Tuesday, June 17, 2014

အေရးပါသည့္ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ ျမန္မာစစ္တပ္ယူထားအုန္းမည္ (လာရီဂ်ယ္ဂင္)ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားက ႏုိင္ငံျခားစီးပြားရွင္မ်ားးႏွင့္ သံတမန္မ်ားကုိ ဆက္လက္စုိးရိမ္ပူပန္ေနေစသည္။ လက္ရွိတြင္ အားလုံးက ရပ္တန္႔ေနသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံေျပာငး္လဲေရး ကင္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မၾကာမွီျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိးုျမွင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အစုိးရႏွင့္ ဗ်ဴရုိကေရစီလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ည့္ႏွဲ႔လာသည္။
ကလကာေနာက္ကြယ္တြင္မူ ႏုိင္ငံ၏ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးက အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေန၏။
ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမည့္ပုံ
ေတြ႔ရသည္။

လာမည့္ ၁၈ လကာလအတြင္း မဲဆႏၵေပးခ်ိန္အထိ ႏုိ္င္ငံအတြင္း ကာလရွည္ၾကာစြာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အတြက္ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းအတြက္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ ဖိအားမ်ားလညး္ တုိးလာသည္။ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀အတြင္း ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံးကပင္လွ်င္ သမၼတ အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ယခင္သတင္းပတ္က ၀င္ေရာက္အားေပး
ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္က ျပန္လည္အေရြးခံရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္အေၾကာင္း တရား၀င္မေၾကညာမခ်င္း ႏုိင္ငံေရးမေရရာမႈမ်ားက ဆက္ရွိေနအုန္းမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္က
ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ရန္ဆုံးျဖတ္မည္ဆုိလွ်င္- သူ႔ေနရာကို ရေရးအတြက္ အာဏာရ ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီအတြင္း အားျပိဳင္မႈမ်ားက အစုိးရ၏ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျပင္မရေအာင္ ပ်က္စီးႏုိင္ေစျပီး အစိုးရပါတီအတြင္း အကြဲအျပဲမ်ားပင္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္အတြင္း ဦးသိန္းစိန္ ေနာက္သက္တမ္းအတြက္
ျပင္ဆင္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတုိးျမွင့္လာျခင္းက တုိက္ဆုိင္မႈမဟုတ္ပါ။ ဦးသိန္းစိန္ တေယာက္ မလြဲမေသြ ျပန္လည္အေရြးခံရရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္သူက စစ္တပ္ ျဖစ္သည္။ လူၾကိဳက္မ်ားသူ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ျပီး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေနသည့္ အတုိက္အခံ ပါတီၾကီးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ကုိ ၾကံ႔ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အန္အယ္ဒီက မည္မွ်ပင္ အေျခအေန
ေကာင္းေနေစကာမူ ပါလီမန္လြတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္က ခန္႔ထားသည့္ ၂၅ %
ေသာ သူမ်ားက အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကုိ ဆုတ္ကုိင္ထားျပီး သူတုိ႔က လာမည့္ သမၼတေရြးပြဲတြင္ ဦးသိန္းစိန္ဘက္ကုိ အေလးသာၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြျပီးလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္အမတ္မ်ားအားလုံးက သူတုိ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားကုိ သီးျခားေရြးခ်ယ္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းထားသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးထဲမွ သမၼတကုိ
ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ၾက႔ံခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီအတြင္းတြင္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးက ဦးေဆာင္ျပီး ၀န္ၾကီးအမ်ားအျပားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုိလားသူမ်ားက သမၼတကို
ေနာက္တၾကိမ္၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ စည္းရုံးေနခဲ့သည္မွာ လအတန္ၾကာခဲ့ျပီ။ "တျခားဟာေတြထက္ တည္ျငိမ္ဖုိ႔နဲ႔ ဆက္ျပီးလုပ္သြားႏုိင္ဖုိ႔က လုိတယ္" ဟု ဦးေဌးဦးက ကၽြန္ေတာ့္အားေျပာဆုိခဲ့သည္။ "ဒါကုိရႏုိင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးနည္း ကေေတာ့ သမၼတက ႏုိင္ငံကုိ ဆက္ျပီး ဦးေဆာင္ေနဖို႔ပဲ"
ၾကည့္ရသည္မွာ သူႏွင့္ တျခားသူမ်ားက သူ႔နည္းကုိ လုိက္ေနပုံရသည္။

သမၼတက က်န္းမာေရးေကာင္းေနလွ်င္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပားကုိ ေျပာဆုိေနခဲ့သည္။ သူ၏ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စီးပြာေးရးအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ပထမဆုံး ယုံယုံၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းက တုိက္ဆုိင္မႈ သက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ကံၾကမၼာအေပၚ သူတို႔၏စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ သမၼတက ေျဖေလ်ာ့ေစလုိသည္။ ပုိ၍အေရးၾကီးသည္က သူတုိ႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားက ၾကံခုိင္ဖြံ႔ျဖိုးေရးပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ဦးသိန္းစိန္၏ ႏုိ္င္ငံေရးအၾကံေပးမ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ တုိးတုိးတိတ္တိတ္ အတည္ျ႔ပဳၾကသည္။ "သူ႔မွာေရြးစရာလမ္းမရွိဘူးေလ။"ဟု တဦးက ဆုိသည္။ "ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ ၾကံ႔ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက သူ႔ေနရာကုိ ရဖုိ႔အတြက္ အကြဲကြဲအျပဲျပဲေတြျဖစ္ၾကမယ္။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ (ၾကံခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌ) ဦးေရြမန္းက မလြဲမေသြ သူ႔ေနရာဆက္ခံလာမဲ့အေျခအေနပဲ။"

ဦးသိန္းစိန္၏ အမတ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားက ဦးေရႊမန္း၏
ႏုိ္င္ငံေရးေလာဘကု ိေၾကာက္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရးနွင့္စီးပြားေရးရုန္းကန္ေနမႈမ်ားၾကားမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားက အေရးၾကီး
ေသာ္လည္း ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကလည္း အေတာ္ၾကီးမားသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းက ျပည္တြင္းစီးပြားေရးသမားမ်ားကုိ အဓိက ေထာက္ခံပံ့ပုိးသူ
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းေဒသခံ စီးပြားရွင္မ်ားက ျပည္ပႏုိင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လာလွ်င္ သူတုိ႔ကုိ ပုိ၍အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ သေဘာာထားတင္းမာသူ ဦးသန္းေရႊ၏ လူမ်ားႏွင့္ ယခု လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေနသည့္ ယခင္၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ အတြက္ သူ႔ကုိ က်ားကန္ေပးထား သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းက ၎တို႔ထဲမွ အဓိကပါ၀င္ေနသူတဦး ျဖစ္၏။

USDP အတြင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးၾကား အာဏာျပိုင္မႈမ်ားက ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဥိးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္းတုိ႔ၾကားတြင္ ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္က ေအးေအးေဆးေဆးႏွင့္ ခ်ည္းကပ္သည့္ အေလ့ရွိျပီး ျပန္လည္
ေ၇ြးေကာက္ခံမည္ဆုိလွ်င္ ပါတီတြင္ းေထာက္ခံမႈရရန္အနည္းငယ္မွ်သာ လုပ္ရန္လုိသည္။ ၎အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မွီ လာမည့္ ၁၈ လအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးရလာဒ္အေျဖမ်ားကုိ အစုိးရက
ေဆာင္က်ဥ္းရမည္ျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းကေတာ့ ပါတီအတြင္း လက္ရွိအေနအထားကို ေျပာင္းျပီး ပါတီတြင္း အတုိက္အခံျဖစ္လာရန္ လႈ႔ံေဆာ္နည္းမွလြဲျပီး ေရြးစရာမရွိပါ။ အကယ္၍ သမၼတကို ဖယ္ရွားလုိလွ်င္ျဖစ္သည္။ ၾကံ႔ခုိင္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပါတီအတြင္း သူ႔ကုိ
ေထာက္ခံအားေပးမည့္အဖြဲ႔တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ စည္းရဳံးသိမ္းသြင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္၇ြက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ၾကံ႔ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီတြင္းမွ လက္ရွိ ရာထူးရာခံရွိျပီးသူ အမ်ားစုႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ျပီး အေျခခုိင္ေအာင္ စတင္ တည္ေဆာက္ေနျပီျဖစ္သည္။

ဦးေရႊမန္းက ပါတီတြင္းတြင္ ေထာက္ခံအားေပးမည့္အမာခံမ်ားႏွင့္ စတင္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးကုိလည္း ရည္ရြယ္ထားသည္။ သူ၏ ကစားကြက္တည္းတြင္ အတုိက္အခံပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရးၾကီးသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးတုိ႔ ပါလီမန္ကုိ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ၂၀၁၂ နွစ္လည္ေလာက္ကတည္းက သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။
သမၼတ၏ အာဏာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ သူတို႔ အတူ နီးနီးကပိကပ္ လုပ္ကိုင္ေနျပီး တဦး သေဘာထားကုိ တဦးသိေနၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အေနနီးသျဖင့္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ သေဘာထားတူသည္ဟု မွတ္ယူခံရမည့္ အႏၱရာ.ယ္ကုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရိပ္စားမိသည္။

"လႊတ္ေတာ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္နဲ႔ နီးကပ္တယ္လုိ႔ အထင္မခံ၇ေအာင္ သတိထားရမယ္" ဟု မၾကာေသးမွီက ေျပာဆုိခဲ့သလုိ သူတုိ႔အၾကား
ေတြ႔ဆဳံမႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ အၾကိမ္ေရမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတအျဖစ္အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အပုိဒ္ကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သူ႔အေနႏွင့္ ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊမန္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသလုိ အဆုိပါနားလည္မႈအရ အကယ္၍ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္းက ၂၀၁၅ မတုိင္မွီ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဦးေရြမန္း သမၼတ အေရြးခံရာတြင္
ေထာက္ခံရန္ ျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လုိသည္ဟု မၾကာေသးမွီက ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳုၾကည္ ကလည္း ခက္ခဲလွေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ လုိေနသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတုိင္မွီ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္မည့္ပုံမေတြ႔ရပါ။ အဓိပၸါယ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတ မျဖစ္ႏုိငိ္ေတာ့။ ယင္းအျဖစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစဳၾကည္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာျဖစ္ေစသည္။

"ဒီကိစၥကုိ က်ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားရမွာေပါ့။ ျပီးရင္ ေနာက္သမၼတျဖစ္ႏုိင္မယ့္ သူတေယာက္ေယာက္ကုိ ရွာရလိမ့္မယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာ သိရဖို႔က မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး" NLD၏ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက က်ေနာ္အား မၾကာေသးခင္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဦးေရြမနး္ကုိ ေထာက္ခံျခင္းက တျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခတခုျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းကုိလညး္ သူက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ရထားေသာ္လည္း သူ၏သမၼတ ရာထူးၾကိုးပန္းမႈအတြက္ စစ္တပ္က အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျဖအတြက္မဆုိ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကအေရးပါလွသည္။ လက္ရ္ွိတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေနာက္အစုိးရအာဏာရမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမတုိင္မွီ ရာထူးမွ အနားယူရမည္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကုိ ဆက္ခံသူက လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္၀င္ထုိင္မည့္ စစ္တပ္ အမတ္မ်ား ကုိ ေရႊးခ်ယ္မည္ျဖစ္ျပီး ယင္းတုိ႔က လႊတ္ေတာ္အမတ္ စုစုေပါင္း၏ ေနရာ
ေလးပုံတပုံကုိ ယူထားသည္။ သူတုိ႔ကလည္း ကုိယ္ပုိင္သမၼတေလာင္းကုိ
ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင္ သူတုိ႔က ယခင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ မင္းေအာင္လႈိင္ကုိ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းေထာက္ခံၾကမည္ကလည္း အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လာမည့္ မည္သူမဆုိ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရန္လုိသည္။ ယင္းအခ်က္က ဦးေရႊမန္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကုိ ဖယ္ထုတ္လုိက္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဦးေရႊမန္းကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ျပီး သူကုိယ္တုိင္ သမၼတျဖစ္ႏိုငိ္ေျခရွိသည့္ လမ္းကုိ ေလွ်ာက္မည္သာျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရ.းဦးစီးခ်ဳပ္က သူ၏ ပထမဆုံးသစၥာခံသူမွာ ယခင္စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလိခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆုိေနေသာ္လည္း သူက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိ ေထာက္ခံသည္။လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတအၾကားတြင္ သူက သမၼတဘက္က အၾကိမ္ၾကိမ္ရပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရာထူးမွ အနားယူျပီးခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ သူပါ၀င္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑ကုိ
ေတြ႔ထားေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားက ျပဆုိေနသည္။

ဤအျဖစ္ေၾကာင့္ ၾကံ႔ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီအတြက္ ဦးေရႊမန္း-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ေရး ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ႏုိင္ငံေရးအေျဖတခုအျဖစ္ ေတြ႔လာသည္။ ဦးသိန္းစိန္ကုိ သမၼတ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ဒုသမၼတ အျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္စရာမ်ားလညး္ ရွိလာသည္။ စစ္သား-ႏုိင္ငံေရးသမား တို႔၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမာ်းျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အာဏာျပန္ရလာေရးက
ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဇာတ္လမ္း၏တခန္းကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတအျဖစ္ျပန္၀င္ခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ၂ ႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ်သာ တာ၀န္ယူႏုိင္မည့္ပုံ
ေတြ႔ရသည္။ ယင္းအခ်ိန္ကာလတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္က သူ႔ကုိ ဆက္ခံသည့္ သမၼတ ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။

ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ယခင္ ဘီဘီစီကမာၻ႔ေရးရာသတင္းေထာက္ျဖစ္သူ
ေဆာင္းပါးရွင္ လာရီဂ်ယ္ဂင္၏ ခြင့္ျ႔ုပဳခ်က္ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ MYANMAR’S ARMY TO CONTINUE ITS CRUCIAL POLITICAL ROLE ေဆာင္းပါးကုိ 7Day အတြက္ ခင္ေမေဇာ္က ဘာသာျပန္ဆုိထားပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...