Monday, September 22, 2014

အေဟာင္းေတြၾကားမွာဆက္မေနခ်င္ဘူး သရ၀ဏ္ (ျပည္ )


ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္တျဖည္းျဖည္းနွင္.ဇာတ္ရွိန္ျမင္.လာပါသည္ ။ ၂၀၁၅ ကလည္းတျဖည္းျဖည္းနီးလာပါျပီ ။ ျမန္မာနိုင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္မည္. ေခါင္းေဆာင္သစ္ (သို႔မဟုတ္ ) သမၼတသစ္သည္မေ၀းလွေသာ ၂၀၁၅ နွစ္ကုန္ခန္.တြင္ေပါ ္ေပါက္လာပါေတာ.မည္ ။ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သမၼၾကီးဦးသိန္းစိန္သည္ မူလက သူ၏သမၼတသက္တမ္း ကုန္လ်ွင္ေနာက္ထပ္သက္တမ္း တစ္ခါထပ္ျပီး တာ၀န္မထမ္းေဆာင္လိုေတာ.ပါဟုေျပာခဲ.ဖူးသည္ ။ ထို.ေနာက္ျပည္ပခရီးစဥ္တစ္ခုတြင္ျပည္သူလူထုကလိုလားလ်င္ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ၾကိမ္
ထပ္မံတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ပါဦးမည္ဟုဆိုလာျပည္သည္ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးကတည္းက သမၼတျဖစ္မည္ဟု လူမ်ားစုခန္.မွန္းခဲ.ၾကျပီးမွ ျပည္သူ. လြွတ္ေတာ္ဥကၠရာထူးနွင္.ေၾကနပ္ခဲ.ရေသာ (ယခုျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္နာယကၾကီး ) သူရဦးေရြွမန္းကေရာ သူသမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ဟုတရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာထားဖူးသည္ ။
ျမန္မာကေရာ ကမၻာကပါ ေလးစားလက္ခံေသာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလဲ သူသမၼတလုပ္လိုပါသည္ဟု တရား၀င္ေၾကျငာထားေလသည္ ။ သူတို.သံုးေယာက္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင္.ေဆြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္.ေဆြ )ကိုလည္း ယခင္က သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင္.ဦးေနရာတြင္လစ္လပ္သြားေသာဒုသမၼတရာထူးတြင္ရာထားခဲ.ၾကသည္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုရာဆြဲျပင္လိုက္လ်င္ သားမက္နွင္.ေခ်ြးမမ်ားနိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေသာ္လည္းသမၼတျဖစ္ခြင္.ရသြားျပီး ဦးျမင္.ေဆြသမၼတျဖစ္ရန္ လမ္းေပါက္သြားနိုင္သည္ဟုနိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားကခန္..မွန္းၾကပါသည္ ။ထို.အျပင္ ယခုလက္ရွိကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လွိုင္ကိုယ္တိုင္ သမၼတျဖစ္လာနိုင္စရာအကြက္မ်ားလဲရွိေပသည္ ။
တကယ္ေတာ.ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လက္ရွိနိုင္ငံ၏လိုအပ္ခ်က္အရ မျဖစ္မေနျပင္ဆင္သင္.သည္မွာ သမၼတေရြးခ်ယ္ပံုစနစ္ျဖစ္သည္ ။ ယခုလက္ရွိက်င္းပေနေသာ အစုအဖြဲ.သံုးဖြဲ.မွတဆင္.ခံေရြးေကာက္ေသာစနစ္မွအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာကဲ.သို. ျပည္သူလူထုကသမၼတကိုတိုက္ရိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္ေသာ တိုက္ရိုက္သမၼတေရြးပြဲစနစ္သို.ေျပာင္းလဲသင္.ပါသည္ ။သို.မွသာမည္သူမဆိုသမၼတေလာင္းအျဖစ္စာရင္းတင္သြင္းျပီး ျပည္သူ.အဆံုးအျဖတ္ကိုခံယူကာ ၾကိဳက္လ်င္ၾကိဳက္သလိုတက္လာမည္ ၊မၾကိဳက္လ်င္မၾကိဳက္သလို ျပဳတ္က်န္ခဲ.မည္ျဖစ္သည္ ။ျပည္သူၾကိဳက္လ်င္ဆက္လုပ္မည္ဟုေျပာသူသည္ ထိုစနစ္ျဖင္.သာျပည္သူၾကိဳက္မၾကိဳက္ ျပတ္ျပတ္သားသားသိရေပမည္ ။ယခုသမၼတေရြးပြဲစနစ္သည္ေ၀.လည္ေၾကာင္ပါတ္နိုင္လြန္းသည္ဟုယူဆမိပါသည္ ။ သမၼတဆိုသည္မွာ ဒုသမၼတမ်ားကိုသူ.စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ.စည္းၾကစျမဲျဖစ္သည္ ။ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ. သမ၀ါယမဆိုင္တြင္ ဆီတစ္ပိသာ၀ယ္လ်င္ ဆင္ေခ်းတံုးဆပ္ျပာတစ္ေတာင္.ေရာယူရေသာစနစ္လို သမၼတလုပ္မည္.သူသည္ လြွတ္ေတာ္ကေရြးေပးေသာ ေရြးက်သမၼတေလာင္းနွစ္ေယာက္ကိုၾကိဳက္ၾကိဳက္မၾကိဳက္ ဒုသမၼတအျဖစ္လက္ခံရေလသည္ ။ နိုင္ငံအတြက္အေရးအပါဆံုးရာထူးပိုင္ရွင္သမၼတသည္ သူ.လက္ေအာင္တြင္ သူနွင္.ငါးနွစ္အတူအလုပ္တြဲလုပ္မည္. ဒုသမၼတနွစ္ဦးကိုကိုယ္.စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခန္.အပ္ပိုင္ခြင္.မရွိျခင္းမွာ အေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီစံနွင္.လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္ ။ ထိုအခ်က္ကိုအဓိကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္.အစား အာဏာရပါတီသည္ မေယာင္ရာဆီလူးကာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဟူေသာ P.R စနစ္ကိုဇြတ္ၾကီးေျပာင္းလဲရန္ၾကိဳးစားေနပါသည္ ။ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတျခားျဖစ္ေနပါသည္ ။ တကယ္ျဖစ္သင္.သည္က အရည္အခ်င္း အရွိဆံုးလူတစ္ေယာက္ကို တိုင္းျပည္က သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင္.ရဖို.ျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရးကို ကန္.သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)ကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီလြွမ္းမိုးထားေသာလြွတ္ေတာ္ကျပင္ဆင္လိုေသာ ဆႏၵမရွိေပ ။ ထို.ေၾကာင္.ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရးမွာ ျဖစ္နိုင္ေျခမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနပါသည္ ။ အရည္အခ်င္းရွိေသာသမၼတကိုေရြးခ်ယ္မိဖို.အေရးၾကီးပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ.ေသာ ၁၉၄၈ ခုနွစ္မွ ယေန.အခ်ိန္အထိ သမၼအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သူ (သမၼတဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ သမၼတ ကိုးဦး ရွိခဲ.ပါသည္ )
လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ပထမဆံုးသမၼတၾကီးမွာ စ၀္ေရြွသိုက္ျဖစ္ပါသည္ ။ သမၼတၾကီးစ၀္ေရြွသိုက္သည္ ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြားျဖစ္ျပီး ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၂ အထိသမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.ပါသည္ ။ သမၼၾကီးသည္ ပထမကမၻာစစ္အတြင္း အဂၤလိပ္စစ္တပ္တြင္အမွုထမ္းခဲ.ဖူးေသာ္လည္း ေညာင္ေရြွေစာ္ဘြားျဖစ္လာေသာ၁၉၂၉ မွစကာစစ္မွုထမ္းမဟုတ္ေတာ.ေပ ။ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရခ်ိန္တြင္ အရပ္သားပညာတတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာ.ပထမဆံုးသမၼတသည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ပညာတတ္အရပ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္ ။ဦးေန၀င္း၁၉၆၂ တြင္အာဏာသိမ္းေသာအခါထိမ္းသိန္းခံရျပီးကြယ္လြန္သည္ ။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္သမၼတအျဖစ္ဆက္ခံသူမွာသမၼတၾကီး ေဒါက္တာဘဦးျဖစ္သည္ ။၁၉၅၂ မွ ၁၉၅၇ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္ ။ အဂၤလန္နိုင္ငံကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွ မဟာ၀ိဇၥာဘြဲ.နွင္.၀တ္လံုစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ.သူျဖစ္သည္ ။ သမၼတအျဖစ္ခန္.အပ္ခံရခ်ိန္တြင္ တရားလြွတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရား၀န္ၾကီးျဖစ္သည္ ။ ေနာက္ထပ္ပညာတတ္အရပ္သားသမၼတတစ္ဦးျဖစ္သည္ ။
တတိယေျမာက္သမၼတသည္ သမၼတၾကီးဦး၀င္းေမာင္(ေခါ ္)မန္း၀င္းေမာင္ျဖစ္သည္ ။ကရင္တိုင္းရင္းသားျဖစ္သည္ ။၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၂ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းသည္.အခ်ိန္အထိ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္ ။ ၁၉၄၁ ဗိုလ္သင္တန္းတက္ခဲ.ျပီးဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါ၀င္ခဲ.သည္ ။သမၼတျဖစ္ခ်ိန္တြင္စစ္တပ္နွင္.အဆက္အစပ္မရွိေတာ.ပဲ အရပ္သားသမၼတအျဖစ္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ ။
ျမန္မာ.သမိုင္း၏စတုတၳေျမာက္သမၼတမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟုနာမည္ေက်ာ္ေသာ သမၼတၾကီးဦးေန၀င္းျဖစ္သည္ ။ ဦးေန၀င္းသည္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္၍ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူမဟုတ္ပဲ အာဏာသိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္ ။ျမန္မာ.ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကိုထူေထာင္ျပီး လက္ညွိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္ လြွတ္ေတာ္က ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတတင္ေျမွာက္ျခင္းကိုခံရသူျဖစ္သည္ ။ ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၁ အထိ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္ ။ စစ္တပ္ကတိုင္းျပည္ကိုစတင္လြွမ္းမိုးေစေသာသမၼတျဖစ္သည္ ။ သမၼတျဖစ္ေသာ္လည္းဦးေန၀င္းသည္ တပ္မေတာ္ကို သူ.အာဏာစက္ကြင္းေအာက္တြင္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ခဲ.သည္ ။
ဦးေန၀င္းကိုဆက္ခံေသာ ပဥၥမေျမာက္ျမန္မာ.သမၼတမွာ ဦးစန္းယုျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၁ မွ ၁၉၈၈ အထိသမၼတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္ ။ ဦးစန္းယုသည္လည္းတပ္မွလာသူျဖစ္သည္ တပ္ရင္းမွဴး၊တပ္မမွဴး၊တိုင္းမွဴး၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္ ။ စစ္တပ္မွလာေသာေနာက္ထပ္သမၼတတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။
၁၉၈၈ အေရးအခင္းျဖစ္ပြားေသာအခါ သမၼတဦးစန္းယုနုတ္ထြက္သြားျပီး နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးေအးကိုက ယာယီသမၼတအျဖစ္ ဇူလိုင္ ၂၅ မွ ၂၇ အထိ (၃) ရက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သျဖင္. သမိုင္းတြင္သက္တမ္းအတိုဆံုးသမၼျဖစ္သည္ ။ ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္သမၼတျဖစ္ေသာဦးေအးကိုမွာလည္းတပ္မွလာသူပင္ျဖစ္သည္ ။သူသည္ တပ္မေတာ္တြင္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအဆင္းအထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္ ။
ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုပြဲလူထုေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ျမင္.တက္ေနဆဲ ကာလ၀ယ္ က်ားကြက္ထဲသို.ထိုးေက်ြးခံရေသာဦးေန၀င္း၏နယ္ရုပ္တစ္ရုပ္သဖြယ္ျဖစ္သည္ ။ဦးစိန္လြင္သည္ ၁၉၈၈ ဇူလိုင္ (၂၇)ရက္ေန.တြင္ သမၼတျဖစ္ကာ ၾသဂုတ္လ (၁၂)ရက္ေန.တြင္တာ၀န္မွအနားယူနုတ္ထြက္ခဲ.ရသျဖင္. ဆယ္.ေျခာက္ရက္ပဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ.ရေသာ သမၼတျဖစ္သည္ ။ ဦးစိန္လြင္သည္လည္း တပ္မွလာေသာသမၼတျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင္.အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.သူျဖစ္သည္ ။ ပညာတတ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပသမားမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္နွိမ္နွင္းခဲ.သျဖင္. အေရးအခင္းကာလတြင္ ျပည္သူလူထုက “ စိန္လြင္ေျခာက္တန္း၊တေဇာက္ကမ္း ၊ေစာက္ရမ္းအုပ္ခ်ဳပ္တိုင္းျပည္ျပဳတ္ “ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ရွုတ္ခ်ျခင္းကိုခံရသူျဖစ္သည္ ။
ဦးစိန္လြင္ျပဳတ္က်သြားျပီးေသာအခါ ပညာတတ္သမၼတတစ္ဦးျဖစ္ေသာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ ရွစ္ေယာက္ေျမာက္ျမန္မာ.သမၼတအျဖစ္ တက္လာပါသည္ ။ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ လူေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးေန၀င္း၏လူျဖစ္ျခင္း ၊ လူထုမုန္းတီးေသာ ျမန္မာ.ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီမွဆင္းသက္လာသူျဖစ္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္လူထြက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင္.လူၾကိဳက္နည္းခဲ.ပါသည္ ။ သူသည္ သမၼတအျဖစ္ ၁၈.၈.၁၉၈၈ မွ ၁၈.၉.၁၉၈၈ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းသည္.ေန.အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ.ပါသည္ ။ တပ္မွလာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦကိုျပန္ေဆာက္ေပးမည္ ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢတရား၀င္ဖြဲ.ခြင္.ေပးမည္ဟုေျပာခဲ.ေသာသမၼတျဖစ္ပါသည္ ။
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္အလြန္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံ၌ သမၼတမရွိေတာ.ပါ ။သို.ေသာ္ ထိုစဥ္ကအာဏာကိုရယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ.ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို.ကိုယ္သူတို. နိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ ဟူ၍မၾကာခနညြွန္းဆိုသျဖင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္ နွင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွတို.သည္ (မေၾကျငာေသာ္လည္း ) ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ အထိ သမၼတသဖြယ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ထိုသူနွစ္ဦးသည္လည္း တပ္မွတိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ.ပါသည္ ။ နွစ္ေယာက္လံုးသည္ ပညာတတ္မ်ားေတာ.မဟုတ္ပါ ။
၂၀၁၀ တြင္ေတာ. သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာဏာရလာပါသည္ ။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ (၉) ဦးေျမာက္တရား၀င္သမၼတျဖစ္ပါသည္ ။ ဦးသိန္းစိန္သည္လည္းစစ္တပ္မွထြက္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းျဖစ္ပါသည္ ။
ဤသည္မွာအတိတ္ကသမၼတရွစ္ဦးနွင္.လက္ရွိသမၼတတို.၏ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဆယ္ဦးေျမာက္သမၼတကိုေရြးခ်ယ္ပါမည္ ။ စ၀္ေရြွသိုက္ ၊ေဒါ္က္တာဘဦး ၊မန္း၀င္းေမာင္တို. ေနာက္ပိုင္းတြင္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ.ေသာ ပညာတတ္သမၼတမ်ိဳးဆက္ကိုျပည္သူလူထုကေတာင္.တေနၾကပါသည္ ။တစ္ခါလာလည္း မဲျပာပုဆိုးဆိုသလို စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ား ၁၉၆၂ မွ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္.အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ကို အားလံုးကစိတ္ကုန္ေနပါျပီ ။ အရပ္သားပညာတတ္ သမၼတမ်ားလက္ထက္ကျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ အဘက္ဘက္မွေရွ.ဆံုးတြင္ရွိခဲ.ပါသည္ ။နိုင္ငံ.ဂုဏ္သည္ကမၻာတြင္တင္.တယ္ခဲ.ပါသည္ ။ယခုအခါတြင္ျမန္မာသည္ မေကာင္းသည္.အရာမ်ားစာရင္းျပဳစုလိုက္တိုင္းအနဲဆံုး 1 to 10 စြဲပါသည္ ။ လူကိုလက္ခံပါသည္ ဦးေရြွမန္းလည္းေကာင္းပါသည္ ။ဦးသိန္းစိန္လည္းေကာင္းပါသည္ ။ ဦးျမင္.ေဆြလည္းေကာင္းပါသည္ ။သို.ေသာ္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအုပ္ခ်ုပ္ေနသည္မွာၾကာျမင္.လွပါျပီ ။ျပည္သူလူထုသည္အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္လွ ျမင္ခ်င္လွပါျပီ ။ ၂၀၁၅ တြင္ ေမာင္ျဖဴပဲတက္တက္ ၊ မနီပဲတက္တက္ တက္ခ်င္သည္.သူတက္ပါ ။ သို.ေသာ္ စစ္တပ္နွင္.အာဏာရပါတီမွမဟုတ္ေသာ အရပ္သားပညာတတ္သမၼတစ္ေယာက္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ကိုျမင္ေတြ.ခ်င္တာအေျပာင္းအလဲလိုလားသူအားလံုး၏ဆႏၵျဖစ္ပါေၾကာင္း။
သရ၀ဏ္(ျပည္)
ကိုးကား
သည္းခံမ်ိဳးေဟ.ဒို.ဗမာနွင္.နိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား (ေမာင္ေရစက္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...