Saturday, July 14, 2012

ကားလ္ေပါ႔ပါးနွင္႔ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း


by မင္းခက္ရဲ (Min Khet Ye) on Saturday, July 14, 2012 at 7:58pm ·

            ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာဘာလဲ ။ ဘယ္လုိအရာမ်ဳိးေတြပါမွ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ႏုိင္မလဲရယ္လုိ႔ ကားလ္ေပါ႔ပါးေျပာတာမွာ သူ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚမွာ အဓိက အေျခခံထားတဲ႔ သိမႈေဗဒတစ္ခုရွိတယ္ ။ ေပါ႔ပါးက အၿမဲတယ္မွန္ကန္ေနတဲ႔ အမွန္တရား(Infallible Truth) မရွိဘူးဆုိတဲ႔ အုတ္ျမစ္အေျခခံကေနတစ္ဆင္႔ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အ စည္းတစ္ခုမွာ ရွိရမယ္႔ အရာေတြကုိတည္ေဆာက္တာ။ အၿမဲတမ္းမွန္ကန္တဲ႔ အမွန္တရားဆုိတာ မရွိေတာ႔တဲ႔ အခုိက္မွာ တစ္သီးပုဂၢလလူသားဟာ အဲဒီသိမႈအေျခခံနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ အခန္းဂ႑ဟာ ဘယ္လုိရွိသင္႔တယ္ ၊ ဘယ္လုိ ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ကုိင္သင္႔တယ္၊ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အဆုံးသတ္ရည္မွန္းခ်က္ကဘာလဲဆုိတာေတြကုိ ကုိင္တြယ္သင္႔တယ္လုိ႔ ယူတယ္ ။  
                        ယေန႔ေခတ္မွာသိပၸံပညာဟာ ႀကီးမားတဲ႔ အမွန္တရားႀကီးေတြ ၊ သက္ေသျပခ်က္အႀကီးႀကီးေတြေနာက္ကုိ မလိုက္ေတာ႔သလုိဘဲ ႏုိင္ငံေရးဟာ အမွန္တရားႀကီးေတြကုိ ရွာေဖြတဲ႔ အလုပ္မဟုတ္ေတာ႔ဘူး ။ အၿမဲတမ္းမွန္ကန္ေနတဲ႔ အမွန္တရားမရွိေတာ႔တဲ႔ ေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အလုပ္ဟာလည္း ဘယ္လုိမွ အမွန္တရားရွာေဖြေရး မဟုတ္ေတာ႔ဘူး ။ အမွန္တရားရွာေဖြျပတာထက္ ႏုိင္ငံေရးအလုပ္ဆုိတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို နာက်င္ေစတဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးတာသာျဖစ္တယ္ ။ တနည္းအားျဖင္႔ နုိင္ငံေရးအလုပ္ဟာ အမွန္တရားရွာေဖြတာထက္  လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အင္စတီးက်ဴးရွင္ေတြထဲက အမွားေတြကုိ တျဖည္းျဖည္းေျဖရွင္းေပးတာသာျဖစ္တယ္ ။ ေပါ႔ပါးက သူ႔ရဲ႕ ဒီေတြးေခၚပုံကုိ အဖ်က္သေဘာအရာေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးတဲ႔ လူအမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရး၀ါဒ( negative utilitarianism) လုိ႔ တံဆိပ္ကပ္တယ္ ။   ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လူမႈေရး သိပၸံတုိ႔လုပ္ရမယ္႔ အလုပ္က အေယဘုယ်သေဘာ ေဆာင္တဲ႔ သာယာမႈ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးေတြအတြက္ တြန္းအားေပး ရမွာမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ႔ဘူး ။ အႏၱာရယ္ေတြ ၊ ဒုကၡေတြကုိ ေလ်ာ႔ခ်ေပးတာ၊ အႏၱာရယ္၊ဒုကၡျဖစ္နုိင္မယ္႔ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ရွာေဖြၿပီး ကုိင္တြယ္တာမ်ဳိးပဲ ။ ႏုိင္ငံေရး ၊ လူမႈေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ၊ လူထုေပၚလစီေတြကုိလည္း အႏၱာရယ္ဒုကၡေတြေလ်ာ႔ပါးဖုိ႔အတြက္ တည္ေဆာက္ထားတာ မ်ဳိးျဖစ္ရမယ္ ။                                                            ေပါ႔ပါးက သူ႔ရဲ႕ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တည္ေဆာက္ထားမယ႔္ လူမႈေရး နုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ ဟာ  တစ္သီးပုဂၢလအုပ္စုိးသူေတြ ၊ အီလစ္ေတြအတြက္ စိတ္ကူးစံေကာင္းမႈအရည္အေသြးေတြ ေပးအပ္မယ္႔ အင္စတီက်ဴး ရွင္းေတြမျဖစ္ရဘူး ။ အဲဒီအုပ္စုိးသူက ျပည္သူေတြ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းလုပ္ျခင္းကေန အကာအကြယ္ေပးအပ္မယ္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ဳိးသာျဖစ္ရမယ္။ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲက ဥပေဒဆုိင္ရာနယ္ပယ္ကလည္း အုပ္စုိးသူေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားတဲ႔နယ္ပယ္ မျဖစ္ရဘူး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒုကၡကုိ အကာအကြယ္ေပးတဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း (Protective institution)ေတြသာျဖစ္ရမယ္။ တစ္သီးပုဂၢလူသားရဲ႕  လူမႈေရးနဲ႔စီးပြားေရးဘ၀ထဲကုိ ႏိုင္ငံေတာ္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာမ်ဳိးက တစ္ခါတစ္ရံလုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္လိမ္႔မယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ၀င္ေရာက္စြက္တဲ႔ အခါ ျပည္သူလူထုကို အကာကြယ္ဖုိ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကေန ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွသာလ်င္ တရားသျဖင္႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းလုိ႔ယူဆႏုိင္တယ္ ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵသက္သက္ကေနထြက္ေပၚလာတဲ႔  ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ဳိးကုိ တရားသျဖင္႔၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းလုိ႔ မေခၚႏုိင္ဘူး ။
                                                                ကားလ္ေပါ႔ပါးရဲ႕ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အင္စတီးက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ ပုံစံဟာအေရးပါတယ္ ။ အဖ်က္သေဘာအ ရာေတြကုိ အဓိကေျဖရွင္းေပးရမယ္ဆုိတဲ႔ အမ်ားဆုံးအက်ဳိးျဖစ္ေရးအျမင္ကုိ အေျခခံၿပီး အင္စတီးက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ အလုပ္တာ၀န္ပုံစံကုိ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ အျမင္က လူေရးအင္ဂ်ီယာတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ တစ္ရစ္ခ်င္းတည္ေဆာက္မႈမ်ဳိးပဲ ။ ဒါေၾကာင္႔ ကားလ္ေပါ႔ပါးက ရုတ္ျခည္း အစြန္းေရာက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ပယ္ခ်ထားတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိင္းဟာ အစြန္းမေရာက္ရဘူး ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိင္းဟာ ကုိယ္႔ရဲ႕ အတိတ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ႔ၿပီးၿပီလဲ ၊ ဘာေတြ မျဖစ္ခဲ႔ေသးဘူးလဲ ၊ ယခုပစၥဳပၸာန္အေျခအေနထဲေရာက္လာေအာင္ဘာေတြက လုပ္လုိက္သလဲဆုိတာကုိ တန္ဖုိးထားနားလည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီးလုပ္ရမယ္ ။  ကာေပါ႔ပါးရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာက လူေတြရဲ႕ ဒုကၡအၾကပ္အတည္းေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးမယ္႔ ၊ ကာကြယ္ေပးမယ္႔ အင္စတီးက်ဴးရွင္းေတြ (Protective Institution)ပဲ ။ ဒီလုိအလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက  ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အာဏာအေပၚ ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးရမယ္၊  ရုတ္ျခည္း ယတိျပတ္ေျပာင္းလဲမႈ(radical change)ေတြ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရမယ္ ။ တစ္သီးပုဂၢလလူသားရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ ဒုိင္ယာေလ႔ခ္အတြင္းမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းလာေစမယ္႔ ပတ္၀န္က်င္မ်ဳိးေပၚေပါက္လာေအာင္ အေထာက္အပ႔ံေပးရမယ္ ။                                                                                       ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိေဖာ္ေဆာင္မယ္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက တစ္သီးပုဂၢလလြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္တာနဲ႔ ယတိျပတ္ အစြန္းေရာက္ေျပာင္းလဲမႈ ၀ါ တာ၀န္ယူမႈကင္းမဲတဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြကေန လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ကာကြယ္တာ ေၾကာင္႔ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဥပေဒေဘာင္ကုိ သိနားလည္လာလိမ္႔မယ္လုိ႔ ကားေပါ႔ပါးက ယုံၾကည္တယ္ ။ တစ္ဖက္ကေန လွည္႔ေျပာၾကည္႔ရရင္ ဥပေဒေဘာင္ နယ္နမိတ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္းနားလည္လာျခင္းဟာလည္း ပြင္႔လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်င္းအရာတစ္ရပ္ပဲလုိ႔ ဆုိရမယ္။                                                                              ေပါ႔ပါးက စနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ျပည္သူေတြနားလည္ေနေအာင္ ဒီဇုိင္းဆင္ထားမွသာလ်င္ အဲဒီလုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကုိ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းလုိ႔ ခံစားမိပုံရတယ္ ။  ကုိယ္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက ႏုိင္ငံေရး ၊ လူမႈေရးနဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေတြ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ ျပည္သူေတြနားလည္ထားမွသာလ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ႀကဳိတင္မွန္းဆလုိ႔ရတဲ႔ အရာမ်ဳိးေတြ ရလာမွာျဖစ္တယ္ ။ ကုိယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အုပ္စုိးသူေတြရဲ႕ ဆႏၵကုိသာ ထင္ဟပ္အလုပ္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ စနစ္ႀကီး ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္ေနသလဲ ဆုိတာကုိ ျပည္သူေတြ ခန္႔မွန္းလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး ၊ နားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး ။  အုပ္စုိးသူရဲ႕ ပုဂၢလိကဆန္တဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြမ်ားေနတဲ႔ အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးဘ၀ဟာလည္ မတည္ၿငိမ္ဘဲ ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းလုိ႔ မရတဲ႔ အျဖစ္ေတြသာလုံးေထြးေနရမယ္ ။ ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈေရးဘ၀ဟာ ေၾကာင္းက်ဳိးဆင္ျခင္မႈ ကင္းမဲ႔ေနတဲ႔ အေျခအေနျဖစ္လာၿပီး လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ႔ေနမွာ ျဖစ္တယ္ ။                                                                              ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္႔  ေပၚလစီေတြကုိ ေတာ႔ ကားလ္ေပါ႔ပါးက ဒုကၡေတြကုိေျဖရွင္းၿပီး လူအမ်ဳိးအက်ဳိးေက်းဇူးအျဖစ္ဆုံး၀ါဒ ၀ါ negative utilitarianism ကေနသာ ကုိင္တြယ္တာခ်ည္းပါပဲ ။ ေရရွည္မွာ ေကာင္က်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ္လုိ႔ အေျခခံထားတဲ႔ ေပၚလစီမ်ဳိးကုိ ပယ္ခ်တယ္ ။ ဒီအစား လက္ေတြ႔မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ လူမႈေရးျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းမယ္႔ေပၚလစီကုိသာ လုပ္ရမယ္လုိ႔ယူတယ္ ။ ျပည္သူေတြခံစားေနရတဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဒုကၡေတြဟာ လူမႈေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔သာ ကုစားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ ။ ထပ္ၿခဳံၿပီးဆုိရရင္ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေပၚလစီေတြဆုိတာ ေရရွည္မွာမွ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ခံစားရမယ္လုိ႔ ျပထားတဲ႔ ေပၚလစီမ်ဳိးမျဖစ္ရမယ္ ။ လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရတဲ႔ ဒုကၡေတြျဖစ္တဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈ ၊ အလုပ္လက္ မဲ႔ ျဖစ္မႈ ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာမလုံၿခဳံမႈျဖစ္ေစမယ္႔ ပုံသဏၭာန္ေတြ၊ နာမက်န္းျဖစ္မႈ ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ၊ ပညာေရး အခြင္႔အလမ္း ခ်ဳိ႕တဲ႔မႈ ၊ လူတန္းစားကြာဟာမႈ၊ စစ္မက္ စတဲ႔ လူမႈေရးျပႆနာေတြကုိ ကုိင္တြယ္မယ္႔ ေပၚလစီသာျဖစ္ရမယ္ ။  ဒီျပႆနာကုိ ေ၀ဖန္ စစ္ေၾကာၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔က ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းက အင္စတီးက်ဴးရွင္းရဲ႕တာ၀န္ပဲ ။    
                                                                                                                
 ေပါ႔ပါးအတြက္ နုိင္ငံေရးဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္အတြင္းက စိတ္ကူစံအရာေတြ မဟုတ္ဘူး ။ လက္ေတြ႕မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအမွန္တကယ္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ႔ လူမႈေရး ၊ ႏုိင္ငံေရး ၊နဲ႔ စီးပြားေရးျပႆာနာေတြကုိ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔သာျဖစ္တယ္။  ဒီျပႆနာေတြထဲက နုိင္ငံေရးအရဦးစားေပးလုပ္ရမယ္႔ အရာဟာ ဘာလဲလုိ႔သိဖုိ႔ကလည္း လူထုတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြေပၚကုိသာ အေျခခံၿပီးလုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္ ။ ေပါ႔ပါးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးမွာ လူမႈေရးျပႆာနေတြကုိ ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔တြဲကပ္ပါေနတဲ႔အရာက တစ္သီးပုဂၢလလူသားရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကေန အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ပဲ ။ လူမႈေရးျပႆာနေတြကုိ လူထုေဆြးေႏြမႈ အတြင္းက ဦးစားေပး ေ၇ြးတဲ႔အခါ လူအမ်ားစုအာဏာရွင္စနစ္ကေန အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ တစ္သီးပုဂၢလလြတ္လပ္မႈဟာ လုိအပ္တယ္။ တစ္သီးပုဂၢလလြတ္လပ္မႈရွိမွသာလ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းေမးခြန္းမထုတ္ဘဲထားတဲ႔ အမွန္ တရားေတြရဲ႕ အထက္ေအာက္ဖိစည္းမႈကေန လြတ္လပ္လာမွာျဖစ္တယ္ ။ ၿပီးရင္ တစ္သီးပုဂၢလလူသားေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ႔ အရည္အေသြးေတြ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာေအာင္လည္းလုပ္ရမယ္ ။ တစ္သီးပုဂၢလ လူသားဟာ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအင္စတီးက်ဴးရွင္းေတြရဲ႕ မွန္ကန္တဲ႔ အဆုံးသတ္အေပၚ ကုိယ္ပုိင္အျမင္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ ႏုိင္ရမယ္ ။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အျမင္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရမယ္ ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရမယ္ ။ ေပါ႔ပါးရဲ႕ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဒါမွမဟုတ္ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရမယ္႔ ႏုိင္ငံေရး ဆုိတာ တစ္သီးပုဂၢလ လြတ္လပ္မႈ ၊ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူမႈေရးျပႆနာရပ္ေတြကုိ ခြဲဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး သုံးသပ္နုိင္ေရးပဲ ။                                 အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔တဲ႔ ကားလ္ေပါ႔ပါးရဲ႕ ပြင္းလင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ အျမင္ကုိ ျပန္အက်ဥ္းခ်ဳံ႕ၾကည္႔ ရင္ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းေတြ႔ရမယ္။ တစ္ခုက ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လုပ္ရမယ္႔ အပုိင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက ပြင္႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕သေဘာရယ္ ျမင္ၾကည္႔နုိင္တယ္ ။ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လုပ္ရမယ္႔ အပုိင္းမွာ-
 • လက္ေတြ႕က်တဲ႔ လူမႈေရးျပႆနာေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ္ ။
 •  လူမႈေရး ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးဒုကၡကုိ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေပးတဲ႔ အေျခခံနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြျဖစ္ရမယ္။
 • အုပ္စုိးသူေတြက ျပည္သူေတြကုိ ပ်က္စီးပ်က္စီးရာ လုပ္မယ္႔အေျခအေနကေနကာကြယ္ေပးရမယ္ ၊ အုပ္စုိးသူ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပါ၀ါကုိ အျမဲေစာင္႔ၾကည္႔ေနရမယ္
 • ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ရုတ္ျခည္း အစြန္းေရာက္ေျပာင္းလဲမႈေတြမျဖစ္ေအာင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက ထိန္းထားေပးရမယ္။
 • ဥပေဒဆုိင္ရာေဘာင္ေတြဟာ အုပ္စုိးသူေတြရဲ႕ဆႏၵကုိ ထင္ဟပ္မႈထက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးဒုကၡကုိ အကာကြယ္ေပးတဲ႔ ဥပေဒမ်ဳိးေတြျဖစ္ရမယ္ ။
 •  တစ္သီးပုဂၢလူသားရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကုိ ျမွင္႔တင္ေပးရမယ္ ။ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္နဲ႔ လူမႈေရးျပႆာနေတြအေပၚ လူထုတစ္ရပ္လုံးေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမွာပါ၀င္လာႏုိင္တဲ႔ အရည္အေသြးရွိေအာင္ ျမွင္႔တင္ေပးရမယ္ ။
 • လူမႈေရးျပႆနာေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ္႔ ေပၚလစီးေတြကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ္။
ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာကေတာ႔-
 • လူမႈေရးဒုကၡေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမယ္႔  အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြရွိရမယ္။
 •  တစ္သီးပုဂၢလ လြတ္လပ္မႈရွိရမယ္ ။
 •  ဒီမုိကရက္တစ္ဒုိင္ယာေလာ႔ခ္အတြင္းမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းလာမယ္႔ ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးရွိရမယ္။
 • ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဥပေဒေဘာင္နဲ႔စနစ္ႀကီးအလုပ္လုပ္ပုံ နားလည္ရမယ္ ။
 • လူမႈေရး ဒုကၡနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး လူထုတစ္ရပ္လုံး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္းမႈမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနၾကရမယ္ ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အျမင္ေတြကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္မယ္။ ေဖာ္ျပတဲ႔ အခါမွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ရမယ္ ။မင္းခက္ရဲ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...