Wednesday, July 18, 2012

မာ့ခ္ ဖာမနာ (Mark Farmaner) ၏ ေျဖရွင္းခ်က္အား သံုးသပ္ျခင္း


by Mg Mike Mike on Tuesday, July 17, 2012 at 7:21am ·

Burma Campaign (UK) ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္ေသာ မာ့ခ္ဖာမနာ (Mark Farmaner) ၏ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး BC (UK) အဖြဲ႕ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားအား ေရးသားထားျခင္းႏွင့္ ၎တို႕အဖြဲ႕အား အထင္လြဲေနသည္ ဆိုသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္စာတန္းကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အဆိုပါ စာတန္းကို ဖတ္ရႈၿပီးသည့္ ေနာက္ စိတ္ထဲမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ား ေပၚလာတဲ့အတြက္ ခ်ေရးျဖစ္ပါတယ္။

Burma Campaign (UK) ဟာ အမွန္တကယ္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါ သလား။ အဆိုပါအခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သံသယရွိစရာမလိုပါ၊ BC (UK) ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၎တုိ႕ က်ရာ က႑မွ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ၎တို႕၏ Activities အမ်ားစုမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္၊ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဟု ေၾကြးေက်ာ္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာရွိေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အေရးတယူလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကို အထင္သား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Stateless People of Myanmar ဟုေခၚသည့္ နယ္ေျမမရွိသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟု ေခၚဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္ မစစ္သည္ မေသျခာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထက္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ထိုင္း၊ ျမန္မာနယ္စပ္မွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေစတနာ မွန္ကန္ပါက ျမန္မာလူမ်ိဳး စစ္စစ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ေရွ႕တန္းတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိေနသည့္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ နယ္စပ္ တေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားထက္ ေထာက္ပံ့မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေနၿပီး ၁ ႏွစ္လ်င္ ခန္႕မွန္း ေဒၚလာ သန္း ရာဂဏန္းခန္႕ အကူအညီမ်ားအား INGO မ်ားႏွင့္ ပေရာဂ်က္ ေခါင္းစဥ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာမွ ရရွိေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေရးကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

BC (UK) အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးအား အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္သေလာ
အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေမးစရာ ရွိလာသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားအား အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႕ႏွင့္ ဘာသာတူ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားစြာ ရွိေနေသာ္လည္း လူသိရွင္ၾကား အမည္နာမ ထုတ္ေဖာ္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ားအား မေတြ႕ရွိခဲ့ရပါ။ ဤေနရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံတြင္ တရားရံုးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး BC (UK) မွ လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္ျခင္း မရွိခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥအား The 300,000 Rohingyas in Saudi are in limbo ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္

Mr Abdul Majid’s family moved to Saudi in 1954, two years after he was born, and was granted legal resident status as it was among the first Burmese groups to arrive. But a decree issued two decades later forced Rohingya older than 18 who were not born in the kingdom to obtain a non-Saudi passport.

ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ခြင့္ မရသည္ကိုလည္း
Without residency permits, their children cannot enrol in public schools. Mr Abdul Majid said Burmese children attend charity schools created for the community by Saudi donors and wealthy Burmese ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအား ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ BC (UK) သည္လည္း ေ၀ဖန္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကို မာ့ခ္ ဖာမနာ အေနျဖင့္ မည္သို႕ ဆင္ေျခေပးမည္လည္း စိတ္၀င္စားမိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးအား ႏိုင္ငံေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ေလသေလာဟု သံသယျဖစ္လာပါသည္။

BC (UK) သည္ မည္သည့္အလွဴရွင္၏ လွဴေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနသနည္း

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍လည္း မာ့ခ္ ဖာမနာမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားျခင္း မရွိပါ။ ၎၏အဆိုအရ BC (UK) မွာ အက်ိဳးအျမတ္ မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္း (Non-Government Organization) ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႕ဆိုလ်င္ NGO တစ္ခုသည္ ၎တို႕၏ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပါတ္ႏိုင္ရန္ အလွဴရွင္၏ လွဴေငြမ်ားႏွင့္ လည္ပါတ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးသည္ပင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴေငြမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ရသျဖင့္ BC (UK) အေနျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ အျခားေသာ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႕ Mission မ်ားစြာႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မရွိေသာ BC (UK) အေနျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားအား လက္ခံရရွိရန္ ႀကိဳးပန္းရမည္မွာ အခက္အခဲေတြ႕မည္မွာ ေသျခာပါသည္။ သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ေနရာမွ အလွဴေငြမ်ား ရရွိသနည္း ၎အခ်က္မွာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါသည္။
ဤေနရာတြင္ BC (UK) ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Rohingya Solidarity Organization (RSO) ႏွင့္ Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) တို႕ႏွင့္ အတူတြဲလ်က္ ရွိသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႕လာရပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ ။ ။ ၀ီကီလိခ္ႏွင့္ အျခားေသာ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ RSO ႏွင့္ ARNO တို႕အား အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သံုးသပ္ထားသည္ကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။) တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ RSO, ARNO ႏွင့္ OIC တို႕၏ ပါတ္သက္ေနမႈ သတင္းဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း တဆက္တည္း ေတြ႕လာရသျဖင့္ BC (UK) အေနျဖင့္ မေျပးေသာ္လည္း ကံရာရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

BC (UK) သည္ မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရခိုင္ေဒသအား ၎တို႕ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဟု ေျပာဆိုသည္ကို မၾကားဘူးေၾကာင္း ေသျခာသေလာ
အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးလည္း မာ့ခ္ ဖာမနာအား ေမးစရာ ေမးခြန္းမ်ား ရွိလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး တညီတညြတ္တည္း ေဖာ္ျပသည္မွာ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ပင္။ မၾကာခင္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကိုယ္တုိင္ ၀န္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရရွိရန္ ႀကိဳးပန္းေနမႈမ်ားအား http://www.globalasia.org/ တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ Thanawat Pimoljinda မွ ၂၀၁၀ မတ္လတြင္ ေရးခဲ့သည္ Ethno-Religious Movements As a Barrier to an ASEAN Community တြင္ The Rohingya Solidarity Organization (RSO) and the Arakan Rohingya National Organization (ARNO) in Burma have been fighting to liberate Arakan from Buddhist rule, with the aim of establishing an Islamic state. ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး Wikipedia ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေရးသားထားသည္တြင္ Post War တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။
The Mujahid party was founded by Rohingya elders who supported jihad movement in northern Arakan in 1947.[28] The aim of Mujihid party was to create a Muslim Autonomous state in Arakan. ထို႕အတူ Jane's World Insurgency and Terrorism တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္တြင္ RSO ႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး
The group also aimed to establish an Islamic autonomous Rakhine (Arakan) state, uniting the Rohingya people of Myanmar and Bangladesh ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ေရးခဲ့သည့္ ဘာတီးလစ္တာနာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ေလ့လာလ်င္လည္း ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ မာ့ခ္ ဖာမနာ ေျပာဆိုသည့္ we have never even heard any Rohingya organization saying they want their own state ဆိုသည္မွာ မုသားမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေ၀ႏွင့္ပြင့္သံုအား ဆန္႕က်င္သည္မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္၍ေလာ ရိုဟင္ဂ်ာအား ေထာက္ခံ၍ေလာ

အဆိုပါကိစၥအား အထူးအေထြ ေျပာဆိုရန္ပင္ မလိုအပ္ေသာ္ျငား မာ့ခ္ ဖာမနာအေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ရန္တိုက္သည့္သဖြယ္ attacking her because she is a Muslim ဟု ေရးသားလာသည့္အတြက္ ဆိုေရးရွိက ဆိုအပ္ရပါေတာ့မည္။ ေ၀ႏွင္းပြင့္သံု အဂၤလန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ My father, my father စသည္ျဖင့္ ကေလးပင္ျဖစ္ေသာျငား မာန္ပါပါျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့စဥ္က တခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ့သူမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ားစုပါ၀င္ခဲ့သည္ကို ေမ့ထား၍ မရပါ။ ကေလးပင္ ျဖစ္ေသာ္ျငား စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈအား တြန္းလွန္ရန္ ၎၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါတ္သက္ခဲ့သူမ်ားမွ ေလးစား ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္မ်ားမွာ ရွိခဲ့သည္မွာ သမိုင္းသက္ေသ ရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႕အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျမင့္ခုန္ ခဲ့ရာတြင္လည္း အားေပးခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထိုမွ တဆင့္တက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အငယ္စားဟု ခ်ီးေျမွာက္လာသည္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားစိတ္တြင္ လက္ခံရန္ ခက္ခဲလာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အိုင္ကြန္ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီအား ျမတ္ႏိုးသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုအား ကိုယ္စားျပဳသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း မိမိတို႕ တန္ဖိုးထား ေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တစ္တန္းတည္း တင္စားလာသူမ်ားအား လက္မခံသည္မွာ အထင္အရွားပင္ ရွိပါသည္။ သူမ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္၍ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေနပါေစ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵအား အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္လာပါက မည္သူ႕ကိုမဆို ဆန္႕က်င္ရန္ ၀န္မေလးသည္ကို ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ လူထု အံုၾကြမႈႀကီးမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အတူပင္ မည္မွ်ပင္ အစိုးရႏွင့္ ပါတ္သက္ေနေသာ္ျငား ျပည္သူလူထုႏွင့္ စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သည္ကို အတင္းအၾကပ္ ျပဳလုပ္လာပါက ဆန္႕က်င္ခံရသည္ကို ဥပမာအေနျဖင့္ ငါးမင္းေဆြအား ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕က်င္ၾကျခင္းမ်ားအား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ၀ႏွင္းပြင့္သံုအား ဆန္႕က်င္ေနၾကသည္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္၍ မဟုတ္ပဲ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထား ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အမွားျမင္၍ အမွန္ျပင္သူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၾကသည္ကို မေမ့ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕ အမွန္ျပင္လာပါကလည္း ႀကိဳဆိုၾကမည္မွာ မလြဲေပ။ ေ၀ႏွင္းပြင့္သံု၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ ကိုျမေအးမွလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ဆိုလာသျဖင့္ ေ၀ႏွင္းပြင့္သံုအေနႏွင့္ အမွားကို ျပင္လာပါက ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ မျဖစ္ေတာ့မည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႕ လိုပါသည္။
ဘာေၾကာင့္ ရခိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ BC (UK) အား မဆက္သြယ္သနည္း
အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အေထြအထူး ရွင္းျပရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။ မိမိ၏ ရန္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုလဲနံပ သင့္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအား မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ် အဆက္အဆံ မလုပ္ခ်င္သည္ကို အထူးအားျဖင့္ ေျပာရန္ မလိုေတာ့ေပ။ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ပင္ အခန္႕မသင္ပါက အတိုက္ခံသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သာမာန္ အဖြဲ႕ေလးျဖစ္ေသာ BC (UK) မွာမူ ဆိုဖြယ္ရာ မရွိသည္ကို မာ့ခ္ ဖာမနာအေနျဖင့္ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္ေပသည္။

မည္သည့္အတြက္ မာ့ခ္ ဖာမနာ ဒီစာကို ေရးသနည္း
ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ အသင့္ျမတ္ဆံုးေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ သြားေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွေန၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ရံပံုေငြ (သို႕) အလွဴေငြ ရရွိရန္မွာ ယခင္ကဲ့သို႕ မေသျခာေတာ့သျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အေျခစိုက္မွ ရံပံုေငြမ်ား ရရွိမည္ကို အလြန္လူရည္လည္သည့္ မာ့ခ္ ဖာမနာအေနျဖင့္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕သိရွိျခင္းအားလည္း ၎ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႕ကိုယ္တုိင္ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္ညွိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပန္းမႈ ေျခလွမ္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ၎တို႕အေနျဖင့္ ရိုးသားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိပါက ၎တို႕ ခရီးစဥ္အား ထိုကဲ့သို႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္လာရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႕အား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္မႈမ်ားကို ေမးျမန္းခံခဲ့ရျခင္းမွ အစျပဳ၍ ထိတ္လန္႕လာခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါစာအား ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္းအား On my recent trip to Burma, even very senior democracy leaders in Rangoon talked about it. ဟု ေရးသားထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ မာ့ခ္ ဖာမနာအေနျဖင့္ အဂၤလန္တြင္ ရံုးစိုက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးမ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို သိရွိလာသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ရံုးစိုက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပန္းေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႕ အေရးမထားခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းမွ အသံမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႕ အေလးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါတ္သက္ေနသည့္ သူမ်ား၏ အေရးတယူ ေမးျမန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အထင္ျမင္လႊဲမွားေနမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္သာ မွတ္ယူရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မတတ္သာ၍ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႕လုပ္ရပ္အား ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းမ်ားကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး လုပ္စားလာၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမ်ားအား သတိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ၎တို႕ လွည့္ကြက္အတြင္း မ၀င္ေရာက္မိေစရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။


-- 


★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
•。★.★ 。* 。
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ˚

*Mr.Jugger*    

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...