Monday, October 27, 2014

လိင္ဆက္ဆံျခင္း


 Édouard-Henri Avrilအရုပ္ေဖာ္ေသာ လူတုိ႔ ေလွႀကီးထုိး ပံုစံ လိင္ဆက္ဆံပံု ဇီဝေဗဒ အျမင္အားျဖင့္ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း သည္ အဖုိ လိင္ အဂၤါ သည္ အမ လိင္ အဂၤါ အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ အျပဳအမူ ပင္ျဖစ္ၿပီး စက္ယွက္ျခင္း ဟုလည္း ေခၚသည္။ [1][2] ၄င္းႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္က်ိကဲ့သုိ႔ ဖုိမဒြိ သတၱဝါ တြင္ လိင္တူလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
အစဥ္အလာ အားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမ စက္ယွက္ျခင္းဟု ထင္မိၾကၿပီး
ယခုထိတုိင္ ထုိအဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းအဓိပၸါယ္မွာ မၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အနည္းဆံုး စက္ယွက္ျခင္း သံုးမ်ဳိး အထိ သက္ေရာက္သည္။ ၎စက္ယွက္ျခင္း သံုးမ်ဳိး မွာ ေယာနိတြင္း စက္ယွက္ျခင္း၊ ပါးစပ္ျဖင့္ စက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ စအုိျဖင့္ စက္ယွက္ျခင္း ဟူ၍ ရွိသည္။ လူမွလြဲ၍ အျခား သတၱဝါတုိ႔၏ စက္ယွက္ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ မ်ဳိးပြား ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးဥလာခ်ိန္တြင္သာ ျပဳလုပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူဝံ၊ လင္းပုိင္ႏွင့္ ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္ တုိ႔သည္ မ်ဳိးဥလာခ်ိန္ မဟုတ္ပဲ စက္ယွက္တက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ လိင္တူပါ ဆက္ဆံျခင္း ျပဳသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူ တုိ႔မွာ သာယာမႈ ထက္ပုိလြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီး လူမႈေရး ခုိင္မာရန္ ျဖစ္သည္။ တိရစာၦန္ တုိ႔တြင္ Main article: မိတ္လုိက္ျခင္း ဟသၤာ ႏွစ္ေကာင္ မိတ္လုိက္ပံု ေရထဲတြင္ ေနေသာ သတၱဝါ တုိ႔သည္ ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ျခင္း နည္းကုိ သံုးၿပီး Late Ordovician ေခတ္ေရာက္ေသာ အခါမွ သတၱဝါ တုိ႔ တုိးတက္လာၿပီးဂမိတ္မ်ားကုိ အရည္တြင္း ႀကီးထြားေစရန္ ကုိယ္တြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္း ကုိ သံုးလာသည္။ ေၾကာရုိးရွိ သတၱဝါ အမ်ားသည္ ရင္ေခါင္းေပါက္မွ cloacalမ်ဳိးစပ္ျခင္း၊ ႏို႕တိုက္ သတၱဝါမ်ားသည္ ေယာနိ မ်ဳိးစပ္ျခင္း ျဖင့္ ကုိယ္တြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္းျဖစ္ ကာ ေျမေလွ်ာက္ ေၾကာရုိးရွိ သတၱဝါမ်ားသည္ ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ျခင္း ကုိသာသံုးသည္။ လူ တုိ႔တြင္ လူတုိ႔ လိင္ဆက္ဆံပံု လူတုိ႔သည္ ေယာနိ မ်ဳိးစပ္ျခင္း ကုိသံုးသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရး အတြက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်စ္ ကုိျပသရန္ ႏွင့္ စိတ္ျခင္း နီးစပ္မႈရေစရန္ သံုးသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး ကုိရေစၿပီး လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္း တုိ႔တြင္ သာမန္ အတြဲ တုိ႔မွာ သာယာမႈကုိ မွ်ေဝရန္ႏွင့္ စိတ္လံုျခံဳမႈ ခုိင္မာေစရန္ သေႏၶတားေဆးကုိ တမင္သံုး၍ မၾကာခဏ လိင္ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ အျခား ထုိးသြင္းနည္း မ်ားျဖစ္သည့္ စအို သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္ တုိ႔ကုိလည္း ေခၚႏုိင္သည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ဆုိသည္မွာ ၄င္း အျပဳအမူ အားလံုးပါၿပီး မထုိးသြင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း နည္းမ်ားကုိ ဤတြင္ မေဖာ္ျပပါ။ စပ္ယွက္ျခင္းကုိ အစဦးပုိင္းတြင္ လိင္စိတ္ဆြျခင္းမွ လာၿပီး လိင္စိတ္ ႏုိးထေသာအခါ ေယာက္်ား လိင္အဂၤါ သည္ လိင္တံတင္းမာျခင္း ျဖစ္ၿပီး မိန္းမ မ်ိဳးပြားအဂၤါသည္ သဘာဝ ဆီလိမ္းျခင္း ျဖစ္လာသည္။ စပ္ယွက္ျခင္း ျပဳရန္မွာ ေယာက္်ား လိင္တံကုိ မိန္းမ ေယာနိ အတြင္းသုိ႔ ထုိးသြင္းရၿပီး တစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္လံုး သူတုိ႔၏ တင္ပါးမ်ားကုိ လႈပ္ရွားၾကၿပီး လိင္တံသည္ ေယာနိတြင္ ေရွ႕ေနာက္ လံုးဝ ထုတ္ျခင္း မျပဳပဲ ေရြ႕လ်ားကာ ပြတ္တုိက္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၎တုိ႔ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ ဆြေပးျခင္း ျဖစ္ကာ တစ္ေယာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး လိင္အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။ စပ္ယွက္ျခင္း သည္ လူတုိ႔၏ အေျခခံ မ်ဳိးပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေသာအခါ သုတ္ပန္းျခင္း အဆင့္တြင္ ၾကြက္သားမ်ား ဆက္တုိက္ က်ံဳ႕ၾကြျခင္းျဖင့္ အဖုိ ဂမိတ္ ပါေသာ သုတ္ရည္ကုိ လိင္ေခ်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ မိန္းမ အဂၤါ အထိ သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္းသုတ္ေကာင္တုိ႔သည္ ေယာနိအုိး မွ ဆီးခံုကုိ ျဖတ္ကာ သားအိမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး fallopian tube ထဲ့သုိ႔ က်သြားသည္။ သုတ္ပန္းစဥ္တြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သုတ္ေကာင္မ်ား ပါရွိၿပီး မ်ဳိးေအာင္ရန္ ပုိမုိ လမ္းစ ရေစသည္။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ျခင္းသည္ သေႏၶတည္ရန္ အတြက္ မလုိေသာ္လည္း အကယ္၍ သုတ္ပန္းခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ကလည္း လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ေယာနိ က်ံဳ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ သုတ္ေကာင္ fallopian tube ထဲ့သုိ႔ ေရာက္ရန္ အေျခအေနေပးကာ ပုိမုိ မ်ဳိးေအာင္ေစသည္။Template:Cnအဖိုမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သုတ္ေကာင္ ႏွင့္ အမ မ်ိဳးဥတို႔ေပါင္းမိ၍ မ်ဳိးေအာင္ၿပီးေသာ မ်ဳိးဥ သည္ endometrium ေခၚ သားအိမ္ရွိ နံရံတြင္ ကပ္သြားၿပီး သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ အျခား သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္မွာ လူတုိ႔ ၏ စပ္ယွက္ျခင္းသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တြင္ ျပဳက်င့္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူတုိ႔၏ လိင္စိတ္သည္ မ်ဳိးဥေႂကြခ်ိန္ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိပဲ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္တြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကုိးကား Sexual intercourse Britannica entry. "Sexual Intercourse". health.discovery.com. Retrieved on 2008-01-12. Diamond, Jared (1997). Why is Sex Fun?. Htet Aung

http://blossommonsoon.blogspot.com/2011/08/blog-post_6744.html မွ ....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...