Friday, July 12, 2013

၀ါက်တစ္ခု၏ ေလးနက္မႈကို ေပၚလြင္ေစေသာ အထူးပံုစံမ်ား (Adding Emphasis )

အဂၤလိပ္စာအေရးအသားမွာ သင္ အေလးအနက္ထားခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသား တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳႏိုင္မဲ့ အထူးပံုစံအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီပံုစံေတြကို သံုးၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ ထင္ျမင္ ခ်က္ေတြ (opinions)၊ သေဘာကဲြလဲြမႈေတြ (disagreements)၊ ျပင္းျပတဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြ (strong suggestions)၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မႈေတြ (annoyances)၊ အစရွိတဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို အသားေပးၿပီး ေဖာ္ျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Use of the passive (အျပဳခံျပႀကိယာပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္း)
လူတစ္ေယာက္(သို႔) အရာတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုကို လုပ္လိုက္တယ္ဆိုတာထက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုက ထိုလူတစ္ေယာက္ (သို႔) အရာတစ္ခုအေပၚ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္ သြားတယ္ဆိုတာကို အသားေပးေဖာ္ျပလိုတဲ့အခါ passive voice ကို အသံုးျပဳပါတယ္။
ဒီလို passive voice ကို အသံုးျပဳၿပီး ေရးတဲ့အခါမွာ ၀ါက်ရဲ႕အစပိုင္းကို အသားေပးထားေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာ- Reports are expected by the end of the week. (ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕အဆံုးမွာ အစီရင္ခံစာေတြရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။)

ဒီဥပမာမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြဆီက ဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုတာကို အာ႐ံုျပဳေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Inversion (ေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္း)
ေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ စကားလံုးေတြရဲ႕ နဂိုအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ - I did say -------did I say, I had arrived ----had I arrived

ဒီလိုစကားလံုးအစီအစဥ္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး အသံုးျပဳတဲ့အခါ ၀ိဘတ္စကားစုမ်ား (Prepositional phrases) ဒါမွမဟုတ္ တျခားစကားစုမ်ားကို ၀ါက်၏ အေရွ႕ဆံုး၌ ထည့္ၿပီး ထိုစကားစုမ်ားရဲ႕ ေနာက္က စကားလံုးေတြကိုမွ ေျပာင္းျပန္လွန္ၿပီး ေရးရပါမည္။

ထည့္သံုးႏိုင္သည့္ စကားစုမ်ားမွာ at no time, suddenly, into, little, seldom, never စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ
 • At no time did I say you couldn’t come. (ဘယ္တုန္းကမွ ခင္ဗ်ားကို မလာရဘူးလို႔ မေျပာခဲ့ပါ ဘူး။)
 • Hardly had I arrived when he started complaining. (ကၽြန္ေတာ္ေရာက္တယ္ ဆို႐ံုပဲရွိ ေသးတယ္၊ သူက စတင္ညည္းညဴေတာ့တာပါပဲ။)
 • Little did I understand what was happening. (ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေလးမွ နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။)
 • Seldom have I felt so alone. (ဒီေလာက္အထိ အထီးက်န္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ မခံစားဘူး သေလာက္ပါပဲ။)
ဒီ၀ါက်ေတြမွာ စကားလံုးေတြရဲ႕ အစီအစဥ္ဟာ အကူႀကိယာ (auxiliary verb) + ကတၱား (subject) + အဓိကႀကိယာ (main verb) ပံုစံျဖစ္တာကို သတိျပဳပါ။

Expressing annoyance (စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္း)
တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပဳအမူေၾကာင့္ ကိုယ့္စိတ္မွာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္တာကို အေလး ထားေဖာ္ျပလိုတဲ့အခါ ျပဳ/ျဖစ္ဆဲျပႀကိယာရဲ႕ပံုစံ (V-ing form)ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အဲဒီလို အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ V-ing ပံုစံ၏ ေရွ႕တြင္ “အၿမဲတမ္း”လို႔ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ always, forever အစရွိေသာ ႀကိယာ၀ိေသသနမ်ား(adverbs) ကို တဲြသံုးရပါတယ္္။ ဒီလိုအသံုးျပဳတာဟာ ျခြင္းခ်က္ပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တိက်တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုခု ဟာ ဆက္လက္ျဖစ္ေနတာကို ေဖာ္ျပတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အၿမဲတမ္းလိုလိုပံုမွန္ လုပ္ေနက် လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ
 • Martha is always getting into trouble. (မာသာတစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲတမ္းပဲ ျပသနာျဖစ္ေနတာပဲ)။
 • Peter is forever asking tricky questions. (ပီတာတစ္ေယာက္ကေတာ့ အၿမဲပဲ၊ ကတ္သီးကတ္သတ္ ေမးခြန္းေတြပဲ ေမးေနတာပဲ။)
 • George was always being reprimanded by his teachers. (ေဂ်ာ့(ဂ်)ဟာ သူ႕ရဲ႕ဆရာေတြရဲ႕ ေျပာဆိုဆံုးမျခင္းကို အၿမဲပဲ ခံခဲ့ရတာ။

ဒီ၀ါက်ပံုစံမ်ိဳးမွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ဆဲကာလ (present continuous tense) ဒါမွ မဟုတ္ အတိတ္ျဖစ္ဆဲကာလ (past continuous tense)ကို အသံုးျပဳေလ့ရွိတာကို သတိထားပါ။

ဥပမာ
 • He is always doing------------ (-------------ကို သူအၿမဲတမ္းပဲ လုပ္ေလ့ရွိတယ္)
 • They were always doing …… (……ကို သူတို႔အၿမဲတမ္းပဲ လုပ္ေလ့ရွိခဲ့တယ္။)

Cleft sentences: It (It ျဖင့္ စၿပီး ၄င္းေနာက္၌ ၀ါက်က႑ (clause) ပါေသာ ၀ါက်)

It is (သို႔) It was ျဖင့္ အစပ်ိဳးထားေသာ ၀ါက်မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တိက်တဲ့ ကတၱား (subject) သို႔မဟုတ္ ကံ (object) ကို အသားေပးရာတြင္ အသံုးျပဳပါတယ္။ It ျဖင့္ အစပ်ိဳးထားတဲ့ clause ေနာက္က ဆက္သြယ္နာမ္စား (relative pronoun) လိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာ
 • It was I who received the promotion. (ရာထူးတိုးသြားတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ။)
 • It is the awful weather that drives him crazy. (သူ႕ကို စိတ္တိုေအာင္လုပ္ေနတာ ကေတာ့ ဒီဆိုးရြားတဲ့ ရာသီဥတုပါပဲ။)

Cleft sentences: What (What ႏွင့္ အစပ်ိဳးၿပီး ေနာက္က ျဖစ္ျခင္းျပႀကိယာ (verb to be) လိုက္ေသာ ၀ါက်မ်ား)

What ျဖင့္ အစပ်ိဳးေသာ ၀ါက်မ်ားကိုလည္း တိက်တဲ့ ကတၱား (subject) သို႔မဟုတ္ ကံ (object)ကို အသားေပးလိုေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳပါတယ္။ What ႏွင့္ အစပ်ိဳးထားေသာ clause ကို ကတၱားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားတဲ့အတြက္ ၄င္းေနာက္ကျဖစ္ျခင္းျပႀကိယာ (verb to be)လိုက္ရပါတယ္။

ဥပမာ
 • What we need is a good long shower. (ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုအပ္တာကေတာ့ ေရကို ဇိမ္ခံခ်ိဳးဖို႔ပါပဲ။)
 • What he thinks isn’t necessarily true. (သူဘာထင္သလဲဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ မွန္ခ်င္မွ မွန္လိမ့္မယ္။)

Exceptional use of Do or Did (Do ႏွင့္ Did ကို ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း။)

အကူႀကိယာမ်ား(auxiliary verbs)ျဖစ္ေသာ do ႏွင့္ did တို႔ကို အတည္ျပဳ၀ါက်မ်ား (positive sentences)တြင္ အသံုးမျပဳတာကိုသိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ- “သူ စတိုးဆိုင္ကို သြားခဲ့တယ္” - လို႔ေျပာခ်င္ရင္ -
“He went to the store.” လို႔သာ ေျပာေလ့ရွိၿပီး “He did go to the store.”လို႔ ေျပာေလ့မရွိပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ျပင္းျပတဲ့ ခံစားခ်က္ကို အေလးထားေဖာ္ျပလိုတဲ့အခါ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အဲဒီ do နဲ႔ did ကို ႀကိယာ၏ အေျခခံပံုံ (basic form) နဲ႔တြဲသံုးၾကပါတယ္။

ဥပမာ
 • No, that’s not true. John did speak to Mary. (ဟင့္အင္း၊ အဲဒါ မမွန္ဘူး၊ ဂၽြန္က ေမရီကို စကားေျပာကို ေျပာခဲ့တယ္။)
 • I do believe that you should think twice about this situation. (ဒီအေျခအေနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခင္ဗ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ကို ထင္တယ္ဗ်ာ။)

ဒီပံုစံကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က ယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို ဆန္႔က်င္ၿပီးေျပာ လိုတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။
esl.about.com မွ Kenneth Beare ၏ Adding Emphasis in English - Special Forms သင္ခန္းစာကိုမွီျငမ္းပါသည္။

Read more: ၀ါက်တစ္ခု၏ ေလးနက္မႈကို ေပၚလြင္ေစေသာ အထူးပံုစံမ်ား (Adding Emphasis ) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A907995&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2YsZws2Xt

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...