Monday, July 29, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပထ၀ီအေနအထား၏ စိန္ေခၚမႈ။။။ မ်ဳိးသန္႕

March 30, 2013 at 6:53pm
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ ပထ၀ီတည္ေနရာျပပံု
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Burma_topo_en.jpg
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ ပထ၀ီတည္ေနရာျပပံု http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Burma_topo_en.jpg

နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ လာအိုႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕ျဖင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာကေန မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းမွာ ေရျပင္ပိုင္နက္မ်ား တည္ရွိေနတယ္။

အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ျဖစ္ၾကသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ (နံပတ္ (၁) စာရင္း၀င္ သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ သံုးရာ ေလးဆယ္ ကိုးေက်ာ္) ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ (နံပတ္ (၂) စာရင္း၀င္ သန္းေပါင္း တစ္ေထာင္ ႏွစ္ရာ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ (နံပတ္ (၈) စာရင္း၀င္ သန္းေပါင္း တစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္ သံုးေက်ာ္) တို႕တေတြ အၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တည္ရွိ ေနတယ္။

ႏိုင္ငံတြင္ ေပါၾကြယ္၀လွသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ပုလဲႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတို႕အပါအ၀င္ တျခားေသာ ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ားအျပင္ သဘာ၀တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အၿဖိဳက္နက္၊ သြပ္၊ ခဲ၊ ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ ရွိတယ္။

အေနာက္ဖက္ရွိ နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႕လို အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကို ေတာင္တန္းေတြက ပိုင္းျခားထားတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက လြယ္လြယ္နဲ႕ မလာႏိုင္ေပ။ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ေတာင္တန္းေတြပဲ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွာ အကာအကြယ္ ေပးထားဒါကုိ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။
ေတာင္ေတြကာရံေနေသာ ေရွ႕ေဟာင္း ပုဂံၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ
http://emergingfrontiersblog.files.wordpress.com/2012/10/bagan-in-myanmar_bagan-view_581221.jpg
ေတာင္ေတြကာရံေနေသာ ေရွ႕ေဟာင္း ပုဂံၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ http://emergingfrontiersblog.files.wordpress.com/2012/10/bagan-in-myanmar_bagan-view_581221.jpg

အေရွ႕ဘက္ရွိ ရွမ္းေတာင္တန္းေတြေပၚတြင္ မ်ားျပားလွေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိ၍ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္ကို လြယ္ကူစြာေတြ႕ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီအခ်က္က လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕ျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡေတြဟာ မၾကာခဏဆိုသလို႕ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ယခုလို ပထ၀ီအေနအထားအရ ေတာင္ေတြ ကာရံထားေသာအခ်က္က ႏိုင္ငံအတြက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္းေစခဲ့တယ္။

သို႕ေသာ္ တည္ရွိေနေသာ ပထ၀ီအေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစဥ္အၿမဲႀကံဳေတြ႕ေနသည့္စိန္ေခၚမႈ (၂) ရပ္ တည္ရွိ ေနတယ္။ (၁) ျပည္ပမွ လာေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ဖိအားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ (၂) ျပည္တြင္းမွ ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ပဋိပကၡ တို႕ျဖစ္တယ္။ ယင္း စိန္ေခၚမႈ (၂) ရပ္စလံုးက ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ႏိုင္ငံဟာ သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနတယ္။


(၁) ျပည္ပမွ လာေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ဖိအားႏွင့္ပတ္သက္မႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကတည္ေနရာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာ တေလ်ာက္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ ေျမျပန္႕ေဒသေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႕ကို ေတာင္ေတြက ကာရံထားတယ္။ ထိုေၾကာင့္ျပည္ပမွ က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားေတြအတြက္ မ်ားစြာ အထိနာေစတဲ့ သမိုင္းေတာ့ ရွိခဲ့တယ္။

ပုဂံရာဇာ၀င္ကို ျပန္ၾကည့္လ်င္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ယေန႕တရုတ္ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္နဲ႕ ထိစပ္ေနေသာ ဟန္တြန္ေတာင္တန္းဘက္ကေန မြန္ဂို (တရုတ္) တပ္ေတြသည္ (၁၂၇၇) ခုႏွစ္ ႏွင့္ (၁၂၈၃) ခုႏွစ္တို႕တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဆီသို႕ (၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ လာေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ဒါ ႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ သို႕ေသာ္ မြန္ဂို (တရုတ္) တပ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရရွည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႕ မဆိုထားနဲ႕ တိုက္ခိုက္ပ်က္စီးၿပီး၊ မ်ားမၾကာမွီတြင္ ျပန္လည္းဆုတ္ခြာခဲ့ရတယ္။ အေၾကာင္းက အပူဒဏ္ႏွင့္ ဌက္ဖ်ားဒဏ္တို႕ကို မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု သမိုင္းမွာ ဆိုထားတယ္။

သို႕ေသာ္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ရရွိခဲ့ေသာ လံုၿခံဳေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရတယ္။ အေၾကာင္းက ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတိုက္တို႕ကို ကိုလိုနီျပဳရန္ ဥေရာပတိုက္မွ ေရာက္လာေသာ ေပၚတူဂီ၊ ဒတ္ခ်္တို႕ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ (၁၉) ရာစုႏွစ္မ်ားကို ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ေတြက - ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွဆီသို႕ ကုန္သြယ္ေရး၊ သာသနာျပဳေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး စစ္ေရးအထိပါ ပါ၀င္လာေတာ့တယ္။

ၿဗိတိသွ်ေတြက ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ကို (၁၈၂၄) မွ (၁၈၂၆)အထိ၊ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ကို (၁၈၅၂) မွ (၁၈၅၃) အထိ ႏွင့္ တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ကို (၁၈၈၅) မွ (၁၈၈၆) အထိ ျဖစ္လာၿပီး၊ အဆံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿဗိတိသွ် အိႏိၵယ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္လာခဲ့ရတယ္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ထြက္ကုန္မ်ားေပါၾကြယ္၀မႈတြင္- ကမၻာ့ ပတၱျမားထုတ္လုပ္မႈ၏ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာဒါျဖစ္ေနၿပီး၊ ကမၻာေပၚတြင္ ကၽြန္းသစ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ (၇၅) %ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသို႕ ဆန္တင္ပို႕မႈမွာလည္း အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ထားခ်ိန္ (၁၉၁၅) ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ေရနံစိမ္း ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ (၁၄) အထိ ရွိခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္- သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားမွ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႕လို က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားေတြ၏ ပစ္မွတ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ၿဗိတိသွ်ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ေရနံတူးစင္မ်ားအပါအ၀င္ အၿဖိဳက္နက္၊ သြပ္၊ ခဲ၊ ႏွင့္ ေငြတို႕၏ တူးေဖာ္တြင္းမ်ားကို ဂ်ပန္ေတြလက္ထဲ ေရာက္ရွိ မသြားေစရန္ ဖ်က္စီးခဲ့ၾကတယ္။ ဂ်ပန္အ၀င္ႏွင့္ အဂၤလပ္ျပန္အ၀င္တို႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္ေျမျပင္သလင္းအျဖစ္ စစ္ဒဏ္ကို (၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ ပထ၀ီအေနအထားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့-

ေဒသဆိုင္ရာကို ျပန္ၾကည့္လ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထ၀ီအေနအထားအရ အိႏိၵယသမုဒၵရာ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတို႕အၾကားတြင္ ေပါင္းကူးတံတားျဖစ္ေနတယ္။ ၎အခ်က္ကို အသံုးခ် တတ္လ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္သလို၊ အသံုး မခ်တတ္လ်င္ ႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱာရယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းမွာ သက္ေသေတြ ရွိခဲ့တယ္။

ေဒသတြင္း ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေဒသတြင္း ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဘီစီ (၂၀၀) ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားတည္ရွိခ်ိန္ေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဲဒီေခတ္တြင္ အိႏၵိယဘက္မွလာေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴယဥ္ေက်းမႈတို႕က ပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ဘက္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားတို႕ တိုးတက္စည္ပင္ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေျမာက္ပိုင္း ယေန႕အေခၚ ယူနန္ျပည္မွာ တည္ရွိခဲ့တဲ့ နန္ဇူေတြ၏ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္  ပ်ဴၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။

ယေန႕ဆိုလ်င္ စစ္ေအးေခတ္အတြင္း (၁၉၆၂) ခုႏွစ္မွ စ၍ ႏိုင္ငံဟာ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္လာရာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ဖိႏွိပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီကို အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက စီးပြားေရး ပိတ္စို႕ထားခဲ့တယ္။

ျမန္မာကမ္းရိုးတန္းရွိ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ထြက္ရွိႏိုင္မႈ ကာလႏွင့္ အေျခအေနျပပံု http://www.bangkokpost.com/media/content/20120227/363580.jpg
ျမန္မာကမ္းရိုးတန္းရွိ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ထြက္ရွိႏိုင္မႈ ကာလႏွင့္ အေျခအေနျပပံု http://www.bangkokpost.com/media/content/20120227/363580.jpg

ထို႕ေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အဓိက စီပြားေရးကို တရုတ္၊ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္ကိုရီယား၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတြျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ားဆံုးကို တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ခဲ့ဒါကို ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ သို႕ျဖစ္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြပုိက္လိုင္းေတြ၊ လမ္းေတြႏွင့္ မီးရထားလမ္းေတြကို တည္ေဆာက္လာဒါကို ယေန႕တြင္ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။

အေၾကာင္းက မလကၠာေရးလက္ၾကားတြင္ ပင္လယ္ဓါးျပေတြ ေပါမ်ားၿပီး၊ ျပည့္ၾကပ္လာေနေသာ ေရေၾကာင္းလမ္းအစား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တဆင့္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေနတယ္ဟု အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက သံုးသပ္ၾကတယ္။ သန္းေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ရွိ တရုတ္ျပည္၏ မဟာေစ်းကြက္ႀကီးကို စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြတိုင္က အၿမဲစိတ္စားေနတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အသစ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနပံု http://business.nikkeibp.co.jp/article/eng/20120220/227394/map.jpg
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းမွာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း အသစ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနပံု http://business.nikkeibp.co.jp/article/eng/20120220/227394/map.jpg

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္ရွိေနလ်င္၊ တခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတံခါးေပါက္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရွိတယ္ဟု တခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေနၾကတယ္။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ၊
ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ရွိ မရွိ အေပၚတြင္ တည္ေပမယ္။

ျမန္မာဟာ တရုတ္အတြက္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေန ျပပံု။ http://community.middlebury.edu/~scs/maps/China%20to%20Bay%20of%20Bengal%20Transportation.jpg
ျမန္မာဟာ တရုတ္အတြက္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေန ျပပံု။ http://community.middlebury.edu/~scs/maps/China%20to%20Bay%20of%20Bengal%20Transportation.jpg


(၂) ျပည္တြင္းမွ ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ပဋိပကၡ
အဲဒီလို ပထ၀ီအေနအထားအရ ႏိုင္ငံ၏ နယ္နမိတ္တေလ်ာက္ရွိ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ မီွတင္းေနထုိင္ေနၾကတယ္။ ယင္းအခ်က္က အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားခ်က္တရပ္ျဖစ္တယ္။

အထူးသျဖင့္- နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ေတြ၏ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးမွ စတင္လာရာ- ယေန႕ဆိုလ်င္- ကမၻာေပၚမွာ သက္တမ္း ရွည္ၾကာဆံုးေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡတခု ျဖစ္ေနတယ္။

ရလဒ္က ႏိုင္ငံတြင္း ပိုင္နက္ေျမေတြကို တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းမထားႏိုင္ေတာ့ပဲ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ဖို႕ မဆိုထားနဲ႕ ရွိၿပီးေသာ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားပါ ဆံုးရႈံးေနျခင္းတို႕ျဖင့္- တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုး အတိဒုကၡ ပင္လယ္ေ၀ေနရတယ္။

(၁၈၈၆) ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမပံုhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Burma_indo_china_1886.jpg
(၁၈၈၆) ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမပံုhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Burma_indo_china_1886.jpg

(၁၈၈၅) ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ်ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လံုး၀ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ေျမျပန္႕ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႕ကို ေဖၚထုတ္ခဲ့တယ္။ ခ်င္းေတာင္တန္း၊ ကခ်င္ေတာင္တန္း၊ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္၊ ကရင္နီေတာင္တန္းနယ္ေတြဟာ သူတို႔ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ (ေစာ္ဘြား၊ ဒူး၀ါး) ေတြနဲ႔ သူတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေစၿပီး ေတာင္တန္းေဒသလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းမွာ တာ၀န္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခက္ခဲ့စြာျဖင့္ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈ (စာခ်ဳပ္) ကို ရယူခဲ့ၾကၿပီး၊ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈကို အေျခခံၿပီး၊ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ သေႏၶတည္ ခဲ့ၾကတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေသြးေျမက်ခံၿပီး၊ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘယ္လိုမ်ဳိးပံုစံရွိရမယ္ ဆိုဒါကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပံုၾကမ္းကို ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ ထူးျခားၿပီး၊ မ်ားျပားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးသည့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္လူထု ညီညြတ္ေရး ထို႕ညီညြတ္ေရး (၂) ရပ္တည္ရွိလ်င္ တည္ရွိသေလာက္ အခြင့္အေရးရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ လုပ္ႀကံ မခံရမွီ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ကို မိန္႕ၾကားခဲ့တယ္။

က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ အတင္းအဓမၼ လုပ္ယူတာ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ အစိုးရ ျဖစ္ေနတာ။ တိုင္းျပည္က မၾကည္ညိဳဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ သိတဲ့ တေန႔မွာ က်ဳပ္တို႔လည္း မေနဘူး။ တြယ္မေနပါဘူး။ ထြက္မွာပါပဲ။ က်ဳပ္တို႔ဟာ ရာဇ၀င္မွာ အေရးခံရမယ့္ လူစားမ်ဳိးေတြလား၊ အဆဲခံရမယ့္ လူစားမ်ဳိးေတြလားဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္ သိပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သား လူထုညီၫြတ္ေရးအဲဒီညီၫြတ္ေရး ႏွစ္ခု မရိွသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘယ္အစိုးရတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရကလုပ္လုပ္ ဟိုလူ႔ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ၊ ဒီလူ႔ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရနဲ႔ ဖာသယ္လို ႏိုင္ငံမ်ဳိးျဖစ္ေနမွာပဲဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာခ်င္တယ္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပပံု http://www.intellasia.net/en/wp-content/uploads/2012/10/burma.map-rakhine-ethnic-violence-2012afp.jpg
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပပံု http://www.intellasia.net/en/wp-content/uploads/2012/10/burma.map-rakhine-ethnic-violence-2012afp.jpg

တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြအတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆို တိုက္ပဲြ၀င္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ဆႏၵကို အေျခခံ၍ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ရုိးသားစြာ ေထာက္ခံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္တယ္။


နိဂံုး
သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို (၁) ျပည္ပမွ လာေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ဖိအားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ (၂) ျပည္တြင္းမွ ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ပဋိပကၡ တို႕ျဖစ္တယ္။ ယင္း စိန္ေခၚမႈ (၂) ရပ္စလံုးက ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္ေနၿပီး၊ ယင္း စိန္ေခၚမႈကို ရဲရင့္ခိုင္မာစြာ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။

ယေန႕ဆိုလ်င္ ျပည္တြင္းမွ ရွိေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း (အစိုးရတပ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ား အၾကား) ပဋိပကၡေတြက ႏိုင္ငံအတြက္ နာသာရွည္ ေရာဂါတရပ္ သကဲ့သို႕ တျဖည္းျဖည္း လံုးပါး ပါးေနၿပီး၊ ျပည္ပမွ လာေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ဖိအားႏွင့္ ပတ္သက္မႈေတြက သမိုင္းေၾကာင္းအရ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး ကိစၥတရပ္မ်ား ျဖစ္ေနတယ္။

ထို႕ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႕ၾကားခဲ့သလို႕ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သား လူထုညီၫြတ္ေရးကို အေျခခံသည့္ ခိုင္မာေသာ အစိုးရစနစ္တရပ္ ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ ရမွာလည္း ျဖစ္တယ္။

လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ တရားဥပေဒအတြင္းတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမႈ ဆိုေသာ ေလာကပါလတရားတို႕ကို ထြန္းကား အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္မွာ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိတယ္။ လူတိုင္း မိမိေရာက္သည့္ ေနရာမွာ မိမိတာ၀န္ မိမိေက်ပြန္လ်က္ မိမိ ယံုၾကည္ ခ်စ္ခင္ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္အေပၚ သစၥာရွိဖို႕ လို႕အပ္ေပတယ္။

ၿပီးပါၿပီ။
ဖတ္ရႈသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...