Sunday, July 13, 2014

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုသည္မွာ


ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အနက္ဖြင့္ၾကလွ်င္ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိႏိုင္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ထိုအယူအဆရဲ႕ အႏွစ္သာရက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ဥ္း ကပ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးစတဲ့ မတူညီတဲ့ က႑အသီးသီး ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လူမႈဝန္းက်င္ရွိ အရင္း အျမစ္မ်ားကို မွ်တစြာ ထုတ္ယူသုံးစြဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
‘‘မွ်တစြာ ထုတ္ယူ သုံးစြဲဖို႔’’ ဆိုတာမွာ ပစၥဳပၸန္ကာလရွိ လူမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္သေလာက္သာ ယူငင္ သုံးစြဲဖို႔ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္မ်ား အနာဂတ္မွာ ရရွိခံစားရမယ့္ အရင္းအျမစ္တို႔ကို မဆင္မျခင္ ျဖဳန္းတီးပစ္မႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရပါတယ္။
မၾကာခဏဆိုသလို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ မိမိတို႔ တစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕ ေကာင္းစားဖို႔အေရးမွ် စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ၾကတာကို ေတြ႕ ရေလ့ ရွိပါတယ္။
အနာဂတ္ကို ေမ့ထားတတ္ၾက၊ စာနာေထာက္ထားမႈကို အေျခခံၿပီး က်ယ္ က်ယ္ဝန္းဝန္းစဥ္းစားေလ့ မရွိၾကနဲ႔ အတၱကို အေျချပဳ ျဖစ္တည္လာတဲ့ တာဝန္မဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သြားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။
ထိုသို႔ တာဝန္မဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အတိတ္မွာသင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားစြာ ကို ေတြ႕ၾကံဳ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာျခံဳ စီးပြားပ်က္ကပ္ေဘး ၾကံဳခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာ၊ ေျမႀကီးမွ ရရွိေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားနဲ႔ သယံဇာတမ်ားတို႔ကို အလြန္အက်ဴး ထုတ္ယူ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာျခံဳ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈ စတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားတို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို အားမေပးတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ခုံမင္ တပ္မက္ေနသမွ်ေတာ့ အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူသုံးစြဲခံရတဲ့ ကမၻာ့က႑ အသီးသီး ယိုယြင္းလာမႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ကို ခံၾကရဖို႔ ရွိပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလို႔ ဆိုတာမွာ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုသာလွ်င္ တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။
သည္လိုေျပာျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ တစ္ခုတည္းလား လို႔ ေမးႏိုင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မျမဲေသာ ကမၻာေျမကို မွီတင္းေနထိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေျမဆီက ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္တဲ့ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ပမာဏက ကန္႔သတ္မႈ ရွိေၾကာင္းနားလည္ သိရွိဖို႔ သင့္ပါတယ္။
သည္အရာ ဘာအေရးလဲ စဥ္းစားဖုိ႔ ေဝးပါေသးတယ္ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ သဘာဝ တရားကို ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္ဖို႔ ျမင္ ပါတယ္။
ထို႔ျပင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကို ေစာင့္ေရွာက္တာအျပင္ အျခားလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑မ်ားစြာ ရွိပါေသးတယ္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝ ရရွိၿပီး တရားမွ်တမႈ အခိုင္အမာရွိတဲ့ လူ႔အသိုက္အဝွမ္းျဖစ္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ ကာလမ်ားမွာ လူသားတိုင္း တန္းတူ အခြင့္ အေရး ရရွိၿပီး တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိပိုင္ခြင့္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
လူမႈဝင္ဆံ့မႈနဲ႔ အက်ံဳးဝင္ ပါဝင္ခြင့္ ရွိေရးတို႔အျပင္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကို တန္းတူ ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ အနာဂတ္အတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ရွိ လူသားမ်ားအေနနဲ႔ အခြင့္အေရး အားလုံးကို လက္လႊတ္ လိုက္ရမွာလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ သည္လို လုပ္စရာ မလိုဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
အေၾကာင္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ျပဳျပင္သြားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အနာဂတ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသကဲ့သို႔ ပစၥဳပၸန္ကိုလည္း ေမ့မထားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ရွင္သန္မႈ ဘဝ ပုံစံကို ဆန္းစစ္တဲ့ အခါ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လိုအပ္လွ်င္ ျပဳျပင္ရမွာပါပဲ။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲရျခင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈ အႏွစ္သာ ရကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရွင္သန္မႈက တာဝန္မဲ့စြာနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳး အတၱအတြက္သာ ရွင္ သန္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လူသား ပီသစြာ ရွင္သန္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ သည္ကိစၥကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ တိုက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေရရွည္တည္တံ့မႈ ရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္တဲ့ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ စြမ္းအင္ျပဳန္းတီးမႈ အနည္းပါးဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒီဇိုင္းကို အသုံးျပဳၿပီး အသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရ လြယ္ကူေအာင္၊ အေဆာက္အဦအတြက္ အသုံးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ား ကို ေနာင္မ်ားမွာလည္း ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ စတဲ့ ေရရွည္ အသုံးတည့္မယ့္ နည္းစနစ္ကို အေျခခံၿပီး အိမ္ရာ၊ အေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ တစ္ခု ေရာက္တဲ့အခါ အသစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ဖို႔ ၾကံဳလာလွ်င္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ မယ့္အျပင္ စြမ္းအင္ ျပဳန္းတီးမႈ၊ အရင္းအျမစ္ ျပဳန္းတီးမႈ စတဲ့ မလိုလားအပ္ တဲ့ ျပဳန္းတီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုလွ်င္လည္း ထိုဥပမာနဲ႔ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါ တယ္။ မိမိတို႔မွာ ရွိရင္းစြဲ ျဖစ္တဲ့ သယံဇာတမ်ားကို ျပဳန္းတီးမႈ အနည္းဆုံး နည္း လမ္း အသုံးျပဳကာ မိမိတို႔ရဲ႕ လက္ရွိ အသိုက္အဝွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသို႔ ျပဳန္းတီးမႈ အနည္းဆုံး နည္းလမ္းကို က်င့္သုံးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းခြင့္ ရရွိေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သို႔မွသာ ပစၥဳပၸန္ရွိ မိမိတို႔က သားေျမးမ်ားအတြက္ တာဝန္ေက်ေသာ လူသားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
ျမန္မာ့ဇြဲမာန္
ျမန္မာ့ဇြဲမာန္သို႔ - http://www.myanmarzweman.com/myanmar_news/1435/

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...