Thursday, July 11, 2013

ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ေမြးတဲ့ကေလး ကံအေကာင္းဆုံး ျဖစ္မလဲ

Written by zaygyet journal

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၌ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားလွ်င္ ကေလး၏ အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ကို စစ္တမ္း ေကာက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္သည္ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ ရသြားသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားေသာ ကေလးသည္ ေတာက္ေျပာင္ေသာ အနာဂတ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္မည္နည္းဟု ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ အီေကာေနာမစ္မဂၢဇင္းက ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ေကာက္ယူ ရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ဘဝအရည္အေသြးညႊန္းကိန္း Quality of Life Index ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေနထိုင္ ေနရေသာ ဘဝအေပၚ မည္မွ် ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္အေပၚအေျခတည္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဝအရည္အေသြး ညႊန္းကိန္းကို တြက္ခ်က္ရာတြင္လူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္သာမက ယင္းတို႔ လက္ေတြ႔ဘဝကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္သည္။

ေငြေၾကးျပည့္စုံျခင္းသည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ဘဝအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ မွန္ေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈ ထူေျပာျခင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားကို ယုံၾကည္ ကိုးစားႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ၊ မိသားစု က်န္းမာေရးတို႕သည္လည္း ဘဝေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ေစရန္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားသည္ ပုံေသရွိေနေသာ အခ်က္မ်ား (ဥပမာ- ပထဝီအေနအထား)၊ အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ ေျပာင္းလဲေသာ အခ်က္မ်ား (ဥပမာ- လူဦးေရ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အက်င့္ စ႐ိုက္)တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသည္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအေပၚတြင္ တည္မွီေန သည္။ လက္ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရာတြင္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို မွန္းဆတြက္ ခ်က္ရသည္မွာ အခက္ခဲဆုံး ျဖစ္သည္။

ဘဝအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိေသာ္လည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားမည့္ ကေလးသည္ ၂ဝ၃ဝ တြင္ လူလားေျမာက္ၿပီး ေကာလိပ္တက္မည့္အရြယ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္လိုက ဝင္ႏိုင္သည့္ အ ရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ေမြးဖြားရာ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမည္သို႕ရွိမည္ကိုလည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထား သည္။ ထုံထိုင္းေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ကမၻာအဝန္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမွာ စံခ်ိန္တင္ရသည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ လူ႕ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈ အသိစိတ္ဓာတ္ ကမၻာတစ္လႊား ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေနသည္။ အာဖရိက ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး ႏိုး ၾကားမႈ ျပင္းထန္လာသည္။

ယူ႐ိုေငြသုံးေဒသတြင္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အားနည္းျခင္းတို႔သည္ ဘဝအရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ၾကားတြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးမ်ားအနက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးသည္ ကံအေကာင္းဆုံး ျဖစ္မည္ကို အီေကာ္ေနာမစ္မဂၢဇင္းက စစ္တမ္း ထုတ္ၾကည့္သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာ ကေလးသည္ ကံအေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟု အေျဖထြက္လာသည္။ ဒုတိယ ကံအေကာင္းဆုံးကေလးမွာ ၾသစေတးလ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာကေလး ျဖစ္ မည္ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္ထားသည္။

ထို႔ေနာက္ အစဥ္လိုက္အတိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၾသစေတးလ်ား၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ စင္ကာပူ၊ နယူးဇီလန္၊ နယ္သာလန္၊ ကေန ဒါ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဖင္လန္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ဆုံးအဆင့္ ဆယ္ႏိုင္ငံတြင္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ (၇ဝ)၊ အင္ဒိုနီးရွား (၇၁)၊ ရုရွား (၇၂)၊ ဆီးရီးယား(၇၃) ၊ ကာဇာစ တန္ (၇၄)၊ ပါကစၥတန္ (၇၅)၊ အင္ဂိုလာ (၇၆)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ (၇၇)၊ ယူကရိန္း (၇၈)၊ ကင္ညာ (၇၉)၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား (၈ဝ) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထိပ္ဆုံး စာရင္းဝင္ ဆယ္ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ငါးႏိုင္ငံ မွာ ဥေရာပတိုက္မွ ျဖစ္ၿပီး ထိုငါးႏိုင္ငံအနက္ နယ္သာလန္ တစ္ႏိုင္ငံသာလွ်င္ ယူ႐ိုေငြသုံး ေဒသမွျဖစ္သည္။ ဥေရာပ၏ စီးပြားေရး အင္အားရွင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ာမဏီ၊ (၁၆) ျပင္ သစ္ (၂၆) ႏွင့္ ၿဗိတိန္ (၂၇) တို႔သည္ အဆင့္မေကာင္းလွ။ စစ္ၿပီးေခတ္ မ်ိဳးဆက္က ခ်န္ထားရစ္ေသာ ေၾကြးျမီ မ်ားကို ၂ဝ၁၃ တြင္ ေမြးဖြားေသာ အေမရိကန္ ကေလးမ်ားက ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္။

အေမရိကန္သည္ ဘဝအရည္အေသြး ညႊန္းကိန္းတြင္ ဂ်ာမဏီႏွင့္ အတူတူအဆင့္ ၁၆ တြင္ရွိသည္။ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ၈ဝ တြင္ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသည္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ေမြးဖြားေသာကေလးသည္ ကံအဆိုး ဆုံး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ စာရင္းထိပ္ဆုံးတြင္ ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အလြန္အမင္း တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပ်င္းရိဖြယ္ရာ ၿငိမ္သက္ေန ျခင္းတို႕ အျပင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ ကဲြျပားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ပဋိပကၡမရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အီတလီႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ၾကာမွ် မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္း၊ လူသတ္မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ထူေျပာေစ ကာမူ ထိုကာလ အတြင္း မိုက္ကယ္ အင္ဂ်လို၊ လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီကဲ့သို႕ အႏုပညာ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥာဏ္သစ္ေလာင္းေခတ္ကို ေပၚထြန္းေစႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးရာေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္စြာ ေနႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏုပညာ ထူးခြ်န္သူဟူ၍ မယ္မယ္ရရ မရွိခဲ့။ ထို႕ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္လြန္းမက တည္ၿငိမ္ျခင္းသည္ လိုလားဖြယ္ အေျခအေနျဖစ္ပါ၏ေလာဟု အေမးထုတ္စရာ ျဖစ္ရသည္။

zaygyet journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...