Friday, June 20, 2014

ေခတ္သစ္ျမင္းထိန္းမ်ား...

<<<<< ေခတ္သစ္ျမင္းထိန္းမ်ား.... >>>>>

ျမန္မာလူမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား `` ျမင္းထိန္းငတာ´´ ဆုိရင္ သိၾကပါတယ္။

ဘယ္လုိသိသလဲဆုိေတာ့ ျမင္းထိန္းငတာက နန္းတြင္း ပညာရွိ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္ ရဲ့ ``ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟ က်မ္း´´ ေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတြက္ ကုိယ္တုိင္ေရးသားခဲ့သူ အတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလိႈင္ ကိုယ္တိုင္ အဝတ္ ပုဆိုးေပးၿပီး ေနာင္မေျပာေလနဲ႔လို႔ တားျမစ္ရတယ္ဆုိၿပီး သိခဲ့ၾကတာပါ။

ေခတ္သစ္ အယူအဆေတြအရေတာ့ ျမင္းထိန္းငတာကုိ ေနာင္မေျပာဖုိ႔ အ၀တ္ပုဆုိးေပးရင္း တားျမစ္ခဲ့တဲ့ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလိႈင္ကုိ ကန္႔ကြက္စရာအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚရႈျမင္ႏုိင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈေတြကုိ အရွိန္အ၀ါသံုးရင္း တားျမစ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ရႈေထာင့္တစ္ခု။

နိမ့္က်ေသာအလုပ္ကုိ လုပ္ေနရသည့္တုိင္ ႀကီးျမတ္မႈကုိ နားလည္ခြင့္ မရွိဘူးလားဆုိတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းတစ္ခုတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမင္းထိန္းငတာကုိ ဦးဘုိးလိႈင္ တားျမစ္ရျခင္းမွာ လူ႔သေဘာသဘာ၀ကုိ အေျခခံၿပီး တားျမစ္ရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္မိပါတယ္။

ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ နားလည္မႈသက္သက္ပါပဲ...။

တကယ္ေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ မည္မွ်အထိ ခုိင္မာမွန္ကန္ေနေစကာမူ လုပ္ငန္းတစ္ခု အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ယွဥ္၍သာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။

သာမန္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ မညသည့္အစုိးရအဖဲြ႔မွ ဖိတ္ေခၚမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖိတ္ေခၚရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း မရွိပါ။

တစ္သက္တာ အေၾကာ္ေရာင္း၍ အသက္ေမြးသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ရန္ မည္သူမွ် အဆုိ္တင္သြင္းမည္မဟုတ္ပါ။ တင္သြင္းရန္လည္း အေၾကာင္းမသင့္ပါ။

သာမန္ ဒုလႅဘ ဦးဇင္းတစ္ပါးအား သာသနာေရးဆုိင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္တစ္ခု ဆက္ကပ္ရန္ မည္သူမွ် ေလွ်ာက္ထားေပးမည္ မဟုတ္ပါ၊ ေလွ်ာက္ထားေပးရန္လည္း သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္း မျပည့္စံုပါ။

ထုိ႔အတူပါပဲ ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားရံုမွ်ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုရွိ ပါတီတစ္ခု၏ စည္းရံုးေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမည္မွ် ရင့္က်က္ေနပါေစ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သုေတသန အႀကံျပဳစာတမ္းတစ္ခုေရးသားတင္ျပရန္ မျဖစ္နုိင္ပါ၊ ေကာင္းႏုိးရာရာ ေရးသား တင္ျပပါကလည္း သက္ဆုိင္ရာမွ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

သုိ႔ေသာ္... မည္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္၊ သေဘာတရား၊ အေျခအေနကုိမဆုိ လူတုိင္း ေလ့လာခြင့္ရွိၾကပါတယ္။ 

ကုိယ္စိတ္သန္ရာ အယူအဆအတုိင္း နားလည္ခြင့္လည္း ရွိၾကပါတယ္.

ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ၾကည္ညိဳေလးစားခြင့္ အားက်အတုယူခြင့္ ေထာက္ပံ့ပူးေပါင္းႏုိင္ခြင့္ လည္း ရွိၾကပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိ မဆုိ လူ႔ သေဘာသဘာ၀ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ပါ။ လူ႔၀န္းက်င္ လူ႔သဘာ၀၏ ကန္႔သတ္စည္းမ်ားကုိလည္း ေက်ာ္လြန္၍ မရပါ။

စစ္သည္ရဲမက္မ်ားအား စစ္ပညာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေလ့လာထားရံုမွ်ျဖင့္ သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္ကာ စစ္ခ်ီစစ္တက္ အမိန္႔ေပး၍ မရပါ၊ ကုိယ္တုိင္ေလ့က်င့္၍ ၀င္ေရာက္အမိန္႔ေပးပါကလည္း မည္သည့္စစ္သည္မွ်လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာရပ္အား ေလ့လာထားရံုမွ်ျဖင့္ အစုိးရဌာနသုိ႔ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုသုိ႔ ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ စီမံခြင့္မရွိပါ။

ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘဲြ႔ရခဲ့သည့္တုိင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္၀င္ေရာက္ကာ စာေပ သင္ၾကားခြင့္မရွိပါ။

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လုပ္ငန္းသေဘာအရ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့ရေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္လည္း လူတစ္ဘက္သားအား ႏွိပ္ကြပ္သည္ ခ်ဳိးႏွိမ္သည္ဟု အာဃာတထားကာ ျပစ္တင္ရံႈ႕ ခ်၍ မရပါ။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမင္းထိန္း ငတာ ၏ တာ၀န္သည္ ျမင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္းရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ နန္းတြင္းမွဴးမတ္မ်ား အလည္တြင္ ဦးဘုိးလိႈင္၏ က်မ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ မဟုတ္ပါ။ 

ျမင္းထိန္းငတာကဲ့သုိ႔ မိမိႏွင့္ ၀င္ဆံ့ျခင္းမရွိေသာ မတန္မရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား အလ်င္းမသင့္ရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းေၾကာင့္ ``ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟ က်မ္း´´တုိ႔ရဲ့ မူလ တန္ဘုိးမ်ားကုိ ပ်က္ယြင္းေစယံုမွ်မက အျခားသူမ်ား ေလ့လာလုိက္စားရန္ စိတ္ပ်က္ေစေသာ အျပဳအမူ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား ကုိယ္သန္ရာရႈေထာင့္မွ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားျခင္းထက္ မသိနားမလည္စြာ ၀င္ေရာက္ ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆုိျခင္းက မူလ တန္ဘုိးအား ပုိ၍ ဆုိးရြာစြာ ထိခုိက္ပ်က္ယြင္းေစတတ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ``ငတာ´´ နားလည္ခဲ့သလား စဥ္းစားမရေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ ``ငတာ´´မ်ားကုိေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။

မည္သူသည္ မည္မွ်အထိ မည္သည့္ပညာရပ္ကုိ နားလည္တတ္ကၽြမ္းပါေစ... လူ႔သေဘာ သဘာ၀ကုိေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈ၍မရေၾကာင္း တင္ျပရင္း... ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ဟာသမ်ားကုိ တင္ဆက္တတ္ေသာ ေခတ္သစ္ ျမင္းထိန္းငတာမ်ားလည္း က်န္းမာၾကပါေစဗ်ာ...

(ကြန္ဆူးမား)(၂၀-၆-၂၀၁၄)

ျမန္မာလူမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား `` ျမင္းထိန္းငတာ´´ ဆုိရင္ သိၾကပါတယ္။
ဘယ္လုိသိသလဲဆုိေတာ့ ျမင္းထိန္းငတာက နန္းတြင္း ပညာရွိ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္ ရဲ့ ``ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟ က်မ္း´´ ေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတြက္ ကုိယ္တုိင္ေရးသားခဲ့သူ အတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလိႈင္ ကိုယ္တိုင္ အဝတ္ ပုဆိုးေပးၿပီး ေနာင္မေျပာေလနဲ႔လို႔ တားျမစ္ရတယ္ဆုိၿပီး သိခဲ့ၾကတာပါ။
ေခတ္သစ္ အယူအဆေတြအရေတာ့ ျမင္းထိန္းငတာကုိ ေနာင္မေျပာဖုိ႔ အ၀တ္ပုဆုိးေပးရင္း တားျမစ္ခဲ့တဲ့ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလိႈင္ကုိ ကန္႔ကြက္စရာအေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚရႈျမင္ႏုိင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈေတြကုိ အရွိန္အ၀ါသံုးရင္း တားျမစ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ရႈေထာင့္တစ္ခု။
နိမ့္က်ေသာအလုပ္ကုိ လုပ္ေနရသည့္တုိင္ ႀကီးျမတ္မႈကုိ နားလည္ခြင့္ မရွိဘူးလားဆုိတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းတစ္ခုတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ျမင္းထိန္းငတာကုိ ဦးဘုိးလိႈင္ တားျမစ္ရျခင္းမွာ လူ႔သေဘာသဘာ၀ကုိ အေျခခံၿပီး တားျမစ္ရျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္မိပါတယ္။
ဒါကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ နားလည္မႈသက္သက္ပါပဲ...။
တကယ္ေတာ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ မည္မွ်အထိ ခုိင္မာမွန္ကန္ေနေစကာမူ လုပ္ငန္းတစ္ခု အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘ၀ႏွင့္ယွဥ္၍သာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။
သာမန္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြေရးတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ မညသည့္အစုိးရအဖဲြ႔မွ ဖိတ္ေခၚမည္ မဟုတ္ပါ။ ဖိတ္ေခၚရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း မရွိပါ။
တစ္သက္တာ အေၾကာ္ေရာင္း၍ အသက္ေမြးသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ရန္ မည္သူမွ် အဆုိ္တင္သြင္းမည္မဟုတ္ပါ။ တင္သြင္းရန္လည္း အေၾကာင္းမသင့္ပါ။
သာမန္ ဒုလႅဘ ဦးဇင္းတစ္ပါးအား သာသနာေရးဆုိင္ရာ ဘဲြ႔တံဆိပ္တစ္ခု ဆက္ကပ္ရန္ မည္သူမွ် ေလွ်ာက္ထားေပးမည္ မဟုတ္ပါ၊ ေလွ်ာက္ထားေပးရန္လည္း သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္း မျပည့္စံုပါ။
ထုိ႔အတူပါပဲ ႏုိင္ငံေရးကုိ စိတ္၀င္စားရံုမွ်ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုရွိ ပါတီတစ္ခု၏ စည္းရံုးေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမည္မွ် ရင့္က်က္ေနပါေစ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သုေတသန အႀကံျပဳစာတမ္းတစ္ခုေရးသားတင္ျပရန္ မျဖစ္နုိင္ပါ၊ ေကာင္းႏုိးရာရာ ေရးသား တင္ျပပါကလည္း သက္ဆုိင္ရာမွ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
သုိ႔ေသာ္... မည္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္၊ သေဘာတရား၊ အေျခအေနကုိမဆုိ လူတုိင္း ေလ့လာခြင့္ရွိၾကပါတယ္။
ကုိယ္စိတ္သန္ရာ အယူအဆအတုိင္း နားလည္ခြင့္လည္း ရွိၾကပါတယ္.
ထုိ႔ထက္ပုိ၍ ၾကည္ညိဳေလးစားခြင့္ အားက်အတုယူခြင့္ ေထာက္ပံ့ပူးေပါင္းႏုိင္ခြင့္ လည္း ရွိၾကပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိ မဆုိ လူ႔ သေဘာသဘာ၀ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ပါ။ လူ႔၀န္းက်င္ လူ႔သဘာ၀၏ ကန္႔သတ္စည္းမ်ားကုိလည္း ေက်ာ္လြန္၍ မရပါ။
စစ္သည္ရဲမက္မ်ားအား စစ္ပညာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေလ့လာထားရံုမွ်ျဖင့္ သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးက ၀င္ေရာက္ကာ စစ္ခ်ီစစ္တက္ အမိန္႔ေပး၍ မရပါ၊ ကုိယ္တုိင္ေလ့က်င့္၍ ၀င္ေရာက္အမိန္႔ေပးပါကလည္း မည္သည့္စစ္သည္မွ်လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။
စီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာရပ္အား ေလ့လာထားရံုမွ်ျဖင့္ အစုိးရဌာနသုိ႔ျဖစ္ေစ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုသုိ႔ ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ စီမံခြင့္မရွိပါ။
ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘဲြ႔ရခဲ့သည့္တုိင္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ တုိက္ရုိက္၀င္ေရာက္ကာ စာေပ သင္ၾကားခြင့္မရွိပါ။
ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ လုပ္ငန္းသေဘာအရ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ခဲ့ရေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္လည္း လူတစ္ဘက္သားအား ႏွိပ္ကြပ္သည္ ခ်ဳိးႏွိမ္သည္ဟု အာဃာတထားကာ ျပစ္တင္ရံႈ႕ ခ်၍ မရပါ။
အမွန္တကယ္တြင္ ျမင္းထိန္း ငတာ ၏ တာ၀န္သည္ ျမင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္းရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ နန္းတြင္းမွဴးမတ္မ်ား အလည္တြင္ ဦးဘုိးလိႈင္၏ က်မ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ မဟုတ္ပါ။
ျမင္းထိန္းငတာကဲ့သုိ႔ မိမိႏွင့္ ၀င္ဆံ့ျခင္းမရွိေသာ မတန္မရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား အလ်င္းမသင့္ရာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းေၾကာင့္ ``ဥတုေဘာဇန သဂၤဟက်မ္း နဲ႔ ရာဇဓမၼသဂၤဟ က်မ္း´´တုိ႔ရဲ့ မူလ တန္ဘုိးမ်ားကုိ ပ်က္ယြင္းေစယံုမွ်မက အျခားသူမ်ား ေလ့လာလုိက္စားရန္ စိတ္ပ်က္ေစေသာ အျပဳအမူ ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား ကုိယ္သန္ရာရႈေထာင့္မွ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားျခင္းထက္ မသိနားမလည္စြာ ၀င္ေရာက္ ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆုိျခင္းက မူလ တန္ဘုိးအား ပုိ၍ ဆုိးရြာစြာ ထိခုိက္ပ်က္ယြင္းေစတတ္ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ``ငတာ´´ နားလည္ခဲ့သလား စဥ္းစားမရေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ ``ငတာ´´မ်ားကုိေတာ့ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။
 (ကြန္ဆူးမား)(၂၀-၆-၂၀၁၄)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...