Saturday, July 21, 2012

လူ႕အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး နိမ့္က်မႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သား (တင္စိုးမင္း)


by ျပည္သူ႔ေခတ္ on Saturday, July 21, 2012 at 5:45am 


ယေန႔ ကမၻာ၌ ေခါင္းအခဲရဆံုး ျပႆနာမ်ားထဲ  ကေလးလုပ္သား ျပႆနာ အေရးကလည္း ထိပ္ဆံုး တစ္ဆယ္စာရင္း၀င္ေန၏။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လည္း တုိက္႐ိုက္ သက္ဆုိင္ေနၿပီး တစ္စြန္းတစ္စ မကေတာ့ေသာ ဆူးခၽြန္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံ စံႀကီးမ်ားထဲ အေတာ့္ကို စႏုိးစေနာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္ေနပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ကပင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကေလး စစ္သားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာသြားသည္။ ကေလးစစ္သားသည္လည္း ကေလးလုပ္သား တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါ၏။ ယခု စာေရးသူတို႔ထံ၌ေတာ့ လႈပ္ရွား အေရးယူမည့္ စီမံခ်က္သစ္မ်ား စတင္ေနၿပီဟု ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ ေလလ့ာထားရသမွ်ထဲမွ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်လိုပါသည္။
          ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၌ သိပ္မေျပာသာလွေတာ့လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံႀကီး၊ ငယ္မ်ားအတြက္ နိစၥဓူ၀ ဘ၀ေတြထဲ လႊဲေရွာင္မရ ျဖစ္ေနသည္။ ခါးသီးေသာ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ စာရင္းေပါက္ ေနေသာ္ျငား စီးပြားေရး တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္လာ၍ ကမၻာ့ေမဂ်ာပါ၀ါထဲ ၀င္လာေသာ BRICS ငါးႏုိင္ငံ (ဘရာဇီး၊  ႐ုရွား၊ အိႏိ္ၵယ၊တ႐ုတ္၊ ေတာင္အာဖရိက) အတြင္း၌ပင္ ႐ုရွားေလာက္မွလြဲ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ား အခက္ေတြ႕ေနၾကရေသာ ျပႆနာ၊ ပဲ့နင္း ဦးေထာင္ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ ျဖစ္ေနရဆဲျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး သံုးရပ္လံုး မွ်ေျခညီ တည္ၿငိမ္ပါမွ ေျဖရွင္းေျပလည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
          အာရွဆင္ႀကီးဟု ေခၚၾကေသာ ေမဂ်ာပါ၀ါ အိႏိ္ၵယသည္ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုး၀ါးဆံုး ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးမားလွေသာ္လည္း လူဦးေရ တစ္ဘီလီယံႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ႀကီးမားလြန္း၍ဟု ေယဘုယ် ေျပာႏုိင္သည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ အျခား ပိုဆင္းရဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေရာ...။ စဥ္းစား႐ံုျဖင့္ သိႏုိင္ေလာက္ၾကၿပီး တကယ္တမ္း ေထာင့္ေစ့ေအာင္  ကိုင္တြယ္ မေျဖရွင္းႏုိင္ၾကေသးေပ။ မိမိတို႔ ႏုိ္င္ငံတြင္လည္း ထိုအေရးမေသး လွေၾကာင္း လူတိုင္း အသိပင္ ျဖစ္ပါ၏။

  ILO အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အစ  ပ်ိဳးျခင္း
အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ ကေလးသူငယ္အားလံုး ပါ၀င္ေသာ “ကေလး လုပ္သား” ဆုိသည္ကို ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) မွ ယခုလို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိျပထားသည္။
          “ကေလး သူငယ္မ်ားျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေစေသာ အလုပ္ပုံစံ၊ ယင္းအလုပ္သည္ ကေလးသူငယ္တို႔၏ ႏုနယ္ငယ္ရြယ္ေသာဘ၀ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသလို ပညာသင္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မဆည္းပူးႏုိင္ေစဘဲ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပါ နစ္နာေစေသာ အေနအထားတစ္ရပ္၌ လုပ္ကိုင္ ၾကရသူ ကေလးငယ္မ်ား...”
          ကေလးသူငယ္တုိ႔သည္ လူသားျဖစ္စဥ္အတြက္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေလာက လက္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဤလက္ေဆာင္ကို ပုဂၢလိက ႀကီးပြားေရး တစ္ရပ္တည္း အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးရွာသလို ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ မွားယြင္း အယူလြဲစြာ အသံုးခ်ခံေနၾကရျပန္၏။ အိႏိ္ၵယကို ၾကည့္ပါ။ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၅ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ အမ်ားစုမွာ အက်ပ္အတည္းဆုိက္ ဘ၀ေတြထဲ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ ၅ ဦးတြင္ ၁ ဦးမွာ အလုပ္ခုိင္းစား ခံေနရ၏။ ပန္းမ်ားသဖြယ္ ႏုနယ္လွပေသာ ၎င္းတုိ႔၏ ဘ၀မ်ားက မဖူးပြင့္မီ ညိႇဳးေရာ္ခံေနၾကရပါသည္။

အျပန္႔က်ယ္လွေသာ ျပႆနာ
ကေလးလုပ္သား ကိစၥသည္ ၿမိဳ႕ျပမွာထက္ ေက်းလက္၌ ပိုဆိုး၀ါးသည္။ ဘ၀ အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ နိမ့္က် ဆင္းရဲလွေသာ ေက်းလက္မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ (အရြယ္ မေရာက္ေသးသူ) ကေလးငယ္မ်ားကို စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေစလႊတ္ပစ္လိုက္ရသည္။ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား၌လည္း ထမင္းတစ္လုပ္အတြက္ မနည္း ႐ုန္းကန္ၾကရေတာ့ရၿမဲသာ ျဖစ္၏။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မေသ႐ံု စားေလာက္ သည့္ လုပ္အားေပးခိုင္းေစ၍ ရေသာေၾကာင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္က႑၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လုပ္သားတုိ႔ကိုပါ လုပ္အားခ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လာေနၾကသည္။ ျပႆနာမ်ားကား အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ ႐ႈပ္ေထြးကုန္ေတာ့သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး၊ က်န္းမာေရးအရ မသင့္ေတာ္ဆံုး အလုပ္ေနရာမ်ား၌ ခိုင္းေစသည္။ ဤတြင္  ေရာဂါေပါင္းစံု ရရွိကုန္ၾကေတာ့၏။

ကေလးလုပ္သား ဇာစ္ျမစ္မ်ား
အလြန္ ဆင္းရဲေသာ အလႊာေအာက္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေသာ တုိင္းျပည္မ်ား (ဥပမာ-အိႏိ္ၵယ)တြင္ ကေလးလုပ္အား ကိစၥသည္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းထဲမွ ၄ ရပ္ကို ယခုလို ေတြ႕ရွိေဖာ္ျပႏုိင္၏။
၁။ အလြန္ဆင္းရဲျခင္း (Extreme Poverty) သည္ ကေလးလုပ္သား ဇာစ္ျမစ္မ်ား၏ ေခါင္ခ်ဳပ္ျပႆနာျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိဘမ်ား အိမ္စရိတ္အတြက္ အလုပ္၀င္လုပ္ရျခင္း၊ မိသားစုအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ၀င္ေငြျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္တတ္ၾက၏။
၂။ ေစ်းေပါေသာ အလုပ္သမားအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိတ္၀င္စားခံရျခင္းျဖင့္ ကုိယ္က်ိဳးသမားမ်ားအတြက္ စားေပါက္ျဖစ္လာၾကသည္။
၃။ မိဘမ်ား၏ ပညာေရးအသိ နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားကိစၥ ေပၚလာ ရျခင္းကလည္း အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
၄။ မိဘအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းစေနရမည့္ အရြယ္ေရာက္လာေသာ ကေလးကို အိမ္စရိတ္ အပို၀င္ေငြအလို႔ငွာ ေက်ာင္းသို႔ အပ္ႏွံျခင္းထက္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ၾကေစဖို႔သာ ပိုအားသန္ စိတ္ကူးတတ္ၾကသည္။

ကေလးလုပ္သား ေလ်ာ့က် ပေပ်ာက္ေရးအတြက္  တုိင္းတာ တြက္ခ်က္  ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္
ကေလးလုပ္သား ျပႆနာသည္ ယူနီဗာဆယ္အသြင္ ေဆာင္လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး အိိႏိ္ၵယကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားက သာဓက ဆုိးႀကီးျဖစ္ေန၏။ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းအလုိက္၊ ေဒသခ်င္း အလိုက္၊ ဂလိုဘယ္အဆင့္အထိ ကေလးလုပ္သား တုိက္ဖ်က္ေရး စနစ္တက် စီမံ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရေတာ့ေပမည္။

NGO တို႔၏ အခန္းက႑
NGO တို႔ အေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာ ႀကီးထြားလာေနမႈကို အေရးပါေသာ ေနရာမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏုိင္လာၾကၿပီျဖစ္၏။ အစိုးရဘက္မွ လက္လွမ္းမမီေသာ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကရသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက အထူးျပဳရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရွိ က႑တုိင္းသို႔လည္း ပါ၀င္ႏုိင္မည္ မဟုတ္။ NGO မ်ားက ထိုေဒသမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ေပါင္းကူး ဆက္စပ္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မီဒီယာ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အေရးပါမႈ
မီဒီယာက ကေလးလုပ္သား ျပႆနာ ေထာက္ျပ႐ံုသာမက ၀ိုင္း၀န္းေပးႏုိင္ျခင္းသည္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ရပ္လံုး၏ အေရးအပါဆံုး အစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကေလးလုပ္သား ထားရွိ ခိုင္းေစေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ႏုိင္၏။ အစိုးရဘက္မွလည္း အကာအကြယ္ ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ မီဒီယာကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမ်ဥ္း မွတ္ေအာက္ အလႊာ (BPL-Below Poverty Line) ေရာက္ မိသားစုမ်ားကို ဘ႑ာေရးအရျဖစ္ေစ၊ ေငြေၾကး မဟုတ္ေသာ အျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ပံုစံျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပါက ထိုအလႊာမွ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္လာႏုိင္ၾကပါမည္။ မညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ ေျဖရွင္း ေပးရာ၌ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္  ကေလးလုပ္သား ျပႆနာ အဆံုးသတ္သြားေစရန္ လုပ္သားေရးရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ေလ်ာ့က်ေစမႈ၊ အျခား ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက့ဲသို႔ က႑မ်ားတြင္ အျခား အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
          ကေလးလုပ္သား ျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံတကာ နတ္ဆိုးႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါ၏။ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ အျပတ္ရွင္း၊ အျပဳတ္တိုက္ဖို႔လည္း လိုအပ္သည္။ တစ္နပ္စာ ၀မ္းမ၀တ၀ ေငြေၾကးအတြက္ လုပ္အားကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အရင္းျပဳ ေရာင္းစား ေနၾကရေသာ သူမ်ားထဲမွ ကေလးသူငယ္ အခ်ိဳ႕သာ မိသားစုကို ျပန္ေထာက္ပံ့ႏုိင္ၾက ျပန္၏။ အစိုးရအေနျဖင့္ ေျခလွမ္း အနည္းငယ္သာ ေရႊ႕ႏုိင္ၾကေသးသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) အေနျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ကေလးလုပ္သား  ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ပေပ်ာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာ စီမံခ်က္ (IPECL) ကို ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္ထဲသို႔ အေစာဆံုး ပူးေပါင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအနက္ အိႏိ္ၵယ ၁၉၉၂ လည္း ပါ၀င္၏။ သို႔ေသာ္လည္း စီမံခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္စရာ ျပႆနာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ကေလး လုပ္သားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အားအင္ျပည့္ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္း၍ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၱရား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ေရးပဲ ျဖစ္သည္၊ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိပါကလည္း အလုပ္မျဖစ္။ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာဟု တြင္တြင္  ေအာ္ေန႐ံုပဲ ဆုိလွ်င္လည္း မေျဖရွင္းႏုိင္။ ကေလးႏွင့္ မိဘမ်ားၾကားမွ သေဘာဆႏၵ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ကို မျမႇင့္တင္ မျပဳျပင္ေပးႏုိင္သေရြ႕ ဤခရီးေ၀းဦးမည္ သာ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးလုပ္သားတို႔ ထပ္တိုးပြားလာေပဦးမည္။ တကယ္ ျပန္ၾကည့္ၾကမည္ဆိုပါက “ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းေရး” တစ္ဖက္တည္း လုပ္ျပေန႐ံုႏွင့္ လည္း  မတြင္က်ယ္ႏုိင္ပါ။ “လုိအပ္ခ်က္” ဘာလဲ၊ တကယ္လိုေနတာ ဘာလဲ ဆုိသည္ကိုလည္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားေအာင္ ဆြဲထုတ္ႏုိင္ေရး ဆက္လုပ္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီကိစၥ အိႏိ္ၵယ  တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္၊ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၏ အေရးကိစၥလည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။         
 Ref:Child Labour in India.(IHRB)

တင္စုိးမင္း
(ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၁၀၃၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၉)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...