Saturday, July 27, 2013

လူငယ္ႏွင့္ ဘာသာေရး (ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္)

July 27, 2013 at 2:57am
ေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသူတို႔သည္ ေလာကဓံ၏ အထုအေထာင္း အပုတ္အခတ္တို႔ကို အၿပံဳးမပ်က္ဘဲ ခံယူကာ ဘ၀တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဘာသာေရးက ေလာကဓံတရားကို ရဲ၀ံ့စြာ ရင္ဆိုင္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးသည္။

ဘာသာေရးဟူသည္…

ဘာသာေရးဟူသည္ ရင့္က်က္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက အမွန္တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြးေခၚ စဥ္းစားျခင္း၊ လက္ေတြ႔ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ျခင္း၊ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ယွဥ္၍  ဆင္ျခင္စဥ္းစားျခင္း၊ ယုတၱိေဗဒ ဥပေဒသ မ်ားႏွင့္ အညီ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မိမိေတြ႔ရွိသည့္ တရား ဓမၼကို မိမိေနာက္လိုက္မ်ား အား သြန္သင္ဆံုးမ ေဟာေျပာရာမွ ဘာသာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြန္း လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျဗဟၼာ ၊ ဗိႆႏိုးႏွင့္ သီ၀ဘုရား တို႔၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏ ေဟာၾကားခ်က္ ဓမၼအေပၚ အေျခခံေသာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ၊ အလႅာသခင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္တို႔ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာတို႔သည္ ထင္ရွားေပသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူအမ်ား ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကေသာ ဘာသာတရားတို႔မွာ အေရအတြက္အားျဖင့္ လြန္စြာ မ်ားျပားေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္မူ ဤဘာသာႀကီးေလးခုမွာ လူအမ်ားဆံုး လက္ခံ ကိုးကြယ္ ၾကေသာေ ၾကာင့္ အထင္ရွားဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ဘာသာတရားတိုင္းသည္ ေကာင္းမႈျပဳရန္သာ ဆံုးမ၏။ ေကာင္းရာပန္းတိုင္ကိုသာ ညႊန္ျပ၏။ မည္သည့္ ဘာသာတရားကမွ် သတ္ျဖတ္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္၊ ဆိုးသြမ္းရန္ မညႊန္ၾကား မတိုုက္တြန္းေပ။ အေျခခံအားျဖင့္မူ ဘာသာတရားအားလံုးသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ ေမတၱာထားတတ္ရန္ လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ကိုသာ ညႊန္ျပၾက၏။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာႀကီးေလးခုကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာပါက (၁) ထာ၀ရဘုရား ရွိျခင္း မရွိျခင္း၊ (၂) အတၱႏွင့္ အနတၱကို ခြဲျခားလက္ခံျခင္း၊ (၃) လြတ္ေျမာက္ရာ အမတစခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူ အဆျခားနားျခင္း စသည္ျဖင့္ အဓိက ျခားနားမႈႀကီး သံုးခုမွ်သာရွိေပသည္။ လူသားအားလံုး လိုက္နာ က်င့္ႀကံ သင့္သည့္ တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ စကားအသံုးအႏႈန္း ကြာျခားေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္မူ  တူညီ တတ္ၾက၏။

ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ မိမိတစ္ဦးခ်င္း လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာေရးအတြက္ လမ္းညႊန္တရားမ်ား ရွိသကဲ့ သုိ႔  ေလာကီဘံုအတြင္း အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းဆက္ဆံ ေနထိုင္သည့္အခါ က်င့္ႀကံသင့္ေသာ ေလာကီ ႀကီးပြားေရး လမ္းညႊန္တရားမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။ လူငယ္တို႔ႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားမွာ ေလာကီ ႀကီးပြားေရး လမ္းညႊန္တရားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ဘာသာတရားဟူသည္ ပစၥဳပၸန္ ခ်မ္းသာႀကီးပြားေရးအတြက္ လိုက္နာသင့္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွိ သကဲ့ သို႔  အနာဂတ္အတြက္ ခ်မ္းသာေရး၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရးစသည္ျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ လူငယ္တို႔အဖို႔မူ ပစၥဳပၸန္ႀကီးပြားေရး တရားမ်ားကို လိုက္နာျခင္းသည္ လက္ေတြ႔က်၍ လူလတ္လူႀကီးမ်ားအဖို႔မူ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း သည္ သဘာ၀က်ေပသည္။

“ဘာသာႀကီးေလးခု အႏွစ္သာရမ်ား” ဟူေသာက်မ္းကို ျပဳစုသူ စာေရးဆရာ ညိဳေသာင္းကလည္း ဘာသာ တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ “ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲေသာ အံ့ဖြယ္ရာ မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေနသည္သာ ျဖစ္၏။ သိပၸံနည္းျဖင့္ သက္ေသျပ၍ မရႏိုင္၊ ဆင္ျခင္တံု တရားျဖင့္ စမ္းသပ္၍ မရႏိုင္ဟု ဆိုမည္သာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဘာသာတရားတို႔မည္သည္ မ်က္ေမွာက္ကမၻာ အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ေလာကုတၱရာအေရးသာ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀ အေရးသာ ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္အေရးကို မ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဘာသာတရားသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလအတြက္ အက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာ မျပဳတံုသေလာ။ မ်က္ေမွာက္အက်ဳိးကိုလည္း  ျပဳေပသည္။ မည္သည့္ဘာသာတရားကမွ် မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ အက်ဳိးမျပဳေသာ လူ႔က်င့္၀တ္ကို မညႊန္ျပေခ်။ ဘာသာတရားသည္ လူ႔က်င့္၀တ္ကို ခ်မွတ္ေပးသည္။ လူ႔က်င့္၀တ္အခ်ဳိ႕တို႔သည္ တမလြန္ဘ၀ အက်ဳိးအတြက္ ရည္မွန္း ထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လက္ရွိဘ၀ အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။ ဘာသာတရားက သင္ၾကားေပးေသာ လူ႔က်င့္၀တ္ကို လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားက လိုက္နာႏိုင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရ မည္သာ ျဖစ္သည္။”

အထက္ပါ ဆရာညိဳေသာင္း၏ မွတ္ခ်က္အရ ဘာသာတရားတို႔သည္ အတိတ္၏ အေတြ႔အႀကံဳ အေျခ အေနေပၚ အေျခခံ၍ ပစၥဳပၸန္၊ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ အက်ဳိးတရားတို႔အတြက္ ေရွးရႈ လမ္းညႊန္ျခင္းမွာ ထင္ရွားေပသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ငယ္ရြယ္သူ လူငယ္တို႔အဖို႔ ပစၥဳပၸန္ ႀကီးပြား တိုးတက္ေရးအတြက္ ဘာသာ တရား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ က်င့္ႀကံသင့္သည္မွာ လြန္စြာ ထင္ရွားလွွေပသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား…

ဘာသာတိုင္းသည္ လူတို႔တြင္ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ စရိုက္လကၡဏာတို႔ ထြန္းကားေပၚလြင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ သည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔၏ ရာမယန၊ မဟာဘာရတႏွင့္ ဥပါဒ္နိယ်က်မ္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ တို႔၏ ပိဋကတ္သံုးပံုသည္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႔၏ သမၼာက်မ္းစာသည္ လည္းေကာင္း ၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္တို႔၏ က်မ္းျမတ္ကူရ္အန္သည္ လည္းေကာင္း ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို ရႈေထာင့္မ်ဳိးစံုမွ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖြင့္ဆိုေရးသား ထားေသာ က်မ္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမ၌ တည္ေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးေသာ ဣေျႏၵတို႔၌ ေစာင့္ စည္းျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ လူတကာ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းကို ခံရ၏။ ဤသို႔ ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ ဖြင့္ဆို ရေသာ္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ဟူေသာ ကံသံုးပါးတို႔တြင္ ဒုစရိုက္မႈ လံုး၀မျပဳဘဲ သုစရိုက္မႈ မ်ားကို သာ ျပဳသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေပ၏။ ကို္ယ္ကာယအားျဖင့္ သူတစ္ပါး ထိခိုက္နာက်င္ နစ္နာပ်က္စီး ေစမည့္ အျပဳ အမူ မ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါး ထိိခိုက္နာက်င္ နစ္နာပ်က္စီးေစမည့္ စကားမ်ဳိး မေျပာ ဆိုျခင္း၊ စိတ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါး ထိခိုက္နာက်င္ နစ္နာပ်က္စီးေစမည့္ အႀကံအစည္မ်ဳိး မႀကံစည္ျခင္း ပင္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ေသာ အယူအဆမ်ဳိးကို အျခားေသာ ဘာသာတရား မ်ားကလည္း သင္ၾကားေပးသည္ သာျဖစ္၏။
ထို႔အျပင္ ေမတၱာတရား ပြားမ်ားရန္လည္း ဘာသာတိုင္းက သင္ၾကားေပး၏။

ဗုဒၶဘာသာတြင္မူ ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးတြင္

(၁) ေမတၱာ…မိမိကိုယ္ႏွင့္အမွ် ခ်စ္ျခင္း၊
(၂) ကရုဏာ…ဆင္းရဲသူကို သနားျခင္း၊
(၃) မုဒိတာ…ခ်မ္းသာသူအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊
(၄) ဥေပကၡာ…ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ထိုႏွစ္ျဖာတို႔၏ အၾကား၌ စိတ္ဓာတ္ကိုထားျခင္း
ဟူ၍ ေလးမ်ဳိး ခြဲျခား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္က်င့္တရားတြင္ အေခါင္အဖ်ား ေရာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းျခင္း ၏ ဒဏ္၊ အစာအာဟာရ ဥစၥာစည္းစိမ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၏ ဒဏ္၊ အျခားသူမ်ား၏ ေစာ္ကားျပဳ မူ ႏွိပ္စက္ သည့္ ဒဏ္တို႔ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဗုဒၶသည္ မင္းစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာကို စြန္႔ပယ္ ၍ ေတာထဲ တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ တိုင္တိုင္ ဒုကၠရစရိယာဟုေခၚေသာ ျပင္းထန္သည့္ အက်င့္ကို က်င့္ခဲ့၏။ သစၥာတရားကို မျမင္ သမွ် ငါမထဟူေသာ ဇြဲမ်ဳိးျဖင့္ က်င့္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ဗုဒၶမျဖစ္မီ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကလည္း အလႈေပးျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ပညာဆည္းပူးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာဆို က်င့္ႀကံျခင္း စသည့္ ပါရမီ (၁၀) ပါးကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့ေပ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တိုင္းသည္ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အတၳဳပၸတၱိၠိကိုလည္း ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အဖို႔မူ မာလာလကၤာရ၊ ဇိနတၳပကာသနီ၊ မဟာဗုဒၶ၀င္ စေသာ က်မ္းမ်ားသည္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဤကဲ့သို႔ မိမိယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တို႔၏ အတၳဳပၸတၱိကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေသာ နမူနာမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကေပလိမ့္ မည္ ျဖစ္၏။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးဘက္တြင္ ေပါ့ေလ်ာ့လာၾကေသာေၾကာင့္ ရိုင္းျပသည့္ အမူအရာ၊ အေျပာအဆိုတို႔ တြင္က်ယ္လာသည္ဟု လူႀကီးသူမမ်ားက စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ညည္းညႈၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ စိတ္ပ်က္ေန၍လည္း အက်ဳိးမရွိႏိုင္ေပ။ လူငယ္မ်ား ဘာသာေရးတြင္ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးရမည့္တာ၀န္မွာ လူႀကီးတို႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္၏။  ဗုဒၶဘာသာလူငယ္တို႔ ေက်ာင္းကန္ဘုရား သြားခ်င္လာေအာင္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ လူငယ္တို႔ ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း တက္ခ်င္လာေအာင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ လူငယ္တို႔ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း သြားခ်င္ေအာင္၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ လူငယ္တို႔ ဗလီတက္ခ်င္ေအာင္ လူႀကီးမ်ားက နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ လႈံ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းေပး ရမည္ျဖစ္၏။

ေရွးအခါကမူ ေက်ာင္းကန္ဘုရားသြားျခင္းသည္ နိစၥပတ္ ၀တ္တစ္ခုလို ျဖစ္ေန၏။ အထူးသျဖင့္ ၀ါတြင္း ခ်ိန္ခါ ၈ ရက္၊ လျပည့္ လကြယ္စသည့္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ပိုမိုစည္ကား၏။  ၁၂ ရာသီ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္မ်ားမွာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း ကန္ တစ္၀ိုက္တြင္သာ က်င္းပေလ့ရွိတတ္၏။ ယင္းကဲ့သို႔ ဘုရားေက်ာင္းကန္ ဇရပ္မ်ားသို႔ သြားျခင္းျဖင့္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ မ်ား၏ တရားေဟာေျပာျခင္း၊ လူႀကီးသူမတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခ်က္၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး ႏွီးေႏွာ တိုင္ပင္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္မ်ား၍ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔အတူ ပင္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း၊ ဗလီစသည္တို႔သို႔ ၀တ္ျပဳရန္သြားၾကရင္း လူႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒကို နာခံ၊ လူငယ္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ႏွီးေႏွာ စသည္ျဖင့္ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္လည္း အလိုလို က်ယ္ျပန္႔ လာတတ္ေပသည္။

ဘာသာတရားကို ခုတံုးလုပ္၍ မဟုတ္တာ လုပ္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္တတ္ရ၏။ တစ္ခါက လူငယ္ကေလး တစ္ဦးသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ “ရပ္မိ ရပ္ဖတို႔ိခင္ဗ်ား၊ ဆြမ္းခ်က္ရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ ကပ္ရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ” ဟူ၍ ႏႈိးေဆာ္ေလ့ရွိ၏။ ယင္းကို ျမင္ေသာ လူႀကီးတစ္ဦးက လြန္စြာ ခ်ီးမြမ္း လိုေသာေၾကာင့္ “တူေမာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုလို အေစာႀကီးထ၍ ဆြမ္းခ်က္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ပါသလဲ” ဟု ေမးျမန္းရာ လူငယ္ေလး က “ေစာေစာ ဆြမ္းခ်က္၊ ဆြမ္းကပ္ေတာ့၊ ဆြမ္းေတာ္ ေစာေစာ စြန္႔ႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔လည္း ဆြမ္းေတာ္စြန္႔သည္ကို စားရန္လာေသာ က်ီးကန္းတို႔ ကို ေလးခြႏွင့္ .. ေစာေစာ ပစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္” ဟု ျပန္ေျပာေလသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ငါ ငယ္ပါေသးသည္ဟူ၍ ဘာသာေရးကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ မထားသင့္ေပ။ သို႔ေသာ္ လူႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ အခ်ိန္ျပည့္ ၀ိပႆနာပြားသည္အထိလည္း မလိုအပ္ေသးေပ။ ဘာသာေရး အဆံုးအမ၌ တည္၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းလိမ္မာသည့္ လူငယ္ျဖစ္ေရး သည္သာ ပဓာန က်လွပါသတည္း။


စိတ္ဓာတ္ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈ…

ဘာသာအသီးသီးတြင္ သီလေစာင့္ထိန္းမႈ၊ အလႈဒါန ေပးလႈမႈ၊ အကူအညီေပးမႈ၊ သည္းခံမႈ၊ အဓိ႒ာန္ ေဆာက္တည္မႈ ၊ ပုတီးစိတ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္ေစမႈ (သမာဓိထူေထာင္မႈ)စသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေပသည္။ အသက္ႀကီးရင့္သူတို႔အဖို႔ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ငယ္ရြယ္သူတို႔အဖို႔မူ အခ်ိန္ပိုင္းမွ်သာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အနိမ့္ဆံုး အားျဖင့္ ဘုရားရွစ္ခိုး ၀တ္ျပဳျခင္းသည္ ဘာသာအားလံုး၌ ရွိ၏။ ဘုရားရွစ္ခိုး ၀တ္ျပဳျခင္းကိုပင္ သမာဓိ တည္ၾကည္စြာ စိတ္ခြန္အား စိုက္ထုတ္၍ အာရံုစူးစိုက္လုပ္ပါက စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္မႈကို တည္ေဆာင္ႏိုင္၏။

ေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသူတို႔သည္ ေလာကဓံ၏ အထုအေထာင္း အပုတ္အခတ္တို႔ကို အၿပံဳးမပ်က္ဘဲ ခံယူကာ ဘ၀တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ စိတ္ပညာရွင္တုိ႔က “ဟာသဥာဏ္ ရွိျခင္း၊ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားတတ္ျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ အားကိုးျခင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ မလိုလားအပ္သည့္ အျပဳအမူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘက္မလိုက္ျခင္း စေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတို႔ ထားရွိရမည့္ စစ္မွန္ေသာ သေဘာထားမ်ားရွိမွသာ လူတစ္ေယာက္ကို စိတ္ဓာတ္ ရင့္က်က္သူဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေစကာမူ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္မႈ မရွိသူတစ္ဦး သည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္ျခင္း၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မစဥ္းစားတတ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိျခင္း၊ တာ၀န္ မသိတတ္ျခင္း၊ မွီခိုလြန္းျခင္း စသည့္ သေဘာလကၡဏာတို႔ကို ေဖာ္ျပတတ္ေပ၏” ဟု ဆိုခဲ့၏။

ဘာသာေရးက ေလာကဓံတရားကို ရဲ၀ံ့စြာ ရင္ဆိုင္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပး၏။ ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ လာဘ္ရျခင္း၊ လာဘ္ မရျခင္း၊ အၿခံအရံ မ်ားျခင္း၊ အၿခံအရံ နည္းျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက မတုန္မလႈပ္ ႀကံ့ႀကံံ့ခံႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပး၏။  ပတ္၀န္းက်င္မွ လူအေပါင္းကို ညွာတာေထာက္ထား ကူညီရန္ သင္ၾကားေပး၏။ “ဘယ္သူမျပဳ မိိမိမႈ” ဟူေသာ သေဘာကို နားလည္ေစ၏။  “ေယာနိေသာ မနသိကာရ” အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းတတ္ေအာင္ လမ္းညႊန္၏။ “အတၱာဟိ၊ အတၱေနာ နာေထာ” မိမိကိုယ္သာ ကိုးကြယ္ရာ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစ၏။ ဘာသာေရးက သင္ၾကားေပးေသာ အထက္ပါသေဘာတရားမ်ားသည္ စိတ္ပညာရွင္တို႔ ညႊန္ျပေသာ စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္မႈမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။


...စိတ္ပညာရွင္တို႔က “စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္သူတို႔သည္...

(၁) ပရဟိတစိတ္ ျပည့္၀ျခင္း၊ (၂) အဆိုးကို ရင္ဆိုင္၀ံ့ျခင္း၊ (၃) ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္း ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ (၄) တာ၀န္သိ၍ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း၊ (၅) ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျခင္း စေသာ ျခင္းရာ လကၡဏာမ်ားရွိေပ၏။” ဟု ဆိုခဲ့ရာ ယင္းျခင္းရာ သတၱိမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဘာသာေရး သင္ၾကားခ်က္မ်ားက လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရေပသတည္း။…ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္၏ “လူငယ္လမ္းညႊန္” မွ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...