Monday, April 9, 2012

“ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရႏွင္႔ ျပည္သူ”


by Wai Maw on Monday, April 9, 2012 at 9:33pm 

 ---သန္းထြန္း(tgkn)
၉။၄။၂၀၁၂
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထား ဆႏၵေတြကို လႊတ္ေတာ္အသီး သီးအတြင္းမွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား တင္ျပေပးဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ေတြကေန တဆင္႔ျပည္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ထားတဲ႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါ၊

တစ္နည္းဆို ရေသာ္ ျပည္သူရဲ႕ခုိင္းဘတ္၊ ျပည္သူ႔အေစခံပါ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ကြင္းဆက္ျပတ္ခဲ႔သည္မွာ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ကံၾကမၼာ မဟုတ္ပါေလာ၊


၂၁ ရာစု ၏ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်ငး္ကို သြားေလသူ နအဖ တပ္မေတာ္အဆိုးရ မွ လမ္းျပေျမပံု၏ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကိုအေျခခံကာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္နဲ႔အညီ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္အ ေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ ေပးကာ စစ္တပ္မွ တိုင္ျပည္ေရးရာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္႔ အစိုးရစနစ္မွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖင္႔ တိုင္းျပည္ေရးရာ အျဖာျဖာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအ က်င္းကို ေမြးဖြား ေပးခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။


လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွသည္ အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္ တစ္နည္းဆိုရ ေသာ္ ႏိုင္င႔ံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အားျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျပီး ျဖစ္ပါသည္၊ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္လည္း၄င္းတာဝန္ယူ သည္႔ အစိုးရအဖ႔ဲြကို ေကာင္းမြန္တဲ႔ အစိုးရ၊ သန္႔ရွင္း တဲ႔အဆိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ေအာင္ လန္းညႊန္သည္႔ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္သည္ ျပည္သူေတြဝမ္းသာပီတိခဲ႔ရပါျပီ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီး၏ လမ္းညႊန္မိန္႔ၾကားခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရမည္႔ေနရာမယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံငံ႔ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင္႔ ျပည္သူတို႔မွ ဟန္ခ်က္ညီအျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊အျပန္အလွန္နားလည္မႈတို႔ကိုအေျခခံကာ ေစတနာမွန္ျခင္း၊လုပ္နည္းလုပ္ ဟန္မွန္ကန္ျခင္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္ကန္ျခင္းဆိုတဲ႔ မွန္ ၃ မွန္နဲ႔ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆို လွ်င္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ ရုပ္လံုးေပၚလာမွာ ဧကံမလဲြပါ။

ဒီေနရာမွာ စာေရးသူတင္ျပခဲ႔သည္႔ လူတန္းစား ၃ခုသည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ေရးအတြက္ အခရာက်လွသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသတိထားမိေစခ်င္ပါတယ္၊ ဘာျပဳလုိ႔လဲဆိုေတာ႔ တိုင္းျပည္မွာ ၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္တစ္ပါတီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ႔ မဆလ ပါတီရဲ႕ အဆိုးရအဖဲြ႔မွ သမၼၾကီး ဦးေနဝင္းသည္လည္း တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစမဲ႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ခ်ျပေပးခဲ႔ေပမယ္႔ လက္ေတြ႔ဘဝမွာ အဆိုပါ လူတန္းစား၃ ရပ္နဲ႔ မွန္ ၃မွန္ တို႔ဟာ ဟန္ခ်က္မညီမႈႏွင္႔ သဟဇာတ မရွိခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ၈၈ ခုႏွစ္မွာ ပါတီနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔သည္လဲ ဘုန္းဘုန္းလဲ က်ခဲ႔ရသည့္ သာဓက ဟာလည္း ပူပူေႏြးေႏြး ရွိတဲ႔ သမိုင္းရဲ႕ သခၤန္းစာအျဖစ္ သံေဝဂ ယူၾကရမွာပါ။

မိုးက်ေရႊကိုယ္ကိုယ္စားလွယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ အထက္မွာတင္ျပခဲ႔သလို ျပည္သူရဲ႕အေစခံ အျဖစ္မွေသြဖယ္ကာ ေခါင္းေပါင္းစတလူလူနဲ႔ ညာခ်ေနမယ္၊ ငါဆိုတဲ႔ မာန္မာနေတြက္ိုတံခြန္ထူ ေနမယ္၊စိတ္ၾကီးဝင္ျပီး ေသြးၾကီးေနမယ္ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ မိုးက်ေရႊကိုယ္လို သေဘာထားျပီး ေသြး နထင္ေရာက္ေနမယ္၊လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ လက္ညႈိး ေထာင္ေခါင္႔ညွိတ္ လုုပ္ေနမယ္၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ကင္းကြာေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ အဲဒီပိုဂၢိဳလ္ဟာ အမည္ခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးထက္မပ္ုိတဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ အခ်ိန္မေရြးျပန္လည္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင္႔နဲ႔ျပန္လည္ျပီးရုပ္ သိမ္းခံရမွာပါ၊

ဗ်ဴရိုကေရစီရန္းတရား
ျပည္သူ႔ဝန္းထမ္းဆိုရာ တြင္ လည္း ဝန္းထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္အခေတြက ရရွိတဲ႔ ဘ႑ေငြေတြကို လစာအျဖစ္ ခံစားေနၾကရတာကို မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ျပည္သူကို ေက်းဇူးရွင္လို မမွတ္ယူဘဲ မထီ ေလးစား ဆက္ဆံျခင္း၊
တစ္ေန႔တည္းျပီးရမည္႔ အလုပ္ကို ျပီးစီးေအာင္ မလုပ္ေပးဘဲ ရက္ခ်ိန္ေတြ အထပ္ ထပ္ေပးျခင္း၊
အထက္အရာရွိကို ေျမွာက္ပင္႔္ ေပါင္းသင္းျပီး ေအာက္လိုက္ ငယ္သားမ်ားအား ဖိႏွိပ္ဆက္စံျခင္း၊

တံစိုးလက္ေဆာင္ရမွ အလုပ္လုပ္ တတ္ျခင္း၊
တုိင္းျပည္ ဘ႑ေငြကို အလဲြသံုးစားျပဳျခင္း၊
ရရွိထားသည္႔ တာဝန္ နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔ကိုတလဲြအသံုးခ်ျခင္း၊
ျပည္သူအေပၚေစတနာမထားျခင္းကိုယ္ျခင္းစာနာစိတ္မထားျခင္း၊
ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းပါးစြာရိုင္းျပစြာဆက္စံျခင္း၊
စသည္႔ဝန္းထမ္းက်င္႔ဝတ္ေတြက္ုိ အေလးမထားမျပဳျပင္ဘဲ ယခင္လုပ္ရုိးလုပ္ စဥ္ေတြနဲ႔ေခါက္ရိုး ဆက္ျပီး က်ိဳးေနအံုးမယ္ ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒဏ္ခတ္မႈကို မလႊဲမေသြခံၾကရမွာပါ။

ျပည္သူ႔တာဝန္ေက်ရမည္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼၾကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေတြကိုအေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္တဲ႔ေနရာမယ္ ျပည္သူလူထုက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းေတြကို အဓိကအခန္း က႑မွ ထိမ္းေက်ာင္းဖို႔ တိုက္ရိုက္တာဝန္ရွိ သူေတြအျဖစ္ မွတ္ယူရ မွာပါ၊

အထက္မွာေဖၚျပခဲ႔တဲ႔ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ တာဝန္ေက်သူ ေတြျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူက သမၼတၾကီးကိုယ္စား ထိမ္းေက်ာင္းေပး ရမဲ႔ ကြင္းလယ္ဒိုင္ လူၾကီးေတြ ပါ၊
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ခိုင္းဖို႔ ျပည္သူလူထုမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္ ။
ကိုယ္႔ရဲ႕ရပိုင္ခြင္႔ေတြ၊ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ ေတြကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တဆင္႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဆိုမ်ား၊ေမး ခြန္းမ်ား ကိုေပးပို႔ခ်င္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဥပမာ စီပင္ကိစၥ၊က်မ္းမာေရး ကိစၥအဝဝ၊ ပညာေရး ကိစၥမ်ား၊ လဝကႏွင္႔ ပါတ္သက္သည္႔ ကိစၥမ်ား၊တရားရုံးႏွင္႔ ပါတ္သက္သည္႔ ကိစၥမ်ား စသည္႔ကိစၥ အဝဝကို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းလုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီတငျ္ပ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီး မ်ားမွ တာဝန္ရွိသည္႔ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ညႈိႏႈိင္းကာျပည္သူေတြ ရဲ႕အခက္ အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပး လို႔ရသည္႔ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္၊

ဥပမာဆိုရေသာ္ သဃၤန္းကၽြန္းမွ ဦးသိန္း ညြန္႔ဦးေဆာင္သည္႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို နမူနာယူသင္႔သည္၊
ျပည္သူလူထု အေနျဖင္႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ေလးစားပါ၊ အထင္မၾကီးပါႏွင္႔၊
ခ်စ္ခင္ပါအလိုမလိုက္ပါႏွင္႔။


ျမန္မာလူ မ်ိဳးတို႔၏ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ ဧည္႔ခံပါ တံစိုးလက္ေဆာင္ မေပးပါႏွင္႔ မိမိရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္း ေပးသူအျဖစ္ မွတ္ယူပါ ေက်းဇူးရွင္ တစ္ေယက္လို မမွတ္ယူပါႏွင္႔ ။
ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ႔ ျပည္သူေတြက မိမိရဲ႕ရပိုင္ ခြင္႔ေတြကို ကူညီေျဖရွင္း ေပးဘို႔ ေရြးခ်ယ္ျပီးခန္႔အပ္ ထားသည္႔အတြက္ ေၾကာင္႔ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္ ႏွင္႔အညီ ျပည္သူကို ျပန္လည္ျပီး အလုပ္အေၾကြးျပဳ ရမည္႔သူမ်ား ျဖစ္ေနလို႔႔ပါ၊

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကိုျဖစ္ေစ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင္႔ မညီညြတ္သည္႔ အတၱကိုအေျခခံသည္႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ဖိီလာဆန္႔က်င္ျပီး တင္ျပခ်င္း ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မိရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္၊

ဥပမာ မိမိက ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ႔ ေျမဧရိယာကိုေက်ာ္လြန္ကာ လမ္းေျမအေပၚသို႔ ဆိုင္ခန္း မ်ားတက္ေဆာက္ျပီးစီးပြားရွာေနတ႔ဲ ေနရာကို စီပင္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရႏႈတ္ေျမာင္း တူးေဖၚဖို႔ က်ဴးေက်ာ္ အ ေဆာက္အဦး အားဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရာတြင္ မဖ်က္ေပးဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသြားေရာက္ တိုင္တန္း အကူအညီ ေတာင္းခံ မည္ဆိုပါက တရားဥပေဒရဲ႕ ေဘာင္အျပင္ဘက္ျဖစ္ေန၍ အခ်ီးအႏႈီးျဖစ္ရမွာပါ၊


ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဆိုတာတနည္းဆိုရေသာ္ လူထုအစိုးရပါ အခက္အခဲနဲ႔ ျပႆနာေတြၾကံဳလာရင္ အစိုးရတစ္ခုထဲကို လက္ညႈိးထိုး အျပစ္တင္လို႔မရပါ ျပည္သူေတြက ကိုယ႔္တာဝန္ကို ကိုယ္ကိုတိုင္ ကေကာ ေၾက ပြန္ရဲ႕လားဆိုတာ မိမိကို မိမိျပန္ျပီး ေမးခြန္းထုတ္သင္႔ပါတယ္၊

ဥပမာ ေရမီတာခ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ ဆိုင္ခြန္၊အျမတ္ ေတာ္ခြန္၊ လုပ္ငန္းခြန္ စတဲ႔ အခြန္ကိစၥ အဝဝေတြကို သမရိုးက်မဟုတ္ဘဲ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ လက္ဝါး ျခင္းရိုက္ကာ အခြန္ တိမ္းေရွာင္ျခင္း၊ အခြန္ ေလွ်ာ႔နဲေစေအာင္ စာရင္းဇယားမ်ား မမွန္မကန္ ျပဳ၍ တင္ျပခ်င္းစ သည္႔လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕တာဝန္မေၾကယံု တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ဝန္းထမ္းမ်ား ၏စာရိတၱ ကိုပါပ်က္စီးေစတဲ႔ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သတိခ်ပ္ ေစခ်င္ပါသည္။

စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမွ တဆင္႔ ခ်ီ တက္ေနသည္႔ ႏိုင္ငံ၏ အေရြ႕တစ္ခုေပၚ ျပည္သူလူထုသည္ လြန္စြာအေရးၾကိီးသည္႔ တာဝန္ကို ယူထားရသူ မ်ားအျဖစ္ သတိခ်ပ္ ေစခ်င္ပါသည္၊


ႏိုင္ငံ၏အေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္ေနသည္႔ အေျခအေနတြင္ တစ္ခ်ိန္က ဆိုးေမြမ်ားရဲ႕ ခါးသီးလွတဲ႔ သခၤန္းစားမ်ားကို ေသြဖယ္ကာ လူတန္းစား သံုးရပ္မွ ဟန္ခ်က္ညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ သမၼတၾကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရာေရာက္ ေစျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုလဲ ထိန္းေက်ာင္းကာ တာဝန္ေက်ပြန္သည္႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ခံယူေစျပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းႏွင္႔ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရး၊ လူ႔အခြင္႔ အေရးမ်ားကို ေစာင္႔ထိန္းလုိက္နာ ၾကဖို႔ တာဝန္ရွိသည္႔ သူမ်ားပီပီ ဟန္ခ်က္ညီစြာျဖင္႔ တိုင္းျပည္အက်ဳိး၊ ျပည္သူအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္႔ ႏိုင္ငံ႔သားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ၾက ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

--သန္းထြန္း(tgkn) -------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ယွဥ္္တြဲ သုံးသပ္ေလ့လာႏိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
ဟစ္တုိင္သည္ အမွန္တရား လုိလားသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအားလုံး ပုိင္သည့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ-စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...