Wednesday, October 22, 2014

အင္တာနက္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားလြဲေခ်ာ္ျခင္း ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)


          ႀကိဳတင္တြက္ဆခန္႔မွန္းသူတို႔က နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ရာတြင္ လြဲသြားေလ့ရွိသည္။ ဘလိတ္ဓားမ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ မုတ္ဆိတ္ေတြေျပာင္သြားမည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ အေတာင္ပံ တပ္ထားသလိုပ်ံႏိုင္မည္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ အလိုအေလ်ာက္စက္မ်ားေပၚေပါက္လာသျဖင့္ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာေနထိုင္ မည္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မုတ္ဆိတ္ေတြတိုးပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီးေမာ္ေတာ္ကားေတြက မပ်ံႏိုင္ေသးသလို အလုပ္ေတြက ထပ္ၾကပ္မကြာလိုက္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

          အင္တာနက္သည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ႀကိဳ တင္တြက္ဆမႈမ်ား မ်ားစြာလြဲမွား သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အင္တာနက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ပ်က္သြားမည္ဟုတြက္ဆသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ၌ အင္တာ နက္ကိုႀကီးစိုးထားသူမွာ ကုမၸဏီႀကီီးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္တြင္ လူတိုင္းကို မည္သူမွမသိႏိုင္ဟု ယူဆၾကသည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မည္သူကမွ် ကိုယ့္ကိုေခြးတစ္ေကာင္မွန္းမသိလူႏွင့္ေခြးမခြဲႏိုင္ဟု ဆိုၾက သည္။ ယခုအခါ ဂူးဂဲလ္ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက လူႏွင့္ေခြးခြဲႏိုင္သာမကထိုေခြး၌ဝဲ ရွိ/မရွိ၊ မည္သို႔ေသာ အစား အေသာက္မ်ားႀကိဳက္သည္၊ မႀကိဳက္သည္ကိုပါ သိရွိႏိုင္ၾကသည္။
အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္မခ်ရေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ေနာက္ထပ္ႏွစ္ခုကိုထပ္ေပါင္းလိုသည္။ ၄င္းတို႔မွာ မည္သည့္ေနရာေရာက္ေနသည္မွာ အေရးမပါဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ၾကားပြဲစားမ်ား အလယ္လူမ်ားမရွိေတာ့ဟု ဆိုေသာခန္႔မွန္း ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ကအင္တာနက္အေနျဖင့္ အကြာအေဝးေတြကိုဖယ္ရွားေစမည္၊ ကမာၻ ႀကီးျပားသြားေစမည္၊ ပထဝီ ေဒသဆိုင္ရာျခားနားခ်က္မ်ားကိုေပ်ာက္ကြယ္ေစမည္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ Amazonႏွင့္ Infosistတို႔က စာအုပ္ေရာင္းသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အိုင္တီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသီးသီး လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ၌ ၂၀၂၀တြင္ လက္လီအေရာင္းသမားမ်ားအလုပ္ျပဳတ္သြားၿပီး လူတိုင္းတိုင္းကE-commerceမွ ဝယ္ယူၾကမည္ဟူေသာစကားကို ယံုၾကည္ လက္ခံရန္ခက္လာသည္။ ယခုအခါ၌ E-commerceအင္တာနက္သံုး၍အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားျပားလာ သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းမ်ားမွအစအိမ္ေဆာက္လုပ္ငန္းမ်ားအဆံုး အားလံုးပါဝင္သည္။ အင္တာ နက္ေလာကတြင္ အကြာအေဝးသည္ေပ်ာက္သြားျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ႔ရ သည္၊သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုက မိမိေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတစ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကားတြင္အကြာအေဝးတစ္ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံ၌အေျခစိုက္သည့္ အင္တာနက္ ဝက္ဆိုက္ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ရန္အလားအလာ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ သြားသည္ဟုဆိုသည္။ အေမရိကန္မ်ားအေနျဖင့္ကေနဒါရွိဝက္ဆိုက္မ်ားသို႔ သြားေလ့ရွိေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်ဝက္ဆိုက္မ်ား သို႔ သြားရန္အလားအလာနည္းသည္။တကၠသိုလ္ မွ သုေတသီတစ္ေယာက္က ေနရာထိုင္ခင္းေတြဆက္လက္၍ အေရးပါဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဝတ္ထည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ထိုကုမၸဏီ၏အေၾကာင္းကို အိမ္နားခ်င္းမ်ားထံမွ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္း၌ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမ်ားသည္ ပထမဦးစြာအျပင္ေလာက၌ နီးစပ္ရာမွ တစ္ဆင့္ လူသိမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ပထမဦးစြာ ေဒသတစ္ခုတြင္ျပန္႔ႏွံရာမွ နီးစပ္ေသာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္႔ႏွံ သြားသည္။ ထို႔အျပင္ယဥ္ေက်းမႈအရနီးစပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ကူးစက္ျပန္႔သြားသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ လူမႈေရးစရုိက္လကၡဏာ တူညီရာမွတစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြားသြားတက္သည္။ မိုဘိုင္းလ္တယ္လီ ဖုန္းမ်ားျပန္႔ပြားသြားျခင္းေၾကာင့္လည္းေနရာ အကြာအေဝး အေရးပါမႈကိုျမင့္မားေစသည္။ လူအမ်ားက ၄င္းတို႔၏တယ္လီဖုန္းမ်ား ကိုအသံုးျပဳကာမိမိတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာေဒသ အတြင္း၌ ေစ်းသက္သက္သာသာဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္မ်ားကိုရွာေဖြၿပီးေနာက္၄င္းတို႔အင္တာနက္မွေတြ႔ရွိထားေသာ ေနာက္ ဆံုးေပၚထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားကိုျပသတတ္ၾကသည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ေလာကႏွင့္ျပင္ပရွိရုပ္ေလာကကို ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္သေဘာမထား ဘဲ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္သေဘာထားကာ ေဆာင္ရြက္သည္။အင္တာနက္ေလာကက အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ သာလြန္ေကာင္း မြန္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ျခင္း၊မည္သည့္အရပ္ေဒသမဆို ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ားအျပားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ျပင္ပေလာက၊ လက္ေတြ႔ေလာက၌ အားသာသည့္အခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေဖာက္ သည္ အေတာ္မ်ားမ်ားကအဝတ္အစားေတြကိုမဝယ္မီ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေရြးခ်ယ္ေလ့လာေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လက္လီ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကအင္တာနက္တြင္ဝယ္ယူကာ ျပင္ပတြင္သြားေရာက္ေရြးခ်ယ္ယူသည့္စနစ္ကိုက်င့္သံုးၾကသည္။

          ေမစီစတိုးဆိုင္ႀကီးက နယူးေယာက္စတိုးဆိုင္အသစ္ကိုေဒၚလာသန္း(၄၀၀)အကုန္အက်ခံ၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔က မိုးဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္အနီးနားရွိေဖာက္သည္မ်ားကို ၄င္းတို႔မ်က္စိက်သည့္ ထုတ္ ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပးမည္ျဖစ္သည္။အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အြန္လိုင္းမွေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔သည့္ အခါအေရာင္ေတာက္ကာသိသာထင္ရွားသည့္ ေသတၱာပံုးမ်ား၌ထည့္၍ေပးပို႔ရန္ အႀကံျပဳသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္အထုတ္ အပိုးမ်ားေရာက္ရွိလာသည္ကိုျမင္သည့္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက စပ္စုၿပီးစိတ္ဝင္စားမႈ ျဖစ္ေပၚေစကာဝက္ဆိုက္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈေစႏိုင္သည့္ ရုပ္ပိုင္ဆိုင္ရာကူးစပ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေစရန္ႀကိဳးစားသည္။

အင္တာနက္ေၾကာင့္ ၾကားလူမ်ားေပ်ာက္သြားမည္၊ ေအးဂ်င့္မ်ားေပ်ာက္သြားမည္၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားေပ်ာက္သြားမည္ ဟူေသာ ယူဆခ်က္မွာလည္းတစ္ဝက္တစ္ပ်က္မွ်သာမွန္သည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ယခုအခါအာမခံ ထုတ္ေဝေရာင္းခ် သူမ်ားထံမွဝယ္ယူျခင္း၊ အြန္လိုင္းသတင္းစာမ်ားကိုထုတ္ ေဝသူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူျခင္းမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ယာေျမေလာကတြင္နာမည္ေကာင္းမ်ားသည္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၾကားလူမ်ားသည္ယခင္က ထက္ပို၍အေရးပါသည္။ အင္တာနက္မွေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလြန္းသျဖင့္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာျဖစ္သည္။အသံုးျပဳသူမ်ားကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေဝဖန္ၾကသည္။ ထိုအခါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ၾကားလူမ်ား၏အေရးပါမႈမွာ တိုးပြားလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

အထူးသျဖင့္ လက္ရွိေခတ္မီစီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ၏အေရးပါေသာအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ စတင္တည္ေထာင္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ဤအခ်က္သည္အေရးပါသည္။ ကိုယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ် ရသူမ်ားက ေထာက္ခံေသာ ဝက္ ဆိုက္မ်ားကိုၾကည့္လိုၾကသည္။အျခားသူမ်ားလုပ္တိုင္း ေဝေလေလလိုက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ နာမည္ ႀကီး သတင္းစာမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ယခုအခါအေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ ေစ်းဝယ္ သူမ်ား ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ေရးတင္ေသာ၊ဘေလာ့ဂါမ်ားေျပာေသာသတင္းမ်ားထက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္သူမ်ားေျပာသည္ ကိုပို၍သေဘာက်ၾက သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ၌ လူႀကိဳက္မ်ားသေယာင္ အခေၾကးေငြယူ၍လိမ္ညာၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လိမ္ညာ ၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ေရးေပးေသာ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားဆိုလွ်င္တစ္လလွ်င္ေဒၚလာသံုးေသာင္းခန္႔ရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ယခု အခါ၌ အႏု ပညာေလာကတြင္လည္း ထိုသို႔ျဖစ္လာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ေဟာလီဝုဒ္၌ Youtubeေတြကိုလိုက္ၾကည့္သည့္ ေအးဂ်င့္ မ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ မိမိ၏ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုေရးသားထုတ္ေဝသူမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ပေလာက ၌ အမွန္တကယ္ထုတ္ေဝသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

          ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း အင္တာနက္ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုစတင္ျပဳလုပ္လာသည္။ နည္းပညာေၾကာင့္ စရိတ္သက္သာေစကာ လူအမ်ားလက္လွမ္းမီသမွ်ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား မလုပ္ဘဲေန၍မရေပ။ သို႔ေသာ္လည္း စတင္တည္ေထာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကေရွ႕ကခိုင္မာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကိုဖယ္ရွားေပးမည္ဟူေသာ အဆိုမ်ားမွာလည္း ယံုၾကည္လက္ခံရန္ခက္သည္။ကေမာက္ကမ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လံုးဝပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ျခင္းတို႔ၾကား၌ ျခားနားခ်က္မ်ားရွိသည္။ အင္တာနက္သည္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
Economist.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...