Saturday, July 21, 2012

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြထိန္းသိမ္းၿခင္းနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရး


by ကိုကို လူဆိုး on Saturday, July 21, 2012 at 4:22am

 နိဒါန္း
            ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသည္ယခင္ကကဲ့သုိ႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္တစ္ဖ႕ြဲမွအုပ္ခ်ဴပ္စီမံသည့္စနစ္မ်ိဴးမဟုတ္သည့္အတြက္ယခင္ေခတ္ကက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ား၊မူ၀ါဒမ်ား၊လုပ္ထုုုုန္းလုပ္နည္းမ်ားကို အဆင့္တိုးၿမွင့္ၿခင္း (Upgrade) ၊ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း (Reform) မ်ားကို မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ရပါေတာ့မည္။
ထို႕ေၾကာင့္မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြက္အေရးတၾကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမွဳကိစၥမ်ားထဲမွတခ်ိဴ႕တ၀က္ကိုု ကိုယ္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္မ်ားၿဖင့္၄င္း၊ မိမိေလ့လာထားသည့္အရာမ်ားထဲမွ၄င္း တက္အားသ၍ေရးသား တင္ၿပ လိုက္ရပါသည္။ဤစာကိုလႊတ္ေတာ္သို႕တိုက္ရိုက္႕ေပးပို႕ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနပါေသာေၾကာင့္္ အခုလိုလူမွဳကြန္ရက္ (facebook) ေပၚမွၿဖန္႕ေ၀လိုက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ လူမွဳကြန္ရက္ (facebook) မွ တဆင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသည္တို႕ထံသိုေရာက္ရွိပါေစေၾကာင္းဆုေတာင္းလိုက္ရပါသည္။

ေရွ႕ဦးစြာေတာင္းပန္ုလိုသည္မွာကၽြန္ေတာ္သည္သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ေရးသားထားေသာစာသားမ်ားထဲတြင္လူၾကီး
လူေကာင္းမ်ားအေနၿဖင့္နားမ၀င္ႏိုင္စရာအေရးအသားမ်ားပါ၀င္ေနပါကသည္းခံနားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးေစခ်င္ပါသည္။
ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အားၿဖင့္ဆိုရေသာဤစာသည္ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ တင္သြင္းရမည္အဆိုတစ္ခုၿဖစ္မည္ဟု သိထားပါသည္။

၀န္ၾကီးဌာမ်ားအလိုက္ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာစနစ္ၿဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲနည္း။
=====================================
        ယခင္ကအစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအလိုက္လုပ္ကိုင္ေနမွဳမ်ားကိုၿပည္သူလူထုကမသိရပါ။မသိရလို႕လဲအဂတိလိုက္စားေနေသာ၀န္ၾကီးမ်ား၊
အရာရွိမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားယခုခ်ိန္ထိရွိ္ေနဆဲၿဖစ္သည္။၄င္းအက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားကိုအၿပစ္မယူလိုေတာ့ပါ ""လူဆိုတာအမွားနဲ႕မွမကင္းတာ""
လူေတြကိုအၿပစ္မယူေတာ့ေပမဲ့ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္အက်ိဳးရုတ္ေစမယ့္ကိစၥမ်ားကိုေတာ့ဒီအတိုင္းဆက္မထားသင့္ေတာ့ပါ။
ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမွဳတ္္ႏွံမွဳကုမၼဏီၾကီးမ်ားလည္းေနာက္ပိုင္းတြင္အရွိန္အဟန္ၿပင္းစြာ၀င္လာမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအားစနစ္တက်သံုးစြဲသြားႏိုင္ရန္လဲအထူးလိုအပ္လာေပသည္။ဒီအတိုင္းဆက္သြားပါကႏိုင္ငံေတာ္တြင္ၿပည္ပေကၽြးမည္မ်ားတစ္စထက္တစ္တိုးလာၿပီးၾကာလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သာမန္ၿပည္သူေတြသည္ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ကိုမြဲေတေပေတာ့မည္။
ထို႕ေၾကာင့္ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာစီမံခန္႕ခြဲမွဳစနစ္ကိုကၽြန္ေတာ္ဥာဏ္မွီသေလာက္ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ၿပလိုက္ရပါသည္ -

(၁) ဌာနအလိုက္ ပစၥည္း၀ယ္ယူၿခင္း
(၂) ဌာနအလိုက္ ပစၥည္းေရာင္းခ်ၿခင္း
(၃) ဌာနအလိုက္ အရပ္ဘက္သို႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေပးၿခင္း
(၄) ဌာနအလိုက္ အရပ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအား တာ၀န္လႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္း
(၅) ဌာနအလိုက္ ၿပင္ပ၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူၿခင္း

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာထိသိေအာင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစားမ်ားမွ တဆင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ(Open Tender)စနစ္ၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားၿခင္းၿဖင့္ အဂတိလိုက္စားမွဳကို မ်ားစြာတိုက္ထုတ္ၿပီးသားၿဖစ္သလိုႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြကိုလဲ မကုန္သင့္တာမကုန္ေအာင္ၿပဳလုပ္ရာေရာက္ေပလိမ့္မည္။
OpenTender စနစ္ၿဖင့္သြားတိုင္း မွန္ေနၿပီလားလို႕ေတာ့မဟုတ္ပါ တင္ဒါၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း (Project)အလို္က္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္မည့္ အရာရွိမ်ားၿဖင့္ တင္ဒါေခၚယူေရးေကာ္မတီကိုဖြဲစည္းထားရပါမည္။အထူးသတိေပးလိုသည္မွာ အိတ္ပိတ္(ခ်ိတ္ပိတ္)တင္ဒါမဟုတ္ပါအိတ္ဖြင့္တင္ဒါ(သို႕)ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ၿဖစ္ပါသည္။
OpenTenderစနစ္ၿဖင့္အမ်ားေရွ႕တြင္တရား၀န္ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္တာ၀န္ရွိသူ(၀န္ၾကီးဌာန)ႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္(အရပ္သား)တို႕အၾကား ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုရရွိမွာၿဖစ္သလို အမ်ားၿပည္သူေလ့လာရန္ လဲ လြယ္ကူမွာၿဖစ္ပါသည္။
ယခုလဲထိုစနစ္ၿဖင့္သြားေနေသာ၀န္ၾကီးဌာနတခ်ိဴ႕ကိုေတြ႕ရပါသည္။ကိုယ္ေတြ႕ေလးတစ္ခုေၿပာၿပပါမည္။

အိ္တ္ပိတ္တင္ဒါႏွင့္ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြဆံုၿခင္း
-----------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္သည္လြန္ခဲ႕ေသာ(၃)ႏွစ္ခန္႕က ပထမဆံုးၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ကုမၼဏီမ်ားထံမွပစၥည္းမ်ားကိုတင္ဒါစနစ္ၿဖင့္၀ယ္
ယူဘူးပါသည္။ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အိတ္ပိတ္(ခ်ိတ္ပိတ္)တင္ဒါၿပဳလုပ္၍မိမိ၀ယ္လိုေသာပစၥည္းမ်ားကို အရင္ဆံုးၾကည့္ရွဳကာတြက္ခ်က္၍ အမ်ားဆံုးေပးႏိုင္ေသာေစ်းကို သက္ဆိုင္ရာကေပးသည့္ေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ၿဖည့္ကာစာအိတ္ကိုပိတ္၍တင္ဒါပုံုးထဲသို႕ထည့္ခဲ့ရပါသည္။
ကုမၼဏီမွေနာက္(၂)ရက္ေနရင္ခင္ဗ်ားတင္ဒါေအာင္လွ်င္ဆက္သြယ္လိုက္မယ္ဆိုၿပီးၿပန္လႊတ္လိုက္ပါသည္။
စလုပ္ကာစအေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္လားေတာ့မသိပါစိတ္ထဲမွာမေက်မနပ္ၿဖစ္မိတာက””ဒီစာကိုသူတို႕ရံုးမွာထားခဲ့တဲ့အတြက္အခ်ိန္မေရြး ထုတ္ၾကည့္ၿပီး ၀န္ထမ္းနဲ႕လူလည္စီးပြားေရးသမားနဲ႕ေပါင္းရုိက္ရင္ေတာ့ ငါေတာ့ရွံဴးေတာ့မွာပဲ””ဆိုၿပီးေတြးခဲ့ဘူးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္သံသယ၀င္သြားတာပါ(၂)ရက္ေၿမာက္တဲ့ေန႕မွာပဲဖုန္းလာပါတယ္ကၽြန္ေတာ္ေလလံေအာင္ပါတယ္ဆိုတဲ့သတင္းပါ။
ဒီမွာကၽြန္ေတာ္ေပးခ်င္တဲ့Messageက၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအေနၿဖင့္ ဘယ္အရာကိုပဲလုပ္လုပ္အမ်ားနဲ႕လုပ္ရၿပီဆိုလွ်င္ ပြင့္လင္းၿမင္သာေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ဒီေလလံမွာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ကေအာင္ခဲ့လို႕ကၽြန္ေတာ္သံသယေတြပါလို
႔ေၿပာႏိုင္ေသာ္လည္းမေအာင္တဲ့သူေတြက ပြဲသာၿပီးသြားတယ္စိတ္ထဲမွာ“”အမွန္ေရာဟုတ္ရဲ႕လားတကယ္ပဲငါေပးတဲ့ေစ်းနဲသြားတာလား””
ဆိုတဲ့သံသယေတြ၊အေတြးေတြၿဖစ္ေနမွာေတာ့အနည္းနဲ႕အမ်ားပါ။
ထို႕ေၾကာင့္အိတ္ပိတ္တင္ဒါရဲ႕အားနည္းခ်က္ကိုတင္ၿပလိုက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါႏွင့္ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုၿခင္း
--------------------------------------
အိ္တ္ဖြင့္တင္ဒါကိုေတာ့ေနၿပည္ေတာ္ရွိ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုမွာစၾကံဳဘူးတာပါ။ဒီတခါေတာ့အရင္းကပိုၾကီးေနပါတယ္။ရန္ကုန္မွာလိုတင္ဒါ
Formေၾကးတင္မကဘူးလမ္းစားရိတ္၊စားစရိတ္္္္္္္္္္္္္္္၊ေနစရိတ္အားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္သိန္းဂဏန္းကရွံဳးေနၿပီဆိုေတာ့ပူေလာင္ေနရပါၿပီ။
ပူေလာင္ေနရေတာ့ ဒီေလလံေအာင္မွၿဖစ္မယ္မေအာင္ရင္ေတာ့ဒုကၡပဲဆိုၿပီးစိုးရိမ္စိတ္ေတြ၀င္လာပါတယ္။ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါၿဖစ္တဲ့ အတြက္မ်က္စိေရွ႕တြင္ပဲ ခ်က္ၿခင္းသိရတာေတာ့ဟုတ္ပါၿပီကုိနဲ႕အၿပိဳင္ ေလလံစြဲမယ့္သူေတြကနာမည္ၾကီးကုမၼဏီေတြ“”ဒီက၀န္ၾကီး
အဆင့္ေလာက္နဲ႕ကုမၼဏီပိုင္ရွင္နဲ႕သာသိၿပီးအကြက္အစမ္းေတြနဲ႕ေရႊ႕လိုက္ရင္ေတာ့ဒုကၡပဲ””လို႕ေတြးေနမိပါတယ္။သို႕ေသာ္တင္ဒါဘုတ္အဖြဲ႕
ရဲ႕ဆံုးၿဖတ္ေပးမည့္သူက၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါတယ္။သူကဘာအကြက္မွမေရႊ႕ပါဘူးပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႕အမွန္
အတိုင္းလုပ္ေပးသြားလို႕ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သို႕ေသာ္အမ်ားနဲ႕ၿပိဳင္ၿပီးေစ်းပိုေပးရလို႕ အၿမတ္ေတာ့မက်န္ေပမယ့္မရွံဳးတာပဲေတာ္ပါေသးသည္။
ယခုခ်ိန္ထိပင္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကို သတိရေက်နပ္ေလးစားမိပါသည္။ကၽြန္ေတာ္ဒီဥပမာေလးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးMessageတစ္ခုေပးလိုသည္မွာအိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ၿခင္း
သည္တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္မယံုၾကည္ႏို္င္စရာသံသယေတြလဲမရွိေတာ့သလိုကၽြန္ေတာ္တို႕လိုစီးပြားေရးသမားေတြအတြက္အၿမတ္နဲသြား
ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာေငြမွာတိုးပြါးလာသည့္
အတြက္အၾကံၿပဳတင္ၿပလိုက္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ေနာက္တစ္ခုက ဘယ္လုပ္ငန္းကိုပဲလုပ္လုပ္ လူသိရွင္
ၾကားၿဖစ္သည့္ အိတ္ဖြင့္စနစ္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ အရင္ကကဲ့သို႕ၾကိိတ္ၿပီးလုပ္တာထက္စာလွ်င္ အဂတိလိုက္စားသည့္ ၿပႆနာတခ်ိဴ႕တ၀က္ကို ဖယ္ရွားၿပီးသားၿဖစ္ေပလိ့္မ္မည္။

၀န္ၾကီးဌာနအလုပ္ကို အရပ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႕ တာ၀န္ေပးၿခင္း။
------------------------------------------------------------------
လုပ္ငန္းေတြလႊဲေပးလွ်င္ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ၿဖင့္ေစ်းအနည္းဆံုးနဲ႕၀န္ေဆာင္မွုအေကာင္းဆံုးလုပ္ေပး
ႏိုင္မည့္ အရပ္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေပးသင့္သည္။ဒီအလုပ္ရဖို႕ လူၾကီးကိုေငြဘယ္ေလာက္ေပးရ
တယ္ဆိုတဲ့စကားသံမ်ားၾကားမိရင္ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘ႑ာေငြေတြသြားၿမင္မိပါတယ္။အရပ္ဘက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုမၼဏီမ်ားသို႕တာ၀န္ေပးၿခင္း၊တာ၀န္လႊဲေၿပာင္းၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္လွ်င္အထက္ပါအိတ္ဖြင့္တင္ဒါနည္းစနစ္မ်ားၿဖင့္ ပြင့္လင္းၿမင္သာေသာနည္းၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ပါကႏိုင္ငံေတာ္၏
ဘ႑ာေငြထဲမ ွမကုန္သင့္တာမ်ားမကုန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီးၿဖစ္လိမ့္မည္။လုပ္ပိုင္ခြင့္ွရရွိိသူႏွင့္စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းရွင္တို႕အၾကားလာဘ္လာဘေပး၍လုပ္ငန္းလႊဲေၿပာင္းေပးၿခင္းတို႕သည္ထိုလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူ(လာဘ္စားသူ)မွာသာေငြ၀င္လာ၍ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြထဲမွ၄င္းရရွိသည့္ ေငြထက္မ်ားစြာၿပန္ပါသြားသည္ကို အထူသတိၿပဳရပါလိမ့္မည္။အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ေဆာင္သြားပါကအစိုးရႏွင့္ၿပည္သူတို႕ၾကားမွာသံသယမပါတဲ့ယံုၾကည့္မွုကို
ရရွိႏိုင္မွာၿဖစ္ပါသည္။ထိုမွလဲ ငါတိုအစိုးရကိုမထိနဲ႕ဆိုတဲ့ လူေတြရဲ႕မွန္ကန္ေသာ ေမတၱာတရားကို ရရွိမည္သာၿဖစ္သည္။


၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွဳေကာ္မတီမွ သတင္းစာထဲမွတရား၀န္ေခၚယူၿခင္း
------------------------------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာအၿမဲတေစၾကားသိေနရာတာကေတာ့””ဒီရာထူး၊ဒီေနရာကုိလိုခ်င္ရင္ေငြဘယ္ေလာက္ေပးရပါတယ္””ဆိုတဲ့စကားပါပဲ။
အရပ္သားထဲမွ မိမိတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကိုလြတ္ေနေသာ
ေနရာကိုစြဲထည့္ၿခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊တာ၀န္ရွိလူၾကီးကိုလာဘ္လာဘေပး၍ေနရာလြတ္တြင္ အလြယ္တကူ၀္ယူသြားၿခင္းေသာ္လည္းေကာင္းမလုပ္သင့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ေဆးပင္စင္ရိုးရိုးပင္စင္ယူေသာ သူမ်ားသည္၀န္ၾကီးဌာနမ်ားေအာက္ေရာက္လွ်င္ ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္၀င္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ ဌာနအလိုက္
ရာထူးတိုးရမည္သူမ်ားမွာ၄င္းတို႕၀င္လာေသာေၾကာင့္လက္ရွိေနရာမွာပင္ရပ္တန္႕ေနသည့္သတင္းမ်ားပဲၿဖစ္ပါသည္။ဒီလုိလုပ္လိုက္တာဟာလံုး၀(လံုး၀)မေကာင္းဘူးလို႕ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ယူစပါတယ္။လူတစ္ေယာက္ဟာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအားယူၿပီး ဘ၀ဆိုေသာလမ္းခရီးကို ေက်ာ္ၿဖတ္ေနရတာပါ။အခုလိုတၿခားဌာနတစ္ခုက လူကအလြယ္တကူပဲ သူ
ရည္မွန္ထားတဲ့ေနရာ(ရာထူး)ကို၀င္ယူသြားၿခင္းေၾကာင့္””အရွိန္နဲ႕ေၿပးလာတဲ့အေၿပးသမားတစ္ေယာက္ကိုေရွ႕ကေန၀ါးလံုးနဲ႕ၿဖတ္ရိုက္လိုက္သလိုပါပ””ဲ။ထို႕ေၾကာင့္အရာရွိမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို မိမိတို႕ဌာန၏ၿပင္ပမွေခၚမည္ဆိုပါက သတင္းစာထဲတြင္တရား၀င္ေခၚယူ၍ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းကာမွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ေပးၿခင္းၿဖင့္အရည္းအခ်င္းၿပည့္၀ေသာ၀န္ထမ္းေကာင္း
မ်ားရရွိမည္ၿဖစ္ပါသည္။၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကလည္းအဂတိလို္က္စားမွဳလံုး၀(လံုး၀)မရွိပဲမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ တိုင္းၿပည္အက်ိဴးကို သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။

နိဂံုး
            အထက္ပါေဖာ္ၿပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ၿပည္စံုမွဳ႔လံုး၀
မရွိေသးေသာေၾကာင့္ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ရန္လိုအပ္မည္ဟုထင္ပါသည္။္အက်ဥ္းခ်ဴံးေၿပာရလွ်င္၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအလိုက္လုပ္ငန္း
တစ္ခုလုပ္ရန္ေပၚလာပါကတက္ႏိုင္သ၍ အမ်ားၿပည္သူတို႕သံသယမ၀င္ႏိုင္ရန္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊အဂတိလိုက္စားမွဳပေပ်ာက္ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္းအိတ္ဖြင္တင္ဒါစနစ္ၿဖင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာႏွင့္ပူးေပါင္းကာေဆာင္သြားရန္ၿဖစ္ပါသည္။ၿပန္ၾကားေရးဌာနအေနၿဖင့္လဲေၿပာင္းလဲေနေသာေခတ္ၾကီး
အလိုက္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကိုဒီအတိုင္းမထားပဲၿပဳၿပင္သင့္တာၿပင္၊ၾကပ္မတ္သင့္တာၾကက္မတ္၊ထက္တိုးသင့္တာထက္တိုးဖို႕ေၿပာဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ဤစာကိုအစအဆံုးဖတ္ၿပီးသူသည္သာမာန္အရပ္သားမ်ားၿဖစ္ပါကဆက္လက္မွ်ေ၀၍တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားဖတ္မိႏိုင္ရန္အတြက္လူမွဳ႔ကြန္ရက္ (facebook) ေပၚတြင္ၿဖန္႕ထားၿခင္းၿဖင့္ကူညီေပး
ေစလိုပါသည္။လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားဖတ္မိပါက(သို႕)လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားဖတ္မိပါက ကၽြန္ေတာ္ေရးသားထားေသာစုတ္ၿပတ္သက္ေနသည့္ဤစာသားအားလံုးကိုမယူလွ်င္ေတာင္မွႏိုင္ငံ
ေတာ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးၿဖစ္လာမည္ဟု ယူစသည့္အခ်က္မ်ားကိုသာ လႊတ္ေတာ္တြင္အဆိုတင္
သြင္းေပးသြားပါရန္ မတန္မရာေတာင္းဆိုလိုက္ရပါသည္။ၿပည္သူလူထုအက်ိဴးကို ေရွ႕တန္းတင္ႏိုင္
ေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းလာပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ကိုကို လူဆိုးမွဆုေတာင္းလွ်က္ -

ပံု - ကိုကုိ လူဆိုး(ဘက္မလိုက္စစ္သည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...