Thursday, February 20, 2014

အၾကည္ညိဳပ်က္ေစသည္ဆိုေသာ စကား


Vol-2,No-7
ျျ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္ တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းသူျပည္သားတုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစုိး ရေပၚ၌ 'အၾကည္ညဳိ' ပ်က္ေစျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒတစ္ ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ရာ ¤င္းဥပေဒ သည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ မကိုက္၊ ေရးခြင့္၊ ေျပာခြင့္မ်ား တုိး ၍ တိုး၍ရွိေနၾကေသာေခတ္ႏွင့္ လိုက္ မလုိက္ အပထား၍ 'ၾကည္ ညိဳျခင္း' ဆိုေသာ စကားလံုး သံုးပံု ကို ဆန္းစစ္ ေဖာ္ျပလိုေပသည္။
ျမန္မာျပည္၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ေရွးဦးစြာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ စီကုံးေရးသားၿပီးမွ ျမန္မာလိုျပန္ဆိုရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ မူလစီကံုးထားသည့္ အဂၤလိပ္ ဥပေဒ၌ 'ၾကည္ညိဳျခင္း' ဟူ၍ ျပန္ ဆိုေလာက္ေအာင္ အဓိပၸာယ္နီး ကပ္ေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုးကို ရွာမေတြ႔ေအာင္ ရွိေနေပရာ ဘာ သာျပန္ေသာသူသည္ မည့္သည့္ အဂၤလိပ္စာလံုးကုိမွ 'ၾကည္ညိဳ ျခင္း' ဟူ၍ ေျပာဆိုလုိက္သည္ကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ရွိေနေပ သည္။
ျမန္မာျပည္၌ ျမန္မာလူမ်ိဳး သည္ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳ ၾက၏။ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံု သူမ်ားကို ၾကည္ညိဳၾကသည္။ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးသူမ်ားကို ၾကည္ ညိဳၾက၏။ လူညံ့မ်ားသည္ ဂုဏ္ ႀကီးေသာသူ တန္ခိုးၾသဇာႀကီး ေသာ သူမ်ားကို ၾကည္ညိဳတတ္ၾက ၏။ သာ၍ ညံ့ေသာလူမ်ားသည္ ပိုက္ဆံမပါေသာသူမ်ားကို ၾကည္ ညိဳတတ္ၾက၏။ အစုိးရကို မူကား ယခုေခတ္တြင္လည္း မၾကည္ညိဳ၊ သက္ဦးဆံပိုင္၍ အလြန္ေၾကာက္ ရြံ႕လာခဲ့ၾကရေသာ ေခတ္ကလည္း ဘုရင္ကို ေျမႇာက္ပင့္ေသာသေဘာ မ်ိဳးႏွင့္ပင္ ၾကည္ညိဳထုိက္သည္၊ ၾကည္ညိဳရမည္၊ ၾကည္ညိဳၾကသည္ ဟူ ၍ ေရးသားခ်က္မ်ား မေတြ႕ရ ဖူးေခ်။
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ မင္း ဆို သည္မွာ သက္ဦးဆံပိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ေၾကက္ရမည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္တစ္စု ဟူ၍ မွတ္ထင္ခဲ့ၾကေသာ အတိတ္ ေခတ္လည္း ရွိခဲ့ဖူး၏။ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔သည္ တာဝန္ ကို အျပန္အလွန္၊ အေပးအယူ သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက၍ တုိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ တာဝန္ သည္ ဥပေဒကို လုိက္နာရန္ ျဖစ္ သည္ဟု နားလည္ၾကေသာ ပစၥဳပၸန္ ေခတ္လည္း ရွိခဲ့၏။ တာဝန္ခံ အစိုးရျဖစ္လာေသာ တစ္ေန႔၌ ဝတၱရား မေက်ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ ကို ျဖဳတ္ခ်ရမည္ဟု နားလည္လာ ၾကရမည့္ အနာဂတ္ေခတ္မ်ိဳးလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုသံုးရပ္လံုး ေသာ ေခတ္တိုု႔၌ အစိုးရသည္ ရတနာသံုးပါးႏွင့္အတူ ဦးထိပ္ ထား၍ ၾကည္ညိဳရမည္ဟု နားလည္ ၾကရေသာ ေခတ္မ်ိဳးလည္း မရွိ၊ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံမ်ိဳးလည္း မရွိခဲ့ဖူး ေခ်။ ေနာင္ကိုလည္း ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
အစိုးရအား အၾကည္ညိဳပ်က္ ေအာင္ ေရးသားေဟာေျပာျခင္း ဆိုရာ၌ 'ပ်က္' ဆိုေသာ စကား သည္ တည္ရွိၿပီးေသာ အရာတစ္ ခုကို ယိုယြင္းေအာင္ သို႔မဟုတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း အဓိပၸာယ္ရွိေလရာ နဂိုကတည္းက အထင္အရွားမရွိေသာ အရာတစ္ ခုကို ပ်က္ေအာင္ အဘယ္သို႔လုပ္ ႏုိင္ပါမည္နည္း။
ဘာသာျပန္ေသာသူသည္ က်ိဳးႏြံျခင္း အရာဌာနဘက္တြင္ စိတ္အားထက္သန္လြန္းလွသည္ ျဖစ္၍ ¤င္း၏ ျမန္မာစကားအတိုင္း 'ေလွ်ာက္လဲထုေခ်' ရမည္ဆိုလွ်င္ အျပစ္မက်ဴးလြန္ေသာသူပင္ မရွိ ႏိုင္သေလာက္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ၾကည္ညိဳျခင္းဆိုေသာ စကား ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ႐ိုေသျခင္း၊ ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ အားကိုး ျခင္း၊ က်ဳိးႏြံျခင္းစေသာ စကား အားလံုး သိမ္းႀကံဳးပါဝင္လ်က္ ရွိ ေနေပရာ အဘယ္တိုင္းျပည္သား သည္ အဘယ္အစိုးရမ်ိဳးကို ၾကည္ ညိဳျခင္းငွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။
ထို႔အျပင္ ၾကည္ညိဳျခင္းဆို သည္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (Veneration) (Reverse) ဟု အဓိပၸာယ္ရရွိ၍ မည္သည့္တိုင္း ျပည္အစိုးရ၏ ဥပေဒတြင္မွ ထုိစ ကားမ်ိဳးကို အသံုးျပဳျခင္း ေတြ႕ႏိုင္ မည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရကား အစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားကို ဘာသာ ျပန္ဆိုေသာသူတို႔သည္ ျမန္မာ အစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ ကြၽန္ စိတ္ရွိေသာ တိုင္းျပည္သာအျဖစ္ ႏွင့္ ေနခဲ့ရာမွ သူတစ္ပါးလက္ ေအာက္၌ ကြၽန္အျဖစ္ႏွင့္ ေနၾက ရျပန္စဥ္ ကြၽန္စိတ္သေဘာထားကို ဆက္လက္၍ ကြၽန္္သက္ ရွည္ေစ မည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းတို႔မွ ေရွာင္ရွားအပ္ၾကပါသတည္း။
(၂၇ .၄.၁၉၄၆ ေန႔ထုတ္ လူထုသတင္းစာပါ ဆရာႀကီး ေရႊ ဥေဒါင္း၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...