Sunday, July 21, 2013

ယေန႔ေခတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေရးပါမႈနွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာနုိင္ငံ


ကမ ၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ ထဲကို ၀င္ေရာက္မည့္ လူငယ္ေက်ာင္းသားတိုင္းအဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ စီပြားေရးစီမံကြပ္ကဲမႈမဟာဘဲြ႔ ( MBA )သည္ေခတ္စားလွ်က္ရွိေပသည္။ တစ္ကမ ၻာလံုးရွိ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အနာ ဂတ္စီးပြားေရးေလာက ၏ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိေသာ နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ထို MBA ကိုရရွိရန္ အသည္းအသန္ၾကိဳးစားလွ်က္ၾကေပသည္။ အေမရိကန္ရွိ ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ ေယးတကၠသိုလ္၊ မက္ဆာ ခ်ဳးဆက္ရွိ MIT၊ စတန္းဖို႔ တကၠသိုလ္ တို႔သည္ေက်ာ္ၾကားသကဲ့သို႔ လူငယ္တုိင္း၏ အိပ္မက္ျဖစ္ေသာ အဂၤလန္ရွိ ေအာက္စ္ဖို႔ နွင့္ လန္ဒန္စကူးေအာ့ဖ္ ဘစ္စနက္ တို႔သည္လည္း လူၾကိဳက္မ်ားလွေပသည္။ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားျပားလွေသာ ၄င္းတကၠသိုလ္နွင့္ေက်ာင္းအသီးသီးကိုတက္ေရာက္ပညာသင္ယူနုိင္ရန္မူတစ္ကမၻာလံုးရွိနုိင္ငံအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ား အတြက္ မဟာ အခက္အခဲၾကီးပင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူေျပာျပရန္ပင္ မလိုေအာင္ ခက္ခဲလွေပသည္။

အာရွတိုက္သည္ စီးပါြးေရးဖြင့္ျဖိဳးလာသည္နွင့္အမွ် လူငယ္ပညာတတ္မ်ားစြာလိုအပ္လွ်က္ရွိေပသည္။ စကၤာပူ၊ ေအာ္စီ၊ထိုင္း၊ မေလး၊အင္ဒို ၊အိႏၵိယ၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ နုိင္ငံရွိေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ဥေရာပ ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ တြဲဖက္၍ စီပြားေရးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ ႔ဖြင့္လစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။ စကၤာပူရွိ SMU စကၤာပူ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တကၠသိုလ္သည္ ထင္ရွား သကဲ့သို႔ ထုိင္းရွိ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္လည္း ထင္ရွားသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံဖက္သို႔ တစ္ဖန္ၾကည့္ပါမည္။ ျမန္မာနုိင္ငံသမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာလိပ္မွ ဘီဘီေအ ဘြဲ႔ရမ်ား ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ စီးပါြးေရးတကၠသိုလ္မွလည္း B.Act, B.Ecom, B.Com, MBA, MPA, DMA, , CPA စသည့္ ျပည္တြင္းအသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႔သင္တန္းမ်ား၊ဒစ္ပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လစ္သင္ၾကား ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာလည္း လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီနုိင္ေလာက္ေအာင္ မနီးစပ္လွပါေခ်။ အဆင့္ဆင့္နီးစပ္ရာ နီးစပ္ေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ျပီး ေငြေရးေၾကးေရးကုန္က် မႈမ်ားစြာျဖင့္ တက္ေရာက္သင္ၾကား ရသည္ ဆိုလွ်င္လည္း လြန္မည္မထင္ပါ။

ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ န၀မတန္းမွ စ၍ စီးပြါးေရးေ၀ါဟာရမ်ားနွင့္ ေ၀းကြာခဲ့ရေသာ သိပၸံတြဲအထူးျပဳေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ တကၠသိုလ္ပညာေရးတြင္ လည္း စီးပြါးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊စာရင္းကိုင္ပညာ၊ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေလာ္ဂ်က္စတစ္ ( logistic ) စသည္ ပညာရပ္ မ်ားနွင့္လည္း စိမ္း၍လာပါသည္။ အျပင္သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ LCCI,MYOB,ABE, စသည့္သင္တန္းမ်ားကမရွိမျဖစ္ကဲသို႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားရမည့္ သင္တန္းမ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္ထြန္းကားလာပါေတာ့သည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းရရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ diploma လက္မွတ္၊ certificate လက္မွတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ နွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ မဟုတ္ပါက အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုရရန္ မေမွ်ာ္လင့္နုိင္ေခ်။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေဆးပညာေဒါက္တာဘဲြ႔မွလြဲလွ်င္ ေရေၾကာင္းသိပၸံနွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ေပးေသာ ဘီအီး( BE ) ဘြဲ႔သည္ လူငယ္တို႔အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္ကလည္း နာမည္သာေခၚ၍ေကာင္းပါသည္ အျပင္သင္တန္းမ်ားက သင္ၾကားေပးေသာပညာျဖင့္သာ ေက်ာင္းသားတို႔ ကြန္ျပဴတာကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်နုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ကိုမူ မည္သူမွ် မျငင္းနုိင္ပါေခ်။ ကြန္ျ႔ပဴတာ၊ အဂၤ်င္နီယာပညာနွင့္ စီးပြားေရးမွာ တစ္လမ္းဆီလိုျဖစ္ ေနျပန္သည့္ အတြက္ ဘီအီးဘြဲ ႔ရမ်ားအဖို႔ အျခားစီမံခန္႔ခြဲမ႔ႈပညာ တစ္ခုခုကို မေလ့လာဘဲလွ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ငယ္မ်ားထြက္ေပၚလာနုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။


စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္မွ အြန္လုိင္း E-MBA အစီအစဥ္သည္လည္း ထင္သေလာက္ေအာင္ျမင္သည္ဟု မၾကားသိရေခ်။ ျပီးေနာက္လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိန္လြတ္ MBA သည္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါလွ်က္ ယခု ထက္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးနုိင္လွ်င္ပို၍ေကာင္းပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးပြင့္လင္းလာေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိျပီး ျပည္ပ ရင္းနွီးျမႈပ္ နွံမႈ မ်ား၀င္ေရာက္ လာပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈ သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာေပလိမ့္မည္။ ထိုအတြက္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္နုိင္သည့္ဖက္မွ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ား။ စာရင္းအင္းကိုင္ မႈႏွင့္ပတ္သပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား ၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ နွင့္ ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္မ်ား။ ေစ်းကြက္ခ်ဲ ႔ထြင္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပါြးေရး၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား။ ကုမၸဏီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒမ်ား။ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းဆိုင္ရာ သိထားသင့္သည္မ်ား။ အလုပ္သမားဥပေဒနွင့္ အခြင့္အေရး။ စသည့္ဗဟုသုတမ်ားစြာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးနွင္႔အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထိုေနရာတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရလွ်က္ရွိရကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသားမ်ား ေနာက္ေကာက္က် မေနေအာင္ ပိုမို ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သီ၀ရီပိုင္း၊ တြင္သာေက်ာင္းမ်ားက သင္ၾကားေပးနုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔က်က် စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုမူလုပ္သက္ ရင့္ေသာသူမ်ားကသာ ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ စာျဖင့္ရွင္းျပ၍မရေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္လွေသာ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ရိုးရာ ေနရာေဒသ ဓေလ့ စသည့္အခ်က္မ်ားစြာပါ၀င္ပတ္သက္ေနျပန္ပါသည္။

သင္တန္းမ်ားတက္ျခင္းသည္ ေငြကုန္အခ်ိ္န္ကုန္ျပီး လူပင္ပန္းလွရကား လူငယ္တို႔သည္ သင္တန္းဟူသည့္အသံၾကားလွ်င္ပင္ စိတ္ညစ္ညဴးတတ္ၾကပါသည္။မိဘမ်ားကပို၍ပင္ဆိုးေတာ့သည္။ေငြေရးေၾကးေရးတတ္နုိင္ေသာမိသားစုမ်ားဆိုလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္၊ခ်ိဳ ႔တဲ့ေသာမိသားစုမွေမြးဖြားလာခဲ့ရလွ်င္မူ မျဖစ္နုိင္ေသာအရာတစ္ခုကို အိပ္မက္မက္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ လူငယ္ တို႔သည္ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ ရွိသူ၊ တတ္ၾကြေသာသူမ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ပညာရပ္မ်ားကို မိမိဘာသာမိမိေလ့လာနုိင္ၾကပါသည္။

အြန္လိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေၾကာင္း အခမဲ့ပို႔ခ်ေနေသာ www.alison.com
 ,www.masterclass.com
www.about.com
 ,www.mit.com/sloanschoolofmanagement/
 စသည့္ ဆိုဒ္မ်ား တြင္လည္း ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ Alison ဆိုဒ္တြင္ သူျပဌာန္းထားေသာ ေမာ္ဒ်ဴးျပီးဆံုးပါက စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ diploma ကိုရယူနုိင္ပါသည္။ Masterclass တြင္မူ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္ခန္းစာ ၁၀ ခန္းပါျပီး အေသးစိတ္ကိုလည္း အခ်ိန္၃ လမွ် သင္ယူုရျပီး စာေမးပြဲ နွင့္ case study ေတြပါေျဖဆိုရပါသည္။ ေအာင္ျမင္ပါက အြန္လုိင္းတြင္ ေဒၚလာ ၂၀ မွ်သာသြင္းျပီး ေအာင္လက္မွတ္ရယူနုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဟားဗက္နွင့္ အမ္အုိင္တီတို႔ က လြင့္တင္ ထားေသာ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ၄င္းတကၠသိုလ္ထုတ္ နာမည္ၾကီး Harvard Business Review နွင့္ MIT Sloan Management Review တို႔ကို အခမဲ့ဖတ္နုိင္ပါသည္။

လူငယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုပိုမိုစိတ္၀င္စား၊ေလ့လာျပီး ေအာင္ျမင္ထက္ျမတ္တဲ့ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ပါေစ။
Posted 13th October 2012 by tu shin

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...