Sunday, May 20, 2012

ပါရဂူ ဘာသာျပန္ေသာ သိဒၶတၳစာအုပ္


လြမ္းေနသူ

ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ သိဒၶတၳ ဆုိလို႔ ဘုရား မျဖစ္မီ ဘုရားေလာင္း ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ထုိ သိဒၶတၳ သည္လည္း အစစ္အမွန္တရားကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ သူသည္ ျဗဟၼဏ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ပထမဆံုး သာမဏ အျဖစ္ကို ခံယူခဲ့သည္။ ေရာင့္ရဲျခင္း တရားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထုိတရားသည္လည္း အမွန္တရား မဟုတ္သျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္။
"မင္းန႔အဲ တူ ၾကာျမင့္စာြ ေလွ်ာက္လာခဲ့တဲ့ ဒီသမဏေတြရ႕ဲ လမ္းကိုေတာ ့ မင္းမိတ္ေဆြ မၾကာခင ္
စြန္႔ရလိမ့္မယ္ ေဂါဝိႏၵ။ ငါ့ဆီမွာ မြတ္သိပ္မႈရွိေနတယ္။ ဒီသမဏေတြရဲ႕လမ္းေပၚမွာ ငါ့မြတ္သိပ္မႈဟာ
ေလ်ာ့နည္းမသြားခ့ဘဲ ူး။ ငါဟာ အခါခပ္သိမ္းပ ဲ အသိပညာအတြက ္ မတြ ္သိပ္ေနတယ္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငါ ျဗာဟၼဏေတြကို ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငါ ေဝဒ
က်မ္းဂန္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္လာခဲ့တယ္ ေဂါဝိႏၵ။ ငါ ၾကံ႕ကို ေမးခြန္းထုတ္မိရင္၊ လူဝံကုိ
ေမးခြန္းထုတ္မိရင္ ေကာင္းခ်င္ေကာင္းလိမ့္ဦးမယ္။ လူဟာ ဘာကိုမွမသိႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို
သိဖို႔ရန္အတြက္ ငါအခ်ိန္အမ်ားႀကီး အကုန္ခံခ့ရဲ တယ္။ အခုလ ဲ အဆုံးမသတ္ေသးဘူး။ ငါ
ယံုၾကည္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုရွိတယ္ အရာဝတၳဳတုိင္းရဲ႕အႏွစ္သာရထဲမွာ ငါတို႔သိျခင္းလို႔ မေခၚႏုိင္တဲ့၊
သိျခင္းမွအပျဖစ္တဲ့ အရာဝတၳဳအခ်ိဳ႕ရွိတယ္ မိတ္ေဆြ။ တစ္ခုတည္းေသာ အသိပညာသာလွ်င္
ရွိတယ္။ အဲဒီအသိပညာဟာ ေနရာအႏွံ႔မွာ ရွိတယ္။ အဲဒီအသိပညာဟာ အတၱျဖစ္တယ္။
အဲဒီအသိပညာဟာ မင္းမွာလဲရွိတယ္။ ငါ့မွာလဲ ရွိတယ္။ သတၱဝါတုိင္းမွာ ရွိတယ္။ ငါ တစ္ေန႔တစ္ျခား
ယံုၾကည္လာတာကေတာ့ အဲဒီအသိပညာရဲ႕အႀကီးဆံုးရန္သူဟာ ငါတို႔အသိပညာရွင္လို႔ ေခၚတဲ့အရာ
ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔အသိပညာလို႔ေခၚတဲ့ အရာျဖစ္တယ္"

သူသည္ အရွင္ ေဂါတမနဲ႔လည္း ေတြ႔ခဲ့သည္။ သုိ႔ေပမယ့္ အရွင္ေဂါတမရဲ႕ တရားအဆံုးအမမ်ားကို သူေျပာသည္မွာ....
"ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ၊ အရွင္ဘုရားေဟာၾကားတဲ့ ေဒသနာမွာရွိတဲ့ တျခားေသာ အရာေတြထက္
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္န႔ပဲ ဲ တပည့္ေတာ္ အရွင္ဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို
ေလးစားျမတ္ႏုိးလွပါၿပီ။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာဟာ ဘာလဲဆိုလွ်င္ တရားေဒသနာေတာ္မွာပါရွိတဲ့
အရာဝတၳဳအားလံုးဟာ ျပတ္သားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အလိုလိုပင္ ထင္ရွားေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻေလာကဟာ အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားျဖင့္ ဆက္ထားတဲ့ျပည့္ဝေသာ၊ မက်ိဳးျပတ္ေသာ
ကြင္းဆက္တစ္ခုအျဖစ္၊ ထာဝရ တည္ရွိေနတဲ့ ကြင္းဆက္တစ္ခုအျဖစ္ အရွင္ဘုရားက
ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဲဒီလို မွန္ကန္တဲ့ သစၥာတရားမ်ိဳးကို ယခုေလာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား
ဘယ္တုန္းကမွ တင္ျပျခင္းမရိွခ့ဖဲ ူးပါ။ အခုေလာက္ ယုတိၱယုတၱာ ရိွရ ိွ မည္သည့္အခါကမ ွ ေျပာျပျခင္း
မရိွခ့ဖဲ ူးပါ။ အကယ္၍ ျဗာဟၼဏေတြဟာ အၾကားအေပါက္ဟူ၍ မရိွဘဲ လုံးဝတစ္သားတည္း
ျဖစ္ေနတဲ့၊ ေက်ာက္သလင္းကဲ့သို႔ ဒိုးယိုေပါက္ျမင္ေနရတဲ့ ကံအေၾကာင္းတရားနဲ႔ နတ္ေဒဝတာေတြ
အေပၚမွာ မွီမေနရတဲ့ ကမာၻေလာကကို အရွင္ဘုရားေဟာၾကားတဲ့ တရားေဒသနာ အားေလ်ာ္စြာ
ၾကည့္ၾကမယ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ရဲ႕ႏွလံုးေသြးဟာ ပိုၿပီး အခုန္ျမန္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကမာၻေလာကဟာ
ေကာင္းသည္၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုးသည္ဟုပဲ ဆိုဆို၊ သို႔မဟုတ္ အနိစၥျဖစ္သည္ဟုပဲ ဆိုဆို၊ အဲဒီလို
ေျပာတာေတြဟာ ျဖစ္ႏုိင္စရာ၊ မွန္ႏုိင္စရာ ရွိပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒါေတြက ဒါေလာက္အေရးမႀကီးပါ။
အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးတာက ကမာၻေလာကရဲ႕ ေပါင္းစည္းေနမႈ အျဖစ္အပ်က္အားလံုး
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အညမညဆက္စပ္ေနမႈ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနမႈ၊ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္အရာဝတၳဳ
အားလံုးကို တစ္ခုတည္းေသာ အလ်ဥ္၊ တစ္ခုတည္းေသာ စီးေၾကာင္းမွ ခံယူမႈ၊ တစ္ခုတည္းေသာ
အေၾကာင္းေၾကာင့္ အားလံုး၏ျဖစ္ေပၚမႈ၊ ဇာတိႏွင့္ မရဏ စက္ရဟတ္လည္မႈမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါေတြဟာ အရွင္ဘုရားေဟာၾကားတဲ့ တရားေဒသနာေတာ္အရ လြန္စြာမွ ရွင္းလင္းျပတ္သား
သြားပါတယ္ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ။ သို႔ေသာ္လည္း အရွင္ဘုရားေဟာၾကားတဲ့ ေဒသနာေတာ္အရ
ျဖစ္တဲ့အရာဝတၳဳ ဟူသမွ်ရ႕ဲ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနမႈန ႔ဲ အရာဝတၳဳအားလုံးတို႔ရ႕ဲ တကၠေဗဒႏွင့္
ညီၫြတ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြဟာ ေနရာတစ္ေနရာမွာ က်ိဳးျပတ္ေနတာကို
ေတြ႔ရပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့ အၾကားအျပတ္ကေနၿပီး ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေနတဲ့ ကမာၻေလာကထဲကို
ယခင္ကလည္း မရွိ။ ယခုလည္း လက္ေတြ႔ျပလို႔မရတဲ့ ဆန္းတဲ့ အရာတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။
အဲဒီအရာဟာ ဘာလဲလို႔ ဆိုရင္ျဖင့္ အရွင္ဘုရားရဲ႕ ကမာၻေလာကအေပၚတက္ေနတဲ့၊ ကမာၻေလာကနဲ႔
လြတ္ေနတဲ့ အယူဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ နိဗၺာန္ အယူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း ေသးငယ္တဲ့
အၾကား၊ ယင္း ေသးငယ္တဲ့ အျပတ္ေၾကာင့္ ဒီ ထာဝရျဖစ္တဲ့ ကြင္းဆက္ ကမာၻ႔နိယာမဥပေဒႀကီးဟာ
တစ္ဖန္ အက်ိဳးျပတ္သြားရပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာက္ထားေျပာျပတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္ကို
ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား"

ေနာက္ဆံုးသူ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ျပန္ေတြ႔ေသာအခါ သူ႔အေတြးအေခၚအခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပပံုကေတာ့

"နားေထာင္ မိတ္ေဆြ၊ ငါလဲပဲ အျပစ္မကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ မင္းလဲ အျပစ္မကင္းတဲ့
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ သို႔ေပမယ့္ အျပစ္မကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာလဲ တစ္ဖန္
ျဗဟၼာျဖစ္မွာပဲ၊ တစ္ေန႔က်ရင္ နိဗၺာန္ကို ရမွာပဲ၊ တစ္ေန႔က်ရင္ ဗုဒၶတစ္ဦး ျဖစ္မွာပဲ။ အခုအခါမွာေတာ့
အဲဒီ 'တစ္ေန႔က်ရင္' ဆိုတာဟာ စိတ္ကူးယဥ္မွ်သာ ျဖစ္တယ္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မွ်သာ ျဖစ္တယ္၊
အျပစ္မကင္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ဟာ ဗုဒၶန႔တဲ ူတဲ့အဆင့္သို႔သြားတဲ့ လမ္းမေပၚမွာ သြားမေနဘူး၊
တိုးတက္မေနဘူး၊ သို႔ေပမယ့္ ငါတို႔ရဲ႕အေတြးအၾကံကေတာ့ အဲဒါကလြဲၿပီး တျခားအရာဝတၳဳကို
ေတြးေခၚၾကံဆျခင္းကိုေတာင္မွ မလုပ္ႏုိင္ေပဘူး၊ ဟင့္အင္း၊ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး၊ အမွန္တကယ္
ျဖစ္လတၱံ႔ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဟာ အျပစ္မကင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာ မဆြကတည္းက ကိန္းေအာင္းေနတယ္၊
အနာဂတ္ဟာ ယခင္ကတည္းက ထိုေနရာမွာ တည္ရွိေနတယ္၊ သူ႔မွာေရာ မင္းမွာေရာ လူတုိင္းမွာ
ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ ျဖစ္လတၱံ႔ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶကို အသိအမွတ္ျပဳရလိမ့္မယ္၊ ေဂါဝိႏၵ၊ ဒီကမာၻေလာကဟာ
မျပည့္စံုတာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည့္စံုမႈကို တစ္ျဖည္းျဖည္းတစ္စစ တုိးသြားေနတာလဲမဟုတ္ဘူး၊
ဒီကမာၻေလာကဟာ ခဏတုိင္း ခဏတုိင္းမွာ ျပည့္စံုမႈရွိတယ္၊ အျပစ္ဟူသမွ်ရဲ႕အတြင္းမွာလဲ
ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိေနတယ္၊ ကေလးသူငယ္အားလံုးဟာ ျဖစ္လတၱံ႔လူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတယ္၊ ႏုိ႔စို႔ကေလး
တစ္ေယာက္ရဲ႕အတြင္းမွာ ေသျခင္း သေဘာတရား ကိန္းေအာင္းေနတယ္၊ ေသသူမွန္သမွ်ရဲ႕
အတြင္းမွာလဲ ထာဝရ အသက္ဇီဝိန္ရွိေနတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအေနျဖင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို
လမ္းခရီးမွာ ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး ေရာက္ေနၿပီလဲလ ို႔ ၾကည့္ဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဓါးျပန႔ ဲ
ေႂကြအန္ေလာင္းကစားသမားမွာလဲ ဗုဒၶကိန္းေအာင္းေနတယ္၊ ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္တဲ့ ျဗာဟၼဏမွာလဲ
ဓါးျပ ပုန္းကြယ္ေနတယ္၊ ကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာကို အတြင္းႏိႈက္ၿပီး ပြားမ်ားေနတဲ့အခါမွာဆိုရင္
အခ်ိန္ကာလအဖံုးကိုဖြင့္ၿပီး အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ၾကည့္ႏုိင္တယ္၊
အဲဒီအခါမွာဆိုရင္ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ဟာ ေကာင္းတယ္၊ ျပည့္စံုတယ္၊ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ဟာ
ျဗဟၼာျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ငါ သေဘာေပါက္တာကေတာ့ ရွိရွိသမွ် အရာဝတၳဳဟာ ေကာင္းတယ္၊
ေသျခင္းေရာ၊ အသက္ရွင္ျခင္းေရာ၊ ေကာင္းမႈေရာ၊ မေကာင္းမႈေရာ၊ ပညာရွိျခင္းေရာ၊ မုိက္မဲျခင္းေရာ
အားလံုးေကာင္းတယ္၊ အရာဝတၳဳဟူသမွ်ဟာ လိုအပ္တယ္၊ အရာဝတၳဳဟူသမွ်နဲ႔ ငါသေဘာခ်င္း
ကိုက္ညီဖို႔ပဲလိုတယ္၊ ငါ့ရဲ႕လက္ခံမႈ၊ ငါ့ရဲ႕ေမတၱာေရွ႕ထားတဲ့နားလည္မႈပဲလိုတယ္၊ အဲဒါေတြရွိရင္
ငါ့အတြက္ ဘာမဆို ေကာင္းမွာပဲ၊ ဘယ္အရာဝတၳဳမွ ငါ့ကို အက်ိဳးယုတ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊
ငါဟာ မိမိရ႕ဲ ကိုယ္ခႏၶာန ႔ဲ အတၱမွတစ္ဆင ့္ ဘယ္လိုသင္ၾကားတတ္ေျမာက္သလဲဆိုရင ္ ငါ့အတြက ္
မေကာင္းမႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းဟာလဲ လိုအပ္တာပဲ။ ငါ့အတြက္ ကာမဂုဏ္ အာ႐ံုကို ခံစားစံစားျခင္းလဲပဲ
လိုအပ္တာပဲ။ ပစၥည္းဥစၥာရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းတို႔၊ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း
အေတြ႔အၾကံဳတို႔လည္း လိုအပ္တာပဲ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ အဲဒီလိုျဖစ္မွ ငါ အဲဒါေတြကို မဆန္႔က်င္ဖို႔
နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္မယ္။ ကမာၻေလာကႀကီးကို ခ်စ္ဖို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္မယ္။ အဲဒါမွ
ငါ ဒီကမာၻေလာကကို လုိလားေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ ကမာၻေလာက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
ျပည့္စုံမႈရ႕ဲ စိတ္ကူးယဥ္အသြင္အျပင ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးန႔ျဲဖစ္ေစ ႏိႈင္းယွဥ္ဖ ို႔ မလိုေတာ့ဘဲ သူ႔အတိုင္း
လက္ခံႏုိင္တဲ့၊ ခ်စ္ႏုိင္တဲ့၊ သူ႔အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္သတၱိမ်ိဳး ငါ့မွာ ေပၚလာႏုိင္မယ္၊
ေဂါဝိႏၵ၊ အခု ေျပာျပတာေတြဟာ င့ါစိတ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ခ်ိဳ႕ဆိုပါေတာ့"

သိဒၶတၳ"အင္း...ေျပာျပမွာေပါ့။ ဟိုေနရာသည္ေနရာမွာ ဆိုသလိုပဲ ငါ့ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ
အေတြးအေခၚမ်ား၊ အသိဉာဏ္မ်ားေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မိမိ
ႏွလံုးသားထဲမွာ အသက္ရွိမႈကို သိရွိသကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ရံတစ္နာရီၾကာမွ် သို႔မဟုတ္ တစ္ေန႔တာမွ်
ငါ အသိဉာဏ္က ို သိရိွနားလည္လာတယ္။ ငါ့မွာ အေတြးအေခၚေတ ြ အမ်ားႀကီးရိွခ့တဲ ယ္။ သို႔ေပမယ့္
အဲဒီအေတြးအေခၚမ်ားအေၾကာင္းကို မင္းကို ေျပာျပဖို႔မလြယ္ဘူး။ ငါ စြဲျမဲေနတဲ့ အေတြးအေခၚ
တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ ေဂါဝိႏၵ။ အဲဒါ တျခားမဟုတ္ဘူး။ အသိပညာဆိုတာ ျဖန္႔ျဖဴးလို႔မရဘူး
ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ။ အကယ္၍ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္က အသိပညာကို ျဖန္႔ျဖဴးမယ္ ႀကိဳးစားလွ်င္
အဲဒီႀကိဳးစားခ်က္ဟာ အခါခပ္သိမ္း မုိက္မဲတဲ့ အသြင္ ေပၚေနတာပဲ"

ငါ့မွာ အေတြးအေခၚတစ္ခုရွိေသးတယ္ ေဂါဝိႏၵ။
အဲဒါကိုလဲ မင္းက ေျပာင္ေခ်ာ္ျပက္ေခ်ာ္ေျပာတာလို႔၊ သို႔မဟုတ္ ႐ူးတာလို႔ထင္ဦးမွာပဲ။ အဲဒါက
ဘာလဲဆိုေတာ့ အမွန္တရားရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ဟာလဲ အမွန္တရားလိုပဲ မွန္ကန္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့
အခ်က္ပဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အမွန္တရား တစ္ခုဟာ တစ္ဘက္သတ္ျဖစ္ပါမွ စကားအားျဖင့္
ေဖာ္ျပလို႔ရႏုိင္တယ္။ စကားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလို႔ရတဲ့၊ ၾကံဆလို႔ရတဲ့ အရာဝတၳဳ မွန္သမွ်ဟာ
တစ္ဘက္သတ္တစ္ဘက္စီးနင္းျဖစ္တယ္။ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္သာ၊ တစ္ဘက္သာ မွန္ကန္မႈရွိတယ္။
ျပည့္စံုမႈ၊ ျပည့္ဝမႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈ မရွိဘူး။ ကမာၻေလာကအေၾကာင္းကို ေျပာျပတဲ့အခါ ေဂါတမဗုဒၶလဲပဲ
ကမာၻေလာကကို သံသရာန ဲ႔ နိဗၺာန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေမာဟနဲ ႔ သစၥာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡန႔ ဲ
လြတ္ၿငိမ္းမႈအျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျပတာပဲ။ အဲဒီလို မလုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ တရားအဆံုးအမကို
ေဟာျပသူတို႔အတြက္ တျခားနည္းလမ္းမရိွဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ငါတို႔ရ႕ဲ အတြင္းန႔ ဲ ငါတို႔ရ႕ဲ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ
ရွိေနတဲ့ ကမာၻေလာက ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ဘက္သတ္မဟုတ္ဘူး။ မည္သည့္
ပုဂၢိဳလ္မွ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အျပဳအမူမွ အႂကြင္းမဲ့သံသရာတြင္းကလဲ မဟုတ္ဘူး။ အႂကြင္းမ ့ဲ
လြတ္ၿငိမ္းမ ႈ ရရိွေနတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ ွ အႂကြင္းမ ့ဲ သူေတာ္ျမတ္လဲမဟုတ္ဘူး။
အႂကြင္းမဲ့ သူယုတ္မာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနပံုရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အခ်ိန္သမယဟာ
မွန္တဲ့အရာျဖစ္တယ္လို႔ ငါတို႔ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္သမယ
ဆိုတာ မွန္တဲ့အရာ မဟုတ္ဘူးေဂါဝိႏၵ၊ အဲဒီအခ်က္ကို ငါ ထပ္ခါထပ္ခါ သေဘာေပါက္တယ္၊
တကယ္လို႔ အခ်ိန္သမယဟာ မွန္တဲ့အရာ မဟုတ္လွ်င္ ဒီကမာၻေလာကနဲ႔ ထာဝရေလာက
အတြင္းမွာလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡန ႔ဲ လြတ္ၿငိမ္းမႈအတြင္းမွာလည္းေကာင္း၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုးအတြင္းမွာ
လည္းေကာင္း၊ ျခားနားထားသလိုလိုထင္ရတဲ့ စည္းေၾကာင္းဟာလဲ အမွန္မဟုတ္ဘူး၊
ေမာဟဖံုးေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္"

စာအုပ္ကုိ ေဒါင္းခ်င္ပါက ဒီမွာ ေဒါင္းပါ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...