Friday, May 25, 2012

ကမၻာ့အသက္အငယ္ဆုံးဘုရင္ ဂ်စ္မီဂီဆာနမ္ရယ္လ္၀မ္ခ်ပ္


by General Knowledge on Monday, March 19, 2012 at 1:51pm ·

ဂ်စ္မီဂီဆာနမ္ရဲယ္လ္၀မ္ခ်ပ္သည္ ဘူတန္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပၪၥမေျမာက္ႏွင့္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ နန္းတက္ခဲ့သည္။

ဂ်စ္မီဂီဆာသည္ ဘူတန္ႏုိင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ နဂါးဘုရင္ဂ်စ္မီဆင္ေဂးႏွင့္ တတိယၾကင္ယာေတာ္တုိ႔၏ အႀကီးဆံုးသားျဖစ္သည္။ မင္းသားဂီဆာအား ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ရက္ တြင္ ဒီခ်င္႐ိႈႈလင္းနန္းေတာ္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အေျခခံပညာေရးကို ဘူတန္ႏုိင္ငံ၌ပင္ သင္ယူခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရးကိုမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ၀ီတန္ ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ ၾကားခဲ့ၿပီး ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသိုလ္ မက္ဒယ္လင္ေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ေကာလိပ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳခဲ့သည္။


အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘ၀တြင္ မစၥတာဂီဆာသည္ ဘူတန္ႏုိင္ငံအား ကုိယ္စားျပဳ၍ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ မစၥတာဂီဆာသည္ ဘတ္စကက္ေဘာ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ဘူတန္ႏုိင္ငံအား ကုိယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘူတန္ဘုရင္ ဂ်စ္မီဆင္ေဂးက ၎င္း၏ သားေတာ္အား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘိသိက္ ခံခဲ့သည္။

ဂ်စ္မီဂီဆာ၏ ဘူတန္ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိက္ခံပြဲသို႔ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ေတာ္အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ အိႏိၵယသမၼတ မစၥပရာတီဘာပေတးလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပရာနက္မူကာဂ်ီးတုိ႔လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ဘူတန္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကလည္း ဘုရင္သစ္အား ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံခဲ့သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာဘုရင္ ဂီဆာသည္ စတင္အုပ္စုိးစဥ္မွာပင္ ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကို ပဲ့ကုိင္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အျခားအေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ား လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးသည္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ယခု မ်ဳိးဆက္ ဘူတန္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခရီးသြား၍ ေရွ႕လာမည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဲေပးမွဳတြင္ ပါ၀င္ရန္ ဘုရင္ဂ်စ္မီဂီဆာက တုိက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ဘူတန္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပါလီမန္က ဘူတန္အေျခခံဥပေဒအား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဘုရင္အျဖစ္ ဂ်စ္မီဂီဆာ၏ ဘိသိက္ခံပြဲကိုလည္း ယင္းႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီးခ်ိန္မွာပင္ ဂ်စ္မီဂီဆာသည္ ဘူတန္ႏုိင္ငံသားတုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥအား စတင္ကုိင္တြယ္ခဲ့သည္။ ေျမယာမဲ့လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာေျမမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘူတန္ႏိုင္ငံ၌ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ေရႀကီးမွဳမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း ဘုရင္ဂီဆာက ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းေခၚယူက်င္းပခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ဂ်စ္မီဂီဆာက မစၥဂ်က္ဆြန္ပီမာ (၂၁)ႏွစ္ ႏွင့္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။

မစၥပီမာအား သူမ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္တြင္ စတင္ျမင္ေတြ႕ခ်ိန္ကပင္ ခ်စ္ခဲ့မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးသား ႀကီးျပင္းလာျပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ဆက္လက္သံေယာဇဥ္ ရွိေနမွသာ လက္ထပ္မည္ဟု ဘုရင္ဂီဆာက ေျပာခဲ့သည္။

ဘုရင္ဂ်စ္မီဂီဆာႏွင့္ မစၥပီမာတုိ႔၏ ေတာ္၀င္မဂၤလာပြဲအား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဘူတန္ဘုရင္တြင္ ညီမငယ္ မင္းသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ညီငယ္ မင္းသားတစ္ဦး ရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...