Wednesday, November 11, 2015

ခိုးျခင္း ၂၅-ပါး


( က ) နာနာဘ႑ပဥၥက-ေခၚ ပိုင္ရွင္မေပးေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ ပစၥည္းဘ႑ာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေအာက္ပါနည္းငါးပါးျဖင့္ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ၁ ) အာဒိယန-ေက်ာင္း, အိမ္, ေျမ, ျခံ စသည္တို႔ကို လိမ္ညာေသာနည္းျဖင့္ တရားဆင္ကာ စြဲဆို ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ပိုင္ရွင္က စိတ္ေလွ်ာ့၀န္ခ်လိုက္လွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါရာဇိက )။
( ၂ ) ဟရဏ-သည္ပိုးထမ္းေဆာင္လာေသာ သူ႔ပစၥည္းကို ကိုယ့္ဥစၥာျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆိုစြပ္စြဲ၍ ထမ္းေဆာင္လာေသာသူ၏ကိုယ္ေပၚမွ က်ေစလ်က္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။


( သူ႔ကိုယ္ေပၚမွ ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါရာဇိက )။
( ၃ ) အ၀ဟရဏ-သူတပါး ေခတၱအပ္ႏွံထားေသာ သူပိုင္ဥစၥာဘ႑ာကို မအပ္ပါဟူ၍၄င္း၊ ငါ့ဥစၥာျဖစ္သည္ ငါ့ဟာ ျပန္မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးဟု၄င္း လိမ္ညာေျပာဆိုလ်က္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ပိုင္ရွင္စိတ္ေလွ်ာ့ ၀န္ခ်သည္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါရာဇိက )။
( ၄ ) ဣရိယာပထ ၀ိေကာပန-ထမ္းပိုးေဆာင္ရြက္လာေသာ သူတပါးဥစၥာကို ထမ္းေဆာင္လာသူႏွင့္တကြ ထမ္းလာသည့္ဥစၥာကိုပါ ခိုးယူအံ့ေသာအႀကံျဖင့္ ပစၥည္းေရာ လူပါ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ပိုင္ရွင္ စိတ္ေလွ်ာ့ျပီး ဒုတိယေျခလွမ္းၾကြသည္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါရာဇိက )။
( ၅ ) ဌာနာစ၀န-သူခ်ထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာကို ခိုးယူလိုစိတ္ျဖင့္ မူလေနရာမွေရြ႔ေအာင္ ၾကြေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ိဳး။
( ေရြ႔သည္ ၾကြသည္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါရာဇိက က်ေတာ့၏ )။
( နာနာဘ႑ပဥၥက ျပီး၏ ) ( ၅-ပါး )
( ခ ) ဧကဘ႑ပဥၥက-ဤ၌ သက္ရွိ သ၀ိညာဏကျဖစ္ေသာ ဘ႑ာကိုသာ ယူရသည္။
ခိုးယူျခင္းနည္း ငါးပါးမွာ နာနာဘ႑ပဥၥကအတိုင္း အာဒိယန, ဟရဏ, အ၀ဟရဏ, ဣရိယာပထ ၀ိေကာပန, ဌာနာစ၀န, နည္းတို႔ျဖင့္ အတူတူပင္ မွတ္ေလ။
( ဧကဘ႑ပဥၥက ျပီး၏ ) ( ၅-ပါး )
( ဂ ) သာဟတၳိကပဥၥက-ဤ၌ သက္မဲ့ျဖစ္ေသာ အ၀ိညာဏက ပစၥည္းကို ပိုင္ရွင္မေပးဘဲ ေအာက္ပါငါးနည္းျဖင့္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ၁ ) သာဟတၳိက-မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ၂ ) အာဏတၱိက-သူ၏ဘ႑ာကို သြားခိုးေခ်ဟု ေစခိုင္းျခင္းမ်ိဳး။
( ၃ ) နိႆဂၢိယ-ကင္းခြန္း အေကာက္ေတာ္ စသည္ မေပးရေအာင္ ဤဘက္နယ္ျခားမ်ား ထိုဘက္ေျမသို႔က်ေအာင္ ပစၥည္းဥစၥာကို ပစ္သြင္း၍, သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ၾကံဆ၍ ခိုးယူသြားျခင္းမ်ိဳး။
( ၄ ) အတၳသာဓက-ထိုသူ၏ဘ႑ာကို အခြင့္သာတဲ့အခါ စြမ္းႏိုင္တဲ့အခါကိုေစာင့္ျပီး ခိုးယူလိုက္ရမည္-ဟု ေစခိုင္းထားလ်က္ ခိုးယူေစျခင္းမ်ိဳး။
( ၅ ) ဓုရနိေကၡပ-တရား၌စြဲ၍ယူျခင္း, လိမ္ညာလွည့္ပတ္၍ ယူျခင္း၌ ဥစၥာပိုင္ရွင္က ငါေတာ့ရႈံးပါျပီ ငါ့ဥစၥာေတာ့ မရေတာ့ပါဘူး-ဟု ၀န္ခ်လိုက္ျခင္းမ်ိဳး၊။
( သာဟတၳိကပဥၥက ျပီး၏)။ ( ၅-ပါး )
( ဃ ) ပုဗၺပေယာဂပဥၥက-အရွင္မေပးေသာ ပစၥည္းဘ႑ာကို ေအာက္ပါနည္းငါးမ်ိဳးျဖင့္ ခိုးယူျခင္း။
( ၁ ) ပုဗၺပေယာဂ-၄င္းခိုးနည္းကား အာဏတၱိကႏွင့္ သေဘာတူျဖစ္၏။
( ၂ ) သဟပေယာဂ-လယ္ေျမ ျခံေျမ စသည္ကို နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ငုတ္ စသည္ကို ႏုတ္၍ ေရြႊေျပာင္းစိုက္ႏွက္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ၃) သံ၀ိဓာ၀ဟာရ-အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းတိုင္ပင္၍ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( တိုင္ပင္စဥ္အခါက သေဘာတူ ပါသူသည္ ခိုးရာ၌ ပါပါ-မပါပါ ပါရာဇိက )။
( ၄ ) သေကၤတကမၼ-အခ်ိန္ကာလ နာရီ အပိုင္းအျခား မွတ္သားခ်ိန္းခ်က္လ်က္ ဤမည္ေသာဘ႑ာကို ခိုးယူေတာ့ဟု ခိုးခိုင္းျခင္းမ်ိဳး။
( သူေပးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ပစၥည္းအတိုင္း ခိုးယူေသာ္ ပါရာဇိက )။
( ၅ ) နိမိတၱကမၼ-မ်က္စိမွိ္တ္ျခင္း, လက္ေျမႇာက္ျခင္း စေသာ အမွတ္နိမိတ္သညာ တခုခုထား၍ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( နိမိတ္ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ခိုးျငားအံ့ နိမိတ္ျပသူ ပါရာဇိက )။
( ပုဗၺပေယာဂပဥၥက ျပီး၏ ) ( ၅-ပါး )
( င ) ေထယ်ာ၀ဟာရပဥၥက-ပိုင္ရွင္မေပးေသာ ပစၥည္းဘ႑ာကို ေအာက္ပါနည္းငါးမ်ိဳးျဖင့္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ၁ ) ေထယ်ာ၀ဟာရ-နံရံစသည္ ေဖာက္ထြင္း ဖြင့္ျဖဲ၍ ခိုးျခင္း။
ေတာင္း တင္း ခ်ိန္ အေလး-စသည္တို႔ကို စဥ္းလဲေကာက္က်စ္၍ ခိုးယူျခင္းမိ်ဳး။
( ၂) ပသယွာ၀ဟာရ-ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ၍ ယူျခင္း။ ဓားျပတိုက္ယူျခင္း။ ပုန္ကုန္ထၾကြ၍ယူျခင္း။ မင္းစိုးရာဇာတို႔သည္ ရသင့္ေသာအခြင့္ထက္ အာဏာျပ၍ ပိုမိုေကာက္ခံျခင္းမ်ိဳး။
( ၃ ) ပရိကပၸါ၀ဟာရ-
ဤ၌ ၁။ ဘ႑ာပရိကပၸ-ေခၚ အထည္အလိပ္ကိုသာ ယူအံ့ဟုၾကံစည္လ်က္ အခန္းတြင္းသို႔၀င္သြားျပီး ေမွာင္ထဲ၌ အထုပ္ႀကီးကိုထမ္းယူလာလ်က္ ၾကည့္ေသာအခါ အထည္မဟုတ္ဘဲ ခ်ည္ခင္ေတြ ျဖစ္ေနပါအံ့ ပါရာဇိက မက်။ အထည္အလိပ္ျဖစ္ေနပါက ပါရာဇိက က်၏။
၂။ ၾသကာသပရိကပၸ-ေခၚ အရပ္ျဖင့္ ပိုင္းျခားၾကံစည္၍ ခိုးျခင္းကား ဤျခံ၀င္းအတြင္း၌ ငါ့ကို ေတြ႔ျမင္ပါမူ ဤပစၥည္းဥစၥာကုိ ဤျခံ၀င္းအတြင္း၌ လွည့္လည္ရင္း ၾကည့္ရႈရန္ ကိုင္လာသေယာင္ေဆာင္၍ ျပန္ေပးလိုက္အံ့၊ အကယ္၍ တစံုတေယာက္ႏွင့္မွ မေတြ႔ရပါမူ ခိုးယူသြားအံ့ဟူေသာအၾကံျဖင့္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( အပိုင္းအျခားလြန္သည္ႏွင့္ ပါရာဇိက )။
၄။ ပဋိစၧႏၷာ၀ဟာရ-ပန္းျခံ ေရခ်ိဳးဆိပ္စသည္တို႔၌ သူတပါးခၽြတ္ခ်ထားေသာ ဘ႑ာကို ခိုးလိုစိတ္ႏွင့္ ေနာက္မွယူအံ့ဟုၾကံလ်က္ ေျမမႈန္႔ ျမက္မႈိက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားျပီး ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
၅။ ကုသာ၀ဟာရ-မဲလိပ္ စာေရးတံ စသည္တို႔ကို မိမိသို႔ အေကာင္းရရန္ ၾကံစည္လ်က္ တစံုတခုေသာနည္းပရိယာယ္ျဖင့္ ခိုးယူျခင္းမ်ိဳး။
( ေထယ်ာ၀ဟာရပဥၥက ျပီး၏ )။ ( ၅-ပါး )
( ခိုးျခင္းပေယာဂ ၆-မ်ိဳး )
၁။ သာဟတၳိက-ကိုယ္တိုင္ ခိုးျခင္း။
၂။ အာဏတၱိက-ေစခိုင္း၍ ခိုးျခင္း။
၃။ နိႆဂၢိယ-ေနရာေရြ႔ေျပာင္း ပစ္လြင့္၍ ခိုးျခင္း။
၄။ ထာ၀ရ-တင္းေတာင္းလိမ္ ခ်ိန္လိမ္ စသည္ျပဳ၍ ခိုးျခင္း။
၅။ ၀ိဇၨာမယ-အေမ့ အဟန္႔ စေသာ အတတ္ပညာျဖင့္ ခိုးျခင္း။
၆။ ဣဒၶိမယ-တန္းခိုးျဖင့္ ခိုးျခင္း။
( အဒိႏၷဒါန္ ခိုးမႈကံေျမာက္ အဂၤါ ၅-ပါး )
၁။ ပရသႏၲက-သူတပါးဥစၥာျဖစ္ျခင္း။
၂။ တထာသညာ-သူတပါးဥစၥာဟု မွတ္ထင္ျခင္း။
၃။ ေထယ်စိတၱ-ခိုးလိုေသာစိတ္ ရွိျခင္း။
၄။ ဥပကၠမ-ခိုးရန္ လုံ႔လျပဳျခင္း။
၅။ ေတနဟာရ-ထိုလံုံ႔လျဖင့္ ခိုးျခင္း။
( အဒိႏၷဒါန္ ျပစ္မႈကံ ထည့္ျပန္ ၁၂-မ်ိဳး )
သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူတိုက္ခိုက္သူတို႔ ရရွိခံစားမႈအျပစ္မ်ိဳး ၁၂-ပါး။ ( ခုဒၵကပါဌ အ႒ကထာ-မွ )
၁။ ျမတ္ေသာဥစၥာမ်ိဳး မရရွိျခင္း။
၂။ ယုတ္ညံ့သည့္ဥစၥာမ်ိဳးကုိသာ ရရွိျခင္း။
၃။ ပစၥည္းဥစၥာ နည္းပါးျခင္း။
၄။ အလြန္ဆင္းရဲ မြဲေတျခင္း။
၅။ မရေသးေသာဥစၥာကို မရျခင္း။
၆။ ရရွိျပီးစည္းစိမ္မ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း။
၇။ လိုရာဥစၥာကို မရႏိုင္ျခင္း။
၈။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးႏွင့္သာ ဆက္ဆံေတြ႔ၾကံဳရျခင္း။
၉။ သူတပါးႏွင့္ဆက္ဆံေသာ ဥစၥာမ်ိဳးကိုသာ ရျခင္း။
၁၀။ မရွိစကားကိုသာ ၾကားရျခင္း။
၁၁။ ခ်မ္းသာစြာ မေနရျခင္း။
၁၂။ ေလာကုတၱရာဥစၥာကို မရႏိုင္ျခင္း။
Posted by: mingala

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...