Tuesday, July 23, 2013

မူမေျပာင္းခင္ လူ ေျပာင္းဖို႔လိုၿပီ

မူမေျပာင္းခင္ လူ ေျပာင္းဖို႔လိုၿပီ 

ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား တရား၀င္ သတိေပးခံရေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရ၍ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။ တခ်ိန္တည္း မွာပင္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးခံရျခင္းအေပၚ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္းဟု ထပ္ဆင့္ေတြးေတာမိပါသည္။

ဤတပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ဆႏၵျပသည့္ သေဘာႏွင့္ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္သည္မွာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ေမးေသာ သေဘာတူ၊ မတူ ေမးခြန္းကို မည္သည့္အတြက္ အေျဖမေပးႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံး အေျဖကို စဥ္းစားမိသည္မွာ သေဘာမတူသင့္သည့္ ကိစၥကို သေဘာတူမိၿပီး၊ သေဘာတူသင့္သည့္ကိစၥကို သေဘာမတူမိဘဲ ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အေျဖမေပးခဲ့ျခင္းဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။ မိမိတို႔ စစ္သင္တန္း တေလွ်ာက္လုံး တခါမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမထားေသာ၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္ ၂၀ ကို မည္ကဲ့သို႔ စိတ္ခ်စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမည္လဲ။

က်ေနာ္သာ ဆိုလွ်င္လည္း “က်ေနာ္ နားမလည္ပါ”၊ သို႔မဟုတ္ “ဥကၠ႒ႀကီး ရွင္းျပေပးပါ”၊ သို႔မဟုတ္ “ေနာက္မွ အေျဖ ေပးခြင့္ျပဳပါ” ဟု ပန္ၾကားမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွာ ဤသို႔ ေျဖဆိုခြင့္၊ ေမးျခန္းခြင့္၊ ေရွာင္လႊဲခြင့္ ရွိၾကဟန္ မတူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးက ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္သလို ေနလိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ပုံရသည္။ ဤအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိ၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု က်ေနာ့္အေနျဖင့္ လုံး၀ မယူဆပါ။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွာ တာ၀န္မရွိဘူး ဆိုလွ်င္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါ သလဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား မေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးမွာ တာ၀န္ရွိပါသလား။ ေမးခြန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ေျဖဆိုမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ မေပးခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ရွိပါသလား။ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို သူတို႔နဲ႔ မသက္ဆုိင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ အတင္းဆြဲသြင္းေပးခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသလား။

မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာင္တြင္ မျဖစ္ေပၚ ရေအာင္ နည္းလမ္း ရွာေဖြရပါေတာ့မည္။ မျဖစ္မေန အေျဖေပးရေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ အဆုံးအျဖတ္တခုကို တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ လက္တန္း အေျဖေပး သင့္ပါသ လား။ ျပည္သူထူထုကိုလည္း ကိုယ္စားမျပဳ၊ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း အျပည့္အစုံ နားမလည္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေန၍ ၾကားေနျခင္းက ပိုမိုသင့္ျမတ္မည္လား၊ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ယခင္ သီတင္းပတ္ ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးက တခဲနက္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္မႈ ကိစၥႀကီးတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး က ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းျပလိုက္ေသာအခါ အမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မူလ အဆိုတင္သြင္းသူ၏ ေစတနာ မွန္၊ မမွန္ကိုပင္ အျခား ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကို ၾကားသိရေသာ ျပည္သူတေယာက္ အေနျဖင့္ ဘုရားတမိသည္ မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ခံ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား အလုံအေလာက္ ထားရွိမေပးႏိုင္ပါက အလားတူ သည္းထိတ္ရင္ဖို ျဖစ္ရပ္မ်ား အနာဂတ္တြင္လည္း ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သား ဆိုသည္မွာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌ အေျခအေနကို တမုဟုတ္ျခင္း သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အသက္ကို ရင္းရမည့္ ကိစၥတြင္ လွ်ပ္တျပက္ မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္အေရး ဆုံးျဖတ္ခိုင္းေတာ့မွ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေန၍ မရပါ။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ကို နံၾကားေထာက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေပးသင့္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေေတာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ဤေနရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္းေကာင္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အထက္က ေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ကို ဦးလည္မသုန္ ထမ္းရြက္တတ္ပါသည္။ မိမိအသက္၊ မည္သည့္ အသက္ကိုမွ် ပမာမထား၊ ဥပေဒကိုပင္ မငဲ့ကြက္ဘဲ ႀကိဳစားထမ္းရြက္တတ္သကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္ မတူကြဲျပားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနရေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးတြင္ သတိႀကီးစြာ ထား၍ သံသယျဖစ္လာလွ်င္ လက္ဦးေအာင္ အျပတ္ရွင္းတတ္ပါသည္။ အေျခအေနကိုလည္း မိမိလက္ထဲတြင္ အၿမဲထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ထားတတ္ သည္။ တရုုတ္ စစ္ေရး ပါရဂူ ဆြန္ဇုု၏ အဆိုအရ စစ္ေရး၏ အေျခခံမွာ လွည့္ျဖားျခင္း ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း လွည့္ျဖားနည္း မ်ိဳးစုံလည္း ကြ်မ္းက်င္ၾက ရ ပါသည္။

တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ မည္သည့္အမိန္႔ကိုမွ် ေစာင့္ေမွ်ာ္မေနဘဲ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ၍ ႐ိုးသားစြာ ဥပေဒေဘာင္ ကို တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာထား အျမင္ မတူသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္၊ သုံးသပ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္“စစ္ေရးအျမင္ ကင္းရွင္းသူမ်ား” ျဖစ္ပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း ရွိေနပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း ဦးေဆာင္ေန ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲတြင္လည္း ေနရာမလပ္ ရွိေနၾကပါသည္။ ၎တို႔အားလုံးကလည္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါဦးမည္။ တခုခု လြဲေနသလို ထင္မိပါသည္။ လြဲေနတာ ရွိလွ်င္ မွန္ေအာင္ ျပင္ႏိုင္ပါသည္။ ကံေကာင္းသည္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူေသာ ႐ိုးစင္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ အမွားကို ေတြ႕လွ်င္ အမွန္ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ၀န္မေလးျခင္း ျဖစ္သည္။
၁။ အမွားရွိလွ်င္ အမွားကို အမွားမွန္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရပါမည္။
၂။ အေျခအေနမွန္ကို ေလ့လာ၍ အေျဖမွန္ကို ရွာေဖြရပါမည္။
၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ရမည္။ No pain, no gain ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္ကို ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရန္ တြန္႔ဆုတ္တတ္ပါသည္။ လုပ္ရဲေသာ္လည္း မခံရဲသူမ်ား ရွိပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္က အစားထိုးေရး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ တမိုးလုံး ေဖ်ာက္ဆိပ္ ျဖစ္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ဆြဲထုတ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ႐ိုးသားေသာ၊ ထိုက္တန္သည့္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မည္မွ် အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီလဲ။

ျပည္သူလူထုႀကီးက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို စုၿပဳံ မဲေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္ေျပာဆို ေနၾကသည္။ NLD ပါတီႀကီးက လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ အမတ္ေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ အဆင္သင့္ လုပ္ထားႏိုင္ၿပီလား။ သို႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္လာဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွႀကိမ္ၾကာမည္လဲ၊ ေစာင့္ရမည္လဲ။ NLD ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ (CEC) က ၂၀၁၅ အၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္မွာ တာ၀န္္ယူဖို႔ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီးလား။
ေခါင္းၿငိမ့္၊ ေခါင္းခါ မလုပ္တတ္လို႔၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲက ဆြဲထုတ္ဖို႔ ခက္ခဲသည္ဆိုလွ်င္ စစ္ေရးအျမင္ ကင္းရွင္းေသာ အရည္ အခ်င္းျမင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖည့္တင္းေရးက မ်ားစြာ ပိုမို ခက္ခဲပါသည္။ အရည္အခ်င္းျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔ မ်ားစြာ ပိုမို ခက္ခဲပါမည္။

“ဟုတ္ကဲ့” ေျပာ၊ ေခါင္းညိတ္တတ္႐ုံျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္လို႔ မရႏိုင္မွန္း နားလည္ေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္သူ၊ ကိုယ္ ယုံၾကည္သက္၀င္ သူ မ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပးေနလွ်င္ တကယ္ အရည္အခ်င္း ျမင့္သူမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေသာ ယခုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အထူးနစ္နာပါလိမ့္မည္။

ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီးလို႔ လႊတ္ေတာ္ တ၀က္ ခရီးသို႔ပင္ ေရာက္ေနလာခဲ့ပါၿပီ။ တဆင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာေအာင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္။ ယခု တႀကိမ္က “မူ မေျပာင္း၊ လူ ေျပာင္းရမည့္ အခ်ိန္” ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးသံေယာဇဥ္မ်ားကို ေခတၱေဘးဖယ္၍ လူသစ္ေတြ မလဲလွယ္ႏိုင္ၾက လွ်င္ ေရွ႕တဆင့္ တက္လွမ္းေရးသည္ တုန္႔ေႏွးရပ္တန္႔သြားမွာ စိုးရိမ္ေနၾကရ ပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ ကမာၻနဲ႔ အ၀ွမ္းက ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳတာေတြ ခံရေလာက္ေအာင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံ႔လ ၀ီရိယ ဇြဲ သတၱိ စြန္႔လႊတ္မႈတို႔မွာ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တဦးတည္း သိပ္ထူးခြ်န္ပါက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိသကဲ့သို႔ တပ္ဦးကြ်ံ၍ ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔မႈ ခံရတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မခံရေအာင္ လူရင္း လူယုံမ်ားက ၀ိုင္းရံကာဆီးလိုက္ေသာ အခါမွာလည္း ျပည္သူလူထု အမ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြား တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုလို အေျပာင္းအလဲ ကာလ မ်ိဳးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား ၀ိုင္းရံ ပူးေပါင္းခြင့္ ရေအာင္ လူယုံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ကာကြယ္ျခင္းမွ ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ထြက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ပါတီတြင္း ပါတီပ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးမည့္ အင္အားစု အမ်ားအျပား လိုသကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတြင္း၌ အင္အားျဖည့္တင္း ရန္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္း အထူးအျမန္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မွန္ကန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒအရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္း သား မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သား မ်ား အဆင္ေျပစြာ ေရွ႕ဆက္ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယုံၾကည္ မိ ပါသည္။

(စာေရးသူ ေဆြလင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတဦး ျဖစ္သည္။)

http://www.9dblood.com/
ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ရမည္။ No pain, no gain ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္ကို ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရန္ တြန္႔ဆုတ္တတ္ပါသည္။ လုပ္ရဲေသာ္လည္း မခံရဲသူမ်ား ရွိပါသည္။ လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ ဆည္းေပးရမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္က အစားထိုးေရး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ တမိုးလုံး ေဖ်ာက္ဆိပ္ ျဖစ္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ဆြဲထုတ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ႐ိုးသားေသာ၊ ထိုက္တန္သည့္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မည္မွ် အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေန ၾကၿပီလဲ။
ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား တရား၀င္ သတိေပးခံရေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရ၍ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။ တခ်ိန္တည္း မွာပင္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးခံရျခင္းအေပၚ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသနည္းဟု ထပ္ဆင့္ေတြးေတာမိပါသည္။

ဤတပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ ဆႏၵျပသည့္ သေဘာႏွင့္ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္သည္မွာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ေမးေသာ သေဘာတူ၊ မတူ ေမးခြန္းကို မည္သည့္အတြက္ အေျဖမေပးႏိုင္ခဲ့ပါသနည္း။ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံး အေျဖကို စဥ္းစားမိသည္မွာ သေဘာမတူသင့္သည့္ ကိစၥကို သေဘာတူမိၿပီး၊ သေဘာတူသင့္သည့္ကိစၥကို သေဘာမတူမိဘဲ ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အေျဖမေပးခဲ့ျခင္းဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။ မိမိတို႔ စစ္သင္တန္း တေလွ်ာက္လုံး တခါမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမထားေသာ၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္ ၂၀ ကို မည္ကဲ့သို႔ စိတ္ခ်စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါမည္လဲ။

က်ေနာ္သာ ဆိုလွ်င္လည္း “က်ေနာ္ နားမလည္ပါ”၊ သို႔မဟုတ္ “ဥကၠ႒ႀကီး ရွင္းျပေပးပါ”၊ သို႔မဟုတ္ “ေနာက္မွ အေျဖ ေပးခြင့္ျပဳပါ” ဟု ပန္ၾကားမိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွာ ဤသို႔ ေျဖဆိုခြင့္၊ ေမးျခန္းခြင့္၊ ေရွာင္လႊဲခြင့္ ရွိၾကဟန္ မတူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးက ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္သလို ေနလိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ပုံရသည္။ ဤအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိ၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု က်ေနာ့္အေနျဖင့္ လုံး၀ မယူဆပါ။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွာ တာ၀န္မရွိဘူး ဆိုလွ်င္ မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါ သလဲ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား မေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးမွာ တာ၀န္ရွိပါသလား။ ေမးခြန္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ေျဖဆိုမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ မေပးခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တြင္ တာ၀န္ရွိပါသလား။ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို သူတို႔နဲ႔ မသက္ဆုိင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ အတင္းဆြဲသြင္းေပးခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသူတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသလား။

မည္သူ႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာင္တြင္ မျဖစ္ေပၚ ရေအာင္ နည္းလမ္း ရွာေဖြရပါေတာ့မည္။ မျဖစ္မေန အေျဖေပးရေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ အဆုံးအျဖတ္တခုကို တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ လက္တန္း အေျဖေပး သင့္ပါသ လား။ ျပည္သူထူထုကိုလည္း ကိုယ္စားမျပဳ၊ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း အျပည့္အစုံ နားမလည္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေန၍ ၾကားေနျခင္းက ပိုမိုသင့္ျမတ္မည္လား၊ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ယခင္ သီတင္းပတ္ ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးက တခဲနက္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ ေရြးခ်ယ္မႈ ကိစၥႀကီးတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး က ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းျပလိုက္ေသာအခါ အမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မူလ အဆိုတင္သြင္းသူ၏ ေစတနာ မွန္၊ မမွန္ကိုပင္ အျခား ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကို ၾကားသိရေသာ ျပည္သူတေယာက္ အေနျဖင့္ ဘုရားတမိသည္ မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ခံ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား အလုံအေလာက္ ထားရွိမေပးႏိုင္ပါက အလားတူ သည္းထိတ္ရင္ဖို ျဖစ္ရပ္မ်ား အနာဂတ္တြင္လည္း ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သား ဆိုသည္မွာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌ အေျခအေနကို တမုဟုတ္ျခင္း သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အသက္ကို ရင္းရမည့္ ကိစၥတြင္ လွ်ပ္တျပက္ မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္အေရး ဆုံးျဖတ္ခိုင္းေတာ့မွ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေန၍ မရပါ။ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ကို နံၾကားေထာက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မေပးသင့္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေေတာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ဤေနရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္းေကာင္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အထက္က ေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ တာ၀န္ကို ဦးလည္မသုန္ ထမ္းရြက္တတ္ပါသည္။ မိမိအသက္၊ မည္သည့္ အသက္ကိုမွ် ပမာမထား၊ ဥပေဒကိုပင္ မငဲ့ကြက္ဘဲ ႀကိဳစားထမ္းရြက္တတ္သကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္ မတူကြဲျပားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေနရေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ိဳးတြင္ သတိႀကီးစြာ ထား၍ သံသယျဖစ္လာလွ်င္ လက္ဦးေအာင္ အျပတ္ရွင္းတတ္ပါသည္။ အေျခအေနကိုလည္း မိမိလက္ထဲတြင္ အၿမဲထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ထားတတ္ သည္။ တရုုတ္ စစ္ေရး ပါရဂူ ဆြန္ဇုု၏ အဆိုအရ စစ္ေရး၏ အေျခခံမွာ လွည့္ျဖားျခင္း ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း လွည့္ျဖားနည္း မ်ိဳးစုံလည္း ကြ်မ္းက်င္ၾက ရ ပါသည္။

တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ မည္သည့္အမိန္႔ကိုမွ် ေစာင့္ေမွ်ာ္မေနဘဲ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈ၍ ႐ိုးသားစြာ ဥပေဒေဘာင္ ကို တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာထား အျမင္ မတူသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္၊ သုံးသပ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အတိအက်ဆိုရလွ်င္“စစ္ေရးအျမင္ ကင္းရွင္းသူမ်ား” ျဖစ္ပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းႀကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း ရွိေနပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္း ဦးေဆာင္ေန ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲတြင္လည္း ေနရာမလပ္ ရွိေနၾကပါသည္။ ၎တို႔အားလုံးကလည္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ၾကပါဦးမည္။ တခုခု လြဲေနသလို ထင္မိပါသည္။ လြဲေနတာ ရွိလွ်င္ မွန္ေအာင္ ျပင္ႏိုင္ပါသည္။ ကံေကာင္းသည္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပင္ဆင္ရလြယ္ကူေသာ ႐ိုးစင္းေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ အမွားကို ေတြ႕လွ်င္ အမွန္ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ၀န္မေလးျခင္း ျဖစ္သည္။
၁။ အမွားရွိလွ်င္ အမွားကို အမွားမွန္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရပါမည္။
၂။ အေျခအေနမွန္ကို ေလ့လာ၍ အေျဖမွန္ကို ရွာေဖြရပါမည္။
၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲ ရမည္။ No pain, no gain ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမွန္ကို ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရန္ တြန္႔ဆုတ္တတ္ပါသည္။ လုပ္ရဲေသာ္လည္း မခံရဲသူမ်ား ရွိပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည္က အစားထိုးေရး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ တမိုးလုံး ေဖ်ာက္ဆိပ္ ျဖစ္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက ဆြဲထုတ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ႐ိုးသားေသာ၊ ထိုက္တန္သည့္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မည္မွ် အဆင့္သင့္ ျဖစ္ေနၾကၿပီလဲ။

ျပည္သူလူထုႀကီးက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို စုၿပဳံ မဲေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္ေျပာဆို ေနၾကသည္။ NLD ပါတီႀကီးက လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္ အမတ္ေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ အဆင္သင့္ လုပ္ထားႏိုင္ၿပီလား။ သို႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္လာဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွႀကိမ္ၾကာမည္လဲ၊ ေစာင့္ရမည္လဲ။ NLD ၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ (CEC) က ၂၀၁၅ အၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္မွာ တာ၀န္္ယူဖို႔ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီးလား။
ေခါင္းၿငိမ့္၊ ေခါင္းခါ မလုပ္တတ္လို႔၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲက ဆြဲထုတ္ဖို႔ ခက္ခဲသည္ဆိုလွ်င္ စစ္ေရးအျမင္ ကင္းရွင္းေသာ အရည္ အခ်င္းျမင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖည့္တင္းေရးက မ်ားစြာ ပိုမို ခက္ခဲပါသည္။ အရည္အခ်င္းျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔ မ်ားစြာ ပိုမို ခက္ခဲပါမည္။

“ဟုတ္ကဲ့” ေျပာ၊ ေခါင္းညိတ္တတ္႐ုံျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္လို႔ မရႏိုင္မွန္း နားလည္ေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္သူ၊ ကိုယ္ ယုံၾကည္သက္၀င္ သူ မ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပးေနလွ်င္ တကယ္ အရည္အခ်င္း ျမင့္သူမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေသာ ယခုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အထူးနစ္နာပါလိမ့္မည္။

ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီးလို႔ လႊတ္ေတာ္ တ၀က္ ခရီးသို႔ပင္ ေရာက္ေနလာခဲ့ပါၿပီ။ တဆင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာေအာင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ ပါသည္။ ယခု တႀကိမ္က “မူ မေျပာင္း၊ လူ ေျပာင္းရမည့္ အခ်ိန္” ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးသံေယာဇဥ္မ်ားကို ေခတၱေဘးဖယ္၍ လူသစ္ေတြ မလဲလွယ္ႏိုင္ၾက လွ်င္ ေရွ႕တဆင့္ တက္လွမ္းေရးသည္ တုန္႔ေႏွးရပ္တန္႔သြားမွာ စိုးရိမ္ေနၾကရ ပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ ကမာၻနဲ႔ အ၀ွမ္းက ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳတာေတြ ခံရေလာက္ေအာင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုံ႔လ ၀ီရိယ ဇြဲ သတၱိ စြန္႔လႊတ္မႈတို႔မွာ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တဦးတည္း သိပ္ထူးခြ်န္ပါက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိသကဲ့သို႔ တပ္ဦးကြ်ံ၍ ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔မႈ ခံရတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မခံရေအာင္ လူရင္း လူယုံမ်ားက ၀ိုင္းရံကာဆီးလိုက္ေသာ အခါမွာလည္း ျပည္သူလူထု အမ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြား တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုလို အေျပာင္းအလဲ ကာလ မ်ိဳးတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပား ၀ိုင္းရံ ပူးေပါင္းခြင့္ ရေအာင္ လူယုံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔ကာကြယ္ျခင္းမွ ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ထြက္ဖို႔ နည္းလမ္းကို ရွာရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ပါတီတြင္း ပါတီပ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးမည့္ အင္အားစု အမ်ားအျပား လိုသကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတြင္း၌ အင္အားျဖည့္တင္း ရန္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံကိုလည္း အထူးအျမန္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မွန္ကန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒအရပ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္း သား မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သား မ်ား အဆင္ေျပစြာ ေရွ႕ဆက္ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယုံၾကည္ မိ ပါသည္။

(စာေရးသူ ေဆြလင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတဦး ျဖစ္သည္။)

http://www.9dblood.com/

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...