Monday, February 10, 2014

အားသာခ်က္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ တြန္းအားေပးပါ (Push Your Advantage by Guy Perring)

ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းဆိုတာ လိုခ်င္တာရဖို႕ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႕ ကတိက၀တ္ျပဳမႈကို ရယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြက မိမိအေပၚ အထင္အျမင္၊ ျပဳမူေျပာဆိုတဲ့ အမူအရာ၊ စကားေျပာပံု၊ အျခားသူမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံေရး စတာေတြနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ရာထူးေၾကာင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္သူေတြဟာ အျခားအျပဳအမူေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အားေကာင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြကို ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုၾကတယ္။


ထိေရာက္စြာ ၾသဇာသက္ေရာက္ဖို႕ တြန္းအားနဲ႕ ဆြဲအား အျပဳအမူေတြကို သိနားလည္ဖို႕ လိုအပ္တယ္။ တြန္းအားဆိုတာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႕ စကားအသံုးအႏႈန္း ျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္သားရဲ႕ ႐ႈျမင္ပံုေတြကို အျပဳသေဘာ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ ေျပာင္းလဲဖို႕ ရည္႐ြယ္တယ္။ တြန္းတာ မ်ားလြန္းရင္ aggressive  ျဖစ္လြန္းတယ္ (သူလိုခ်င္တာဘဲ သိတယ္) လို႕ တစ္ဘက္သားက ထင္သြားမယ္။

ဆြဲအားဆိုတာ အျခားသူရဲ႕ ႐ႈျမင္ပံုကို နားလည္ၿပီး စူးစမ္းေလ့လာလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ ဒီအျပဳအမူမ်ိဳးေတြကို မ်ားလြန္းရင္ non-assertive(ေပ်ာ့လြန္းတယ္) လို႕ တစ္ဘက္သားက ထင္သြားမယ္။

ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းနဲ႕ လိုခ်င္တာကိုရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႕မွာ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္မႈေတြ ႐ွိတယ္ဆိုတာ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ျပင္ပအဆက္အသြယ္ေတြနဲ႕ ဆက္ဆံတဲ့အခါ တြန္းအား အျပဳအမူေတြကို သတိထားသံုးရမွာ ျဖစ္တယ္။

တြန္းအားေပး အျပဳအမူ အဓိကနယ္ပယ္ ၃ခု ႐ွိတယ္။

၁။ မိမိ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ႐ွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း
႐ႈျမင္ပံုေတြအတြက္ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဒါမွမဟုတ္ ဆက္ဆံေရးအေပၚမွာ အဓိကထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ
In my view the system is inadequate as it does not automate the customer database. (task)
ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ စနစ္က ကပ္စတမ္မာ (၀ယ္သူ) အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းခ်ဳပ္ကို အလိုအေလ်ာက္ အသံုးျပဳလို႕ မရတဲ့အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ စနစ္ မဟုတ္ဘူး။ (လုပ္ငန္းတာ၀န္)

I suggest that we have a chairperson for this meeting because they will focus our discussion around the agenda. (procedure)
ဒီအစည္းအေ၀းမွာ သဘာပတိထားဖို႕ အၾကံျပဳပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္အတိုင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ေအာင္ သဘာပတိက စုစည္းေပးႏိုင္မွာ မို႕လို႕ပါ။ (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း)

I think that the way in which you developed Rani has really helped the team working in this department. (relationships)
ရာနီ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီဌာနမွာ အစုအဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ တကယ္တမ္း တိုးတက္လာတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဆက္ဆံေရးမ်ား)

၂။ မည္သို႕ ခံစားရေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း

စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲပစ္လိုက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ စိတ္ခံစားမႈကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ ဘယ္လိုခံစားရတယ္ဆိုတာကို အေလးအနက္ ေဖာ္ျပႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို ခံစားရတယ္ဆိုတာကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားဖို႕ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာအခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Right now, I am angry because I am not being listened to.  ေျပာတာကို နားလည္းမေထာင္ဘူးဆိုေတာ့ အခု ေဒါသထြက္ေနပါတယ္။

I am confused about the way that you behaved at this meeting because you did not state your opinion.
ထင္ျမင္ခ်က္ကို မေျပာတဲ့အတြက္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ျပဳမူခဲ့ပံုနည္းလမ္းကို မ႐ွင္းလင္းဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

၃။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း

အျခားသူတစ္ဦးဆီက ဘာကို လိုခ်င္တယ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္ဆိုတာကို ႐ွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတုိင္း မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ဘာအက်ိဳးဆက္ေတြ ႐ွိလာမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဥပမာအခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
I need you to give me the forecast for December’s sales. If this is not done, then we will not be able to forecast the figures for the next financial year.
ဒီဇင္ဘာလအတြက္ အေရာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္ေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ မေပးဘူးဆိုရင္ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကိန္းဂဏန္း ခန္႕မွန္းခ်က္ေတြ ထုတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

I expect you to give me feedback on my performance so that I can build on my strengths and improve my weaknesses.

အားသာခ်က္ေတြကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ဖို႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ျပန္လည္အသိေပးေျပာၾကားခ်က္ ေပးမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အႏၲရာယ္ကေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြက ကိုယ့္အေပၚ တြန္းတြန္းတိုက္တုိက္ လုပ္တတ္သူလို႕ ႐ႈျမင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလသံ၊ ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ ေျပာတတ္ ဆိုတတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သူတပါးသိေအာင္ ေျပာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

[ British Council မွ Guy Perring Push Your Advantage အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာေလ့လာလိုသူမ်ားသည္ Myanmar Network (www.myanmar-network.net) တြင္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေန႕စဥ္အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ]

Read more: အားသာခ်က္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ တြန္းအားေပးပါ (Push Your Advantage by Guy Perring) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/push-your-advantage#ixzz2syaePg1f

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...