Wednesday, October 1, 2014

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအျမင္ (ပထမပုိင္း)


ဘာသာအမ်ားအျပားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းျပဳၾကသည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည္၊ ခရစ္ယန္၊ ဂ်ဴးဒစ္ဇင္၊ အစၥလမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္လည္း မိန္းမမ်ားကိုႏွိမ့္ခ်ၿပီး ေနရာမေပးခဲ့ေပ။ မိန္းမမ်ား ေနရာရလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ပင္ မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာက သူ၏  “တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ငါ့ရဲ႕ ဘာသာေရးကို စြန္႔လႊတ္မယ္” (Losing my religion for equality…by Jimmy Carter) ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးသည္ က်ေနာ့္အေတြးအေခၚႏွင့္ အံ့ၾသစြာ တထပ္တည္းက်ေနသည္ကုိ ေတြ႔လိုက္ရသည္။


သူက “ဘုရားရဲ႕စကားကို လွည့္ပတ္အဓိပၸါယ္ေဖၚၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဟာ ကာလၾကာရွည္စြာတည္ရွိေနတယ္” ဟု ဆိုသည္။ ဂ်င္မီကာတာက “က်ေနာ့္ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ခရစ္ယန္ ဘာသာကို ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္။ ဘာသာေရး သမၼာက်မ္းစာဆရာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။ က်ေနာ့့္ရဲ႕ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ က်ေနာ့္ကို အင္အားနဲ႔ စိတ္သက္သာမႈကို ေပးခဲ့တယ္၊ ဒီလိုဘဲ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ကမၻာေပၚရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေပးပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ ေတာင္ပိုင္း ဘက္ပတစ္ ဘုရားေက်ာင္းညီလာခံကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အလုပ္အေၾကြးျပဳခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ နာက်င္ခံစားရမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး မေရွာင္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ညီလာခံေခါင္းေဆာင္ေတြက သမၼာက်မ္းစာထဲမွ သူတုိ႔လုိသလုိ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ စာပုိဒ္တခ်ိဳ႕ကို မွီျငမ္းျပီး အိဗ္ (မိန္းမ) ကို အဒမ္ (ေယာက္်ား) ေနာက္မွ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း (မွတ္ခ်က္။ အဒမ္မွာ ပထမဆံုး လူသားအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့သူျဖစ္ျပီး အိဗ္မွာ အဒမ္၏ နံရိုးတစ္ေခ်ာင္းကို ႏုတ္၍ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ယန္ သမၼာက်မ္းစာက ဆိုသည္) သူမဟာ မူလအေျခခံအျပစ္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ သူတု႔ိေယာက္်ားမ်ားရဲ႕ အမိန္႔ကို နာခံရမည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြမွာ ဘာသာေရးဦးေဆာင္သူမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ားအျဖစ္ မိန္းမမ်ားရဲ႕ ျပဳလုပ္ခြင့္ကို တားျမစ္တယ္” ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဂ်င္မီကာတာသည္ ဘာသာေရးညီလာခံမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယာက်္ားမ်ား၏လက္ေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဆိုသည့္အျမင္သည္ ဘာသာတရားတစ္ခုခ်င္းအရ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္အရ မည္သည့္ဘာသာတြင္မွ ေဖာ္ျပထားထားျခင္း မရွိေခ်။ ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ကို အထက္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေပးအပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးသည္ ကမၻာအႏွံ႔ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေပသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယာက္်ားမ်ား အလိုက်အတိုင္း လိုက္နာရမည္ ကြ်န္အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ျပည္တန္ဆာ ျပဳလုပ္ခံရျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး လိင္အဂၤါအေစ့ကို ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္မႈကို ႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္းတို႔သည္ က်ေနာ္ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဂ်င္မီကာတာက ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ သူတို႔၏ဘဝကို ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ သူတို႔၏ပညာေရးကို ေကာင္းစြာသင္ၾကားနိုင္ခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ သူတို႔ေနထိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူရာဝင္နိုင္ခြင့္တို႔ အားလံုးကို ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟုေထာက္ျပခဲ့သည္။
ထိုဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ အျမဲထိေတြ႔ေနခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေယာက္်ားေလးမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားထက္ ပညာတတ္မ်ား အရင္ ျဖစ္ေနရသည္ကို ယင္းအခ်က္က သက္ေသျပခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕အစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ လက္ေမာင္း၊ ဆံပင္၊ မ်က္ႏွာ၊ ေျခက်င္းဝတ္မ်ားေပၚလွ်င္ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရသည္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ျငင္းပယ္ခံရၿပီး ကားေမာင္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို တားျမစ္သည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးသည္ မုဒိန္းအက်င့္ခံရပါက သူမသည္သာ အျပစ္ရွိသူအျဖစ္ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရတတ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္အလားတူ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ အနည္းစုသာရွိေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိင္ကြဲျပားမႈအရ လခေပးေသာေနရာတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လခနည္း၍ရေနကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ နက္ရွိဳင္းစြာ ရွိေနခဲ့သည့္အျပင္ ယင္းထိခိုက္နစ္နာမႈသည္ ယေန႔အထိ ေန႔စဥ္ ခံစားေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကသာ ထိုအခ်က္ကို ခံစားေနရသည္ မဟုတ္ဘဲ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာေစလ်က္ရွိသည္။ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ၾကီးမားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္သည္ ကေလးကို မည္သုိ႔ က်န္းမာေအာင္ ေမြးျမဳရမည္ကို သိသည္၊ သူမသည္ ပညာ၏တန္ဖိုးကိုသိသျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ပို၍ ပညာသင္ၾကားေစမည္ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္ျဖစ္၍ ဝင္ေငြပိုရလာၿပီး ရလာသည့္လစာကို မိသားစုေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ပိုသံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မဆို လူဦးေရ၏ တဝက္နီးပါးရွိသည့္မိန္းမမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားပါက မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဆံုးရွံဳး နစ္နာေစမႈကို္ ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္စား ျပဳျပီး ေခတ္မမွီေတာ့သည့္ သေဘာထားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ားကို စိမ္ေခၚသင့္ျပီ ျဖစ္သည္။ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းမွေန၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔အတြက္ ပါဝင္တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုမုိင္းကြင္း (အမ်ိဳးသမီးတန္းတူအခြင့္အေရး)ကို တက္နင္းရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကေၾကာင္း က်ေနာ္နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။  ဘာသာေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ အလြန္ အင္အားၾကီးမားၾကျပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ စိမ္ေခၚရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ရာတြင္က်ေနာ္၏ “လူၾကီးမ်ား” (ဤေနရာတြင္ ဂ်င္မီကာတာ၏ လူၾကီးမ်ားဆိုသည္မွာ သူတို႔စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ နယ္ဆင္မင္ဒဲလား အပါအဝင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ကို ဆိုလိုသည္) ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔သည္ မတူညီေသာ ယံုၾကည္မႈ ဘာသာကိုးကြယ္မႈမ်ားမွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္၊ က်ေနာ္တို႔သည္ မဲရရွိဖို႔ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမလို သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမ်ားစရာမ်ားအျဖစ္မွ ေရွာင္ရွားေနစရာလည္း မလိုေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ မတရားမႈ မွန္သမွ်ကိုဘယ္ေနရာတြင္ ေတြ႔ေတြ႔စိမ္ေခၚရန္ဆံုးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။

ဂ်င္မီကာတာႏွင့္ လူၾကီးမ်ားအဖြဲ႕သည္ “ဘာသာေရးရွဳေဒါင့္ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးစံရွဳေဒါင့္မွၾကည့္ျပီး အထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမွန္သမွ် ကိုလက္မခံႏိုင္”ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ထားေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈမ်ား မည္မွ် အရိုးစြဲေနပါေစ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးက စိမ္ေခၚ၍ တိုက္ဖ်က္ပစ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ အတိအက် ေျပာခ်င္သည့္ကိစၥကေတာ့ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိက ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ားကို တရားေဟာၾကရာ၌ ဂုဏ္သေရႏွင့္ လူလူခ်င္း တန္းတူညီမွ် ရွိမႈသည္သာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ မွာၾကားခ်က္ျဖစ္သည္ကို သတၱိရွိရွိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆို အသိအမွတ္ျပဳၾကဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာစာပုဒ္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိန္းမမ်ားကို လႊမ္းမိုး ေၾကာင္းကိုသာ အခ်ိ္န္ယူရွာေဖြေရြးခ်ယ္ျပီး အမွန္တရားထက္ သူတို႔၏လႊမ္းမုိးမႈကို ဆုတ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ကိုသာ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ သမၼာက်မ္းစာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ကြ်န္စနစ္ကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းကို ဘာသာေရးအရ လက္ခံေၾကာင္း  ဖိႏွိပ္သူအစိုးရမ်ား အလိုက်ေရးသားမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ထိုတူညီေသာသမၼာက်မ္းစာတစ္ခုထဲတြင္ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုဂုဏ္သေရရွိ ေလးစားအပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ မွတ္မိေနေသးသည္။ ခရစ္ယန္ဘာသာ အေစာပုိင္းကာလတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တရားေဟာဆရာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ခရစ္ယန္ ဂိုဏ္းအုပ္မ်ား၊ တမာန္ေတာ္မ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေလးရာစုႏွစ္မတိုင္ခင္ ထိုကဲ့သို႔ရွိေနရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္အား ေကာင္းေသာ ခရစ္ယန္ေခါင္းေဆာင္ေယာက္်ားမ်ားက ျမင့္ျမတ္ေသာသမၼာက်မ္းစာကို သူတို႔လိုသလို အဓိပၸါယ္ေဖၚ လွည့္စားျပီး ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခါ ဘာသာေရး၏ အျမင့္ဆံုးေနရာ အဆင့္ဆင့္ကို ေယာက္်ားမ်ားကသာ ကာလၾကာရွည္စြာ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အမွန္အတိုင္းေျပာဆိုရလွ်င္ ေယာက္်ားဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ သင္ၾကားျခင္းကို ျပဳျခင္းႏွင့္ မိန္းမမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ရမည့္အခြင့္အေရးသည္ ယခင္က ရွိခဲ့သလို ယခုလည္း ရွိေနစဲျဖစ္သည္။ ျမတ္ေသာဘုရားေဒသနာကို အဓိပၸါယ္ေဖၚသည့္အခါ တန္ဖိုးရွိေသာ တရားမွ်တမႈကုိ သင္ၾကား ေျပာဆိုမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မိန္းမမ်ားကို လက္ေအာက္ခံမ်ား အျဖစ္လႊမ္းမိုးထားရန္ ျပဳမည္ေလာ ဆိုသည့္ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္ခုတြင္ မိမိအတၱကို ဦးစားေပး၍ ေယာက်ာ္းဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ မိန္းမမ်ားကို ႏွိမ့္ခ် ထားရန္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔၏ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္မႈကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကမၻာတလႊားတြင္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သလို ေယရွဳခရစ္ေတာ္၊ သာဝကၾကီးေပါလ္၊ မိုးဇက္ႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ တမာန္ေတာ္မ်ား၊ မုိဟာမက္ ႏွင့္အျခား ၾကီးျမတ္ေသာ ဘာသာေရး တည္ေထာင္ခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ သင္ၾကားမႈကိုလည္း က်ဴးလြန္ ေဖါက္ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဘာသာေရးကုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ကေလးမ်ားအားလံုးကို မွ်တစြာဆက္ဆံ က်င့္သံုးဖို႔မွာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးက မွားယြင္းစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အျမင္မ်ားကို သတၱိရွိရွိ စိန္ေခၚဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ျပီျဖစ္သည္ဟု ဂ်င္မီကာတာက သူ႔ေဆာင္းပါးတြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။

(ေနာက္အပတ္ဆက္ဖတ္ရန္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၉ လ၊ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ဟစ္တုိင္ဂ်ာနယ္ပါ က်ေနာ့္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ဘာသာေရးအျမင္ ေဆာင္းပါး (ပထမပုိင္း) ကုိ အားလံုးဖတ္ရေအာင္  ဒီေနရာမွာ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။


အားလံုးကုိေလးစားလ်က္။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...