Sunday, June 29, 2014

ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ေရႊ.ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားတုိ. သိသင့္ေသာ ၄ နွစ္ျပည့္ဗီဇာအေၾကာင္း

27/6/2014

ယာယီနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားၾကသူ ထုိင္းနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေနနွင့္ ၄ နွစ္တာ သက္တမ္းကာလကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း (၂) နွစ္ကုိ ထုိင္းနိုင္ငံ အစုိးရမွ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တရား၀င္ သက္တမ္းတုိးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ထုိသု္ိ. မိမိတုိ.ေနထုိင္ခြင့္ (ဗီဇာ) သက္တမ္းတုိးရာတြင္ အထူးသတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား ( ၅ ) ခ်က္ရွိျပီး မွန္ကန္ျပည့္စံုရန္ အထူးဂရုျပဳဖုိ.လုိအပ္ပါသည္။

၁။ Passport မူရင္း
၂။ မိမိ ဓါတ္ပံု(၄) ပံု
၃။ အလုပ္ရွင္ ၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ ( ဘတ္ပရာခ်ာခ်ြန္ နိုင္က်န္.)
၄။ အလုပ္ရွင္ ၏ အိမ္ေထာင္စုမွတ္တမ္း (ထဗီယမ္ဘန္. နိုင္က်န္.)
၅။ အလုပ္ရွင္ ၏ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေခၚယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ( ခုိတာ) (ယခုနွစ္အတြက္ျဖစ္ရပါမည္)

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္မွဳ. အားနည္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ နားလည္မွဳ.မရွိျခင္းတုိ.ေၾကာင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ ၾကားခံ ပဲြစားမ်ား(ေအးဂ်င့္မ်ား) မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ေနၾကရျပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာလဲ နယ္ေျမေဒသ အလုိက္ ၆၅၀၀ ဘတ္ / ၇၀၀၀ ဘတ္/ ၇၅၀၀ ဘတ္ /၈၅၀၀ဘတ္/ ၁၂၀၀၀ ဘတ္ စသျဖင့္ ကြာျခားသည္ကုိေတြ.ရွိရသည္။

အမွန္တကယ္ မွာမူ မိမိ၏အလုပ္ရွင္ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ပါက ၄၀၀၀ ဘတ္ ခန္.သာ ကုန္က်နိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီးကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္၇န္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ၾကားခံပဲြစားမ်ားေကာက္ခံသည့္ ေငြေၾကးကုိေပးကာ ျပဳလုပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ.ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိဳ. ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွာ အခ်က္ (၅)ခ်က္အရ အခ်က္ ၃/၄/၅ ကုိ မိမိအလုပ္ရွင္ထံမွ ေတာင္းယူျခင္းမရွိပဲ (သုိ.) အလုပ္ရွင္မ်ား မွ မေပးေသာေၾကာင့္ ၾကားခံ ျပဳလုပ္ေပးသူမ်ားအား ၀ကြက္ အပ္လုိက္ရသည္လဲရွိသည္။
ႈၠဤတြင္ ၾကားခံျပဳလုပ္ေပးသူမ်ား မွ အငွားအလုပ္ရွင္ နွင့္ အငွား နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေခၚယူခြင့္ (ခုိတာ) တုိ. ကုိ အပုိေငြေၾကး ေကာက္ခံလွ်က္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။
ထုိသု္ိ.ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ား မွာ အလုပ္ရွင္ အမည္ ၊ ေနရပ္ မတူညီျခင္း ။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ မတူညီျခင္း တုိ. ျဖစ္ေစျပီး သက္ဆုိင္ရာမွ မိမိ အလုပ္ခြင္တြင္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ ဖမ္းဆီးခံရနိုင္သည္ကုိသိရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

* အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ *

၁။ မိမိအလုပ္ရွင္အား ခြင့္ေတာင္းလွ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ
၂။ မိမိအလုပ္ရွင္အတြက္ နိုင္ငံျခားသားေခၚယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ အား အလုပ္ရွင္ကုိယ္တုိင္မျပဳလုပ္ပါက ၾကားခံပဲြစားမွ တဆင့္ မွန္ကန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

* အလုပ္ရွင္ အတြက္ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ေခၚယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေတာင္းခံရန္လုိအပ္ခ်က္မွာ *

၁။ အလုပ္ရွင္၏ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ ( ဘတ္ပရာခ်ာခ်ြန္ နိုင္က်န္.)
၂။ အလုပ္ရွင္၏ အိမ္ေထာင္စုမွတ္တမ္း (ထဗီယမ္ဘန္. နိုင္က်န္.)
၃။ အလူုပ္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
(က) ေရာ္ဘာျခံလုပ္သား ဆုိလွ်င္ ဥယ်ာဥ္ျခံပုိင္ဆုိင္မွဳ.အေထာက္အထား (ထဗီယမ္ထိဒင္း)
(ခ ) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားဆုိလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ အေဆာက္အဦးပံုစံ
(ဂ ) ပုဇြန္ ေမြးျမဴေရး လုပ္သားဆုိလွ်င္ ပုဇြန္ကန္ ပုိင္ဆုိင္မွဳ. အေထာက္အထား

စသျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ အေထာက္အထားမ်ားအား အလုပ္ရွင္၏ လက္မွတ္နွင့္အတူ ပူးတဲြျပီး နယ္ေျမ အလုပ္သမားဦးစီး႒ာန ရံုးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသု္ိ. ျပဳလုပ္မွသာ မိမိ အလုပ္ရွင္အမည္ နွင့္ မိမိအလုပ္အကုိင္ မွန္ကန္မည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာမွ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ အေရးယူျခင္း ခံရမည္မဟုတ္ပါ။

* သက္တမ္းတုိးျပီးပါက ရရွိလာမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား *

၁။ မိမိPassport စာအုပ္ထဲတြင္ အလုပ္ရွင္အမည္ ေနရပ္ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ NAN-LA VISA စာမ်က္နာ
၂။ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္အတြက္ ေငြေပးေခ်ျပီးေၾကာင္း ေျပစာ စာရြက္ တုိ.ကုိလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္

အထက္ပါအတုိင္းအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ျပီး ပါက သက္တမ္း တုိးျပီးေသာ မိမိ Passport နွင့္ မိမိ Work Permit အားလက္ခံရရွိျပီးပါက မိမိေနထုိင္ရာ နယ္ေျမ ေဆးရံုတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံ (ေဆးရံုဘတ္) ျပဳလုပ္ျပီး ေဆးရံုမွ ထုတ္ေပးေသာ ေသြးစစ္လက္မွတ္ နွင့္ မိမိ Passport မိတၱဴ ၊အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ ေငြေခ်ေျပစာWork Permit အတူ နယ္ေျမ အလုပ္သမားရံုးသုိ. ပူးတဲြတင္ျပျပီး Work Permit စာအုပ္ အားေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄ နွစ္ျပည့္ သက္တမ္းတုိး လုပ္ငန္းစဥ္ အေနနွင့္ စာရြက္စာတမ္းျပည့္ျပည့္စံုစံု နွင့္ျပဳလုပ္ပါက ၾကာျမင့္ခ်ိန္ မွာ (၁၀) ရက္မွ (၁၅) ရက္အတြင္း ျပီးဆံုးပါသည္။

( မၾကာမွီ ထုိင္းေရာက္နိုင္ငံျခားသားအလုူပ္သမားမ်ား (လူသစ္) အတြက္ ထုိင္းအစုိးရမွ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ မ်ားထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။)

ေလးစားမွဳ. ျဖင့္

ေ၀မင္း (ထုိင္း/ေတာင္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...