Tuesday, July 23, 2013

ျပည္တြင္းခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား သုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မည့္ ျမန္မာ

ျပည္တြင္းခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား သုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မည့္ ျမန္မာ

ေငြစကၠဴကိုသာ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲသည္ ့ျမန္မာႏီုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ မၾကာခင္ ကမၻာမွာကိုင္သုံးေနသည့္ ဘဏ္ကတ္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ရာရွိပါသည္။

ယခုနွစ္အကုန္မွာျပည္သူမ်ားကို ခရစ္ဒစ္ကတ္ထုတ္ေပးရန္ အနည္းဆုံးပုဂၢလိကဘဏ္တခုကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ဘဏ္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။   စီဘီဘဏ္ေခၚသမ၀ါယမဘဏ္က  သူတို ့အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခရစ္ကတ္ထုတ္ေပးခ်င္ေနျပီဟုဆိုသည္။ 

ထို ့အတြက္သူတို ့ဘဏ္ကို အသုံးျပဳသူမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွာအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဗီဇာႏွင့္မာစတာကတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည္ဟုဆိုပါသည္

‘က်ေနာ္တို ့စနစ္ေတြအကုန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ” ဟုစီဘီဘဏ္၏ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ဦးသိန္းျမင့္ကနွစ္ရက္ၾကာက်င္းပသည့္ ဘဏ္စနစ္ညီလာခံမွာေျပာၾကားခဲ ့သည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းက
မ္းအရ မည္သည္ ့ျပည္တြင္းဘဏ္ကိုမွ ခရက္ဒစ္ကတ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးမထားပါ။ 

သို ့ေသာ္လည္း စီဘီဘဏ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေနျပီ မၾကာမီလအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ျပည္တြင္းခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ စီဘီဘဏ္က
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ျပည္တြင္းခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ေငြေၾကးပမာဏမည္မွ်သုံးစြဲႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို မွဳ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တဦးခ်င္းစီ၏ 
လစာ ေငြငါးဆႏွင့္ညီမွ်ေသာပမဏျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဦးသိန္းျမင့္ကဆိုသည္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားဘဏ္စာရင္းပင္မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခရက္ဒစ္ကတ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လူဦးေရသန္း၆၀အနက္ ဘဏ္စာရင္းရွိသူမွာ ဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္နည္းျပီး အဆုိပါဘဏ္စနစ္မွာလည္း ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယုံၾကည္မွုမရေသာ ဘဏ္စနစ္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

စီဘီဘဏ္နွင့္အျခား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ ႏိုင္ငံတကာခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗီဇာနွင့္မာစတာဘဏ္ကို ေငြထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ေအတီအမ္ေခၚေငြထုတ္စက္မ်ားကို စတင္သုံးစြဲေနပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုေငြထုတ္စက္မ်ားကို မယုံၾကည္ၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံျဖိဳးမွဳနည္းပါးမွဳေၾကာင့္ တခါတရံ ထိုစက္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ခိ်တိဆက္မမိကာ ကိုယ္သုံးခ်င္သေလာက္ ထုတ္သုံးလို ့မရသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။


ခရက္ဒစ္ကတ္သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွန္းးက ကုန္သည္မ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ပိုမိုအဆင္ေျပလာေစျပီး ျပည္တြင္းကိုလာေသာႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားမွာသည္ ခရက္ဒစ္ကတ္ျဖင့္ ပိုိုမို သုံးစြဲ၀ယ္ယူလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခ်ိန္ထိ ဗီဇာႏွင့္မာစတကာကတ္ကို ႏိုင္ငံအႏွံေနရာတခ်ိုတြင္သာ သုံးလို ့ရႏွိုင္ေသးျပီး လာမည္ ့ႏွစ္အကုန္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္၊အေရာင္းဆိုင္၊ဟိုတယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္က သူတိို ့၏ကတ္မ်ားကို လက္ခံလာမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကဗီဇာႏွင့္မာစတာကတ္ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာပါသည္။

စပ္ကူးမတ္ကူးၾကားကာလတြင္မွဳ စီဘီဘဏ္က ဗီဇာကတ္ကို ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်သည့္ကတ္အျဖစ္ပါ ယခုနွစ္အကုန္တြင္ အသုံးျပဳသြားရန္ ၾကိဳးစားေနျပီး ထိုနည္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယူဆေနၾကသည္။

ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အငယ္စားႏွင့္လယ္သမားမ်ားက အစ ေငြစကၠဴမ်ားအထုပ္လိုက္ သုံးစြဲေနျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားသုံးစြဲလာႏိုင္ရန္ ဘဏ္မ်ားကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
ထားထားျမင့္

( The Wall Street ဂ်ာနယ္ပါ Myanmar Nears First Local Credit Card ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ွShare ႏိုင္ပါသည္။စာသားမ်ားကူးယူျပန္တင္ျခင္းသည္းခံပါ
ေငြစကၠဴကိုသာ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲသည္ ့ျမန္မာႏီုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ မၾကာခင္ ကမၻာမွာကိုင္သုံးေနသည့္ ဘဏ္ကတ္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ယခုနွစ္အကုန္မွာျပည္သူမ်ားကို ခရစ္ဒစ္ကတ္ ထုတ္ေပးရန္ အနည္းဆုံးပုဂၢလိကဘဏ္တခုကို အစိုးရကခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ဘဏ္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက ပါသည္။ စီဘီဘဏ္ေခၚသမ၀ါယမဘဏ္က သူတို ့အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ခရစ္ကတ္ ထုတ္ေပးခ်င္ေနျပီဟုဆိုသည္။

ထို ့အတြက္သူတို ့ဘဏ္ကို အသုံးျပဳသူမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွာအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ဗီဇာႏွင့္မာစတာကတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားသည္ဟုဆိုပါသည္

‘က်ေနာ္တို ့စနစ္ေတြအကုန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ” ဟုစီဘီဘဏ္၏ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာက ဦးသိန္းျမင့္ကနွစ္ရက္ၾကာက်င္းပသည့္ ဘဏ္စနစ္ညီလာခံမွာေျပာၾကားခဲ ့သည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းက
မ္းအရ မည္သည္ ့ျပည္တြင္းဘဏ္ကိုမွ ခရက္ဒစ္ကတ္အသုံးျပဳခြင့္ေပးမထားပါ။

သို ့ေသာ္လည္း စီဘီဘဏ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႏွိုင္းေဆြးေႏြးေနျပီ မၾကာမီလအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ျပည္တြင္းခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ စီဘီဘဏ္က
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ျပည္တြင္းခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ေငြေၾကးပမာဏမည္မွ်သုံးစြဲႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို မွဳ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မွဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တဦးခ်င္းစီ၏
လစာ ေငြငါးဆႏွင့္ညီမွ်ေသာပမဏျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဦးသိန္းျမင့္ကဆိုသည္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားဘဏ္စာရင္းပင္မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခရက္ဒစ္ကတ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၏ ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လူဦးေရသန္း၆၀အနက္ ဘဏ္စာရင္းရွိသူမွာ ဆယ္ရာခိုင္ႏွဳန္းထက္နည္းျပီး အဆုိပါဘဏ္စနစ္မွာလည္း ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယုံၾကည္မွုမရေသာ ဘဏ္စနစ္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

စီဘီဘဏ္နွင့္အျခား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္မွာ ႏိုင္ငံတကာခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗီဇာနွင့္မာစတာဘဏ္ကို ေငြထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ေအတီအမ္ေခၚေငြထုတ္စက္မ်ားကို စတင္သုံးစြဲေနပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုေငြထုတ္စက္မ်ားကို မယုံၾကည္ၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံျဖိဳးမွဳနည္းပါးမွဳေၾကာင့္ တခါတရံ ထိုစက္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ခိ်တိဆက္မမိကာ ကိုယ္သုံးခ်င္သေလာက္ ထုတ္သုံးလို ့မရသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။


ခရက္ဒစ္ကတ္သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွန္းးက ကုန္သည္မ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ပိုမိုအဆင္ေျပလာေစျပီး ျပည္တြင္းကိုလာေသာႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားမွာသည္ ခရက္ဒစ္ကတ္ျဖင့္ ပိုိုမို သုံးစြဲ၀ယ္ယူလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ဗီဇာႏွင့္မာစတကာကတ္ကို ႏိုင္ငံအႏွံေနရာတခ်ိုတြင္သာ သုံးလို ့ရႏွိုင္ေသးျပီး လာမည္ ့ႏွစ္အကုန္တြင္ စားေသာက္ဆိုင္၊အေရာင္းဆိုင္၊ဟိုတယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္က သူတိို ့၏ကတ္မ်ားကို လက္ခံလာမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကဗီဇာႏွင့္မာစတာကတ္ကုမၸဏီမ်ားက ေျပာပါသည္။

စပ္ကူးမတ္ကူးၾကားကာလတြင္မွဳ စီဘီဘဏ္က ဗီဇာကတ္ကို ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်သည့္ကတ္အျဖစ္ပါ ယခုနွစ္အကုန္တြင္ အသုံးျပဳသြားရန္ ၾကိဳးစားေနျပီး ထိုနည္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယူဆေနၾကသည္။

ျမန္မာျပည္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အငယ္စားႏွင့္လယ္သမားမ်ားက အစ ေငြစကၠဴမ်ားအထုပ္လိုက္ သုံးစြဲေနျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားသုံးစြဲလာႏိုင္ရန္ ဘဏ္မ်ားကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။
ထားထားျမင့္

( The Wall Street ဂ်ာနယ္ပါ Myanmar Nears First Local Credit Card ကိုဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

ွShare ႏိုင္ပါသည္။စာသားမ်ားကူးယူျပန္တင္ျခင္းသည္းခံပါ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...