Tuesday, June 10, 2014

" ကီးဘုတ္တခ်က္ေခါက္က မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမည္ "

ၾဆာမာတစ္ေယာက္ ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ကို ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ သေဘာတက်
ၾကည္႕ရင္း ရွက္ရယ္ ရယ္လိုက္သည္။ ခြစ္ခြစ္ . . . ။ ထိုမွ်ႏွင္႔ အားမရေသး ကီးဘုတ္
ကို မ်က္ေစာင္း၀င္႔ၾကည္႕ကာ ရွက္ရယ္ ရယ္ျပန္သည္ ။ ခြစ္ခြစ္ . . . ခြစ္ခြစ္ ။

ၾဆာမာတစ္ေယာက္အဘယ္ေၾကာင္႔ ရွက္ရယ္ ရယ္ေနရသနည္း ။
တစ္ေယာက္ထည္း
အဘယ္ေၾကာင္႔ ရွက္အားပိုေနရသနည္း ။ ရွု႕ေလာ အေဆြ ၊ ရွုေလာ ။ ၾဆာမာဆို
သည္႕ ပုဂိဳလ္သည္ ဤေဖ႔ဘုတ္ အင္တာနက္ ဒြာျႏယၾကီးတြင္ ေပါ႔ေသးေသးမဟုတ္ ။
၀န္ၾကီးတစ္ဦး က ပါးရိုက္မည္ဟု ၾကိမ္း၀ါးေၾကာင္း ၾဆာမာဖတ္ရသျဖင္႔ ပါးရိုက္က နား
ျပန္ကိုက္မည္ ဟု မိမိပိုင္ေဖ႔ဘုတ္ၾကီးေပၚတြင္ စေတးတပ္ၾကီးတစ္ခု တင္ပလိုက္သည္။
ထိုစေတးတပ္ၾကီးကို ျပန္ဖတ္ျပီး ရွက္ရယ္ ရယ္ေနရျခင္းပင္ ။ ၾဆာမာ ဟူသည္႕ပုဂိဳလ္
သည္ အျပင္ေလာကတြင္ ကုပ္ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ၊ ယမကာေလးတစြပ္စြပ္ ၊ ေဆးလိပ္ေလး တဟြတ္ဟြတ္ႏွင္႔အခ်ိန္တန္လခထုတ္ ရိုးရိုးကုပ္ကုပ္ေနသေလာက္
ေဖ႔ဘုတ္ေလာကၾကီးေပၚတြင္ကား အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ကို ေထာက္ျပေ၀ဖန္ ၾဆာ
လုပ္ေနေသာ ၾဆာ႔ ၾဆာ တစ္ပါးပင္တည္း ။
အင္တာနက္စဖြင္႔လို္က္သည္ႏွင္႔ ၾဆာမာသည္ အျပင္မွ ၾဆာမာ မဟုတ္ေတာ႕။ ၾဆာမာ
သည္ ေဖ႔ဘုတ္ထုၾကီး ၏ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးျဖစ္သြားေလသည္ ။ မည္သူ ေခါင္းေဆာင္
တင္တင္ မိမိကိုယ္မိမိေခါင္းေဆာင္တင္ပလိုက္သည္ ။ထိုေနာက္မည္သည္႕သတင္း
ပြေနသလဲလိုက္ရွာသည္ ။ ေဟာ႔ျဖစ္ေနေသာ သတင္း ၊ ပြေနေသာ သတင္းကိုေတြ႕
ေသာအခါ အဟစ္အဟစ္ ဟု ျဖစ္ညွစ္ရယ္ကာ ပယ္ပယ္နယ္နယ္တြယ္သည္ ။ အား
မရေသးလွ်င္ ဆဲသည္ ။ ဆဲ၍အားမရေသးလွ်င္ စေတးတပ္တင္ကာ ကေလာ္တုတ္
သည္ ။ထိုမွ်ႏွင္႔ အားမရေသးလွ်င္ ႏုတ္ေရးကာ ျဖန္႕ပလိုက္သည္ ။
သတင္းမပြေသာ ေန႕တြင္လည္း ေဖ႔ဘုတ္ၾကီးမွာပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ျဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင္႔ ေဖ႔ဘုတ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးၾဆာမာမွာ ပြဆဲ ၊ ပြလတၱံ႕ ၊ ပြစျပဴေနေသာ သ
တင္းမ်ားကို အေရးၾကီး သတင္း ၊ ဘာဖစ္တယ္ ၊ ညာဖစ္တယ္ ။ မတရားဘူး ၊
တရားတယ္ ၊ အဟစ္ အဟက္ အဟြတ္ ဟု အသံေပါင္းစံုထြက္ကာ ဖြသည္။
မိမိကဲ႔သို႕ ေဖ႔ဘုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ စိတ္တူကိုယ္တူ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျပီးဖြသည္။
ဖြ၍ ၀ေသာအခါ ထိုသတင္းပြသည္ႏွင္႔ ၾဆာမာသည္ ကုပ္ေခ်ာင္းကုပ္ေခ်ာင္းျဖင္႔
အိမ္ျပန္ကာ ခြက္ပုန္း ၊ ဆိုင္ထြက္ကာ ခြက္ေျဗာင္ကစ္သည္ ။
မူး၍ ေထြလာေသာအခါ လိုင္းေပၚတက္၍ ပြေနျပီျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကိုစိတ္ရွိလက္ရွိ ကေလာ္တုတ္ျပန္သည္။ ၾဆာမာသည္ ဤဘ၀ ကိုေပ်ာ္သည္ ။
အျပင္ေလာကတြင္ ၾဆာမာသည္ လူေတာမတိုး ၊ စကားလည္းလည္လည္၀ယ္
၀ယ္မေျပာတတ္ ၊ ရုပ္မေခ်ာေသာေၾကာင္႔ မိန္းခေလးမ်ားလည္း မၾကည္ ။
အရက္သမားက လမ္းလယ္ခြရပ္ကာခ်ဲလင္း ေခၚေပသည္႕ ၊ ၾဆာမာ သည္
မ်က္မွန္ေလးကို ပင္႔ကာ ပင္႔ကာ ၊ ေရနဳတ္ေျမာင္းမွ ဆင္းေလွ်ာက္သည္ ။
အသုဘမ်ား အလွဳမ်ားတြင္လည္း ၾဆာမာသည္ ေဆြးေႏြး၀ိုင္း၏ ပါးစပ္အေဟာင္း
သား နားေထာင္သူ ျဖစ္စျမဲ ။မည္သည္ေျပာေျပာ ၾဆာမာျပန္မေျပာနိဳင္ ။ဟုတ္ကဲ႔
ခ်ည္းလိုက္ေနရသည္ ။ ဆႏၵျပပြဲ ဘာပြဲ ညာပြဲလိုက္ဖို႕ေနေနသာသာ ၊နိဳင္ငံေရး
ဟူေသာအသံၾကားသည္ႏွင္႔ ၀ွစ္ ခနဲအသံမည္ေအာင္ ေျပးတတ္သည္ ။ ကားစီး
လွ်င္ပင္ နိဳင္ငံေရးမွတ္တိုင္ လမ္းေၾကာင္းမွသြားေသာ ကားကိုမစီး ၊ ဤမွ်သတိၱိ
ေျပာင္ေသာ ၾဆာမာ ။
ေဖ႔ဘုတ္ ဒြာနယၾကီးတြင္မွဳ ၾဆာမာသည္ ရဲရဲေသာက္ ၊ ရဲရဲမူး ၊ ရဲရဲေရးဟုေသာ
ရသံုးလံုးကို လက္ကိုင္ထားေသာ ရဲရဲေတာက္ပုဂႎဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏ ။
ၾဆာမာသည္ အင္တာနက္လိုင္းမဖြင္႔ခင္ ရဲရဲေသာက္သည္ ။ ထိုေနာက္အင္တာ
နက္လိုင္းဖြင္႔ျပီး ရဲရဲမူးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းေၾကာ္ျငာသည္ ။ထိုေနာက္ အျမင္မေတာ္
ဆင္ေတာ္ႏွင္႔ခေလာက္ျဖစ္ေနေသာ အေကာင္႔ပိုင္ရွင္မ်ား ၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား ၊ ဆလစ္
ဘရစ္တီမ်ားကို ေကာသည္ ၊ ဖဲ႔သည္ ၊ ကေလာ္တုတ္သည္ ။ထိုေနာက္တြင္ကား
ဟိုလူၾကီးကို မီးပ်က္လွ်င္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းခိုင္းရမလားဟု ကိုင္သည္ ။ ထမင္း
ေလ်ွာ႕စားခိုင္းေသာ ၀န္ၾကီးကိုလည္း အဲ႔လူဂ်ီးကို ဥပုဒ္ေစာင္႔ခိုင္းလိုက္ဟု ဖြသည္။
ပါးရိုက္မည္႕ ၀န္ၾကီးကိုလည္း ပါးရိုက္လွ်င္ နားျပန္ကိုက္မည္ဟု ခ်ဲ႕လင္႔လုပ္သည္။
ၾဆာမာ သည္ ရဲရဲေရးသည္။ ထိုမွ်သာမက ၾဆာမာသည္ အင္တာနက္အစိုးရျဖစ္
ေသာ သံေခ်ာင္းပါတီ၀င္လည္းျဖစ္သည္ ။ သံေခ်ာင္းပါတီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္နိဳင္ငံေရး
မွဳးရာထူးကို ၾဆာမာအားေပးထားသည္ ။ ၾဆာမာသည္ ထိုရာထူးကိုလက္ကိုင္ထား
ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အက်ိဳးအတြက္လည္းစဥ္းစားရေသးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္
ၾဆာမာ ယခုလက္ရွိ စီမံကိန္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္စက္ရံုတစ္ရံုတည္
ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္ ။ဓါတုလက္နက္ထုတ္လုပ္ရန္လည္း စီမံထားသည္ ။ထိုဓါတု
လက္နက္မ်ားမွာ . . . အယ္ကိုေဟာ စကတ္ဒံုးက်ည္ ၊ မက္သဒံုးကာဘိုင္၊ ယာမပစၥတို
မာရွီလက္ပစ္ဗံုးမ်ား ပင္ျဖစ္မည္ ။ သံေခ်ာင္းပါတီ၀င္မ်ား အကယ္၍ေတာခိုလာပါက
အင္တာနက္လိုင္းမ်ားအဆင္သင္႔ျဖစ္ေစရန္ MPT မွ အင္တာနက္လိုင္း တစ္လိုင္းကို
လည္း ဘတ္ထားေသးသည္ ။ ေတာခို သံေခ်ာင္းပါတီ၀င္မ်ားအတြက္လည္း ဘဂၤလီ
ဒုကၡသည္စခန္းအနီးနားတြင္ စခန္းေျမေနရာလ်ွာထားသည္ ။ နိဳင္ငံတကာမွ ဧည္႕
သည္မ်ား လာလွ်င္ အလွဴေငြေတာင္းျပီး ရန္ပံုေငြျဖည္႕နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ အလွဴေငြ
ေတာင္းတတ္ရန္အတြက္လည္း အငိုပိုင္ေသာအ ဘ၀န္ၾကီးႏွစ္ေယာက္ ၊သံုေယာက္
ကိုလည္း ေဒၚလစားျဖင္႔ သင္ျပေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမည္ျဖစ္သည္ ။
ၾဆာမာသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ ဤမွ်ၾကီးက်ယ္ေသာအေကာင္ၾကီး
ျဖစ္လာသည္ကို အံ႔ေၾသာသြားသည္ ။မိမိ ခပ္တည္တည္ျဖင္႔ ေနရာတကာ ေထာက္ျပ
မွန္းသန္းရမ္းဖန္း ေျပာခဲ႔သည္မ်ားကို ျပန္ဖတ္ၾကည္႕ကာ ရွက္လာသည္ ၊ရယ္ခ်င္လာ
သည္ ။ ထိုမွ်သာမကေသး မိမိ လို အျပင္မွာဘာမဟုတ္သည္႕လူက သမၼတၾကီးမွစ၍
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အထိ ၊ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆံုးကို လူၾကီးကကေလးကိုေျပာသလို
ေျပာပလိုက္နိဳင္သည္ ကို ေပ်ာ္လာသည္။ မိမိကိုယ္စိတ္ၾကီး ၀င္လာသည္ ။
ထိုေၾကာင္႔ တခြစ္ခြစ္ႏွင္႔ ရွက္ရယ္ရယ္ေနရာမွာ ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္ကို စူးစူးရဲရဲ
ၾကည္႕ကာ ရင္ေကာ႔လိုက္ျပီး သမိုင္းတြင္ေစမည္႕စကားၾကီးတစ္ခြန္း ေရးခ်လို္က္သည္။
" ကီးဘုတ္တခ်က္ေခါက္က မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမည္ "
စိတ္ဆိုးတာရွိ ေတာင္းပန္ပါ၏ ပိတ္သတ္ၾကီး ။
ၾဆာမာ
(၄ ။ ၂ ။ ၂၀၁၄)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...