Saturday, July 21, 2012

တစ္ခါတုန္းက အီတလီ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး...by အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ) 


Lokanatha (1897-May 25, 1966) was an Italian Buddhist missionary.
အရွင္ေလာကနာထ (၁၈၉၇ - ေမ ၂၅, ၁၉၆၆) သည္ အီတလီလူမ်ဳိး ဗုဒၶသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။


Lokanatha was born near Naples, Italy in 1897 in the celebrated family of Cioffi and given the name of Salvatore, meaning the Savior. Brought up in an atmosphere of talented culture, he was a talented violinist. He studied chemistry and received his B.Sc. at The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, in 1922. He then worked as a chemical analyst for the Crucible Steel Co. and Procter & Gamble before briefly attending Columbia University Medical School. It was the scientific impulse in him which led him to Buddhism, which he embraced not long after graduation. Shortly he was on pilgrimage to the places sacred to Buddhism and was ordained a Buddhist monk in Burma in 1925. Thereafter, he resolved to propagate the teachings of the Buddha all over the world.
အရွင္ေလာကနာထ ကို အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေနပယ္လ္ (Naples) ကမ္းေျခအနီး ထင္ရွားေသာ မိသားစု Cioffi မွ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ Salvatore ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ကယ္တင္ရွင္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ပါရမီထူးကဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္တြင္ ေနထုိင္ရင္း သူသည္ တေယာတီးခတ္ေသာ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ တြင္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ျဖင့္ B.Sc ဘဲြ႕ကို The Cooper Union for the Advancement of Science and Art ေက်ာင္းမွ ရရွိခဲ့သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ Columbia University Medical School ေက်ာင္းတြင္ မတက္ေရာက္မီ The Crucible Steel Co. ႏွင့္ Procter & Gamble အလုပ္တြင္ ဓာတုေဗဒ သရုပ္ခြဲသူ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္သည္ သူ႔ကို ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လာေစရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဘြဲ႕ရရွိၿပီး သိပ္မၾကာမီပင္ သူသည္ လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့သည္။ မၾကာမီတြင္ သူသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ေသာ မဇၩိမေဒသ ကို ဘုရားဖူး ထြက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၂၅ တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ဗုဒၶသားေတာ္ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုေနာက္ သူသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုးသို႔ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို ျပန္႔ပြားေအာင္ သာသနာျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေတာ့သည္။

Returning home after mastering the precepts and practices of Buddhism in six months, he found the general atmosphere not favorable to his new religion in Italy. He returned to India on foot walking across Southern Europe and Asia Minor, reaching back Burma in 1928. The five years that followed were spent in deep study and meditations, his time being divided between monasteries and the Himalayan caves and forests. Strictly observing the 13 dhutangas, he emerged towards the end of 1932 with a spiritual radiance around him. From the year 1928 throughout his life he observed the self-imposed rule of sleeping in the sitting posture: only in his death he lay on his back.
ေျခာက္လၾကာေအာင္ ၀ိနည္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ ေနရပ္ထံသို႔ ျပန္လာစဥ္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္ေနေသာ ဆရာေတာ္အတြက္ အီတလီတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လက္ခံျခင္း၊ ေထာက္ခံအား မရွိေတာ့ေပ။ ဆရာေတာ္သည္ အိႏိၵယသို႔ ေျခက်င္ခရီးျဖင့္ ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ အာရွေဒသႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ၁၉၂၈ တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ တရားစာေပမ်ားႏွင့္ တရားအားထုတ္ျခင္းကို ငါးႏွစ္ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဟိမ၀ႏ ၱာေတာင္တန္းမွ လိုဏ္ဂူမ်ားႏွင့္ ေတာၿမိဳင္ထဲတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့သည္။ ဓုတင္ ၁၃ ပါးကိုလည္း အျပင္းအထန္ က်င့္ႀကံပြားမ်ားခဲ့သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာမ်ား ရင့္သန္လာခဲ့သည္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဆရာေတာ္၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရင္း အိပ္သည့္ အေနအထားမွ ထုိင္လွ်က္ အေနအထားကို က်င့္ႀကံပြားမ်ားခဲ့သည္။ မေသရံုတမယ္ ျဖစ္မွသာလွ်င္ ေက်ာခင္းအိပ္ခဲ့သည္။

Three Buddhist missionary expeditions were launched by Lokanatha in the years 1933, 1934 and 1935 from Burma, Thailand and Ceylon respectively to Bodh Gaya in India, where the Buddha had attained Enlightenment. Lokanatha wrote extensively and published several booklets with a view to use these in his missionary expeditions in the West; he also completed a large volume dealing with his missionary work in the East. While the plans for a missionary tour of Europe and America were getting finalized, World War II broke out. All of Lokanatha's writings were lost. Besides, during the War he was interned in India.
၁၉၃၃၊ ၁၉၃၄ ႏွင့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အရွင္ေလာကနာထသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံတို႔မွ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳအဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဗာဓိဉာဏ္ေတာ္ကို ရရွိခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာ ေဒသတို႔ အသီးသီး စတင္ေစလြတ္သည္။ အရွင္ေလာကနာထသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ၄င္း၏ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ ရႈေထာင့္ တစ္ခုျဖင့္ မ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ၿပီး ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အေရွ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းခဲ့သည္။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္မ်ား အတြက္ ေနာက္ဆံုး အစီအစဥ္ ဆြဲေနစဥ္တြင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး စတင္ခဲ့ေတာ့သည္။ စစ္ပြဲအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး မတည္ၿငိမ္မႈ အရ အရွင္ေလာကနာထ ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ သူ၏ စာေပလက္ရာမ်ား အားလံုးသည္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည္။

In October, 1946, he returning to Burma and found the Buddhist Foreign Mission organized in Mandalay; under the auspices of which he was sent out in July 1947 for a Buddhist survey of the contemporary world, with special reference to the USA. It was the first mission of its kind ever launched from Burma. The outcome of this Mission is detailed in his work Girdling the Globe with Truth. Preaching through Singapore and Malaya, Hong Kong, Shanghai and Manila, he sped across the Pacific through Hawaii to the USA., and after a very successful tour of the United States and preaching in England and on the Continent, he arrived in Ceylon in 1950 to attend and address the First Conference of the World Fellowship of Buddhists. In March 1951 he was back to Burma, where right-royal receptions awaited for him in Rangoon and Mandalay. In Mandalay he hoisted the World Buddhist Flag on March 24, 1951 for the first time in Burma.
ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္စဥ္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျပည္ပသာသနာျပဳ အဖြဲ႕ ကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕မွ ကမကထ ျပဳၿပီး အေမရိကန္ တိုင္းျပည္ အဓိက ထား၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမာၻႀကီး၏ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းအတြက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အရွင္ေလာကနာထကို အကူအညီေတာင္း ေလွ်ာက္ထားကာ သာသနာ ျပဳေစခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာျပည္မွ ပထမဦးဆံုး သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းသာသနာျပဳ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ရလဒ္သည္ အမွန္တရားျဖင့္ ေလာကႀကီးကို လႊမ္းၿခံဳျခင္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ သူ၏ အလုပ္ကို ျပည့္စံုေစခဲ့သည္။ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ မနီလာ အစရွိသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တရားမ်ား ေဟာေျပာရင္း ဟာ၀ါအီ တစ္ေလွ်ာက္ ပစိဖိတ္ကို ျဖတ္ၿပီး အေမရိက ကို ခရီး အျပင္းႏွင္ခဲ့သည္။ အေမရိကတြင္ သာသနာျပဳ ခရီး ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားေဟာေျပာရင္း ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ပထမဦးဆံုး ကမာၻ႕ညီလာခံ ကို တက္ေရာက္၍ တရားေဟာေျပာရန္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အရွင္ေလာကနာထ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္အတြက္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆိုရန္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဦးဆံုး အတြက္ ကမာၻ႕ ဗုဒၶဘာသာ အလံေတာ္ကို အရွင္ေလာကနာထမွ မႏ ၱေလး၌ လႊင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

After 1951 he preached extensively and repeatedly throughout Burma, also dividing his time between Burma, India and Ceylon; mostly staying in Burma. He attended and addressed the World Fellowship of Buddhists' Conference in Rangoon in 1954. Also, he was elected the Spiritual Patron of the Mahajayanti Celebrations in 1956 in Pakistan.
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တရားမ်ား ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ႂကြေရာက္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကမာၻ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အရွင္ေလာကနာထ ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္၌ က်င္းပေသာ မဟာဇယႏိ ၱ အခမ္းအနား၏ ဦးေဆာင္ဦးျပဳသူ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

It was in the early 1930s that Lokanatha and B. R. Ambedkar, the Indian Dalit leader, contacted each other. The correspondence between them reveals that Ambedkar was greatly influenced by Lokanatha, in favor of Buddhism. Ambedkar converted to Buddhism with many of his followers in 1956.
၁၉၃၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းမ်ား ေလာက္တြင္ အရွင္ေလာကနာထႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဇာတ္နိမ့္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ B.R Ambedkar တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ Ambedkar သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ သက္၀င္ ေနၿပီးျဖစ္ေသာ အရွင္ေလာကနာထအား ယံုၾကည္အားကိုးခဲ့သည္။ Ambedkar သည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားစြာ ႏွင့္အတူ ဗုဒၶဘာသာကို ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

Donations for the world Dhammaduta work flowed freely to Lokanatha in Burma. He had planned for a World Preaching Tour in 1963-1965, which somehow failed to materialize. Towards the end of 1965, he developed a sore on his forehead, which turned cancerous. While preparing for his visit to the USA. for proper treatment, he succumbed to the temptation of trying indigenous treatment, against all expert advice. He died on May 25, 1966. On May 29, 1966 in Maymyo, his body was taken in a stately procession to the Shwezigon Monastery, where it lies in state for all Burma to pay homage.
ေလာက ဓမၼဒူတ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အရွင္ေလာကနာထကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃-၁၉၆၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကမာၻအႏွံ႔ တရားေဟာအစီအစဥ္ အတြက္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ အေျခအေနအရ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ သူ၏ နဖူးတြင္ ရွိခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာတစ္ခုသည္ ကင္ဆာေရာဂါ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ကုသမႈကို ခံယူရန္ အေမရိကန္သို႔ ႂကြေရာက္ရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို လက္မခံေတာ့ဘဲ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕၌ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဥတုဇ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို တည္ၿငိမ္ေအးေဆးစြာ လွည့္လည္ အပူေဇာ္ခံၿပီး လူအမ်ား ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ ေရႊစည္းခံု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ပင့္ေဆာင္ လာခဲ့သည္။

Lokanatha was a staunch vegetarian. His donations helped construct the Sunlun Dhammayone in Rangoon. His devotees included people from all ranks of life; intellectuals, scientists and people in authority from several countries were influenced by him. Although Theravada by designation, Lokanatha was broadminded for all viewpoints.
အရွင္ေလာကနာထသည္ သက္သတ္လြတ္ ဘုဥ္ေပးသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ဆူးေလ ဓမၼာရံုကို တည္ေဆက္ရာတြင္ အလွဴပါ၀င္ ကူညီခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ကို ၾကည္ညိဳၾကသူမ်ားသည္ အဆင့္အတန္း အလႊာမ်ဳိးစံုက ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူမ်ား စသည္တို႔သည္ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေထရ၀ါဒကိုသာ သက္၀င္ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း အားလံုးေသာ အျမင္ရႈေထာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ အရွင္ေလာကနာထသည္ သေဘာထားႀကီးစြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

The Light of Truth sermons delivered by The Ven Lokanatha in Singapore was edited in a book by The Supervisor of The Maha Bodhi School and distributed by 1. The Singapore Buddhist Lodge 2. The Singapore Maha Bodhi School 3. The Singapore Buddhist Institute (1947)
စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ အရွင္ေလာကနာထမွ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အမွန္တရား၏ အလင္းေရာင္ တရားေတာ္ကို မဟာေဗာဓိ ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေအာင္ တည္းျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ
(၁) The Singapore Budhist Lodge
(၂) The Singapore Maha Budhi School
(၃) The Singapore Buddhist Institute (1947)
တို႔ ျဖစ္ေပသည္။
Bhikkhu Lokanatha (တစ္ခါတုန္းက အီတလီ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး...) by Ashin Nyanadipa (အရွင္ဉာဏဒီပ (ဓမၼရတနာ)) 
http://www.ashinnyanadipa.com/

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...