Monday, July 23, 2012

ျမန္မာ့ပညာေရးဘာေၾကာင့္နိမ့္က်သြားရသလဲ ၊ ဘယ္လိုျမွင့္တင္ၾကမလဲ?

ဘယ္လိုျမွင့္တင္ၾကမလဲ?

နိမ့္က်ေနေသာပညာေရးစံနစ္ကိုျမွင့္တင္ဘို႔ၾကိဳးစားရာတြင္ဘာအားနည္းခ်က္ေတြရွိသလဲဆိုတာကို
အရင္ေလ့လာျပီး ထိုအားနည္းခ်က္ေတြကို အားသာခ်က္ျဖစ္လာရန္ေျပာင္းလဲျပစ္ဖို႔လိုသည္။
၁။ တကယ္တတ္ကြ်မ္းသည့္ဆရာဆရာမမ်ားကိုခန္႔အပ္ဖို႔လိုသည္။ မဆလေခတ္၊ ျငိမ္ပိေခတ္၊ နအဖ ေခတ္တေလွ်ာက္လံုးဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏အရည္အေသြး တိုးျမွင့္ေရးကိုျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ စားဝတ္ေန ေရး
ၾကပ္တည္းေနေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလံုေလာက္ေသာလစာတိုးမေပးဘဲေရႊဥာဏ္ေတာ္စူး
ေရာက္စြာျဖင့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးယိုယြင္းေစသည့္ စာလဲသင္ေစ်းလဲေရာင္းဆိုသည့္၊ အခြင့္အ ေရး
ကိုေပးျပီး ပညာေရးႏွင့္လားလားမွမသက္ဆိုင္သည့္ေက်ာင္းတြင္ အပိုဝင္ေငြရရန္ဆရာတပိုင္း၊ ေစ်းသည္
တပိုင္းဘဝသို႔တြန္းပို႔ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဆရာမ်ားကေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ၾကားေပး ေရးတြင္စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘဲေက်ာင္းတြင္ေစ်းေရာင္းအိမ္တြင္က်ဴရွင္ျပျပီး၊ေက်ာင္းစာ
သင္ခန္းထဲတြင္ စာကိုဟုတ္တိပတ္တိမသင္ၾကားခ်င္ေသာ အႆျပာဆရာမ်ားအျဖစ္ ဖ်က္စီးေျပာင္း လဲပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရန္၊
ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ၾကင္နာသနား ျပီးရိုးရိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ၾကံစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိလာေအာင္သင္ၾကားေပးရ မည့္ဆရာဆရာမမ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးလာေသာအခါ တိုင္းျပည္ပညာေရးႏွိမ့္က်လာျခင္းမွာ အဆန္း မဟုတ္ေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေသာဆရာဆရာမမ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးရ မည္။
အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေသာဆရာဆရာမမ်ားျဖစ္လာေစရန္လခလံုေလာက္စြာေပးရမည္။

၂။ ဒုတိယလုပ္ရမည့္အခ်က္မွာပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားလြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခြင့္ကိုေပး
ရမည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းလက္ထက္အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကိုျပည္သူပိုင္သိမ္းလိုက္ျပီး
ေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္က်သြားခဲ့ရသည္။
အေၾကာင္းမွာပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား
သည္ေတာ္ေပ့ကြ်မ္းေပ့ဆိုသည့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုေစ်းၾကီးၾကီးေပးငွားျပီးသင္ၾကားေစသျဖင့္ထို
ေက်ာင္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္အစိုးရေက်ာင္းမ်ားထက္ေအာင္ခ်က္
ေကာင္းျပီးစာေတာ္ၾကသည္။
အစိုးရအေနႏွင့္ႏွစ္စဥ္တိုးလာေနေသာေက်ာင္းသားဦးေရအတြက္လိုအပ္သည့္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္
လုပ္ျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကိုလုပ္နိုင္ေသာအင္အားမရွိဘဲႏွင့္ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကိုအရင္းရွင္ေက်ာင္း
မ်ားဟုကင္ပြန္းတပ္ျပီးျပည္သူပိုင္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္အစိုးရအားနည္းခ်က္ကိုပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွဝင္ေရာက္ပခံုးထမ္းျဖည့္ဆည္းမွဳကိုရိုက္ခ်လိုက္သလိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ျဖစ္သင့္သည္မွာအစိုးရ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာဆရာဆရာမမ်ားရရွိေအာင္ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္
မ်ားကိုေငြကုန္ေၾကးက်ခံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳျဖင့္အထူးၾကပ္မတ္ေပးျပီးဆရာေကာင္းမ်ားကိုေမြးထုတ္ေပးေရးသာျဖစ္သည္၊
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကိုအစိုးရေက်ာင္းမ်ားထက္သာသျဖင့္လိုက္ပိတ္ပင္ေနစရာမလို။
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္အစိုးရလိုအပ္ခ်က္ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ပညာေရးက႑၏အကူေဒါက္တိုင္မ်ားျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူႏိုင္ရမည္၊
တတ္ႏိုင္လွ်င္အားေပးရမည္။

၃။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစားရိတ္ကိုေလ်ာ့ခ်၍
ပညာေရးအသံုးစားရိတ္ကိုတိုးသံုးျခင္းျဖင့္ျပည္နယ္မ်ား
တြင္အထူးလိုအပ္ေနေသာေနရာမ်ား၌မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း
ေက်ာင္းမ်ားကိုတည္ ေဆာက္ ေပးရမည္။
ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးမ်ားတြင္ျမိဳ႕အဂၤါႏွင့္ညီညြတ္ေသာတကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္
မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ျမိဳ႕ျပမ်ားစည္ကားလာျခင္း၊ျမိဳ႕ျပတြင္ရွိျခင္းေၾကာင္
အိမ္မွေသာ္၎၊ အေဆာင္မ်ားမွေသာ္၎ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ဘတ္စကားမ်ား၊
ကားမ်ားရွိျခင္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသို႔လြယ္ကူစြာသြားႏိုင္ျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ေက်ာင္းသား မ်ားစိတ္လက္ရႊင္လန္းစြာစာ
သင္ၾကားႏိုင္သျဖင့္ထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

၄။ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို
ႏွဳတ္တိုက္ထမင္းခြံ႔ပညာေရးမွေဆြးေႏြးေဝဖန္၍သင္ၾကားေသာ
စံနစ္သို႔ေျပာင္းနိုင္ေရးသည္အလြန္အေရးၾကီးေသာအခ်က္တခုျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္ပညာေရးစံနစ္၏
အဓိကျပဳျပင္ရမည့္အခ်က္မွာဆရာေျပာသမွ်ကိုလိုက္မွတ္ျပီး
အာဂံုေဆာင္အလြတ္က်က္ေျဖဆိုေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ဆရာကစာသင္သားမ်ားအားဖတ္ရွဳေလ့လာရမည့္အပိုင္းမ်ား၊
အခန္းမ်ားကိုစာ မ်က္ႏွာျဖင့္ေဖၚျပေပးျပီးထိုအခန္းမ်ားကိုမိမိဖာသာေလ့လာေစသည္
ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ားတဦး
ခ်င္းေလ့လာဖတ္သိသမွ်ကိုအတန္းတြင္းေဆြးေႏြးျပီးသူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ကိုဖလွယ္ေစသည္၊
ေက်ာင္းသားမ်ားအျမင္ဖလွယ္မွဳမ်ားထဲမွလိုအပ္သည္တို႔ကိုဆရာကျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးသည္။
တခါတရံဆရာမျမင္သည္တို႔မေတြးမိသည္တို႔ကိုေက်ာင္းသားမ်ားကသိျမင္ျပီးတင္ျပလာသည့္အခါဆရာျဖစ္သူအတြက္ပါအျမတ္ထြက္သည္လည္းရွိသျဖင့္ထိုသင္ၾကားသည့္စံနစ္သည္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိသည္။
အေၾကာင္းအရာတခုကိုဖက္ေပါင္းစံု၊ရွဳေဒါင့္ေပါင္းစံုမွၾကည့္၍ေလ့လာျခင္းသည္အလြတ္က်က္စရာမလိုဘဲအမွန္တကယ္မွတ္သားနားလည္မွဳကိုရသျဖင့္တန္ဖိုးရွိသည္။

၅။ ေက်ာင္းသားရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ဘက္စံုပညာေရးတိုးတက္မွဳကိုတြန္းအား
ေပးႏိုင္သည့္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားေပၚထြန္းလာေရးသည္အေရးၾကီးသည္။
ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
သမဂၢအတြင္းႏိုင္ငံေရးအရျငင္းခံုျခင္း၊စကားရည္လုျခင္း တိုင္းျပည္အေျခ
အေနတို႔ကိုသံုးသပ္ခြင့္ရလာျခင္း
တို႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေရးရည္ၾကြယ္ဝလာျပီးတခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ျပည္သူမ်ားက ဘယ္သူက
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသည္အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းျဖစ္သည္ဟုေရြးခ်ယ္နိုင္
သျဖင့္  တိုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးရွိသည္။ထို႔ျပင္ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို
ေက်ာင္းသားမ်ားကေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးေရြးခ်ယ္ခြင့္တို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ပညာ
ေရးအရမ်ားစြာအက်ိဳးရွိ သည္။

၆။ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္မ်ားေပၚထြန္းေရးတြင္အေရးၾကီးသည့္အခ်က္ၾကီးမ်ားထဲမွေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ
စာၾကည့္တိုက္မ်ားျဖစ္သည္။
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္စာၾကည့္တိုက္မ်ားကိုတကၠသိုလ္မ်ားတြင္အထူးေငြကုန္ေၾကးက်ခံျပီးထားသည္မွာအလြန္အားရစရာေကာင္းသည္။ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္အလြန္ၾကီးသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အဓိကပညာရွာမွီးရာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
စာၾကည့္တိုက္စံနစ္သည္အလြန္ပြင့္လင္းျပီးေက်ာင္းသားအရပ္သားမခြဲျခားဘဲမည္သူမဆိုစာၾကည့္
တိုက္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္သည္။
စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ေပၚလစီသည္အထူးအတုယူစရာေကာင္းသည္။

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ေက်ာင္းသားကဒ္ျပားမ်ားျဖင့္စာၾကည့္တိုက္မွစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလ
ႏွင့္ ခ်ီ၍ငွားႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္း။

၂။ မည္သည့္စာၾကည့္တိုက္မဆိုစာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိစာအုပ္စင္မ်ားတြင္းသို႔အရပ္သားေက်ာင္းသား
မေရြးဝင္ေရာက္ျပီးမိမိဖတ္လိုေသာ
စာအုပ္စာတန္းမ်ားကိုရွာေဖြရယူျပီးစာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိ စားပြဲ
ကုလားထိုင္မ်ားတြင္ထိုင္၍ဖတ္ရွဳႏိုင္ျခင္း။
အျပင္လူမ်ားအေနႏွင့္စာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိစာအုပ္ကိုငွား ရမ္း
လိုေသာ္စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားထံတြင္မွတ္ပံုတင္၍သတ္မွတ္ေငြေပးျပီးငွားႏိုင္သည္။

၃။ မိမိစာၾကည့္တိုက္တြင္မရွိသည့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုလိုခ်င္ပါကစာၾကည့္တိုက္မွဴးထံအေၾကာင္း
ၾကား၍ဝယ္ခိုင္းနိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍မေစာင့္နိုင္ပါက (Inter Library
Loan) စာၾကည့္တိုက္ အခ်င္းခ်င္းငွားရမ္းျခင္းသေဘာတူညီခ်က္အရစာအုပ္ရွိ
ေသာစာၾကည့္တိုက္ကိုအေၾကာင္းၾကား ျပီး လွမ္း၍မွာယူငွားရမ္းႏိုင္သည္။

၄။ စာၾကည့္တိုက္တြင္းတြင္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုမိမိဖါသာအေၾကြထည့္၍ကူးယူ
နိုင္ ေသာမိတၱဴကူးစက္မ်ားစာအုပ္စင္ေဒါင့္မ်ားတြင္ထားရွိေပးထားျပီးမည္သည့္စာကိုမဆို
မိမိကူးယူလို ေသာစာမ်ားကိုစိတ္ၾကိဳက္ကူးယူနိင္ခြင့္ရွိသည္။

၅။ စာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိကြန္ျပဴတာခန္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းသားမ်ားအခ်ိန္မေရြးဝင္ေရာက္ျပီးအင္တာ
နက္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ရွိမည္သူႏွင့္မဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္သလို၊ေလ့လာလိုေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းတားဆီးပိတ္ပင္ခံရမွဳမရွိဘဲေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၆။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၏အခန္းက႑ျဖစ္သည္။
မွီျငမ္းစားပြဲ (Reference Desk) ရွိစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၏
တာဝန္မွာေက်ာင္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးေရး ပင္ျဖစ္သည္။
၎တို႔သည္ေက်ာင္း သားမ်ားအျပင္၊ ျပင္ပမွလာေရာက္ေလ့လာသူမည္သူ မဆို ကို
လိုအပ္သည့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုအကူအညီေတာင္းခံလာပါကရွာေဖြေပးျခင္း၊
ဘာသာရပ္အလိုက္ မည္သည့္စာအုပ္ စင္တြင္ရွိသည္ကိုညႊန္ ျပေပးျခင္း၊
စာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိဝင္ေရာက္သူမ်ား၏လိုအပ္
ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္တာဝန္ကိုယူ ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။
ကိုယ္အမူအရာႏွဳတ္အမူအရာခ်ိဳ သာျပီးအလြန္ေဖၚေရြသူမ်ားျဖစ္သည္။ျပံဳးျပံဳး၊
ျပံဳးျပံဳး ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအားတက္ သ
ေရာကြန္ျပဴတာမွေန၍ရွာေဖြေပးျခင္း၊
သြားရမည့္ေနရာကိုလမ္းညႊန္ေပးျခင္းတို႔ကိုစိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေပးၾကသည္။

၇။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားငွားရမ္းျခင္း၊
ျပန္လည္လက္ခံယူျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေသာ စားပြဲ ကို Circulation desk
ဟုေခၚသည္။ ေက်ာင္းသား၊အရပ္သားမ်ားကိုစာအုပ္စာတမ္းမ်ားရွာေဖြ
ေပးေသာစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားထိုင္ေနေသာစားပြဲကို Reference Desk ဟုေခၚသည္။
စာၾကည့္တိုက္ တိုင္းတြင္လူအမ်ားသံုးရန္ခြင့္ျပဳထားေသာကြန္ျပဴတာအခန္းမ်ားရွိသျဖင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသာမဟုတ္အရပ္သားမ်ားပါေက်ာင္းသားမဟုတ္ေသာ္လည္းကိုယ္စိတ္ဝင္းစားရာကိုေလ့လာႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၈။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္
စာၾကည့္တိုက္မ်ား ႏွင့္အသင္း
အဖြဲ႔မ်ားမွဖြင့္လွစ္ထားေသာစာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္းအမ်ားအျပားရွိသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စာၾကည့္
တိုက္မ်ားတြင္လည္းအသင္းဝင္ျပီးပါကစာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိ
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုငွားယူႏိုင္ ခြင့္ရွိ သည္။
အသင္းဝင္ေၾကးေပးစရာမလိုဘဲမွတ္ပံုတင္ျပျပီးအသင္းဝင္ႏိုင္သည္။
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအျပင္ ဗီဒီယိုေခြမ်ား၊ အသံသြင္း တိတ္ ေခြမ်ား
လည္းငွားသည္။ စာၾကည့္တိုက္တိုင္းတြင္တူညီသည့္ အခ်က္
တခုမွာစာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိမည္ သည့္စာအုပ္စင္သို႔မဆိုကိုယ္တိုင္သြားေရာက္
ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြခြင့္ ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေလ့လာသူကုိယ္တိုင္စာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုၾကည့္ရွဳခြင့္ရွိသျဖင့္မူလကိုယ္ရွာေဖြလိုေသာစာအုပ္အျပင္မိမိေလ့လာလိုေသာဘာသာရပ္မွမိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအလားတူစာအုပ္စာ
တမ္းမ်ားကိုတျပံဳတေခါင္းၾကီးေတြ႔ႏိုင္ျပီးပိုမိုေလ့လာဖတ္ရွဴခြင့္ရရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအခါမိမိေလ့လာလိုေသာဘာသာရပ္ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖတ္ရွဳေလ့လာနိုင္သျဖင့္ဗဟုသုတၾကြယ္ဝသူအဆင့္ျမင့္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္မွာပြင့္လင္းေကာင္းမြန္ေသာစာၾကည့္တိုက္စံနစ္ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တခုတြင္ပြင့္လင္းေကာင္းမြန္ေသာစာၾကည့္တိုက္အမ်ားအျပားရွိျခင္းသည္ပညာေရးတိုးတက္မွဳ၏အဓိကလိုအပ္ခ်က္ၾကီးပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်နုပ္၏အေတြ႔အၾကံဳ

၁၉၆၉-၁၉၇၃ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝကတေန႔တြင္ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္
ၾကီးသို႔သြား ေရာက္ျပီးစာၾကည့္တိုက္မွဴးထံတြင္ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္သတင္းစာမ်ားကိုဖတ္ ခ်င္သည့္ ေၾကာင္း ေတာင္းသည့္
အခါစာၾကည့္တိုက္ဝန္းထမ္းကအမည္ႏွင့္ေက်ာင္းသားကဒ္ကိုေတာင္း သည္၊
ထိုေနာက္ဘာေၾကာင့္ ၾကည့္ခ်င္သည္ကိုစာရြက္တြင္ေရးခိုင္းသည္။
ေနာက္အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု ေျပာလႊတ္လိုက္သည္၊
ေက်ာင္းျပီးသည့္အထိဘာအေၾကာင္းၾကားစာမွေရာက္မလာသလို စာၾကည့္ တိုက္
ဝန္ထမ္း၏တင္းမာေသာမ်က္ႏွာထားေၾကာင့္စာၾကည့္တိုက္သို႔ထပ္မေရာက္ေတာ့ေခ်။
ျမန္မာျပည္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားစာၾကည့္တိုက္တြင္းရွိစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳခြင့္လံုးဝမရွိေခ်၊
 ထိုအေၾကာင္းအခ်က္ကလည္းလူေနမွဳအဆင့္အတန္းႏွင့္ဆိုင္ေနမည္လားဟုေတြး စရာရွိ
သည္။စာၾကည့္တိုက္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ျပီးမိမိလိုအပ္ေသာစာအုပ္စာတမ္းမ်ားကိုအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ၾကည့္ခြင့္ေပးမည္ဆိုလွ်င္စာအုပ္ခိုးယူျခင္း၊စာရြက္မ်ားျဖဲယူျခင္းမ်ားကိုဘယ္လိုပံုစံႏွင့္တားဆီးၾကမလဲ။
ေပးအပ္ထားေသာအခြင့္အေရးေကာင္းကိုအလြဲသံုးစားမျပဳရန္ဘယ္လိုဥပေဒနည္းဥပေဒေတြနဲ႔
ကာကြယ္မလဲဆိုသည္ကိုစဥ္းစာၾကရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မဆလေခတ္အဆက္ဆက္၊
နဝတ/နအဖေခတ္အဆက္ဆက္စာရိတၱမ႑ိဳင္က်ိဳးေပါက္ပ်က္စီးေနခဲ့သည့္ျမန္မာ့လူမွဳေရးအေဆာက္
အအံုၾကီးကိုျပန္လည္တည့္မတ္ရန္မွာလြန္စြာမွပင္ခက္ခဲမည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။
သို႔ရာတြင္မမွိတ္မသံုၾကိဳးစားပါကတေန႔တြင္ကမၻာကေလးစားရေသာအက်င့္သိကၡာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ
ပညာတတ္လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

ဂ်ဴလိုင္ ၁၉ ရက္ ၊၂၀၁၂ ခုႏွစ္

--


★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★.★ 。* 。
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚
*Mr.Jugger*

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...