Saturday, June 14, 2014

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ အျမင္ခ်င္ဆံုးေသာ အေျပာင္းအလဲ ၁၂ ခ်က္ ။

June 14, 2014 at 6:58am
 
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ အျမင္ခ်င္ဆံုးေသာ အေျပာင္းအလဲ ၁၂ ခ်က္  
ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ တို္င္းရင္းသားေရးႏွင့္ တရားေရး 
၁။ ျမန္မာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ေသာ ညီလာခံႀကီးေခၚယူၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒႀကီးကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္း။
၂။ ယင္းအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ေသာ တခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
၃။ ယင္းတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ကာကြယ္ေပးမည့္ Professional တိုက္ခိုက္စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးသက္သက္ကိုသာ တာဝန္ယူသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ျခင္း။
၄။ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားကုိ သံုးပြင့္ဆိုင္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာျပဳ၍ တန္းတူအာဏာရရွိေစၿပီး ၾကည္းတပ္ကသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို လက္ဝါးၾကီးအုပ္ထားမႈကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္း။
၅။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္စစ္ေရးကိစၥမ်ားကို သမတကသာ ဆံုးျဖတ္ ေပးျခင္း။

၆။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္စနစ္ကိုပယ္ဖ်က္၍ ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ၁၄ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစသည့္ လူမ်ိဳးစြဲျပည္နယ္အမည္မ်ားကို ေဒသအမည္မ်ားေျပာင္းလဲ၍ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကသာ ယင္းျပည္နယ္ကို ပုိင္ဆိုင္လႊမ္းမိုးသည္ဆိုသည့္ အယူအဆကုိပယ္၍ ထိုျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမ်ိဳးတိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ယင္းျပည္နယ္တြင္းေနထိုင္သူအားလံုးပိုင္ဆိုင္သည့္ျပည္နယ္သေဘာတရား သက္ဝင္လာေရးကို ေျပာင္းလဲျခင္း။
သာဓကအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းမ်ားက လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္သည္ ရွမ္းမ်ားကသာ ပုိင္သည္ဟု ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔က ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို႔ဝ္၊ ပေလာင္၊ လားဟူ၊ အင္းသား၊ ဝတို႔က သူတို႔ကိုယ္စားျပဳ ျပည္နယ္မ်ားလိုခ်င္လာၾကသည္၊ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား ကိန္းဝပ္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟု ဆိုသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရွမ္းနီမ်ားက သူတို႔ႏွင့္မဆိုင္သလိုခံစားရသည့္ မေက်လည္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစြဲအမည္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိသင့္ေတာ့ေပ။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာသည္ ဗမာလူမ်ိဳး ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္ ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံအမည္ကို ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အမည္ကို ေရြးႏိုင္သည္။
၇။ တရားစီရင္ေရးဌာနႀကီးရွိ တရားသူႀကီးခ်ုဳပ္ႏွင့္ ဗဟိုတရားသူၾကီးမ်ားကို သမၼတက ေရြးခ်ယ္နာမည္ တင္သြင္းေပးၿပီး ယင္းအမည္တင္သြင္းခံရေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္း၊ လုပ္သက္၊ အဂတိကင္းရွင္း ေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ ၾကားနာစစ္ေဆးျပီး ျပည္သူတို႔ကို ထိုၾကားနာမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ဖြင့္ခ်ျပီး အတည္ျပဳ ေပးျခင္း၊ ကန္႕ကြက္ျခင္းတို႔ကိုျပဳျပီး အမ်ားသေဘာႏွင့္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ရမည္။ ဗဟိုတရားသူၾကီးမ်ားသည္ ခန္႔အပ္ခံရျပီးခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရ၏ ၾသဇာအာဏာစက္ေအာက္မွ ကင္းလြတ္သည္။ ဗဟိုတရားသူၾကီးအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ဗဟိုတရားသူၾကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္မႈကို အစိုးရမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ လႊမ္းမိုးျခင္းမရွိေစရ။ ဗဟိုတရားသူၾကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အစိုးရမွ နာခံရမည္။

ေက်ာင္းသားေရး၊ အလုပ္သမားေရး၊ လယ္သမားေရး။ 
၈။ ေက်ာင္းသားေရးသည္ ပညာေရးစံနစ္ေကာင္းမြန္မႈကို အေျခခံသည္။ ပညာေကာင္းစြာသင္ၾကားႏိုင္ေရး၊ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္၊ မိမိသင္ၾကားလိုသည့္ ဘာသာရပ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္၍ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္တို႔ရွိဖို႔လိုသလို ပညာေရး သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား လံုေလာက္စြာရွိမႈ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဥပမာ။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာခန္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ျပည့္စံုစြာရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ အမွန္တကယ္ တတ္ကြ်မ္းသည့္ ဆရာမ်ားခန္႔အပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းလႈပ္ရွားခြင့္၊ ၾကက္တူေရြးႏုတ္တိုက္ ပညာသင္ၾကားေရးမွ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈအေျခခံ ပညာေရးစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အေတာင့္တဆံုးမွာ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းက ေဖါက္ခြဲဖ်က္စီးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးကို အမ်ားျပည္သူ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈကို ျမင္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိ္တ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံတြင္ Intern ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရွိျခင္းသည္လည္း အလြန္အေရးၾကီးသည္။ လႊတ္ေတာ္လည္ပတ္ပံု၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား မည္သို႔အလုပ္လုပ္ပံု၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ရံုးအဖြဲ႔အလုပ္မ်ားတြင္ ကူညီဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းျပီးသည့္အခါတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စင္ေတာ္ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္ေပမည္။
၉။ အလုပ္သမားအေရးသည္  အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံအနိမ့္ဆံုး လစာကို အစိုးရက ေဒသဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ဗဟိုအနိမ္ဆံုးလစာ ေကာ္မရွင္မွ လူသားဘဝ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေနႏိုင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို သတ္မွတ္ေပးေရး ျဖစ္သည္။ ထိုလစာသတ္မွတ္မႈကို ႏွစ္စဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ႏွစ္တခါေသာ္လည္းေကာင္း သံုးသပ္စီစစ္ၿပီး ကုန္ေဈးႏႈန္း တိုးလာသည့္အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးသည့္စနစ္ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး လစာထက္နိမ့္ေန ေသးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရွားပါးစရိတ္ကို ေပးရန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေပးသည့္ ဥပေဒတရပ္လည္း လိုသည္။ အလုပ္ခ်ိန္ တေန႔ ၈ နာရီႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးကို မူလႏႈန္းထားထက္ တဆခြဲ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆေပးရန္ သတ္မွတ္ျခင္းအျပင္၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဖြဲစည္းျခင္းကို အလုပ္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ စက္ရံုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ခြင့္ျပဳရမည္ဟု အမိန္႔ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မလိုက္နာပါက ဒဏ္ေငြသတ္မွတ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္၊ သက္ႀကီးပင္စင္၊ ေဆးပင္စင္၊ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ္ေၾကးစသည္တို႔ကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္း (အုပ္ခ်ဳပ္မႈ) ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အရပ္သား ျပည္သူအဖြဲ႔တို႔ အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ ပဋိပကၡမ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိဳႏိႈင္းေျဖရွင္းသည့္စနစ္ ကိုဖန္တီးျခင္း စသည္တို႔ကို ဘက္စံုမွလုပ္ေပးသည့္ အေျခအေန ေပၚေပါက္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားပိုင္စက္ရံုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္စက္ရံုျဖစ္ေစ Corporate social responsibility (CSR) စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈကို corporate conscience  corporate citizenship, social performance, သို႔မဟုတ္ sustainable responsible business စီးပြားေရး အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ တာဝန္ခံမႈ/ Responsible Business တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဟုလည္း ေခၚသည္။ CSR ကို ဥပေဒအျဖစ္ အလုပ္သမားမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ျပ႒ာန္းေပးသည္ကိုလည္း ျမင္လိုသည္။ ထိုသို႔ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရွိသျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ လူမႈေရးတိုက္ပြဲမ်ား ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားမွ လူမႈတာဝန္ခံမႈဥပေဒမရွိသျဖင့္ တရုတ္ပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္ ဦးပိုင္စီးပြါးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔မွ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ား၊ ေသာက္သံုးေရမ်ား အဆိပ္သင့္ေစျခင္းတို႔ကို ဂရုစိုက္စရာ မလိုဘဲ ထင္သလို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းသည္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ လက္ေတြ႔သခၤန္းစာ ယူသင့္သည့္ သာဓကတစခု ျဖစ္သည္။ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတခုကို ထူေထာင္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈရွိဖို႔ လိုသလို၊ ယင္းစီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတည္ရွိရာ ေဒသဝန္းက်င္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္၊
၁၀။ လယ္သမားအေရးသည္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၇၀% သည္ လယ္ယာ၊ ကိုင္းကြ်န္းမ်ားကို မွီခိုလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ေရးဟု မဆလ လက္ထက္မွ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ျပီး ပုဂၢလိက လယ္ဧကမ်ားစြာကို သိမ္းယူ၍ သီးစားခႏွင့္ လုပ္ေနေသာ လယ္သမားမ်ားကို ခ်ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း လယ္သမားမ်ား ပိုင္လယ္ေျမမ်ားကို စစ္တပ္က ဥပေဒမဲ့ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ လယ္ေျမဧကေပါင္း သိန္းေသာင္းခ်ီ၍ မတရားသိမ္းထားခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္သည္ကုိ ျမင္လိုသည္။ လယ္သမားမ်ားေတာင္သူမ်ား မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္သည့္ လယ္ယာသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိျပီး တိုင္းျပည္၏ ေျမကိုအစိုးရက ပိုင္သည္ဆိုသည့္ ထင္သလို လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္သူမ်ား မိမိပိုင္ေသာေျမကို ကာကြယ္ခြင့္၊ တည္ျငိမ္ေသာ အုိးအိမ္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည္ကို ျမင္လို သည္။
၁၁။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး  
တိုင္းျပည္ရွိသစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးေနမႈကို လံုးဝရပ္တန္႔ျပစ္ရန္ လိုလားသည္။ ထုတ္လုပ္ၿပီးသားသစ္မ်ား အားလံုးကို ခြဲသားအျဖစ္ တင္ပို႔ရန္ႏွင့္ အထူးတင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရးလမ္းမတို႔ျဖစ္သည့္ တရုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ ယိုးဒယားနယ္စပ္မ်ားသုိ႔ သစ္ကားမ်ား သယ္ေဆာင္ျဖတ္သန္းမႈကို လံုးဝရပ္တန္႔ရန္ တင္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေရႊတူးယူမႈမ်ား၊ မိုးကုတ္နယ္တြင္ စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တူးယူေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ျပစ္ရန္။ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို ဦးစားေပးသည့္ ေပၚလစီတရပ္ခ်မွတ္ျပီး လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚသည္ကို ျမင္လိုသည္။ 
၁၂။ စြမ္းအင္ႏွင့္ေလာင္စာ
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကို သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေပါၾကြယ္ဝေသာျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔သံုးတာဘိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုၾကီးႏွစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္ကို ျမင္လိုသည္။ တခုကို ေရး ဘိတ္ဖက္ ရတနာဓါတ္ေငြ႔ထြက္ရာ ေနရာတြင္ တည္ေထာင္၍ တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္ မ်ား မီးထိန္ထိန္လင္းသည္ကို ျမင္လိုသည္။ ဒုတိယ ဓါတ္ေငြ႔သံုးတာဘိုင္လွ်ပ္စစ္စက္ရံုၾကီးကို ေက်ာက္ျဖဴတြင္ တည္ေထာင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ ကုိင္းတိုင္း၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္တျခမ္း မီးလင္းေစမည္ကို ျမင္လုိသည္။ ျမစ္ဆံုအထက္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရကာတာမ်ားမွ ထြက္သည့္လွ်ပ္စစ္မီးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔အတြက္ ျဖစ္ေစရမည္။
ဤ ၁၂ ခ်က္သည္ ကြ်န္ေတာ္ ျမင္လုိေသာ ဆႏၵမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္လာသည္မလာသည္မွာမူ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ ေစတနာထားေသာသူမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရေပၚေပါက္လာ၍ ျပည္သူမ်ား၏ တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေပၚတြင္ တည္မွီေနပါသည္။

အားလံုးကုိေလးစားလ်က္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

ယေန႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ဒီမုိကေရစီတူေဒးသတင္းစာပါ ကြၽန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးကုိ အားလံုးဖတ္ရေအာင္ မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...