Monday, July 23, 2012

RULE OF LAW ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တာ၀န္


by cherrymyodaw on Monday, July 23, 2012 at 5:30pm ·

ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ RULE OF LAW

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕တြင္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားဟန္ခ်က္ညီ ခ်ီတက္ေနသည္မွာ
အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာအေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏
ယခုေနာက္ပိုင္းမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလာသည့္
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ RULE OF LAW ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏
အနားသတ္၀ိညာဥ္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူေသာ RULE OF LAW ျဖစ္ေနသျဖင့္
မ႑ိဳင္ႀကီးအားလံုးက အေရးတယူ ေနရာေပးလာသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ
ေကာင္းေသာ္လည္း အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား
အခ်ဳိ႕ကိုလည္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။


တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု ဆိုခ်င္ဆို၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု ေျပာခ်င္ ေျပာ၊ RULE OF LAW ဟု
ေခၚခ်င္ေခၚ အဓိကအႏွစ္သာရကို ဆုပ္မိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ား ေျပာင္းလဲ
ေနပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အတက္အက်ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထာ၀ရမေျပာင္း
မလဲဘဲ အစဥ္အၿမဲ တည္တံ့ေနမည့္အရာကား ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အထိန္းအခ်ဳပ္
ၿပဳထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စသည့္ INSTITUTION မ်ားပင္ၿဖစ္သည္။
လူကိုအရင္းခံထားဘဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒအစရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အရင္းခံထားသည့္
စနစ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ဦးတည္ၾကိဳးပမ္းရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ပင္ၿဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဆိုရလွ်င္ RULE OF LAW အတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသနည္း။ မရင့္က်က္ေသးေသာ
အတိုက္အခံမ်ားက အစိုးရကို လက္ညႇိဳးထိုးၾကသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္
RULE OF LAW ၏ သေဘာသဘာ၀ကို ဘက္စံုၿခံဳငံုၾကည့္ျမင္သံုးသပ္မွသာ အေျဖမွန္ႏွင့္
နီးစပ္မည္ဟု သေဘာရသည္။ အဓိကဆိုလိုသည္မွာ RULE OF LAW ၏ သေဘာသဘာ၀ကို
သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္မွသာ RULE OF LAW ရွင္သန္ထြန္းကားေရးအတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိျမင္နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ လက္ရွိအေျခအေနမွန္ကို
သိျမင္လက္ခံႏိုင္ေရးသည္ ပထမဦးဆံုးတင္ကူးလိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေနသည္။

RULE OF LAW အေျခအေနမွန္

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီမ်ားကို ၂၁ ရာစုတိုင္ေအာင္ လက္ညႇိဳးထိုး အျပစ္တင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟူ၍
ေျပာခ်င္ေျပာၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ RULE OF LAW ကို
ျပန္ေျပာင္းေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ သမိုင္းအေမြကို ျပန္လည္ထည့္သြင္း
တြက္ခ်က္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ရွင္းရွင္းဆိုရလွ်င္
အုပ္ခ်ဳပ္သူအလိုက် တရားစီရင္ေပးခဲ့ေသာ အေျခခံေပၚ ေဖာင္ေဒးရွင္းျပဳ၍
တိုးတက္ရင့္သန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ (ႀကိဳက္ေသာ္ရွိ၊ မႀကိဳက္ေသာ္ရွိ)
အမွန္ကို ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ဗဟိုဦးစီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
တြင္က်ယ္ခဲ့သည့္အတြက္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအလိုက်စီရင္ေပးရေသာ
အေနအထားတစ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအေနအထားတြင္ CHECK AND BALANCE
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ မ႑ိဳင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ခြင္ SPACE မွာလည္း ႀကီးႀကီးမားမား
မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ RULE OF LAW မ႑ိဳင္ မႀကံ့ခိုင္ခဲ့ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုေသာ္ CHECK AND BALANCE ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ မ႑ိဳင္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ
ထြက္ေပၚလာေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အားေကာင္း ေမာင္းသန္အေနအထားသို႔
မေရာက္ရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ မပီျပင္ေသးဟုဆိုႏိုင္သည္။ ယခုလက္ရွိအေနအထားကို
ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟူေသာစနစ္က ခြင့္ျပဳထားေသာ ေပးထားခ်က္
တြင RULE OF LAW ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္အေျခခံမ်ားေပၚေပါက္လာေနၿပီျဖစ္သည္။

RULE OF LAW ၏ ပေလယာအသစ္မ်ား

RULE OF LAW ခိုင္မာအားေကာင္းေရးအတြက္ အမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္မွာ
STATE ACTOR မ်ားကိုသာ ေျပးျမင္ေလ့ရွိသည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ဟူေသာ
RULE OF LAW ခ်ိန္ခြင္၊ အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္အစရွိေသာ
LAW ENFORCEMENT TEAM မ်ား စသည္တို႔သည္ STATE ACTOR မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
RULE OF LAW တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဟူ၍ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္ႏွင့္အညီ
အစိုးရပိုင္းမွ ပေလယာမ်ားအားေကာင္းရန္ လိုအပ္သည္မွာလည္း မွန္သည္။ သို႔ေသာ္
သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး မိမိဘာသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ RULE OF LAW
မ႑ိဳင္ထူေထာင္ေရးအတြက္မူ အစိုးရမဟုတ္ေသာ၊ အစိုးရႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ
NON STATE ACTOR မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းလာရန္ မလြဲမေသြလိုအပ္သည္။
ယင္း NON STATE ACTOR တြင္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါ၀င္ေနသည္မွာ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု
ေခၚတြင္အပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
CIVIL SOCIETY မ်ားလည္း ပါ၀င္ရန္လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းပါအတိုင္း
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစသည့္အရပ္ရပ္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္
အဓိကက်သည္မွာ RULE OF LAW မ႑ိဳင္ပင္ျဖစ္ေနသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံဟူေသာ
အေတြးအျမင္မ်ားသည္ RULE OF LAW မ႑ိဳင္အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေသာ
အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပေပ်ာက္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ RULE OF LAW
မ႑ိဳင္တြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈ PUBLIC PARTICIPATION ကို ျမႇင့္တင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
ဤအတြက္လည္း လက္ရွိမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္စလံုးက အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ
အဆင့္ျဖစ္သည့္ RULE OF LAW တည္ေဆာက္ေရးမည္မွ်အထိ ျမင့္ျမင့္မားမားရွိမည္နည္း
ဟူေသာအခ်က္မွာ လက္ရွိအာဏာႀကီးသံုးရပ္ကို ရယူထားေသာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္က
မည္မွ်ေ၀းေ၀းၾကည့္ျမင္ႏိုင္မည္နည္းဟူေသာအေျခအေနေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေၾကာင္း
သတၱဳခ်ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ယင္းမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္က ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈကို မည္မွ်အထိ
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သနည္းဟူေသာ လမ္းဖြင့္ေပးမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား RULE OF LAW
ႀကံ့ခိုင္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားလာမႈတို႔သည္ အနာဂတ္
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီမည္မွ်ခိုင္မာမႈရွိမည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္း/မျပန္ျခင္းႏွင့္ RULE OF LAW တည္ေဆာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူ
ကက္ဘိနက္၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္
အင္အားစု စသည္တို႔ကိုအရင္းခံ၍ ေရြ႕ခဲ့ၿပီးေသာ အေရြ႕တို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဤအေရြ႕သည္ လူပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား (ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵမ်ား) အေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရြ႕သည္
လူကိုအေျခခံသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေရြ႕တို႔သည္
မတည္ၿမဲေသာသေဘာကို ေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွီျပဳေနေသာ လူပုဂ္ၢိဳလ္အထိုင္မ်ား
အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳလာခဲ့ပါက ေရြ႕ခဲ့ၿပီးေသာအေရြ႕တို႔ ၿပိဳကြဲႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ႏိုင္ေတာ့ဟု
အာမခံႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔မေရာက္ရွိေသး။ အခ်ိန္မေရြးေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏိုင္သည္ဟု
ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ကိုအေျခခံေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေနသေရြ႕
အနိစၥေဘာႏွင့္ ဒြန္တြဲေနဦးမည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ၎သေဘာတရားကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္က်င္လည္ေစေသာ SUSTAINABLE DEVELOPMENT သို႔
ေရာက္ေအာင္သြားလိုလွ်င္ ဆိုင္ခဲ့ပါ RULE OF LAW မ႑ိဳင္ခိုင္မာေစရန္
တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ား တက္လာလိုက္၊ ျပဳတ္က်သြားလိုက္၊
ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား တက္လာလိုက္၊ ျပဳတ္က်သြားလိုက္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
တက္လာလိုက္၊ ျပဳတ္က်သြားလိုက္ ရွိပါလိမ့္မည္။ RULE OF LAW မ႑ိဳင္သည္ကား
တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ တိုးတက္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္
ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာလာသည္ရန္သာရွိသလို ယင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ
RULE OF LAW ကိုအေျခခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ၾက၊ ဥပေဒျပဳသူတူတို႔ ဥပေဒျပဳၾက၊
တရားစီရီရင္ေသာသူတူတို႔ တရားစီရီရင္ၾကႏွင့္ အျပန္အလွန္အထိန္းအေက်ာင္းျပဳေသာ
ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္သာ အဆံုးမဲ့တည္ေနမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိေသာ
ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒေရးဆြဲရာ၌ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ႏိုင္သည္ကို ၾကည့္႐ႈၾကရန္
လိုသည္။ ဥပေဒဟူသည္ လူအမ်ားလိုက္နာေစရန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း
ေရွးယခင္က ဥပေဒကိုသာမန္ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ နားမလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ
ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားကို သိရွိနားလည္ထားၾကသည္။
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးကို သိရွိထားၾကရန္လိုသည္။ အလားတူ လိုက္နာရမည့္
တာ၀န္မ်ားကိုလည္း သိရွိထားၾကသည္။ ယင္းအတြက္ CIVIL SOCIETY မ်ားက
ဦးေဆာင္၍ CIVIL EDUCATION ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။ ျပည္သူလူထုကို ဥပေဒမ်က္စိမ်ား၊
နားမ်ားဖြင့္ေပးၾကသည္။ အရာရာသည္ RULE OF LAW အတိုင္းသာျဖစ္ၾကရသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္သူဟူ၍ ဥပေဒက အခြင့္အေရးပိုေပးမထား၊ အားနည္းသူဆိုလွ်င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ
အကာအကြယ္ပင္ ပိုမိုအပ္ႏွင္းေပးထားတတ္သည္။

လက္ရွိဥပေဒမ်ားေရးဆြဲမႈတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
(ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) ထံသို႔ ေပးပို႔ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို
ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ထည့္သြင္းေစသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားမွာ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္
အဆိုပါျပန္တမ္းပါဥပေဒမ်ားကို သိခြင့္ရရွိမည္။ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္ၾကမည္ စသည့္
အေနအထားမ်ဳိး ဖန္တီးထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္
ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းသည္ PUBLIC OPINION ရရွိႏိုင္မည့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ
နည္းလမ္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ လိုပါမည္။ ကိုလိုနီေခတ္ကေတာ့မွန္သည္။
ျပန္တမ္းဟူသည္ ျပည္သူႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသည္။ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဥပေဒကို
ျပည္သူမ်ား မသိလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ဥပေဒမ်ားကို
ေရးဆြဲေသာအဆင့္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ပါ၀င္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္
သင့္၊ မသင့္ ဟူေသာေမးခြန္းကို ဦးစြာေျဖၾကည့္လွ်င္ RULE OF LAW မ႑ိဳင္အေနအထားကို
တြက္ဆၾကည့္ႏိုင္သည္။

ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ား၊ သီးျခား LAW FIRM မ်ားဆိုင္ရာ NGO မ်ား၊
ပုဂၢလိကသုေတသနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစသည္တို႔က ယင္းဥပေဒမ်ားကို ေ၀ဖန္မႈျပဳၾကသည္။
ျပစ္ခ်က္ေထာက္ျပမႈမ်ား ျပဳၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏အသံမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။
ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက ဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္အလိုက္ အကဲျဖတ္ေ၀ဖန္မႈျပဳၾကသည္။
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ယင္းတို႔သေဘာထားမ်ားကို နားေထာင္ကာ
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းျပဳၾကသည္ (သို႔တည္းမဟုတ္) လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို
ယင္းသေဘာထားမ်ားကို စုစည္း၍ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းျပဳၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္
ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ မူလကတည္းက ႀကီးမားေသာအခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ေနခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပရလွ်င္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားလိုက္နာေစရန္အတြက္
ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖစ္၍ စတင္ေရးဆြဲေသာအဆင့္မွာပင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သိရွိထားရန္
လိုအပ္သကဲ့သို႔ ယင္းေရးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခြင့္မ်ား ရရွိသင့္သည္။
သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈကို
ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားေသာ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေန၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကေရာ
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကပါ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ မၾကာခဏ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလ်က္ရွိေသာ CAPACITY GAP ေၾကာင့္
DRAFTING THE BILL အဆင့္တြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ေစာေသးသည္ဟု
ဆိုပါက ယင္းအဆိုမွားယြင္းေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

RULE OF LAW တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ယင္း RULE OF LAW မ႑ိဳင္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္းဟု
ဆိုလွ်င္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားသူႀကီးမ်ားတြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္ဟု
ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေနသည္။
အစိုးရခ်ည္းသက္သက္၊ လႊတ္ေတာ္ခ်ည္းသက္သက္၊ တရားစီရင္ေရးသက္သက္၊
LAW ENFORCEMENT သက္သက္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ
ဥပေဒစိုးမိုးေရး ALL INCLUSIVE RULE OF LAW ရရွိလာမည္မဟုတ္ေပ။
အမွန္တကယ္ RULE OF LAW မ႑ိဳင္ႀကံ့ခိုင္လိုလွ်င္ NON STATE ACTOR မ်ား
အားေကာင္းရန္အျပင္ ဥပေဒေရးဆြဲေရး၊ ျပ႒ာန္းေရး၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး၊ စိုးမိုးေရးစသည့္
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။

RULE OF LAW တည္ေဆာက္ေရးဟူသည္ ပါးစပ္ကပဲ ေျပာေန႐ံု သက္သက္ျဖင့္
ခိုင္မာအားေကာင္းလာမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တက္ညီလက္ညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္
လိုအပ္သလို တက္ညီလက္ညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား
ဖန္တီးေပးေရးသည္ လက္ရွိမ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္၏ သေဘာထားႀကီးမႈအျပင္
အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
RULE OF LAW မ႑ိဳင္ အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္အတြက္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳေသာ
ယႏၲရားမ်ား၊ စနစ္မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ဖန္တီးေပးရန္လိုသည္။
သို႔မွသာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိေသာ RULE OF LAW ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းကို
ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ေသာ RULE OF LAW
တည္ေဆာက္ေရးကို အစိုးရတစ္ခုတည္း၊ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုတည္း၊ တရားစီရင္ေရး
တစ္ခုတည္း၊ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္သက္သက္ ပံုခ်ေန၍ မရပါ။

အမွန္စင္စစ RULE OF LAW သည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ
အခ်က္ကို မ႑ိဳင္ၾကီးသံုးရပ္က သိၿမင္နားလည္ႏိုင္ေရးသည္ လက္ငင္းစိန္ေခၚမွဳတစ္ရပ္
ၿဖစ္ေနေပသည္။

(မွဴးေဇာ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...