာ အတိုင္း က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ၾကသူမ်ားကို ရာေပါင္း မ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

'ဗာဆကို ဒဂါးမား' အိႏၵိယ မေရာက္မီ ကပင္ ရွံကရ ၏ တပည့္မ်ားသည္ ေမာ္စကို ႏွင့္ ဥေရာပ အထိ ေရာက္သြားၾကသည္။ ရွံကရ ၏ ရဲဝံ့ စြန္႔စားေသာ တပည့္မ်ားသည္ အိႏၵိယ တစ္ခြင္ လွည့္လည္ သြားလာရံုမ်ွ ပင္ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲမႈ မျဖစ္ၾကေသးဘဲ ရုရွ အထိ လွည့္လည္ သြားလာ ၾကသည္။ ယင္းတို႔ထဲက တစ္ေယက္သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာရင္း ေဗာ္လဂါ ကမ္းေျခ၌ ပြဲသဘင္ ၾကီး တစ္ခုကိုပင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ အတန္ၾကာမ်ွ ထိုေဒသ ၌ ေနထိုင္ျပီးလ်ွင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား ၏ အတြင္း၌ တပည့္ေနာက္လိုက္ မ်ားကို ေမြးထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္း တပည့္ ေနာက္လိုက္ မ်ား၏ အေရ အတြက္သည္ တိုးပြား မ်ားျပား လာျပီးလ်ွင္ ဤရာစု ႏွစ္၏ အစေလာက္၌ တစ္သိန္း နီးပါး အထိ ေရာက္ရွိ သြားသည္။


ရာမာႏုဇ၊ မဓဝါက်ာရယ ႏွင့္ တျခား ဗိရွဏု ဆရာမ်ား၏ တပည့္ေနာက္ လိုက္ မ်ား ကၽြႏု္ပ္ကို ခြင့္လႊတ္ ေစခ်င္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ ၾကီးမ်ားသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ၌ ႏြားေျခရာ ခြက္ထဲက ဖားသူငယ္ ဝါဒကို အားတက္သေရာ ျဖန္႔ျဖဴး ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒယာနႏၵ ႏွင့္ ေက်တႏ် တို႔သည္ ႏြံထဲက ၾကာပြင့္မ်ား ျဖစ္လာ ၾက ျပီးလ်ွင္ ကမၻာဦး ကာလ က စတင္လာခဲ့သည့္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္ဝတ္ကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ အသက္သြင္း ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမ အဆင့္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား မေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ အဆင့္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား သူတို႔ထဲတြင္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ 'မာနသေရာဝရ' (အနဝတတ္ေရအိုင္) ေရအိုင္ အထိေရာက္ဖို႔ရန္ပင္ ခက္ခဲ ၾကိဳးပမ္းၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ခရီး လွည့္လည္သြားလာျခင္း မဟာ က်င့္ဝတ္ ကို က်င့္သံုးေသာ ဗုဒၶ ဘာသာ သည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားခ်ိန္ မွစ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ၌ ႏြားေျခရာ ကြက္ထဲက ဖားသူငယ္ ဝါဒ ထြန္းကား လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာစု ခုႏွစ္ရာ စု ေက်ာ္လြန္ လာခဲ့ျပီ။ ယင္း ခုႏွစ္ ရာစု ကာလ အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ႏိုင္ငံ၌ မလြတ္လပ္မႈ၊ သူတစ္ပါး ကၽြန္ျပဳ ခံရမႈ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ရုတ္တရက္ ေရွာင္ တခင္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္မ်ွ ႏြားေျခရာခြက္ ထဲက ဖားသူငယ္ လုပ္လို ၾကေသာ္လည္း ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ကို က်င့္သံုး သူမ်ားလည္း ေပၚလာၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္း၌ 'ဂုရုနာနက္' ၏ ေခတ္ ကာလသည္ မၾကာလွေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ သူ႕ေခတ္ သူ႕အခ်ိန္ ကာလက ဂုရု နာနက္ သည္ မဟာ ခရီးသည္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂုရု နာနက္ သည္ အိႏၵိယ တစ္ခြင္ ျပဲျပဲ စင္ လွည့္လည္ သြားလာျခင္း ကို လံုေလာက္သည္ ဟူ၍ မထင္မွတ္ဘဲ အီရန္ ႏွင့္ အာရပ္ အထိ ေရာက္ေအာင္ သြားသည္။ ယေန႔ ဂုရုနာနတ္ ကဲ့သို႔ ရဲဝံ့ စြန္႔စားစြာ လွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား သည္ အခန္းထဲတြင္ အလံု ပိတ္ျပီး ေနၾကသည့္ မဟတၱမ မ်ား ထဲတြင္ ရွိပါသေလာ။

အလွမ္းေဝးေသာ ရာစု ႏွစ္ မ်ားကို အသာထားျပီး ဤႏိုင္ငံမွ ဆြာမိဒယာနႏၵ မ်က္ႏွာလႊဲသြားသည္မွာ ရာစု တစ္စု ပင္ မၾကာေသးေပ။ ဆြာမိဒယာနႏၵ ကို မည္သူက ရေသ့ တပသီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သနည္း။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္ဝတ္ ကသာ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆြာမိ ဒယာနႏၵသည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရွိ  အဓိက က်ေသာ ေနရာဌာန မ်ားသို႔ လွည့္လည္ သြားလာသည္။ စာအုပ္ မ်ားကို ေရးသည္။ ဝါဒ အျငင္းအခံု မ်ားကို ျပဳလုပ္ရင္း အျမဲမပ်က္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာေနသည္။ သ်ွတၱရ က်မ္းဂန္ မ်ားကို သင္ၾကား ေလ့လာျပီး ဗာရာဏသီ ရွိ ပ႑ိတ္ၾကီးမ်ား သည္ ႏြားေျခရာခြက္ ထဲမွ ဖားသူငယ္ မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒယာနႏၵသည္ သ်ွတၱရ က်မ္းဂန္ မ်ားထဲက ထြက္ျပီးလ်ွင္ အျမဲမျပတ္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္ဝတ္ ကို ရွာေဖြသည္။ ပင္လယ္ ခရီး သြားလာျခင္း၊ ကၽြန္းတကာ့ ကၽြန္း မ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အားလံုးကို ပ်က္ရယ္ ျပဳျပီးလွင္ ဆြာမိဒယာနႏၵက 'လူသည္ ထာဝရ ရပ္တည္ေနေသာ သစ္ပင္ မဟုတ္ေပ။ လႈပ္ရွား သြားလာေနေသာ သတၱဝါ ျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွား သြားလာ ျခင္းသည္ လူ၏ က်င့္ဝတ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက်င့္ဝတ္ ကို စြန္႔လႊတ္ေသာ သူသည္ လူျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေပ' ဟူ၍ ေျပာျပသည္။

၂၀ ရာစု အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသား ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေျပာျပဖို႔ မလိုေပ။ ဤမ်ွ ေရးျပျခင္း အားျဖင့္ ကမၻာေပၚ၌ အကယ္၍ အနာဒိ အစမရွိ ေသာ အခ်ိန္ ကာလက စ၍ သနႏၱန ဓမၼ ရွိသည္ ဆိုလ်ွင္ ယင္းမွာ 'ဃူမကၠရဓမၼ' ေခၚ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္ဝတ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဓမၼသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဓမၼ မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းကင္ ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔သည္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ကဲ့သို႔ ၾကီးမားသည္။ ၾကီးက်ယ္မႈ ႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈ ကို ရရွိေသာ ဓမၼ မ်ားသည္ 'ဃူမကၠရ ဓမၼ' ကိုသာ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္တပန္း မ်ားလည္း ခရစ္ေတာ္၏ အဆံုးအမကို ကမၻာေပၚရွိ ေနရာ အႏွံ႕အျပား သို႔ ပို႔ေဆာင္ ၾကသည့္ မဟာ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ရဟူဒီ တို႔သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ကို ေမ့ထားလိုက္ ၾကသည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကို ရဟူဒီ တို႔သည္ ရာစုႏွစ္ ေပါင္း မ်ားစြာ အထိ ခံစားၾကရသည္။ ခရီးသြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ ကို လ်စ္လ်ဴ ရွဳထားသူမ်ား သည္ ေသြးမ်က္ရည္ စီးၾက ရသည္။ ယခု အခါ ၌ကား ရဟူဒီ တို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ အေပၚ ၌ ရပ္လ်က္ မိမိတို႔ အတြက္ ေနရာဌာန ျပန္လည္ ရရွိသြားၾကသည္။

ယေန႔ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္ တင္းမာ ေနသည္။ ရဟူဒီ တို႔၏ နယ္ေျမႏွင့္ တစ္ထီး တစ္နန္း စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ မႈ ကို လက္ခံ ဖို႔ရန္ အဆင့္သင့္ မရွိေပ။ ႏိုင္ငံၾကီး အေတာ္မ်ားမ်ား က လက္ခံျပီးသည့္ ေနာက္၌မူ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ အထိ တင္းခံ ေနႏိုင္မည္ နည္း။ ရဟူဒီ တို႔ကို ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားကိုသာ မက သိပၸံပညာ၊ ဒႆန ပညာ၊ စာေပ၊ ဂီတ ပညာ စေသာ နယ္ပယ္ အသီးသီးတို႔၌ ေတာက္ေျပာင္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးေသာ အရာမွာ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ မႈ၊ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာမႈ တို႔ကို ျပဳလုပ္ ၾကေသာ ရဟူဒီ တို႔သည္ စစ္ပညာ၌ လည္း ကၽြမ္းက်င္ ေျပာင္ေျမာက္ လာၾကသည္။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း  က်င့္စဥ္ ထက္ ၾကီးမားေသာ က်င့္စဥ္ ကမၻာေလာက၌ မရွိ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ယံုမွား သံသယ ျဖစ္ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ ျဖစ္ျခင္း သည္ လူတို႔ အတြက္ အလြန္ တရာ ကံေကာင္း ေထာက္မသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ သည္ ယင္းက်င့္စဥ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးသူမ်ားက ကြယ္လြန္ျပီး ေနာက္ ေနာက္ဘဝ စိတ္ကူးယဥ္ နတ္ျပည္တို႔ ႏွင့္ ျဖားေယာင္းျခင္းလည္း မျပဳလုပ္ေပ။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္းသည္ ေသခ်ာေသာ အရာကိုသာ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အခ်က္အလက္ ၊မည္သည့္ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လူသည္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာသူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို ေရွ႕တြင္ ေျပာျပပါမည္။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာရန္ အတြက္ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းရန္ အတြက္လည္း ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း လိုအပ္သည္။ ယင္း အရာႏွစ္ခု တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အညမည ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အျပစ္ မဟုတ္ေပ။ အက်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။

ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း ထက္ ၾကီးမားေသာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ဘယ္မွာ ရရွိႏိုင္မည္နည္း။ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကင္းျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းမႈ၏ အထင္ရွား အျပတ္သားဆံုး အသြင္ ျဖစ္သည္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း၌ အခက္အခဲ မ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း အခက္အခဲ မ်ားကို  ဟင္းထဲတြင္ ပါေသာ ငရုတ္သီးကဲ့သို႔ ေအာက္ေမ့ရ ေပလိမ့္မည္။ ငရုတ္သီး ၌ စပ္သည့္ အရသာ မရွိလ်ွင္ ငရုတ္သီး ၾကိဳက္သူ သည္ ငရုတ္သီးကို လက္ႏွင့္ပင္ တို႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အမွန္ စင္စစ္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း၌ မၾကာခဏ ေတြ႔ရသည့္ စပ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳသည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း ၏ အရသာ ကို တိုးျမွင့္ေပးသည္။ ေနာက္ခံ အနက္တြင္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ပန္းခ်ီပံုသည္ ပို၍ ၾကြတက္ လာသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အတြက္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း ထက္ ၾကီးမားေသာ က်င့္စဥ္ မရွိ။ လူမ်ိဳးတို႔ ၏ အနာဂတ္ သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ား ၏ အေပၚ၌ တည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုလင္ ပ်ိဳတိုင္း၊ လံုမ ပ်ိဳတိုင္းသည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ကို က်င့္သံုး လိုက္နာသင့္သည္။

ယင္းက်င့္စဥ္ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာဆိုေသာ အေထာက္အထား အားလံုးကို မမွန္ကန္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးမရွိ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ ဟူ၍လည္းေကာင္း မွတ္ယူမည္။ အကယ္၍ မိဘ လုပ္သူမ်ားက ဆန္႔က်င္ ဘက္ ျပဳလုပ္လ်ွင္ ယင္း မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားသမီး မ်ား တိုးတက္မႈကို ပိတ္ပင္ တားဆီးသူမ်ား သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဆရာသမား မ်ားက ခရီးသြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ယုတၱိမ်ားကို ထုတ္ျပလ်ွင္ ထိုဆရာ သမားမ်ားကို ကမၻာေလာက အား လမ္းေကာင္း လမ္းမွန္ တြင္ သြားခြင့္ မျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္မည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္ မ်ားက ဥပေဒ ပုဒ္မ ထုတ္လ်က္ ခရီး လွည့္လည္ သြားလာျခင္းကုိ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ မည္ ဆိုလ်ွင္လည္း အၾကိမ္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ အရ ၾကီးမားေသာ ျမစ္၏ ေရစီး အဟုန္ကဲ့သို႔ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ၏ အရွိန္ အဟုန္ ကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ ႏိုင္ေသာ သူ မည္သူမ်ွ ကမၻာေလာက၌ ေပၚေပါက္မလာေပ ဟူ၍ မွတ္ယူရမည္။ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူမ်ားသည္ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ နယ္စပ္၌ အေစာင့္ အၾကပ္မ်ား အား မ်က္စိထဲ သဲပက္ရင္း ျဖတ္ေက်ာ္ သြားၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို္ယ္တိုင္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ဖူးသည္။ ပထမ အၾကိမ္ တိဘက္ သြားစဥ္က အဂၤလိပ္ အစိုးရႏွင့္ နီေပါ အစိုးရ ကိုလည္း ေကာင္း၊ တိဘက္ နယ္စပ္ အေစာင့္အၾကပ္ မ်ားကို လည္းေကာင္း မ်က္စိထဲ သဲပက္ျပီး သြားခဲ့ရသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ အကယ္၍ တစ္စံု တစ္ေယာက္ ေသာ လုလင္ပ်ိဳ သို႔မဟုတ္ လံုမပ်ိဳသည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း က်င့္စဥ္ ကို က်င့္သံုးမည္ ဆိုလ်ွင္ အတိုင္းအတာ ၾကီးမားစြာ သတၱိ ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။ မည္သူ႕ စကားကိုမ်ွ နားေထာင္ ေနမည္ မဟုတ္။ မိခင္ ၏ မ်က္ရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖခင္၏ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ကို လည္းေကာင္း၊ လမ္းလြဲလိုက္ျပီး လက္ထပ္ မိသည့္ ဇနီး မယား တငိုငို တရယ္ရယ္ ျဖစ္ေနျခင္း ကို လည္းေကာင္း၊ အကယ္၍ လံုမပ်ိဳ ျဖစ္ေနလ်ွင္ မိမိ လင္ေယာက်ၤား၏ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ ျခင္းကို လည္းေကာင္း ဂရုမစိုက္။ ေအာက္ပါ စကားကိုသာလ်ွင္ လမ္းညႊန္ အျဖစ္ ထင္မွတ္ ယူဆသင့္သည္။

"ကမၻာေလာက၌ လူ႕ဘဝ ဟူသည္မွာ တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါသာလ်ွင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပ်ိဳရြယ္မႈ ဟူသည္မွာလည္း တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါသာ ေရာက္ရွိလာသည္။ ရဲဝံ့စြန္႔စား လိုေသာ လုလင္ပ်ိဳ ႏွင့္ လံုမပ်ိဳ တို႔သည္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း အခြင့္အေရး ကို လက္မလႊတ္သင့္ ၾကေပ။ ခရီးလွည့္လည္ သြားရန္ အတြက္ တာစူ ၾကေသာ ကမၻာေလာက သည္ သင္တို႔ကို ၾကိဳဆိုရန္ ေစာင့္ေနသည္"
....................................
April 25th 2012 at 8:49 PM
..................
http://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
..................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...