Thursday, November 26, 2015

သူ႔လူကိုယ္႔ဘက္သား သရ၀ဏ္(ျပည္)

Tharawon Pyay

၂၀၁၆ နွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္တက္လာမည္. အစိုးရအတြက္ စိမ္ေခါ ္မွုမ်ားစြာ ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာကေစာင္.ၾကိဳေနသည္ ။ ထိုအခက္အခဲမ်ားထဲမွတခုမွာ အစိုးရယႏၱယားအတြင္း ယခင္အစိုးရမွ ထည္.သြင္.ျမွဳပ္နွံသြားသည္. ပဥၥမံတပ္သားမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုပဥၥမံတပ္သားမ်ားသည္ အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္. ေနရာယူထားျပီးျဖစ္သည္ ။ အစိုးရအဖြဲ.အတြင္း ပထမဆံုး ေျခကုပ္ယူသြားျပီးေသာ ရာထူးေနရာမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ခုနစ္လခန္.ကမွအခ်ိန္ကိုက္ခန္.အပ္ခဲ.သည္ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ ( Permanent Secretary ) ဟူေသာရာထူးျဖစ္သည္ ။ ထိုရာထူးသည္ ဒု၀န္ၾကီး၏ေအာက္တစ္ဆင္. ၊ ညြွန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏အထက္ ျဖစ္သည္ ။ ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၏ရာထူးမွာ တစ္လလ်ွင္ က်ပ္ငါးသိန္းရျပီး ၊ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္၏လစာမွာတလလ်ွင္က်ပ္ခုနစ္သိန္းျဖစ္သည္ ။ ထိုအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ နွင္. ဦးနု၏ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရေခတ္တြင္ပါ က်င္.သံုးခဲ.ေသာရာထူးျဖစ္ျပီး ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဦးေန၀င္းဦးေဆာင္၍ တပ္မေတာ္မွအာဏာသိမ္းအျပီးတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ.ေသာရာထူးျဖစ္သည္ ။
အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ရာထူူး၏ သေဘာတရားမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ငါးနွစ္တခါ အနိုင္ရပါတီမွခန္.အပ္သျဖင္.တက္လာလိုက္ဆင္းသြားလိုက္ျဖစ္ေနရာတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနကို ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းနွင္နိုင္မည္. လူေဟာင္းတဦး ရာထူူးတြင္ အျမဲရွိေနပါက အရွိန္အဟုတ္မပ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၊ မျပီးျပတ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုေပါ ္လစီပိုင္းအရဆက္လက္ ကိုင္တြယ္သြားနိုင္ ၊ စီမံခန္.ခြဲမွုခါးဆက္ျပတ္မသြားရန္ျဖစ္၍ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုရေပမည္ ။
သို.ေသာ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုခန္.ေသာအခါ မေကာင္းကြက္နွစ္ခုရွိေနသည္ ဟုထင္ျမင္မိသည္ ။ ပထမအခ်က္မွာ လူကိစၥျဖစ္သည္ ။ အဂၤလိပအစိုးရလက္ထက္္နွင္. ဦးနုအစိုးရလက္ထက္မ်ားတြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကို အမ်ားအားျဖင္. အရပ္သားထဲမွက်ြမ္က်င္ပညာရွင္မ်ားသာခန္.အပ္ခံရေလ.ရွိသည္ ။ အိုင္စီအက္(စ္)ဘြဲ.ရစေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က်ြမ္းက်င္သူမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အေတာ္ဆံုးေသာပညာရွင္မ်ားကိုသာ မ်က္နွာမလိုက္ပဲ လူမွန္ေနရာမွန္ခန္.ထားခဲ.ၾကသည္ ။ထို.အျပင္အဂၤလိပ္အစိုးရနွင္.ဦးနုအစိုး၇လက္ထက္ကယခုလို၀န္ၾကီးဌာန္မ်ား လိုသည္ထက္ပို၍ မေဖာင္းပြေသးေပ။ ဒု၀န္ၾကီးဆိုသူမ်ားလည္းယခုေခတ္လိုတဌာနတြင္နွစ္ေယာက္နွုန္းမရွိေပ ။ ယခုအခါ ၀န္ၾကီး ၊ဒု၀န္ၾကီးနွစ္ဦး ၊ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ၊ ဒုညြွန္ခ်ဳပ္ ၊ဦးေဆာင္ညြွန္္ၾကားေရးမွူး၊ ညြွန္ၾကားေရးမွူး ၊ဦးစီးမွူး ၊ဒုဦးစီး စသည္ျဖင္. ကိစၥတခုျပီးဖို. တသီတတန္းၾကီး စားပြဲမ်ားစြာကိုၾကိဳးနီစနစ္ျဖင္.ျဖတ္သန္းရေပဦးမည္ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အရာရွိပိုင္းသည္ တပ္မေတာ္မွေျပာင္းေရြွ.လာသူေတြသာမ်ားခဲ.သည္ ။ ညြွန္ခ်ဳပ္၊ ဒုညြွန္ခ်ဳပ္ ဆိုေသာရာထူးကို တပ္မွေျပာင္းေရြွ.လာေသာ မိုးက်ေရြကိုယ္မ်ားကိုသာ ေပးအပ္ခန္.ထားခဲ.တာမ်ားသည္ ။ ထိုသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းပိုင္းနွင္.ပါတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပါယ္တြင္ အေတာ္ဆံုးလူမ်ားဟု ေသခ်ာေပါက္မေျပာနိုင္ေသာ သူမ်ားသာမ်ားပါသည္ ။ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးမ်ားေပါ ္ေပါက္လာေသာအခါ မည္သူေတြကိုရာထူးခန္.ထားခဲ.ပါသနည္း ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္လက္ရွိ ညြွန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္မ်ားကိုသာ ရာထူးတဆင္.တိုးကာ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ဟူ၍ခန္.ထားခဲ.ျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသူမ်ားသည္ တပ္မွလာေသာ သူမ်ား ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီနွင္. အလြန္နီးစပ္သူမ်ားသာျဖစ္သည္ ။ ေသခ်ာသည္က NLD ပါတီကိုေထာက္ခံေသာမည္သည္. ပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္မ်ွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုမဆိုထားနွင္. လက္ေထာက္ညြွန္ၾကားေရးမွူူးရာထူးကိုပင္ ရခဲ.ျခင္းမရွိခဲ.ေခ် ။ ေသခ်ာသည္ကေတာ.အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား (သို.မဟုတ္ ) ၾကံ.ခိုင္ေရးပါတီနွင္.နီးစပ္သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ရာထူးခန္.ထားရာတြင္ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္မွုထက္ ရွိျပီးသားလူမ်ားကို တဆင္.တိုး ရာထူးေပးလိုက္ျခင္းကမ်ားသည္ ။ တပ္မေတာ္မွလာေသာသူမ်ားသည္ ။ ဤသည္က ေထာက္ျပစရာအေၾကာင္းတခ်က္ျဖစ္သည္ ။
ဒုတိယ ေထာက္ျပလိုေသာ အခ်က္မွာ ရာထူးခန္.အပ္လိုက္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအုပ္စိုးခဲ.ေသာ ေတာင္လွန္ေရးေကာင္စီနွင္.မ.ဆ.လ.ပါတီ ၂၆ နွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာလည္း အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုအသက္မသြင္းခဲ. ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္နွင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ.ေသာ န.၀.တ ၊ န.အ.ဖ သက္တမ္း (၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ) အတြင္းမွာလဲ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဟူ၍ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာမရွိခဲ. ။ အရပ္သားအစိုးရဟုေၾကြးေၾကာ္ကာတကလာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ပထမေလးနွစ္သက္တမ္း (၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ) တြင္လည္း အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဟူ၍မရွိခဲ. ။ ၂၀၁၅ သို.ေရာက္လာျပီး နို၀င္ဘာလတြင္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးက်င္းပေတာ.မည္ဟုေသခ်ာသြားေသာအခါ ၊ NLD ပါတီနွင္.ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို. လူထုေထာက္ခံမွုအားေကာင္းေနေသာအခါ ၊ လြွတ္ေတာ္တြင္အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (PR) က်င္.သံုးျခင္းမျပဳရန္ လြွတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာအခ်ိန္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ခုနစ္လမ်ွပဲ က်န္ေတာ.သည္.အခ်ိန္တြင္မွ ရုတ္တရက္ေကာက္ကာငင္ကာ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ရာထူးခန္.ထားဖို.စီစဥ္လာျခင္းသည္ တိုိက္ဆိုင္မွုေတာ.မဟုတ္ေပ ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကက်င္.သံုးခဲ.ေသာစနစ္တခုကို (၅၃)နွစ္လံုးလံုးေမ.ေလ်ာ.ေနျပီး ယခုမွေကာက္ကာငင္ကာသတိရလာျခင္းမွာေသြးရိုးသားရိုးဟုတ္မဟုတ္သံသယျဖစ္လာလ်ွင္ျဖစ္သူမွာ မလြန္ဟုေျပာရေပမည္ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာလာျခင္း ထိုစနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ.လ်ွင္ ယုတၱိရွိေသး၏ ။ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ကာနီးမွ ထိုရာထူူးေနရာတီထြင္ဖို.အၾကံရလာျခင္းကား အံ.ဖြယ္သရဲရွိလွ၏ ။ ထို.ေၾကာင္.ဤကိစၥသည္ မီးဇာကုန္ဆီခမ္းေတာ.မည္. အစိုးရအဖြဲ.တဖြဲ.အေနနွင္.မိမိဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ၀န္ၾကီးဌာနအားလံုး၏အေရးပါေသာ ၀န္ထမ္းအၾကီးဆံုးရာထူးမ်ားတြင္ အတြင္းလူအျဖစ္ ထည္.သြင္းေနရာခ်ထားျခင္းလားဟုေတြးေတာမိပါသည္။
က်ြန္ေတာ္ကဲ.သို.ေတြးေတာမိသူမွာ NLD ပါတီမွ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးျဖစ္ဟန္ရွိသည္ ။ အဘယ္.ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးမ်ား တီထြင္ခန္.အပ္ရန္ အစိုးရကလြွတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ယူစဥ္က ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးသည္ အေရးၾကီးအဆိုတင္သြင္းကာ ထိုရာထူးခန္.ထားမွုစနစ္ကို ကန္.ကြက္ခဲ.ေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၁၅ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန.က လြွတ္ေတာ္တြင္ အေရးၾကီးအဆိုတင္သြင္းရာ၌ “ဒီအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးခန္.ထားေရးအဆိုကိုကန္.ကြက္ရတဲ.အေၾကာင္းရင္းနွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္ ၊ ပထမအခ်က္ေျပာခ်င္တာကာ ဒီအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဆိုတဲ.ရာထူးကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္မတိုင္မီမွာမခန္.အပ္ဖို. ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုတိုက္တြန္းလိုပါတယ္ ၊ ဒုတိယအေၾကာင္းကေတာ. အဲဒိရာထူးေတြကိုခ်ီးျမွင္.မယ္. လစာေငြစနစ္ဟာတည္ဆဲ ျပည္သူ.၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ေတြ နဲ.မညီညြတ္ပါဘူး “ ဟုေထာက္ျပကန္.ကြက္ခဲ.သည္ ။ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ ( PS ) ရာထူးပိုင္ရွင္သည္ တလလ်ွင္လစာေငြက်ပ္ခုနစ္သိန္းရရွိမည္ျဖစ္သည္ ။ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက “ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ရာထူးခန္.ထားမွုေၾကာင္.ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွုပိုမ်ားလာျပီး ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱယားမွာၾကိဳးနီစနစ္ပိုျပီးထြန္းကားလာမွာမို. အျပင္းအထန္ကန္.ကြက္ပါတယ္ “ ဟုေျပာၾကားခဲ.သည္ ။သို.ေသာ္လည္းၾကံ.ခိုင္ေရးအမတ္အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္ကထိုအဆိုကိုအတည္ျပဳခဲ.ပါသည္ ။ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ဆိုေသာရာထူးမ်ား တည္ရွိေနျပီျဖစ္သည္ ။ထိုသူမ်ားသည္ အျမဲတန္းအတြင္း၀န္ရာထူးကိုမရရွိမီေနျပည္ေတာ္တြင္ ရက္သတၱေျခာက္ပါတ္ခန္.သင္တန္းတက္ခဲ.ရသည္ဆို၏ ။ တလခြဲခန္.အျမန္သင္တန္းနွင္.ခန္.ခဲ.ေသာ ရာထူးျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္. NLD မွတက္လာေသာအစိုးရအဖြဲ.သည္ ၀န္ၾကီးနွင္.ဒု၀န္ၾကီးအသစ္မ်ားကိုခန္.အပ္လိုက္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရခ်န္ထားခဲ.ေသာ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားက ရွိျမဲနိုင္ငံ.၀န္ထမ္းမ်ား၏ရာထူး အၾကီးဆံုးေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္ ။ဤကား ပထမပဥၥမံတပ္သားေပတည္း ။
ဒုတိယအတြင္းလူမ်ားကားရွိေသးသည္ ။ထိုလူမ်ားကား ျပည္နယ္အစိုးရ နွင္.တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ. အတြင္းေရးမွူးမွာ သမၼတအသစ္ကခန္.အပ္ခြင္.ရမည္မဟုတ္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၀ အရ တိုင္းေဒသၾကီး (သို.မဟုတ္)ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအၾကီးအမွဴးသည္ ရာထူးအေလ်ာက္ သက္တိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး (သို.မဟုတ္)ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ.၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပထား၏ ။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္း အစိုးရ ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ.၏ အသည္းနွလံုးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရးမွူးသည္ ေရြးေကာက္ခံလည္းမဟုတ္ ၊ သမၼတကခန္.အပ္သူလည္းမဟုတ္ပဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကခန္.အပ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္သားတေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း ၁၄ ခု၏အစိုးရအဖြဲ. ၁၄ ခုတြင္ တပ္မေတာ္မွလာေသာ လူ၁၄ ေယာက္သည္ အစိုးရအဖြဲ. အတြင္းေရးမွဴးေနရာတြင္ အလိုေလ်ာက္ပါ၀င္ခြင္.ရေနမည္ျဖစ္သည္ ။ထိုသူ ၁၄ ေယာက္သည္ NLD တင္ေျမွာက္ေသာသမၼတကေရြးခ်ယ္ခန္.ထားသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္.လက္တြဲအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင္. ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း အစိုးရမ်ား၏အတြင္းေရးသည္ ထိုသူမ်ားမွတဆင္.တပ္မေတာ္သို. အျမဲတမ္းေပါက္ၾကားေနမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုသူ (၁၄ )ဦးသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွတက္လာေသာ အစိုးရထက္ သူ၏မိခင္တပ္ရင္းျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကိုသာပို၍ သစၥာခံေပလိမ္.မည္ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏အမိန္.အာဏာထက္သူ၏တိုက္ရိုက္ အလုပ္ရွင္ Boss ျဖစ္ေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ကိုသာပို၍ အားကိုးမည္ျဖစ္သည္ ။အဘယ္ေၾကာင္.ဆိုေသာ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ရွိျပီး ၊ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးမွာ တပ္မေတာ္မွလာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာျဖစ္ခြင္.ရွိေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။
ဤသည္ကား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ဘက္မွလူမ်ားျဖစ္သည္ ။ တရားစီရင္ေရးသည္လည္း ျမွဳပ္ကြက္မ်ားရွိေနပါသည္ ။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ကိုခန္.ရမည္ ။သို.ေသာ္သမၼတသစ္တေယာက္တက္တိုင္းျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္အသစ္တေယာက္ကခန္.ခြင္.ရွိသည္ေတာ.မဟုတ္ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ခန္.ခဲ.ေသာျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အသက္ ၇၀ မျပည္.မခ်င္း ရာထူးမွာျမဲေနမည္ဟုဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၃ တြင္ပါရွိေပ၏ ။ ထိုျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္မွာလည္း ဤရာထူးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ကခန္.အပ္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေတာင္ေနေသာဥပေဒပညာရွင္ျဖစ္သည္ ။ အရပ္သားဥပေဒပညာရွင္မ်ားစြာရွိသည္.အနက္ တပ္မေတာ္မွဥပေဒပညာရွင္တေယာက္ကို ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ရာထူူးတြင္ခန္.အပ္လိုက္ျပီး ထိုရာထူူးသည္ အသက္ ၅၉ နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ လက္ရွိတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ အသက္ ၇၀ အထိ (သကၠရာဇ္ ၂၀၂၆ ခုနွစ္အထိ) ဆက္လက္သက္တမ္းရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဖြဲ.စည္းပံုတြင္ျပဌာန္းထားျခင္းသည္လည္းတိုက္ဆိုင္မွုဟုတ္ဟန္မတူေပ ။တရားစီရင္ေရးတြင္ အၾကီးဆံုးရာထူးျဖစ္ေသာ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္အား တပ္မေတာ္မွၾသဇာလြွမ္းမိုးနိုင္မည္.သူကိုခန္.အပ္ထားခဲ.ျခင္းျဖင္. တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ တပ္မေတာ္၏ၾသဇာေအာက္သို. သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင္. သြတ္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဘက္လိုက္မွုကင္းမကင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္လာေပသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို NLD ကအေရးယူမွု ၊ ယခင္အစိုးရအဖြဲ.၀င္ေဟာင္းမ်ားကိုျပည္သူလူထုကတရားစြဲဆိုေသာကိစၥမ်ားေပါ ္ေပါက္ခဲ.လ်ွင္္တရားစီရင္ေရးသည္ မည္သူ.ဘက္ကလိုက္မလဲဆိုတာ ေစ.ေစ.ေတြးလ်ွင္ေရးေရးေပါ ္ပါလိမ္.မည္ ။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းကအဂၤလိပ္တို.သည္ စစ္ရွံုး၍ ဆုတ္ခြာရေသာအခါ ကစဥ္.ကလ်ား အားလံုးထြက္ေျပးသည္မဟုတ္ ။ ေရွ.မွဆုတ္သြားခ်ိန္တြင္ေနာက္ခ်န္တပ္ဖြဲ.တဖြဲ.ကိုထားခဲ.ျပီး ဆုတ္ခြာသူမ်ားေဘးကင္းေစရန္ေနာက္မွလိုက္လာသူမ်ားကိုဟန္.တားသည္.နည္းဗ်ဴဟာကိုသံုးခဲ.သည္ ။ထိုဗ်ဴဟာအရေနာက္ခ်န္တပ္ဖြဲ.သည္ ရန္သူမ်ားလိုက္မလာနိုင္ေစရန္ တံတားမ်ားကိုဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ေလာင္စာဆီကန္မ်ားကိုမီးရွို.ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ရန္သူ.သတင္းကို မိမိတပ္ဖြဲ.သို.အေၾကာင္းၾကားျခင္းစသည္တို.ကိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ခဲ.ေပ၏ ။ထို.ေၾကာင္.ပင္ စစ္ကိုင္းတံတား ၊စစ္ေတာင္းတံတားစသည္တို.ကို အဂၤလိပ္က ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ေရနံေခ်ာင္း၊ေခ်ာက္ေရနံေျမမွေရနံတြင္းမ်ားကို သံုးမရေအာင္ အဂၤေတမ်ားေဖ်ာ္ေလာင္းျခင္း ၊မီးရွို.ဖ်က္ဆီးျခင္း ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွ သေဘၤာမ်ားကိုနွစ္ျမဳပ္ပစ္ျခင္းတို.ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္.ေနာက္မွလုိက္လာသူ မ်ား အေနွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၾက၏ ။ ရန္သူ.တပ္ဖြဲ.တြင္မိမိအတြင္းလူမ်ားထည္.ကာ ရန္သူ.သတင္းကိုမျပတ္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေန၏ ။
ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္၍တက္လာမည္.အစိုးရအဖြဲ.သည္လည္း ထိုနည္းဗ်ဴဟာဆန္ဆန္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးနွင္.ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ၏ ။ ကာကြယ္ေရး ၊ျပည္ထဲေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာဟူေသာလက္နက္ကိုင္၀န္ၾကီးဌာနသံုးခုကိုတပ္မေတာ္မွတိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖင္.ထိမ္းခ်ဳပ္လိုက္၏ ။ က်န္ရွိေနေသးေသာ စီးပြားေရး ၊လူမွုေရး ၊နိုင္ငံေရးနွင္.သက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာမူ NLD မွစိတ္ၾကိဳက္ခန္.ထားေသာ ၀န္ၾကီးမ်ားလက္ေအာက္သို.က်ေရာက္ေပေတာ.မည္ ။ထိုဒဏ္ကိုကာျပန္ရန္အတြက္ မိုးက်ေရြကိုယ္မ်ားကိုအေရးပါေသာဌာနမ်ားတြင္ ဦးစီးမွူး ၊ညြွန္မွဴး ၊ လက္ေထာက္ညြွန္ခ်ုပ္ ၊ညြွန္ခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္သြတ္သြင္းခန္.အပ္ျပီးရံုသာမက ထိုသူမ်ားအထက္တြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဟူေသာ ရာထူးမ်ားကိုပါတီထြင္ခန္.ထားလိုက္ျပီျဖစ္သည္ ။ အစိုးရအဖြဲ.ထဲတြင္လည္း ျပည္နယ္နွင္.တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရးမွဴး ၁၄ ေယာက္ ေနရာယူလိုက္ျပီျဖစ္သည္ ။ အသစ္ေရာက္လာေသာ အရပ္သား၀န္ၾကီးမ်ားဘာေတြလုပ္ေနသည္ ၊ဘာေတြလုပ္ေတာ.မည္ ၊ဘာေတြၾကံေနသည္ဆိုျခင္းကို ထိုလူမ်ားမွတဆင္.ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိဳးေရးပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္.တပ္မေတာ္သည္အခါမလပ္သတင္းရေနေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ ထို.အျပင္ အရပ္သား၀န္ၾကီးအသစ္တက္လာေသာေၾကာင္.အ၀င္ရအထြက္ရ ခက္သြားေသာ ယခင္ ခရိုနီအေဟာင္းမ်ားအတြက္ အျမတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားနွင္. အစိုးရအဖြဲ.အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ တံခါးဖြင္.ေပးမည္္.လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၊၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားျဖစ္လာေတာ.မည္ျဖစ္သည္ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုနွင္.မယဥ္ပါးေသးေသာ ၀န္ၾကီး ၊ဒု၀န္ၾကီးအသစ္ၾကပ္ၾကြပ္မ်ားအတြက္ ထိုလူေဟာင္းၾကီးမ်ားက အဂတိလိုက္စားနည္း ၊ခြင္ဖန္နည္း ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာနည္း အေရးယူမခံရေအာင္ဥပေဒကိုလက္တလံုးျခားလုပ္နည္းမ်ားကိုနည္းေပးလမ္းျပလုပ္ေကာင္းလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ထိုအခါ ငါးနွစ္သက္တမ္းျပည္.ေသာအခါ NLD ၀န္ၾကီးမ်ား၏အားနည္းခ်က္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားသည္ ဆန္.က်င္ဘက္ပါတီ နွင္.တပ္မေတာ္လက္ထဲတြင္ ဖိုင္လ္တြဲျပီးသားအျပည္.အစံုျဖစ္ကာ သြားေလသူ၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ားနွင္. NLD ၀န္ၾကီးမ်ားလည္း ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ အတူတူနွင္.အနူနူ ဇာတ္လမ္းျဖစ္လာေပလိမ္.မည္ ။
ထို.ေၾကာင္. NLD အစိုးရသစ္သည္ အလြန္သတိထားသင္.လွ၏ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္းေဒသၾကီးအစိုး၇အဖြဲ.အတြင္းေရးမွူးကို ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခန္.ထားျခင္းျဖစ္၍ ျငင္းရခက္သည္ ။ မလြဲမေသြလက္ခံရေပမည္ ။ သို.ေသာ္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ခန္.ေသာကိစၥသည္ ဖြဲ.စည္းပံုဥပေဒအရခန္.ျခင္းမဟုတ္ ၊လြွတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ၍ခန္.ျခင္းျဖစ္သျဖင္. ထိုစနစ္ကို NLD လြွမ္းမိုးေသာလြွတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္နိုင္ပါ၏ ။ ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္အသက္ (၇၀)အထိလုပ္ခြင္.ျပဳထားေသာသက္တမ္းျပဌာန္းခ်က္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ ဆႏၵမဲတ၀က္ေက်ာ္ျဖင္.ျပင္ဆင္၍ ရေပ၏ ။ အေျခအေနကိုၾကည္.၍ အစိုးရအဖြဲ.အထိုင္က်သြားျပီးတနွစ္ခန္.ၾကာလ်ွင္ျပင္သင္.ကျပင္ရပါမည္ ။
မျပင္နိုင္ေသးမီစပ္ၾကား အတူတကြအလုပ္လုပ္ၾကရေသာ္ မိမိနွင္.အလုပ္အတူလုပ္ေနသူမ်ားသည္ ကိုယ္.ဘက္ပါခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနေသာ သူ.ဘက္က လူမ်ား ျဖစ္သည္. ကိုယ္.လူ သူ.ဘက္သားမ်ားျဖစ္သည္ကိုေတာ. NLD အစိုးရျဖစ္လာေသာအခါေကာင္းေကာင္းသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း ။
သရ၀ဏ္(ျပည္)
ေစာင္.ၾကည္.ဂ်ာနယ္
၂၇.၁၁.၂၀၁၅ ေသာၾကာ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...